Från

Semi-Gotha

1941 Del II

 

 

BONNIER
Böhmiska judesläkten Schie-Hirschel-Cerf-Lion-Bonniers ättlingar.
Släkterna Ridderstolpe, Sinclar, Waern m. fl.

Juden Löbel Schie, född omkring 1710 i den böhmiska byn Soborten nära Teplitz, återfinnes 1735 som församlingstjänare vid synagogan i Dresden. Några år senare tjänade han hos hovjuden Paul Samuel och därefter hos en judinna Juditha Mez, men kom 1749 åter i judiska församlingens tjänst. Han var invecklad i flera processer och satt en tid i häkte. En läkare varnade honom därvid för sinnessjukdom. Schie dog i Dresden 1790. Med en frilla frun Doberschisch i Böhmen hade han en 1745 född bastardson Salomo ben-Löbel Hirschel, som senare en tid uppträdde under det »förfranskade» namnet Cerf Lion. Vid 10 års ålder kom han till fadern som dennes tjänare och blev senare »myntleverant» och juvelerare. Av hans 10 barn föddes det fjärde, Gutkind Hirschel, 1778.

Det var denne Gutkind Hirschel som 1801 styrde kosan över Lübeck till Köpenhamn, där han emellertid efter ett par år bytte namn och kallade sig »Gerhard Bonnier». Det nyantagna familjenamnet Bonnier uppges vara en »förfranskning» av Gutkind, men var nog avsett att ge det danska värdfolket den föreställningen, att juden var en brorson av den 1799 i Rastatt mördade franske revolutionären Bonnier, den politiske »martyren», vars namn vid sekelskiftet var så populärt. Denna falskeligen angivna släktskap återfinner man i alla biografiska notiser om Gutkind Bonnier. En bidragande orsak till det nya franska namnet var nog också, att den tyske juden därmed lättare kunde draga sig fram som »professeur français». Vid sidan av detta yrke höll han även lånbibliotek i Klareboderne n:o 9, och därtill gick han omkring i husen och sålde böcker. Snart nog blev han sin egen bokförläggare genom att 1804 utgiva en bok med »Underfulde og sandfärdige Kriminalhistorier». En tid tycktes det ha gått rätt bra, men 1821 gjorde han cession. Bokhandeln fortsattes visserligen i mindre skala, men Gerard Bonnier kom aldrig på fötter mer, utan levde ur hand i mun och dog i Köpenhamn 1862.

Det äldsta av de 10 barnen, Adolf, hade 1827 kommit till Göteborgs Larsmässmarknad med några lådor böcker och kom så att stanna där som innehavare av ett lånbibliotek. Ett par år senare öppnade han ett liknande i Stockholm, dit han helt överflyttade 1832. Han hyrde en salubod vid Storkyrkobrinken »att begagnas endast till bokhandel eller färdiggjorda kläders försäljning» och bakom boden en kammare med fönstret åt gränden. I boden inrättades även ett lånbibliotek. B. lyckades få bokleveranser till K. Sv. Vetenskapsakademien, K. Biblioteket o. s. v. Dessutom var han mycket på resande fot och besökte flera städer, bl. a. Karlskrona, där han 1834 äktade en »något skäggig» judinna Till och med under bröllopet gjorde han geschäft och sålde för 150 rdr böcker till Karlskronaborna. Hans första förlagsartiklar blevo en kristen barnbok, en spökhistoria och den beryktade stortjuven Lasse-Majas syndiga liv och leverne - dock utan bokförläggarens namn utsatt.

Adolf Bonnier tog 1835 sin yngre broder Albert till sig som bodbiträde. Redan vid 17 års ålder debuterade denne såsom egen förläggare med från franskan översatta »Bevis att Napoleon aldrig har existerat». Den blivande storförläggaren var redan då en riktig rabulist, i opposition mot Bernadotte.

Av Gerard Bonniers 10 barn blev, såsom nämnt, Adolf bokhandlare i Göteborg och Stockholm samt fader åt Isidor, bokhandlare i Stockholm, Dennes dotter Inez blev hustru åt Tore Utter, f. d. disponent (avdelningsföreståndare) i Nordiska Kompaniet och Renée hustru åt en avdelningschef Rona i Budapest.

Albert Bonnier (1820-1900) blev fader åt artisten Eva Bonnier, som begick självmord, och Karl-Otto, den svenska grenens nu avlidne huvudman. Av dennes barn är Tor Bonnier skild och omgift, båda gångerna med europeiska kvinnor, som skänkt honom 5 barn. Efter skilsmässa från Greta Lindberg (en syster till den kände regissören d:r Per Lindberg) äktade han författarinnan Tora Nordström, vars syster, d:r Ingeborg Nordström är gift med f. d. diplomaten d:r Rutger Thuresson Essén. Fruarna Nordström äro döttrar av strängnäslektor Tor Nordström från Blekinge och Ida Halvorsen. Tor Bonniers svåger, d:r Essén, intager en ledande ställning inom den s. k. nynationella rörelsen, vilken går under etiketten »Nationella Förbundet».

