"Alla stora sanningar börjar som kätterier."(Geoorg Bernard Shaw)
Varför dömdes Ahmed Rami ?!
Istället för att bemöta politisk kritik - i sak - mot deras "religion" och politik, vänjer sig judarna vid att - istället - ropa efter polisen så snart de blir emotsagda i den offentliga politiska debatten.

Ahmed Rami är författare, journalist och chefredaktör för Radio Islam. Han har publicerat 7 böcker. Han har, i Sverige, dömts till 6 månaders fängelse enbart för sina åsikter. Vi publicerar här domen samt alla de av Stockholms tingsrätt fällda uttalanden, i sina sammanhang, och professorerna Bergmans och Hjärpes vittnesmål (som försvarets vittnen) i rättegången och Ahmed Ramis granskning av Tingsrättens dom, professorerna Weibulls, Kleins, biskop Stendahls och överrabbinen Narrowes vittnesmål (som åklagarens vittnen). Här återges intressanta och viktiga ställningstaganden (om yttrandefriheten) från Jan Myrdal, Hans Schöier, Cohn-Bendit, Noam Chomski, Folket i Bild Kulturfront och från forskare vid Stockholms och Uppsala universitet. Detta är mycket intressanta dokument om den längsta rättegången, på länge i Sverige, som ägde rum mellan den 4/9/89 och 14/11/89. Det om yttrandefriheten i Sverige, om den judiska rasismen, om Palestinakonflikten och om den s k "Förintelsen".
Domen mot Ahmed Rami illustrerar den verkliga situationen som råder idag i Sverige när det gäller yttrandefriheten, mänskliga rättigheter, kulturell, massmedial och politisk maktkoncentration, samt om den judiska intellektuella terrorismen som förs for att "försvara" den judiska maktens ockupation i landet! Det handlar om den judiska "rättvisan" vars princip tillämpades - redan i känd historia - när den krävde att dråparen och förbrytaren Barabbas skulle frigivas istället för Jesus! Det handlar om en judisk häxprocess med polisiära medeltidsförhör i en modern politisk Häxprocess om "misshagliga" åsikter! Läs själv
domen, de fällda texterna och Ahmed Ramis kommentarer. De fällda uttalandena i texten är skrivna med röt stil (med JK:s stämningsansökans referenser i början av varje citat och Tingsrättens utskriftsreferenser i slutet av varje fällt uttalande). Stockholms tingsrätt har frikänt 68 andra åtalade punkter (som inte återges här) samt boken "Vad är Israel?" i alla punkter och fällde altså endast de följande 18 punkterna:Även andra varelser drabbas av judendomen
Judisk kosherslakt, en perversitet

[JK:s stämningsansökan Aktb. 43 p 2. Sändes den 31/12/88]

Det kanske förvånar att en rabbin fungerar som slaktare, dvs hanterar den kniv, vilken tillfogar djuret det dödande snittet. Men vid närmare känndom om judendomen är detta emellertid inte på något sätt ologiskt. Judendomen skiljer sig ju radikalt ifrån kristen tillbakadragen fromhet. Den judiska rabbinen är inte en stilla bönemumlande munk eller eremit utan snarare en politisk ledare och agitator. Det får vi ju ständiga påminnelser om i dagens Israel. Se t ex på bosättarnas ledare eller rabbinen Meir Kahane. Den till Stockholm från USA importerade rabbinen Narrowe agiterar ständigt och aggressivt inte för en religion utan i solidaritet med banditstaten Israel. För en sådan människas hand känns inte slaktkniven främmande. 

