Han avsl”jar vad rabbinerna d”ljer!

Israel Shahaks utomordentligt intressanta bok "Jewish History, Jewish Religion: The Weight of Three Thousand Years" recenserades nyligen av Michael A Hoffman II. Recensionen †terges h„r i svensk ”vers„ttning.


B”cker, liksom filmer i v†ra dagar, brukar alltid lovprisas av n†gon, ofta i ”verdrivna ordalag. Sj„lv har jag av b”cker som v„cker mitt intresse bara kommit att f”rv„nta mig, att en bit h„r och d„r „r v„rda att kommentera. M†nga b”cker brukar vara alltf”r vidlyftigt skrivna.

Dr. Shahak, professor vid Hebreiska universitetet och en man som under en god del av sin barndom var internerad i koncentrationsl„gret Belsen, men som nu lever i det ockuperade Palestina, har jag blivit f”rtrogen med genom hans engelska ”vers„ttningar av den ofta frispr†kiga journalistiken i hebreisk-spr†kiga v„nstertidningar.

N„r jag fick h”ra, att en framst†ende israelisk forskare hade skrivit en bok som var kritisk mot judendomen, spetsade jag ”ronen, fast jag f”rv„ntade mig de vanliga f”rmildrande attributen och rent av en del skyddande kamouflage. Jag l„ste i varje fall boken, f”r jag skulle utan tvivel hitta ett och annat av v„rde.

N„r jag nu „r f„rdig med Jewish History, Jewish Religion, „r mitt exemplar av boken fullt med noter och anteckningar. Jag har i marginalen markerat varje styckes inneh†ll f”r att kunna hitta snabbt. Den h„r boken „r inte bara fri fr†n hyckleri, den belyser ocks† p† ett mycket ”verraskande s„tt hyckleriet inom judendomen!

Dr. Shahak dokumenterar hur s†dana centrala judiska texter som Talmud och Kabbala censurerades och publicerades i "sanerade" utg†vor i och f”r l„sning av godtrogna icke-judar, som sedan kunde omtala, hur underbart m„nniskov„nliga och autentiska de var. De „kta versionerna publicerades samtidigt i privata utg†vor "endast f”r judar"! Shahak skriver: "Kabbalans stora auktoriteter, som Gershom Scholem, har f”rl„nat sin auktoritet till ett system av bedr„gerier p† alla "k„nsliga" omr†den, varvid just de popul„raste „r de mest bedr„gliga och vilseledande" (sidan 16).

M†nga inflytelserika, nominellt katolska ren„ssansfilosofer, som Pico della Mirandola och Johannes Reuchlin (De Arte Cabalistica), st”dde id‚n om en "kristen kabbala", vilket h”geligen st„rkte judendomens anseende och inflytande i kyrka och stat, s† att den judiska ockultismen kunde tr„nga in i hj„rtat av den v„sterl„ndska andligheten.

Shahak bekr„ftar den traditionella anklagelse, som framf”rts av n†gra av de mest lysande oberoende forskarna i „mnet genom seklerna, fr†n Christopher Marlowe till William Grimstad, att den kabbalistiska judiska mysticismen „r djupt m„nniskofientlig. Shahak: "Inte heller kan man i de talrika b”ckerna om 'den judiska historien' finna de element„ra fakta om den judiska mysticismens inst„llning till icke-judar, n„mligen att dessa bokstavligen betraktas som 'lemmar av Satan'..."(s. 16-17).

Jag har v„ntat p† en s† h„r auktoritativ och avsl”jande bok i tjugo †rs tid. Den bekr„ftar de flesta anklagelserna mot den fariseiska judendomen „nda fr†n antikens dagar, n„mligen att den judiska staten med f”rfattarens egna ord „r "ett av de mest totalit„ra samh„llena i m„nsklighetens hela historia" (s.15).