Åke Bonnier f. d. chef för Åhlén och Åkerlund, har en tid vårdats i New York för dåliga nerver och har numera helt överflyttat till U.S.A., dit han medfört en stor del av »huset» Bonniers i Sverige förvärvade miljonförmögenhet och där han grundat ett nytt »demokratiskt» bokförlag. Brodern Gert Bonnier är professor i husdjursförädling; Elin Bonnier är hustru åt borgarrådet Yngve Larsson; Greta Bonnier är hustru åt arkivarien Tor Berg i Riksarkivet, vilken hon skänkt judemestiser. Bergs fader var folkskolläraren och statsrådet Fridtjuv Berg, vilkens ätt härstammar från en allmogeman i Skulstad i Fellingsbro ; dennes son blev knekt med namnet Öfverberg. Den sistnämndes son blev knekt med namnet Berg.

Gerard Bonniers son David-Felix (1822-1881) blev bokhandlare i Göteborg. Av hans fyra barn blev Knut-Felix boktryckare i Göteborg och senare handlande i Paris. - Alida Bonnier skänkte tre judemestiser åt Göteborgshandlanden Waern. - Krämarsläkten Waern härstammar från Ebeltoft i Jylland. (En gren fick 1857 svenskt adelskap och intogs i Stockholms riddarhus under n:o 2326, men adelskapet gäller blott huvudmannen.)

Elise Bonnier blev hustru åt göteborgshandlanden Percival Sinclair. Denne utgav sig falskeligen tillhöra de från Normandies skandinaviska vikingar härstammande skotska Saint-Clair, »seakings of Orkney». Ingen av de tre i Stockholms riddarhus införda, här adlade soldenärerna Sinclair (n:ris 444, 626, 965) och än mindre Göteborgskrämaren Sinclair har kunnat påvisa sin inbördes släktskap eller sin härkomst från den skotska adelsfamiljen. Att de samtliga usurperat dennas sköldmärke bevisar givetvis intet.

Av judinnan Elise Bonniers barn skänkte Alice Sinclair två barn åt artillerikaptenen Ekman (av den bekanta värmländska bergsarbetarsläkten). Löjtnanten Idas Ekman är direktör i Alpens A.-B. i Göteborg och Brita Ekman har tre judemestiser med sin frände löjtnanten Håkan Ekman, direktör i Gubbero A.-B. Alice Sinclair skänkte vidare en judemestis åt stallmästaren, friherre Ridderstolpe n:o 228, huvudman för släkten R., vars stamfader Peter Frisk från Livland tjänade sig upp till svensk löjtnant och dog i Torstuna 1694. Judemestisen Eva Ridderstolpe äktades 1932 av köpmannen Karl Karlsson Kjellberg, av den i Semi-Gotha 1939 (sid. 147) behandlade allmogesläkten Kjellberg. Efter dennes död har hon äktats av frånskilde ordensjuveleraren Carlman.

Judesläkten Schie-Hirsehel-Cerf-Lion-Bonnier representeras alltså i Stockholms riddarhus och bland pretentionsadeln av ätterna Ridderstolpe, Sinclair, Waern m. fl.

*

Vid studiet av släkten Bonnier kan man ej undgå att erinra sig de vackra ord Strindberg yttrat om sin förläggare och hans rasfränder:

»Enkel och flärdlös är han till sin natur; det har han med sig från sitt gamla öken- och bergland, där han på kamelens kutiga rygg lärde sig försakelser av alla slag; han är därför särdeles lämplig för acklimatisering i vårt steniga land, där en ringa bärgning är hans förnöjda sinne nog.»

(Det nya riket: Moses).

 

 

 
Help Radio Islam Now

Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika länder
till stöd för Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen
och herraväldet i Palestina och i resten av världen.
Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I m

Vad är
Israel?
101 fakta
istället för
propagandan
Av A. Rami
ZIP


Israel
Falsk
Varudek-
laration
Judisk myt
om rasen
Av A. Rami.
ZIP

Israels
makt
i Sverige
Av A. Rami
ZIP


Judisk
häxprocess
i Sverige
Av A. Rami
ZIP

Ett liv
för frihet
Självbiografi
Av A. Rami
ZIP


Min väg
(Biografi)
Islamiska
rörelserna
Av Ben Bella
ZIP

orgon kommer det att vara för sent! 

No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Only one ennemy
Know Your enemy

Behind this Site is a group of freedom fighters from diffferent countries in support of Ahmed Rami's struggle against the Jewish occupation and domination in Palestine and in the rest of the world. You too are welcome as a freedom fighter. Email

Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam. | French | Russian | | Português | |Engelis| Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address: Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden. Phone: +46 - 708 - 121240, Email


Latest additions:
|
English|Svensk|French|German|Portug|Arabic|Russian|Italian|Spanish|Suomi|Danish
© No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.
HOME