Solidaritet bör sträcka sig till alla varelser, inte bara till människan. Alla har sett både i TV och i tidningarnas bilder hur de judiska soldaterna i Israel med njutning rituellt krossar ben och armar på bundna försvarslösa palestinier. Hur de judiska soldaterna begraver palestinier levande. Hur de judiska, sadistiska kriminella soldaterna stoppar en levande palestinier i hans egen bakugn för att brännas till döds. Vi har här i Radio Islam tagit upp många exempel på sådana judiska grymheter. I solidaritet, inte bara med det martyriserade palestinska folket, utan helt enkelt i solidaritet med människan och med mänskligheten. Varje människa känner sig förödmjkad, förnedrad och förtryckt när hon ser en palestinier förödmjukas, förtryckas och slaktas. Men också som levande varelser känner man medlidande och solidaritet med alla andra varelser som delar med oss den naturliga rätten att leva på vårt gemensamma jordklot. Sionisternas grymma och barbariska lära drabbar inte bara människan i palestinierna utan också djuren.
Radio Islams tar, i följande inslag, upp den judiska rituella grymheten mot djuren. Vi hoppas att alla djurvänner och djurskyddsorganisationer och helt enkelt alla medmänniskor hjälper till att dra uppmärksamheten till och väcka debatt om den sionistiska grymheten mot djuren. Det kräver en betydande självövervinnelse för att ta upp ämnet judisk kosherslakt. Detta av två skäl.
1 - Varje normalt utrustad människa blir oerhört känslomässigt upprörd av denna motbjudande företeelse och får svårigheter att hålla diskussionen på ett sakligt och intellektuellt plan.
2 - Många lyssnare som saknar närmare kunskaper om judendomen kommer helt enkelt inte att kunna tro att sådana grymheter mot djur är möjliga i vår tid.
För att bli trodd vore det därför av taktiska skäl klokare att utelämna de mest frånstötande faktauppgifterna om kosherslakten. Lögner och förvrängning av verkligheten har vi dock tillräckligt av i dagens samhälle. Så, även om det vore aldrig så taktiskt, så skall här inte lämnas några ytterligare bidrag i den vägen, utan den nakna sanningen om judisk kosher skall återges fullt ut. Vad är då judisk kosher? Går man till de läroböcker som används i våra skolor eller till den bild massmedierna tillåts ge, så framstår kosher som en samling matrecept dvs regler för vilken mat judarna får äta och hur den skall tillagas. I verkligheten handlar kosher om ritualslakt. Bakgrunden finns i Gamla Testamentet där judarna i femte Mosebok 12:21, 23 och 24 anbefalls denna slaktmetod och förbjuds att förtära blod. I Talmud tas den rituella slakten (skäktning) upp i Mishna. En hel traktat ägnas detaljerade bestämmelser härom. Kosherslakten går till så, att det helt obedövade djuret leds fram till slaktplatsen, där en knivförsedd rabbin väntar. Denne skär ett djupt snitt i djurets hals varefter djuret lämnas att förblöda. Här ska vi inte närmare gå in på den fasansfulla scen som därefter följer. Det av smärta och ångest överväldigade djuret faller och gör upprepade försök att åter resa sig tills det slutligen dukar under av utmattning och blodförlust. Synen är fruktansvärt motbjudande, även för personer med slaktvana. Så vägrade t ex de organiserade slakteriarbetarna vid Stockholms stads slakthus att befatta sig med den barbariska judiska slakten innan denna slutligen förbjöds i Sverige år 1938. Medan kosherslakten ännu var tillåten fick oorganiserad arbetskraft inkallas för att sköta hanteringen.
Det kanske förvånar att en rabbin fungerar som slaktare, dvs hanterar den kniv, vilken tillfogar djuret det dödande snittet. Men vid närmare känndom om judendomen är detta emellertid inte på något sätt ologiskt. Judendomen skiljer sig ju radikalt ifrån kristen tillbakadragen fromhet. Den judiska rabbinen är inte en stilla bönemumlande munk eller eremit utan snarare en politisk ledare och agitator. Det får vi ju ständiga påminnelser om i dagens Israel. Se t ex på bosättarnas ledare eller rabbinen Meir Kahane. Den till Stockholm från USA importerade rabbinen Narrowe agiterar ständigt och aggressivt inte för en religion utan i solidaritet med banditstaten Israel. För en sådan människas hand känns inte slaktkniven främmande. Kosherritualen har således en djup religiös innebörd för judarna. Många iakttagare som på olika sätt lyckats bevittna judiska slakter, kan också vittna om den högst påtagliga upphetsning med nästan sexuella övertoner som griper de närvarande efter det att rabbinen utfört sitt dödsbringande snitt och det skräckslagna djuret genomlider sin hopplösa dödskamp, allt medan det röda ångande blodet forsar fram och stänker ut över omgivningen och ger denna sin magiska färg. Man har även lyckats göra filmupptagningar som tydligt visar den extas som tycks gripa dem som samlats kring det vilt kämpande djuret.