Detta „r den b„sta bok i „mnet jag n†gonsin har l„st. H„r f”ljer nu n†gra citat ur texten:

Staten Israel

"Staten Israel diskriminerar icke-judar i m†nga h„nseenden, av vilka jag betraktar som viktigast: r„tt till boende i landet, r„tt till arbete och r„tt till likhet inf”r lagen" (s.5). "Det politiska inflytandet fr†n judisk chauvinism och religi”s fanatism „r st”rre „n det fr†n anti-semitism" (s.12).

F”rfalskning av Talmud-texter

"Mot kristendomen eller icke-judar riktade st„llen i Talmud m†ste avl„gsnas eller modifieras - trycket blev f”r starkt. S† h„r gjorde man: n†gra av de mest kr„nkande st„llena togs bort fr†n alla i Europa tryckta utg†vor. Sedan mitten p† 1500-talet. P† alla andra st„llen ersattes uttryck som "icke-judar" (gojim), vilka f”rekommer i alla tidiga manuskript och tryck, liksom i alla utg†vor i islamiska l„nder, med s†dana termer som 'avgudadyrkare', 'hedningar', 'kanan‚er' eller 'samariter'... Det beh”ver v„l inte s„gas, att detta var en utstuderad l”gn fr†n b”rjan till slut...Samtidigt skickade man runt skrivna listor ”ver 'Utel„mningar i Talmud', i vilka man f”rklarade alla de nya termerna och drog fram alla utel„mningarna. Sedan staten Israel etablerats och rabbinerna k„nde sig s„kra, †terst„llde man utan n†gon tvekan alla de kr„nkande st„llena och uttrycken i alla nya utg†vor" (s. 22-23).
"Moderna judiska l„rde har inte bara fortsatt med bedr„geriet, utan har faktiskt b„ttrat p† rabbinernas gamla metoder, b†de i fr†ga om fr„ckhet och l”gnaktighet" (s. 24).

F”rbannelserna i Talmud mot Kristus

"Det m†ste redan fr†n b”rjan erk„nnas, att Talmud och Talmud-litteraturen - helt bortsett fr†n det allm„nna hat mot icke-judar som genomstr”mmar dem - inneh†ller mycket kr„nkande, speciellt mot kristendomen riktade uttalanden. S† till exempel fastst„ller Talmud - f”rutom att den kommer med en hel rad av lymmelaktiga sexuella antydningar gentemot Jesus - att hans straff i helvetet best†r i att s„nkas ner i kokande avf”ring" (s. 20-21).

Bokb†l p† Nya Testamentet

"...Man kan n„mna f”reskriften, enligt vilken judar instrueras att - helst offentligt - br„nna varje exemplar av Nya Testamentet, som kommer i deras h„nder. Denna f”reskrift g„ller fortfarande och praktiseras faktiskt „n i dag. S†lunda br„ndes den 23 mars 1980 hundratals exemplar av Nya Testamentet offentligen och ceremoniellt i Jerusalem p† f”ranstaltande av Yad Le'akhim, en judisk religi”s organisation, underst”dd av det israeliska religionsdepartementet" (s. 21)

Ocensurerad Talmud trycktes sedan p†ven mutats

"Huvudupplagan av den fullst„ndiga samlingen av talmudisk lag, Maimonides' Mishna Torah, som inte bara „r full av de mest kr„nkande f”reskrifter gentemot alla icke-judar utan ocks† av uttryckliga angrepp mot kristendomen och Jesus (efter vars namn f”rfattaren fromt till„gger: 'M† den or„ttf„rdige mannens namn f”rg†s!') publicerades ocensurerad i Rom †r 1480 under Sixtus IV, en politiskt mycket aktiv p†ve, som hade ett st„ndigt behov av pengar" (s. 21).

