| Index | |Svenska huvudsidan | | Andra språk |


 

Vad är Israel?

Ahmed Rami

Bokens omslag

 

ISRAEL ÄR EN JUDISK STAT. VAD SÄGER JUDENDOMENS HELIGA SKRIFTER?

Israels erövring av palestiniernas land och skändliga förtryck av palestinierna har sin grund i den rasistiska sionismen som har sin grund i judendomens Torah, den judiska eller mosaiska lagen, och i Talmud, som är mera omfattande men betydligt mindre känd.

Redan i Torah möter vi judendomens speciella högmod eller arrogans genom föreställningen om judarna som ett särskilt av Gud utvalt folk, eller - som det står i den judiska bibelns Moseböcker - "Herrens egendomsfolk", alltså judarna som ett herrefolk. Det är en sällsynt hård och grym rasism, en krigisk och mordisk rasism. I Femte Moseboken, 7:e kapitlet, vers 16, heter det:

"Och alla de folk som Herren, din Gud, giver i din hand skall du utrota: du skall icke visa dem någon skonsamhet".

Denna uppmaning från judarnas Gud själv till massmord och folkmord är alltså direkt hämtad från den judiska bibeln, därtill från dess allra heligaste del, d v s från Torah, som de judiska rabbinerna ömt vårdar i torahrullarna och som de ständigt sitter och läser ur och lär sina judiska små gossar i de israeliska skolorna. Det är alltså mot denna gammattestamentliga judiska herrefolksideologi, rasism av det mest brutala slag och folkmordsmani och röveri av andra folks egendomar som man måste förstå vissa bärande inslag i judendomens Talmud. Ty Talmud tolkar och förtydligar Torah. Alla judar i vår tid som anser sig företräda det judiska eller judendomen - det må vara rabbiner eller judiska författare - hyllar och prisar Talmud.

I Sverige har den från USA importerade överrabbinen i Stockholm, Morton Narrowe, förklarat i en artikel i tidskriften "Sökaren" för några år sedan att det är Talmud, som är bärkraftig för judendomen av i dag. Här är några citat från Talmud som helt går i Torahs anda och kanske verkar än mer fasansfulla och frånstötande, om detta överhuvudtaget är möjligt:

"En goj - alltså en icke-jude - som kastar bara ett öga i Talmud är dömd till döden, ty det är skrivet att det är vårt arv, icke deras." (Detta är från Sanhedrin 59 a i Talmud!)

Ännu andra citat från Talmud:

"Att samtala med en goj om våra religiösa relationer skulle vara detsamma som att döda alla judar, ty om gojerna får veta vad vi lär om dem, skulle de döda oss på öppen gata." (Detta är från Libbre David 37!)

Ett typiskt försvar från judiska rabbiner, när mordlystnad i Talmud återges är - som rabbinen Simon Levy sagt - "detta gäller inte om kristna eller muslimer utan om "avgudadyrkare och vildar utan tro och lag" - men detta var i seklets början. Hur är det då i dag? Under den senaste tiden har hela världen skakats av uppgifter om ovanliga grymheter, som palestinier i de av Israel ockuperade områdena har utsatts för: Israeliska soldater har begravt palestinier levande, bränt dem till döds och misshandlat dem med stenar.

Enligt Talmud är palestinierna liksom alla andra folk utom judarna bara kreatur, som kan brännas eller begravas levande och misshandlas på alla möjliga sätt utan att detta betraktas som brottsligt. Självklart vill sionisterna dölja sina trossatser och uppgifter om deras grymma religion och traditioner för andra. Men det går inte alltid. Och varje gång talmudismen avslöjas blir sionisterna rasande. Talmud klassificerar mänskligheten som människor (d v s judar) och icke-judar, som kallas gojer. Varje oomskuren man är främling, enligt Talmud. Icke-judarna (däribland palestinierna) betraktas som kreatur. Så står det i Talmuds traktat "Jalkut Reubeni", folder 10 b, att läsa följande:

"Endast judarna har rätt att kalla sig människor, men gojerna, som härstammar från en oren ande, måste kallas svin."