 

ÄR SADISTISK SLAKT HUMAN OCH BEDÖVNING PLÅGERI?

Mot slutet av 1930-talet hade opinionen växt sig så stark att myndigheterna såg sig föranlåtna att göra en grundlig utredning. Denna konstaterade att kosher var en form av djurplågeri, varför hanteringen förbjöds år 1938. åren därefter fann sig de flesta judar i att äta kött från djur som slaktats enligt moderna, humana metoder (dvs bedövats före blodavtappningen). Djuret besparas därmed smärta och ångest. Mot slutet av 1970-talet hade emellertid den nya fundamentalismen inom judendomen vuxit sig så stark att man på nytt förde fram kravet på kosher i Sverige. Argumenteringen var av det mest häpnadsväckande slag som bara sionister är mäktiga. Man hävdade att bedövning var djurplågeri och därmed förbjuden enligt judendomens bud. Påståendet är så sjukligt förvridet att ett bemötande saknar mening. Man frågar sig bara hur en rabbin kan unna sig bedövning hos tandläkaren, om nu smärtlindring är ett så svårt brott. Något stöd för sin nya tes i de gamla skrifterna har man heller inte kunnat förete, men judarna hävdar dock bestämt kravet på att bedövning av djuret inte får ske vid kosherslakt.
Vad är då det verkliga skälet till det judiska förbudet mot bedövning av djuret före slakt? Påståendet att bedövning är djurplågeri och det således skulle handla om att bespara djuret lidande, är ju rent nonsens. Skälet måste vara något helt annat. Vi måste fråga oss, kan det verkligen finnas något annat skäl än att djuret verkligen skall uppleva smärta samt gripas av panik och ångest vid slakten? Är det inte just dessa djurets reaktioner som utgör grunden för den väl omvittnade upphetsade stämning som kringgärdar kosherslakten? Vid en normal slakt med humana metoder, där djuret bedövas, inträder ju ögonblicklig medvetslöshet. Djuret ger då således inte ifrån sig några som helst reaktioner, vilka skulle kunna smitta av sig på härför mottagliga personer. Vid en normal slakt ges således inget underlag för uppjagande av en exalterad stämning. Hur är det, rör vi inte här vid något centralt inom judendomen? Andas inte de judiska skrifterna en märklig, ja rentav pervers fixering vid våld? Löper inte denna våldsfixering som en röd tråd från Torah till Talmud och vidare till Sions Vises Protokoll? Är det samma fixering vid våld, skräck och ångest som vi i tusentals varianter möter i floderna av spel - och videofilmer från Hollywood, i massmedierna, liksom i böcker, teaterpjäser och i popmusikens alster. Vi har ju också de tusentals vittnesmålen från personer som blivit utsatta för misshandel och tortyr av judar i olika skepnader. Dessa vittnesmål kommer från tillfångatagna tyska soldater under andra världskriget, från engelska soldater i dåvarande Palestina på 40-talet. från libaneser och givetvis från palestinier. Vi kunde ju nyligen se i TV hur exalterade judiska soldater närmast rituellt massakrerade en tillfångatagen palestinsk pojke. Finns här ett samband? En djupt liggande innebörd? Kan vi inte se ett större sammanhang från Boerkriget, då krigföringen för första gången främst riktades mot civilbefolkningen och koncentrationslägren uppfanns? Från hungerblockaden mot den tyska civilbefolkningen efter det första världskriget och terrorbombningen av den tyska civilbefolkningen under det andra världskriget. Dresden, denna verklighetens Holocaust, där mordgalna amerikanska piloter inte nöjde sig med att förinta kvinnor, barn och åldringar utan också angrep djuren i stadens zoologiska trädgård. Idag vet ju alla vilka verkliga makthavare som låg bakom dessa inte uppdiktade brott mot mänskligheten och för vanliga människor ofattbara grymheter. Bakom presidenten i USA fanns män med namn som Henry Morgentau och Harry Devait och bakom Churchill i England fanns t ex lord Sheerwell vars tidigare namn var Fredrik Lindeman. Också bakom atombomben, som släpptes över Hiroshima fanns tillskyndare som Einstein och Oppenheimer. När det gäller vår tids massakrer, som Sabra och Shatila, liksom de dagliga orgierna av våld mot palestinierna kan ju inte ens den mest rabiate sionist förneka fakta. Finns det inte en ideologisk grund för allt detta våld och all denna mordlust? Är det dessa exstatiska lustkänslor som får sitt utlopp i kosherslakten? Vi har rätt att ställa dessa frågor till dess vi får ett begripligt svar på frågan: varför kan inte judarna tillåta bedövning av djuret vid sin kosherslakt? Varför måste djuret åsamkas uppsåtligt lidande?