Utrotning av anh„ngare till Kristus

"¸r 1962 publicerades en del av Maimonides' ovan n„mnda lagsamling, den s† kallade Kunskapens Bok, vilken inneh†ller de mest grundl„ggande reglerna f”r judiska tro och praktik i Jerusalem. Det var en tv†spr†kig utg†va, med den engelska ”vers„ttningen mittemot den hebreiska texten. Den senare har †terst„llts till sin ursprungliga renhet, och budet att utrota judiska avf„llingar framtr„der fullt ”ppet och tydligt: 'Det „r en plikt att utrota dem med egna h„nder!' I den engelska ”vers„ttningen har detta mjukats upp n†got till: 'Det „r en plikt att vidtaga aktiva †tg„rder f”r att f”rg”ra dem.' Men sedan forts„tter den hebreiska texten med att specificera de huvudsakliga exemplen p† 'avf„llingar', som m†ste utrotas: 's†dana som Jesus fr†n Nasaret (m† den or„ttf„rdiges namn ruttna!) och hans l„rjungar, samt Tzadoq och Baitos och deras l„rjungar, ' Inte ett ord av detta kommer till synes i den engelska texten p† motst†ende sida! Och trots att denna bok har cirkulerat i vidstr„ckta kretsar bland judiska l„rde i de engelsktalande l„nderna, har veterligen inte en enda av dem protesterat mot detta uppenbara bedr„geri!" (s. 24-25)

"Vi kan ta den ber”mda Hatanya, en grundbok f”r Habbad-r”relsen, en av hassidismens viktigaste grenar. Enligt den h„r boken „r alla icke-judar fullkomligt sataniska varelser, i vilka det inte finns n†got gott" (s. 27).

Judar befriades och skyddades av kristendomen!

"Anm„rkningsv„rt „r att all judisk historieskrivning, till och med i form av de torraste annaler, fullst„ndigt upph”rde fr†n Josephus Flavius tid (slutet av 1:a †rhundradet) „nda till ren„ssansen, d† den en kort tid †terupplivades i Italien och andra l„nder, d„r judarna stod under starkt italienskt inflytande" (s. 19).
"Friheten att l„ra sig och l„sa b”cker p† moderna spr†k, friheten att l„sa och skriva b”cker p† hebreiska utan att de enligt tidigare praxis f”rst godk„nts av rabbinerna, friheten att „ta annat „n kosher-mat, friheten att strunta i de talrika och orimliga tabun betr„ffande sexuallivet, friheten att t„nka (f”rbjudna tankar betraktades som synnerligen allvarliga synder!), alla dessa friheter beviljades judarna i Europa av moderna och till och med av absolutistiska regimer... Nikolaus I av Ryssland st„rkte krafterna f”r lag och ordning i landet, inte bara den hemliga utan ocks† den vanliga polisen och gendarmeriet, s† att det blev sv†rare att m”rda judar p† order av rabbinerna, vilket hade varit ganska l„tt att g”ra i Polen f”re 1795... Vid slutet av 1830-talet hade exempelvis en 'helig' rabbin i en liten judisk stad i Ukraina beordrat mord p† en judisk k„ttare genom att kasta honom i det kokande vatten, som fanns i stadens badhus, och samtida judiska k„llor noterade med f”rv†ning och fasa, att metoden att muta sig fri fr†n straff 'inte l„ngre var effektiv', och att inte bara de faktiska g„rningsm„nnen utan ocks† den 'helige' rabbinen sj„lv fick str„nga straff... I de ”steuropeiska l„nderna s†v„l som i arabv„rlden befriades judarna fr†n tyranni av utomst†ende krafter" (s. 16-17).

Kommunistjudars hat mot icke-judar

"En unders”kning av radikala socialistiska och kommunistiska partier kan ge exempel p† maskerade judiska chauvinister och rasister, som g†tt med i dessa partier enbart f”r att fr„mja 'judiska intressen' och som i Israel varit f”r diskriminering av icke-judar" (s. 17)
"En av Marx' tidiga v„nner, Moses Hess, p† m†nga h†ll ansedd som en av de f”rsta socialisterna i Tyskland, avsl”jade sig senare som en extrem judisk rasist..." (s. 30)

F”rakt f”r bibliska texter och f”r l„rdom

Med undantag av den rent religi”sa l„rdomen (som det i sig sj„lv var illa st„llt med ) beh„rskades judarna i Europa (och i n†gon m†n „ven i arabv„rlden) f”re ungef„r 1780 av ett suver„nt f”rakt och hat mot all l„rdom (utom Talmud och judisk mysticism). Stora delar av Gamla Testamentet, all icke-liturgisk hebreisk poesi, de flesta b”cker om judisk filosofi l„stes inte och deras namn f”rd”mdes ofta. Studier av alla spr†k var str„ngt f”rbjudna. liksom studiet av matematik och naturvetenskap... Det var en v„rld nersjunken i den el„ndigaste vidskepelse, fanatism och okunnighet" (s. 18).

