No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语

"Svenska"(?) regeringen

EN JUDISK STAT?


För att "bekämpa" Radio Islam har "regeringen" startat en officiell
statlig (!) hemsida om "förintelsen"!


Har staten erövrats och ockuperats av en viss maffia ?


Ska staten vara neutral mellan olika intressegrupperna i samhället, eller ska den verka enbart för en viss grupp och för en viss "historieskrivning? Ska regeringen och Rosenbad syssla med historieskrivning och anställa EN oficiell "historiker" ("saningsdepartementet")
och driva en statlig propagandisk hemsida om "levande historia" ? Har regeringen den konstitutionella befogenheten till detta?
Ska regeringen vara en svensk stat, för alla svenskar, eller - som i Palestina - en judisk ockupationsmakt, enbart för judiska intressen, en judisk stat?!Följande är från regeringens hemsida
( http://www.levandehistoria.org/site/h.plan/hpplan.html):

 

 Regeringens

Handlingsplan - Levande historia

 

Bakgrund
I partiledardebatten i juni 1997 utlovade statsminister Göran Persson "information om vad som hände under andra världskriget, den människosyn som låg bakom förintelsen av judarna". Utgångspunkten för hans uttalande var att Förintelsen är en ständigt ringande varningsklocka om vad som kan hända om debatten om demokrati och medmänsklighet inte hålls levande.
De informationsinsatser som ingår i handlingsplanen vill, med utgångspunkt från Förintelsen, ta upp frågor om medmänsklighet, demokrati och människors lika värde.
Denna informationsinsats ska ses som ett bidrag till det ständiga arbete som krävs kring dessa frågor, ett arbete som bedrivs av många olika parter inom det svenska samhället.
Partiledarna för samtliga riksdagspartier är informerade om aktiviteterna och kommer på olika sätt att medverka i arbetet.
Planen består av tre olika delar: politiska manifestationer, insatser riktade mot föräldrar och allmänhet samt insatser riktade mot skolan och universitet/forskning.
Politiska manifestationer
Minnesstund i riksdagen
Den 27 januari 1998 arrangerar riksdagen en minnesstund i kammaren för att hedra minnet av de 11 miljoner människor som dog i Förintelsen. Den 27 januari 1945 erövrade styrkor ur sovjetiska Röda armén staden Auschwitz och befriade lägren Auschwitz, Birkenau och Monowits. Kvar i de tre lägren fanns då ca 7 000 fångar.
Resa till Polen
Riksdagen planerar också att en grupp riksdagsledamöter ska resa till förintelseläger i Polen under vintern.
Manifestationer
Kommun- och Landstingsförbundet uppmanar kommunerna och landstingen att genomföra manifestationer vid det första landstingsmötet eller kommunstyrelsemötet efter den 27 januari.
Konsert i Berwaldhallen
På kvällen den 27 januari 1998 bjuder regeringen in till en konsert i Berwaldhallen. Företrädare för olika sektorer inom det svenska samhället inbjuds.
Föräldrar/allmänhet
Utgångspunkten för statsminister Göran Perssons initiativ är att alla vuxna i det svenska samhället har ett ansvar för att föra minnet av Förintelsen vidare. Det är inte enbart skolans ansvar, utan även föräldrar och andra vuxna måste sprida demokratiska värderingar och kunskap om historien.
Bok om Förintelsen
Alla föräldrar till barn i grundskolan kommer att få ett brev där de erbjuds att skicka efter en liten bok om Förintelsen. Boken är en antologi med texter, bilder och fakta med anknytning till Förintelsen. Boken vänder sig till föräldrarna och är gratis. Den kommer även att distribueras genom bibliotek och medborgarkontor. Redaktörer för boken är Stéphane Bruchfeld, idéhistoriker, och Paul A. Levine, historiker. Boken kommer att översättas till de största invandrarspråken.
Hemsida