 

KOSHERSLAKT I SVERIGES RIKSDAG

Men hur gick det då med försöket att få utföra judisk ritualslakt i Sverige? Jo, man fick kraftfullt stöd från ett visst parti, folkpartiet. Och här har vi ett av de mest förbluffande exemplen på sionistisk falskhet och dubbelspel. En folkpartistisk riksdagsledamot, Kerstin Anér, hade i god tid infiltrerat djurskyddsrörelsen. Till 1982-83 års riksdag lämnade Kerstin Anér in inte mindre än tre motioner om åtgärder syftande till humanare behandling av djur. Men, och här kommer det häpnadsväckande, samtidigt lämnar Anér in en fjärde motion där hon kräver att den judiska ritualslakten skall tillåtas. Skälen som hon anför är att bedövning av slaktdjuret är djurplågeri och att det strider mot grundlagens bestämmelser om religionsfrihet att förbjuda den av judendomen påbjudna slakten. Man frågar sig stilla om Kerstin Anér också vill förbjuda bedövning för oss människor vid tandläkarbehandling och vid medicinska operationer. Det är ju bara att konstatera att sionisterna lever i en värld skild från vår. En enkel rundringning till våra djurskyddsföreningar visar att Kerstin Anér inte är den enda infiltratören i dessa led. Kerstin Anérs motion ledde till att lantbruksstyrelsen fick i uppdrag att utreda frågan. Bl a studerades kosherslakt på platsen i USA. Rapporten från denna studieresa, här hänvisar vi till lantbruksstyrelsens reserapport från 1983 (den 25/7). Den rapporten är oerhört intressant. Här läggs fakta fram i klara vetenskapliga termer och resultatet är entydigt: "kosher är djurplågeri och oacceptabelt från djurskydssynpunkt".
Riksdagen avslog även motionen med hänvisning till att den judiska ritualslakten är oförenlig med svensk rättsuppfattning och svensk djurskyddslagstiftning. Det rättsliga förhållandet i USA i denna fråga är intressant. Deras lag heter Human Message of Slaughter Act och är från 1978. I den lagen görs undantag för viss ritualslakt. Kosher anses således inte humant och är därmed egentligen förbjudet men tillåts ändå på politiska grunder. Det hör till saken att det inte går att få några skriftliga officiella besked i frågan. Det hela handlar om en uppgörelse mellan makthavarna utanför offentlighetens ljus. Har vi inte här den sioniststyrda staten i sin prydno? Judiska angelägenheter står över lagen och är inget för vanliga gojer, dvs icke-judar, att befatta sig med. Enligt judarna är kosher en oförytterlig del av den mosaiska tron. Vad lagstiftaren, i såväl USA som Sverige, har kommit fram till är då inget mindre än att judendomen är oförenlig med ett modernt, på humanitära grunder baserat, samhälle. Beslutet att inte upphäva förbudet mot kosherslakt i Sverige möttes förstås med illvrål från judiskt håll. Nu var det ju aldrig fråga om att förhindra tillgång på kosherkött. Judarna har hela tiden kunnat importera kött från t ex Danmark utom då importförbud rådde p g a, t ex, mul - och klövsjuka. Men judar tänker ju så gärna i pengar och det fanns en liten importavgift på köttet. Så enligt Judisk Krönika av år 1984 säger man: "Efter ett idogt arbete från de judiska församlingarna och många internationella organisationer har regeringen äntligen insett och beslutat att ånyo befria importerat kosherkött från importavgift." Judarna fick således sitt kosherkött subventionerat. Det bör noteras att, enligt Judisk Krönika, "många internationella organisationer" intervenerat. Det finns tydligen starka internationella krafter att ta till då man inte får som man vill. Alla är således tills vidare nöjda. Lösningen är ju så svensk. Judarna får sitt subventionerade kosherkött och Sverige har skjutit den moraliska frågan över gränsen.