Just därför använder man alla tänkbara grymma medel i dagens Israel för att slå ner palestiniernas protestaktioner. Gojens liv värderas ju av de ortodoxa judarna lika med en hunds liv. I Talmuds traktat, Avoda Zara, folder 4 a, kan man läsa följande:

"Över åsnor och hundar vilar ej den gudomliga vreden, så som Herrens hat vilar över gojerna."

Uppfattningen om att judarnas Gud Jahve hatar gojerna rättfärdigar alla de grymheter judarna kan företa sig gentemot gojerna. Sionisterna tycker att man ju inte kan älska dem som Jahve själv förbannar. Dessutom ger Talmud konkreta föreskrifter i traktaten Jebamoth, folder 23 a:

"Ni är inte skyldiga att ge någon hjälp åt gojer."

Och Rabbi Eliéser uppger i folder 29 c, att

"en jude som äter tillsammans med en oomskuren begår samma handling som om han åt tillsammans med en hund; den som vidrör en oomskuren är som en som vidrör ett lik, ty de är redan under sin livstid som döda, och när de är döda, är de som as ute på fältet."

Enligt Talmud har judarna full rätt att förfoga över gojens egendom. Just därför har man förstört så många hus, som tillhört palestinierna. Men Talmud ger sionisterna rätt att råda t o m över gojernas liv. Rabbi Maimonides skrev i Talmuds Jad Chaz, hilch Rozzachu hilch Melächim:

"Det är sagt, du skall icke döda, men detta betyder, att du skall icke döda en jude, en Israels son, men gojer, kättare är inte Israels söner."

Avoda Zara, folder 26 b, t o m rekommenderar följande:

"Också de bästa bland gojerna bör dödas."

Och Avoda Zara, folder 20 a fortsätter:

"Om man drar upp en goj ur en grop, som han fallit ned i, så gör man sig skyldig till avguderi därmed."

Och Rabbi Maimonides tillägger i Avoda Zara, att om gojen "är i färd att drunkna, får man inte rädda honom". I Jalkut Simeöni, folder 245, sägs det:

"Den som utgjuter en gojs blod, frambär ett offer åt Herren."

Men gojerna, däribland palestinierna, får inte utöva sin rätt att göra motstånd mot den judiska ockupationen och har inte rätt att kasta stenar mot de grymma israeliska soldaterna, ännu mindre får de skada sina torterare och förtryckare om dessa rakar vara judar.

Judarna är alltid heliga, enligt judendomen, även om de är kriminella terrorister (mot palestinierna). Så uppger Sanhedrin i folder 37 a:

"Den goj som med avsikt dödar en jude, har ådragit sig lika stor skuld som om han hade utplånat hela världen."

I Sanhedrin, 58 b, sägs det:

"Den som slår en jude är skyldig att dö, ty det är detsamma, som om han hade givit Gud en örfil."

Allt detta därför att

"Judarna inför Gud är angenämare än änglarna", detta enligt Talmudtraktaten Chullin 91 b.

De kristna palestinierna har råkat särskilt illa ut, eftersom just de kristnas "avguderi" av de ortodoxa judarna betraktas som särskilt brottsligt, ty de dyrkar "en oren, avfallen jude (d v s Jesus, enligt Tatmud) , som borde utplånas ur allas minne enligt Talmudtraktaten Avoda Zara, folder 17 b. I denna traktat sägs det också, att varje jude har rätt att bruka våld mot kristna och döda dem med vapen i hand. Men om judarna skulle erövra den politiska makten och överta statens alla funktioner, är de skyldiga, enligt Talmud, att avliva de kristna, oavsett under vilken förevändning detta görs, detta enligt Schul Arukh, Jore Deä 158. Och detta sker i dag i staten Israel, som försöker kamouflera sin fascistiska totalitarism med hjälp av demokratiska fasader, och detta legitimeras av Gamla Testamentet och Talmud.

Jag har anfört en rad exempel, som visar den ondsinthet och det hat som Talmud ingjuter i de sionistiska judarna gentemot gojerna (icke-judarna). Torah och dess tolkningar i Talmud utgör de moraliska normer som judendomen bygger på. Men jag drar inte några slutsatser av detta. Det överlåter jag till läsaren att själv göra på grundval av de citat jag här anfört. Alla citat är hämtade ur A. Luzsenszkys översättning av "Der Talmud, in nichtjudischer beleuchtung", utgiven i Budapest under åren 1931-32 i sex delar.