Det saknas idag en svensk hemsida på Internet med samlad information om Förintelsen. Målet är bl a att skapa en kraftfull motvikt till de s k "förnekarna" som hävdar att Förintelsen inte ägt rum. Hemsidan ska också kunna användas av lärare för att utbyta och sprida goda idéer om pedagogiskt material och upplägg. Där ska
också finnas forskningsrön, information om olika aktörer, plats för debatt och - naturligtvis - fakta. Hemsidan kommer att öppnas den 10 december och utvecklas under våren inom projektets ram. Därefter ska den drivas vidare, antingen av den nya integrationsmyndigheten eller inom ramen för någon organisation.
Diskussionsmaterial till föräldramöten
I samarbete med Riksförbundet Hem och Skola utarbetas ett material som ska kunna användas vid möten med föräldrar till barn i årskurs 4-6. Syftet är att skapa ett tillfälle till aktiva möten, där föräldrar, tillsammans med skolan, får tillfälle att diskutera medmänsklighet, tolerans, främlingsfientlighet och mänskliga rättigheter.
Skolan
Skolan ska, enligt skollagen, i samarbete med hemmen främja elevernas utveckling till ansvarskännande individer. Enligt kursplanen i historia skall eleverna vara förtrogna med "vår tids historia med dess folkmord, revolutioner, krig och fredssträvanden."
Ett viktigt arbete kring dessa frågor bedrivs redan idag inom skolan. För att underlätta för lärarna och för att sprida kunskap och idéer kommer följande aktiviteter att genomföras:
Filmpaket till skolorna
Schindler´s List, Swing Kids och Rebellerna i St:Petri är exempel på tre av de filmer som skolor från årskurs fyra och uppåt kommer erbjudas att låna gratis för att se på bio. Skolorna kommer också erbjudas ett paket med videofilmer, med kortare dokumentärer och någon längre film. Dessa filmer kommer också göras tillgängliga på AV-centralerna runt om i landet, dit skolorna kan vända sig för att låna dem. Detta arbete genomförs i samverkan med Svenska Filminstitutet och Skolverket.
"Tipskatalog"
En sammanställning över ett urval av filmer, litteratur, pedagogiskt material, hemsidor och organisationer/föreläsare med anknytning till Förintelsen kommer att skickas ut till samtliga skolor. Katalogen tas fram i samverkan med Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Skolverket.
Material för årskurs 4-6
Med utgångspunkt från Benny Grünfeld, som överlevde nazisternas läger och idag bor i Sverige, har ett pedagogiskt material för elever i åk 4-6 tagits fram. Materialet heter "Jag tänker på en familj", och ingår i "Hur är läget", ett större paket med skolmaterial från Europaåret mot rasism.
Seminarier för lärare
I samarbete med Skolverket, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund kommer seminarier erbjudas lärare runt om i Sverige. Seminarierna kommer att ta upp fakta kring Förintelsen, göra kopplingar till dagens Sverige, vit makt-musik, nynazistiska organisationer m. m. samt behandla hur man pedagogiskt kan arbeta med dessa frågor. Seminarierna vänder sig i första hand till lärare i mellanstadiet och uppåt. Ett tiotal seminarier arrangeras.
Universitet och forskning
Kunskapscentrum vid Uppsala universitet
Regeringen föreslår att ett nationellt kompetenscentrum för forskning och undervisning kring Förintelsen och folkmord upprättas vid Uppsala universitet. Centret ska få till uppgift att bedriva forskning, högre utbildning samt folkbildning om Förintelsen, folkmord och deras förhindrande samt mänskliga rättigheter. Centrumet ska vara en nationell resurs och bidra till samarbete mellan universitet och högskolor. Under våren 1998 kommer Uppsala universitet anordna ett internationellt forskarsymposium om förintelsen och folkmord. I anslutning till detta kommer det också att anordnas seminarier för lärarutbildare, journalister m. fl.