 

HUR SER ISLAM PÅ KOSHER?

Hur ser man då på kosher inom Islam? Det måste erkännas, att detta hör väl inte till ett område där man tidigare haft så mycket att yvas över. Islam uppstod ju ur en kulturkrets som har gemensamma rötter med den ursprungliga judiska. Men stora skillnader finns. Att åsamka djur onödigt lidande är för muslimen en helt främmande tanke och att samlas i någon slags religiös extas kring ett plågat och skräckslaget djur, ses av muslimen enbart som utslag av sjuka sinnen. Utvecklade muslimska länder tillämpar idag bedövning av slaktdjuren. Något som givetvis är en självklarhet vid muslimsk slakt här i Sverige.
Här skall också nämnas den konferens som den internationella föreningen mot plågsamma djurförsök, IIAPEA, höll i London 1984. Företrädare för de stora religionerna var representerade vid konferensen. På frågan om plågsamma djurförsök var berättigade svarade den judiske representanten "ja", medan företrädare för buddhismen, hinduismen, jajinismen, den anglikanska kyrkan och Islam förklarade att inga plågsamma djurförsök kunde rättfärdigas.
Av europeiska länder är det intill senare tid, vid sidan av Sverige, endast Norge och Schweiz som motstått de judiska påtryckningarna om kosherslakt. De svenska judarna förefaller för närvarande att ligga lågt i frågan. Det är inte så svårt att se orsaken till denna passivitet från judiskt håll. I hela EG är kosher tillåtet. När man om ett par år smusslat in oss i sitt EG löses ju frågan, så att säga, av sig själv. Vid ett EG-inträde tvingas ju Sverige att släppa på kosherförbudet. Förlorare är samhällsmoralen och de små kalvar som vi ser beta på våra ängar.[Från Sthlms tingsrätts utskrifter av de fällda radioprogrammen. Akt B8-4-89. Aktb. 127]

Nästa sida

IndexVad är judisk "religion"?
av
Elof Eriksson


Upprop
Fakta

Vad är
Israel?
101 fakta
istället för
propagandan
Av A. Rami
ZIP


Israel
Falsk
Varudek-
laration
Judisk myt
om rasen
Av A. Rami.
ZIP

Israels
makt
i Sverige
Av A. Rami
ZIP


Judisk
häxprocess
i Sverige
Av A. Rami
ZIP

Ett liv
för frihet
Självbiografi
Av A. Rami
ZIP


Min väg
(Biografi)
Islamiska
rörelserna
Av Ben Bella
ZIPHelp Radio Islam Now

Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika länder
till stöd för Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen
och herraväldet i Palestina och i resten av världen.
Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 

No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Only one ennemy
Know Your enemy

Behind this Site is a group of freedom fighters from diffferent countries in support of Ahmed Rami's struggle against the Jewish occupation and domination in Palestine and in the rest of the world. You too are welcome as a freedom fighter. Email

Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam. | French | Russian | | Português | |Engelis| Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address: Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden. Phone: +46 - 708 - 121240, Email


Latest additions:
|
English|Svensk|French|German|Portug|Arabic|Russian|Italian|Spanish|Suomi|Danish
© No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.
HOME