I en insändare, undertecknad Jan Forselius, i Kyrkans Tidning (KT) nr 11, 17 mars 1988, kan man läsa följande: "I flera tidningar skrivs det f.n. artiklar om antisemitism och antisionism. Många ställer sig säkert frågor med anledning av detta. Personer som påstår följande, sprider de osanning och är de vulgära antisemiter?

1) I Talmud står det om Jesus att han är son till en romersk soldat.

2) I Talmud står det att Jesus kokar i manlig sädesvätska.

3) Enligt judisk lag (Halacha), är det förbjudet för judar att samarbeta med kristna. (Rabbi Mordechai Goldstein, Diaspora Yeshiva, Jerusalem).

4) Enligt judisk lag (Halacha) gäller, att när en kristen tappar pengar och en jude hittar dem, kan han behålla dem. (The Roots of Kahanism, tryckta seminarier hållna 1987 hos Israels president Chaim Herzog).

5) I den judiska bönboken står en förbannelse mot de kristna, som läses varje dag, ... man ber att Gud skall utrota (hebr. Toved) förtalarna (de kristna) ... Amida "Birkat Hamminim". Denna förbannelse är formulerad av Shmuel Hakkatan år 90, för att exkommunicera de judekristna medlemmarna i synagogan, som i dag är de kristna. (Geoffrey Wigoder, Hebr. University, Jerusalem Post 1987-09-19, recension till boken "Forgetting The Root, The Emergence of Christianity from Judaism").

Om seriösa samtal skall kunna hållas om antisemitismen-sionismen, är det det då inte lämpligt att de inblandade inte bara säger att sådant som ovan nämnts är antisemitism, eller är citat från nazisternas tidning Der Sturmer, eller kalla det för fixa idéer, eller helt enkelt förneka detta som sanning? För det här ovan nämnda är ju tyvärr sant."

När överrabbinen Narrowe i KT nr 18, maj 1988, jämrar sig över att Jan Forselius i sin insändare går till "angrepp mot judendomen" genom att påtala att det i Talmud står att Jesus av Nasaret var son till en romersk soldat, så är ju detta alls inte "missvisande" eller "hatiskt" som Narrowe säger utan ett faktum som omtalas bl a i Jewish Encyclopedia (som väl överrabbinen inte gärna kan beskylla för att ljuga). Den romerske soldaten hette, enligt Talmud (och Toledoth Jeshua), Panthera.

Narrowe som talar så vackert om att han är aktiv medlem i en kommitté för försoning mellan judar och kristna (för stöd till Israel) borde först gå ärligt till rätta med den talmudiska judendomens försyndelser mot Jesus och de kristna och sedan ta den judiska staten Israel i vederbörlig upptuktelse för att den förbjuder Nya Testamentet i israeliska skolor och systematiskt motverkar att judar får ta del av den kristna läran liksom att judar gifter sig med kristna eller muslimer. Försoning kan aldrig innebära att den ena parten skall tvingas eller lockas till underkastelse på den andra partens villkor. Hur är det egentligen ställt med överrabbinen Narrowes sanningskärlek, när han inte ens vet (eller låtsas inte veta) vad som står i hans egen tros Talmud om Jesus och de kristna utan beskyller den som påtalar vad där står för att framföra "förtäckta lögner". Överrabbinen har inte tid till dialog utan bara till sterila monologer. Narrowes insändare i KT är fylld av gråt och tandagnisslan och dessutom av just förtäckta lögner, bl a beskyller han Radio Islam för att vara "den ökänt antisemitiska radiosändaren" utan att (som han för eget vidkommande kräver) rådfråga vederbörlig expertis (inte självvald och partisk för egna syften)! Radio Islam är en islamisk närradiosändare och icke antisemitisk. Vi araber är också semiter.

/Ahmed Rami/

Radio Islam, Stockholm


| Index | |Svenska huvudsidan | | Andra språk |