Regeringen föreslår också att Ceifo (Centrum för invandrarforskning) vid Stockholms universitet ska få möjlighet att genomföra och slutföra en rad viktiga forskningsprojekt som rör nazism och rasism. Det gäller bl. a. ett samarbetsprojekt med BRÅ (Brottsförebyggande rådet) där man ska kunna slutföra undersökningar i bl. a. Klippan, Karlskrona och Växjö.
Övrigt
Stöd till de överlevandes organisationer
Många som överlevde nazisternas läger, och deras barn, gör en viktig insats genom att berätta om sina erfarenheter. Trots att det ofta är mycket smärtsamt att berätta är de ofta ute i skolorna och i andra offentliga sammanhang. Detta arbete kommer regeringen att stödja ekonomiskt.
Utbildningsradion/Sveriges Television
Utbildningsradion och Sveriges Televison kommer under våren att göra program som på olika sätt aktualiserar frågan. Utbildningsradion kommer under en dag att sända program med anknytning till Förintelsen, etnisk rensning och rasism. I studion kommer experter, överlevande, elever, lärare m. fl. finnas med.
Minnesmonument i Stockholm
Föreningen Förintelsens Överlevande har tagit initiativ till ett minnesmonument i Stockholm. Monumentet blir ett starkt levande och tydligt vittnesdokument genom sin utformning och kommer att ha en pedagogisk verkan när det gäller kampen mot rasism och främlingsfientlighet. Monumentet ska placeras i närheten av synagogan vid Wahrendorffsgatan i Stockholm.
Resa till Polen
Den 27-28 november genomförs en två dagars resa till Auschwitz under ledning av statsrådet Thage G Peterson. Deltagare är företrädare för myndigheter och organisationer.
Ovanstående åtgärder kostar ca 15 miljoner kronor.
För ytterligare information kontakta departementssekreterare Anna-Karin Johansson, tfn 08-405 41 47.
 

Om pricipfrågan

Yttradefrihet och forskningsfrihet!


Ska en historieskrivning "lagstiftas fram" till lagparagrafer eller forskas fram...?

_________________________________

 

Ett påstående som behöver polisens skydd kan man misstänka är en myt !

  • "De flesta av oss har helt enkelt accepterat en allmänt etablerad version av vad som hände under nazismen. En del sådana etablerade sanningar om historiska händelser har visat sig vara myter. Människor med inflytande, även intellektuella, har fått många att tro på grova historieförfalskningar. Varför kan då en endast måttligt historiekunnig person känna sig säker på att Förintelsen ägde rum? Det kunde ju röra sig om en myt. Om endast en version av det historiska förloppet är tillåten, har folk inget starkt skäl att tro på dess sanningshalt. Ett påstående som behöver lagens skydd kan man misstänka är en myt." (Svante Nycander (Dagens Nyheters f.d. politiska chefredaktör) i DN av den 18/4 - 1992, sid 2:)

 

_____________________

 

Historia eller dogm ?!

  • "Om man inte får diskutera och ifrågasätta förintelsen så upphör den att vara ett historiskt faktum, då blir det som en dogm och övcrförs till den mytologiska sfären." (Jan Hjärpe:professor, teolog, Islamolog vid Lunds universitet, under hans vittnesmål i rättegången mot Radio Islam.)

_____________

 

There is no business like Shoah- business !

  • " Det skall bli ränta på skuldkänslor." (Tikkanen i DN 87 12 21)

 "Svenska"(?) regeringen:

för judenheten, mot Islam ?


Så farlig anses Radio Islam numera, att självaste svenska regeringen är dess samtals-partner. Ingen annan opinionsbildare i Sverige har blivit taget på så stort allvar som Radio Islam.
Regeringens handelsminister, juden Leif Pagrotsky, är numera den som leder dialogen med radio Islam från Kanslihuset Rosenbad, där regeringen har sina arbetslokaler. Till sin hjälp har Pagrotsky anlitat juden Henrik Backner och juden Stefan Bruchfelt som båda är hängivna och aktiva medlemmar av den judiska "Svenska kommitén mot antisemitism".
Radio Islam som en gång började som en uppstickarradio har verkligen lyckats vinna respekt för sitt agerande genom att bemötas på så hög nivå.
Allas förhoppning är nu, att regeringen med sådana "kompetenta" krafter bakom sig på ett sakligt och utförligt sätt skall kunna bemöta de FAKTA som Radio Islam presenterar, så att allmänheten kan vinna tilltro till regeringens förmodade önskan att på ett trovärdigt sätt hantera de sakfrågor som berörs. Endast genom att bemöta påståenden med väl underbyggda fakta kan Radio Islams motståndare vinna anhängare. Allmänt förtal och svepande anklagelser om antisemitism går inte längre hem hos svenska folket och hos alla oss invandrare. Vi vill ha kött på benen
Men vi undrar också varför det just är de judiska intressen som mobiliserar den svenska regeringen så till den grad att man engagerar Rosenbad och den svenska staten som måste ha massor att göra, för att ägna sin dyrbara tid åt att ordna motståndet mot Radio Islam. Alla vi som kommer från förra Jugoslavien vill också ha en dialog med regeringen.Skall vi tvingas öppna en radio först och ägna oss åt förintelsen för att bli intressanta? Förresten varför stavar man förintelsen med stort F i Sverige? Vilka krafter ligger bakom den stavningsreformen? Men det kanske kanslihuset nu kan svara på.
Radio Islam måste gratuleras till denna framgång som ingen av oss andra invandrare någonsin kommer att ha. Var det 15 miljoner som regeringen anslog till Pagrotskys bemötande av Radio Islam? Har det någonsin förekommit i Sveriges historia att så mycket pengar tagits från skattemedel för att statligt bemöta åsikter som en viss intressegrupp inte gillar? Tänka sig om 15 miljoner istället gått till sjukvård eller åldringsvård. Men när det gäller den judiska sektorn, då finns alltid det pengar.