Icke-judiska b”cker fick bara l„sas p† skithuset!

"De rabbinska myndigheterna i ™steuropa dekreterade vidare, att alla icke-talmudiska studier „r f”rbjudna, „ven om det inte finns n†got i dem som f”rtj„nar att f”rd”mas, eftersom de inkr„ktar p† den tid, som b”r anv„ndas till att antingen studera Talmud eller f”rtj„na pengar... Bara ett kryph†l l„mnades kvar, n„mligen den tid „ven en from jude n”dv„ndigtvis m†ste tillbringa p† skithuset. P† denna orena plats „r heliga studier f”rbjudna, och det var d„rf”r till†tet att l„sa historia d„r" (s. 20).

Judar beordrade att f”rbanna de d”da icke-judarnas m”drar

"Judiska barn f†r faktiskt l„ra sig s†dant som att varje jude som passerar en kyrkog†rd skall uttala en v„lsignelse, om den „r judisk, men f”rbanna de d”das m”drar, om den „r icke-judisk... I †rhundraden har v†rt totalit„ra samh„lle till„mpat barbariska och inhumana sedv„njor f”r att f”rgifta sina medlemmars sinnen och g”r s† fortfarande. De h„r inhumana sederna kan inte bortf”rklaras som rena reaktioner mot antisemitism eller judef”rf”ljelser, utan riktar sig omotiverat mot all m„nsklighet. En from jude, som till exempel r†kar passera en gravplats f”r Australiens urinv†nare, m†ste som en handling av gudsdyrkan f”rbanna m”drarna till de d”da, som ligger begravda d„r!" (s. 23-24).

V†ra st”rsta fiender inte bara judiska rasister

M†nga icke-judar, inklusive kristna pr„ster och religi”sa lekm„n, hyser den konstiga uppfattningen, att ett s„tt att "sona" judef”rf”ljelserna „r att inte sjunga ut om onda g„rningar, som beg†s av judar utan deltaga i att sprida 'vita l”gner' om dem... Existensen av och inflytandet fr†n den h„r gruppen i alla v„stliga l„nder och s„rskilt i USA har gjort det m”jligt f”r rabbiner och judiska l„rde att propagera sina l”gner, inte bara utan opposition utan ocks† med betydande hj„lp utifr†n... L†t oss se sanningen i vit”gat! I v†r kamp mot den judiska religionens rasism och fanatism blir v†ra st”rsta fiender inte bara judiska rasister utan ocks† de icke-judar, som annars - falskeligen enligt min mening - „r k„nda som 'progressiva'" (s. 30-31).

Recensentens slutord:

Det ovan anf”rda „r bara ett skummande p† ytan av den kunskap, som man finner redan i den f”rsta fj„rdedelen av Jewish History, Jewish Religion. Den h„pnadsv„ckande informationen ”kar i b†de djup och intensitet desto vidare man tr„nger in i boken, och den n†r sin h”jdpunkt i kapitel 5. Israel Shahak har dokumenterat l„nge dolda hemligheter och metoder hos ett brottssyndikat, som kallar sig f”r en religion. Hans bok „r en enast†ende prestation av v„rldshistorisk betydelse och ett m”nster av of”rskr„ckt och omutlig l„rdom.

Shahaks bok"Jewish History, Jewish Religion" kan best„llas fr†n Radio Islam genom ins„ttande av 140 kronor p† dess postgirokonto 489 90 42 - 8.