Dragan M.


"Det är ingen nyhet att de svenska judarna genom många olika kanaler bedriver ett lobbyarbete för Israels sak. [...] Vi måste kämpa för och försvara Israel med alla de medel som står till vårt förfogande."

- Willy Salomon, vice ordförande Stockholms Judiska Församling, Judisk Krönika, nr.4-5/1988.


Palestine banner
Viva Palestina!

Senaste upplagt


Islamofobi och sionism

En tom säck kan inte stå
Revisionistisk bok av Lars Adelskogh

De svenska judarna och Israel
- citaten från ledande judar säger allt!

Foton 

DN:s judiske chefredaktör Peter Wolodarskis Israelkopplingar; Sionistorganisationen Project Interchange och American Jewish Committee

Pravdas intervju med Ahmed Rami


Talmud unmasked
Talmud: en sionistisk operationsmanual


Israelobbyn och Förenta Staternas utrikespolitik
Av John J. Mearsheimer & Stephen M. Walt

Israel controls U.S. Presidents
Biden, Trump, Obama, Bush, Clinton...

Jan Myrdal intervjuas av Hizbollahs tidning

Mein Kampf
Av Adolf Hitler

"Varför skulle araberna gå med på fred? Om jag vore arab-ledare skulle jag aldrig träffa några överenskommelser med Israel. Det är naturligt: vi har stulit deras land."

- David Ben-Gurion, Israels första premiärminister


Det judiska Bonnierimperiet
- verktyg i Israels tjänst

Elie Wiesel: falskt vittne
Av Robert Faurisson

"Expo" - instrument i sionismens tjänst

Vad är sionism? - intervju med sionistkritikern Lasse WilhelmsonIsraels Nätverk i Sverige
Verket som avslöjar namnen på Israelmaffian och deras positioner i Sveriges maktcentra

Revisionismens segrar
Av Robert Faurisson

The Jewish hand behind Internet The Jews behind Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo!, MySpace, eBay...

Sverigedemokraterna - i Israels sold - Bröderna Ekeroth, Bieler, Frick

Ahmed Rami intervjuar tyske general Remer i AL SHAAB 

Kan man verkligen skilja sionismen från judendomen?
Av Ibrahim Alloush


The Founding Myths of Modern Israel
Roger Garaudy: "Den israeliska
statens grundläggande myter"


Utdrag från den sionistiska planen för Mellanöstern

Reel Bad Arabs - Revealing the racist Jewish Hollywood propaganda

Alliansen Sydafrika - Israel

Black Muslim leader Louis Farrakhan's Epic Speech in Madison Square Garden, New York  - A must see!

Leuchter-rapporten - Den första kemiska undersökningen av "gaskamrarna"

Israel Shahak: Jewish History, Jewish Religion
IsraelShahak: "Judisk historia,
Judisk religion"Varför behövs en islamisk revolution? - Av Ahmed Rami

Sions Vises Protokoll

Videos - viktig samling

Samlade citat om sionismen, judendomen, Radio Islam, etc

Förbjud det judiska Gamla Testamentet!
Av Ahmed Rami

Karikatyrer 

Aktivism! - Förena er i kampen!


Down with Zio-Apartheid
 Stop Jewish Apartheid!