French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Italian
Portugais
Spanish
Arabic
Suomi
Norsk
Danish
Romanian
HungarianTV-Juden
Frank Hirschfeldts
JK-anmälan
mot Radio Islam
för hädelse!
För några år sedan vågade Ahmed Rami i Radio Islam kritisera (vilken hädelse!) juden Frank Hirschfeldt, inte för att han är jude, utan för hans gärningar och hans ideologi. Hirschfeldt var (trots att han med sina 70 år för länge sedan borde ha gått i pension!) chef och ansvarig för programmet "Dokument utifrån" i Sveriges Television, en nyckelpost, från vilken denne sionist bedriver en fräck sionistisk kampanj för Israel och mot islam och muslimerna. I stället för att bemöta Ahmed Ramis kritik i sak anmälde Frank Hirschfeldt Radio Islam till dåvarande JK Hans Stark (en svensk) för "förtal". Men Hans Stark vägrade väcka allmänt åtal mot Radio Islam. Efter en kort tid avskedades Hans Stark och utnämndes juden Johan Hirschfeldt (alltså en släkting till Frank Hirschfeldt) till ny justitiekansler. En av de första åtgärderna, som Johan Hirschfeldt vidtog, var att att väcka följande åtal (som publiceras här som ett offentligt dokument) mot Ahmed Rami. Åtalet avvisades dock av Stockholms tingsrätt, och Svea hovrätt fastställde tingsrättens avvisan. ( Efter en judekansler, nya beslut från en SVENSK justitiekansler... )
 

 

Till

Justitiekanslern
Box 2308
103 17 Stockholm  

Härmed får jag inge anmälan till allmänt åtal för tryckfrihetabrott.

Jag gör gällande att Radio Islams sändning den 24 november 1989 kl. 23.30-24.00 innehåller grovt förtal alternativt förtal av min person såväl som hets mot folkgrupp.

Det är mig bekant att justitiekanslern endast i undantagsfall åtar sig föra talan i sådana sammanhang.

Med hänsyn till Närradionämndens passivitet att icke omedelbart avstänga Radio Islams ansvarige utgivare Ahmed Rami från att bedriva fortsatta sändningar efter att denne dömts i tingsrätten för exakt samma brott, anser jag särskilda skäl föreligger att justitiekanslern åtar sig detta åtal.

Jag kan inte anse det vara rimligt att enskilda personer belastas med att föra enskilda rättegångar när offentliga myndigheter finner det angeläget att låta en verksamhet fortsätta med samma lagstridiga innehåll som varit föremäl för fällande dom.

Jag anhåller därför om att justitiekanslern handlägger detta ärende.

 Stockholm som ovan

Frank Hirschfeldt

Bil. utskrift av Radio Islams sändning 89-12-24

FRANK HIRSCHFELDT
90-01-18

Detta är en utskrift av Radio Islams sista eller möjligtvis näst sista sändning innan den stängdes av av Närradionämnden.

Det anmärkningsvärda är att sändningen ägde rum efter att Ahmed Rami dömts till fängelse av Stockholms Tingsrätt för innehållet i sina närradiosändningar. Närradionämnden betraktade det inte som angeläget med ett snabbt ingripande utan lät Rami än en gång framföra samma typ av budskap som han dömts för.

Jag har vid utskriften försökt att noggrant följa Ramis exakta språkbruk. Därför stavar mitt namn för det mesta som Hirschfield, vilket är Ramis tolkning.

Frank Hirschfeldt

 Utskrift av RADIO ISLAMS sändning
24 november 1989 kl. 23.30-24.00

Mycket välkommen till Radio Islams sändning och kanske det är sista lördagsnattsändning, men vi har bara en halvtimmes sändning alltså fram till klockan 12 midnatt och nu på tisdag ska närradionämnden ha ett möte, ett sammanträde för att formellt bestämma att stoppa Radio Islam. Men Radio Islam ska fortsätta med inom sina böcker - med böcker som vi har gett ut och Svensk-islamiska förbundet också förstås kommer att fortsätta att ha sina verksamhet. Både i Stockholm och utanför Stockholm. Radio Islam har tidigare fäst sina lyssnares uppmärksamhet på en viss Frank Hirschfield. Inte i egenskap av hans härkomst, av hans judiska härkomst som han påstår i Svenska Dagbladet, men i egenskap av hans politiska verksamhet och hans gärningar och som redaktör av TV 2:s faktaprogram. Hans verksamhet på Sveriges Television består inte i att han själv producerar några dokumentärprogram - det duger han inte till - utan i att han genom mygel har tillskansat sig en position där han har ett avgörande inflytande beträffande de tv-dokumentärer som skall produceras och visas i TV 2 för den svenska tv-tittande allmänheten och han har även ett avgörande inflytande över dom utländska tv-dokumentärer och det är flertalet som skall inköpas av tv till viss licensbetalande medel för att visas i TV 2. Och till exempel DOKUMENT UTIFRÅN. Och de här positionerna som sionistiska judar har tillskansat sig i de svenska medierna - inte bara förstås - det är inte enbart Hirschfeldt, det är också Schein till exempel, Harry Schein som är ordförande i Sveriges Radios styrelsen, det är många, många andra, så jag har inte i dag tid att citera dem eller att behandla dem med. Harry Schein har vi redan talat om förut, men idag i det här programmet ska vi mest ta upp Hirschfeldt och också litet grand om Göran Rosenberg. Behöver vi särskilt framhålla att dessa tv-dokumentärer alltså som Hirschfeldt har ansvar att välja och köpa och visa till den svenska allmänheten. Det är så här att i Sovjetunionen, det finns där partifunktionärer som väljer vad ryska folket ska titta på och inte titta på och de betraktar det ryska folket, det sovjetiska folken, som omyndiga och de ska skyddas från icke godkända idéer från alltså att skydda den allmänna ordningen mot missaktande idéer i Sovjet, men här har vi Hirschfeldt som är kamouflerad där i Sveriges Television och som också ska välja vad svenska folket ska titta på, inte titta på. Behöver det särskilt framhållas att dessa tv-dokumentärer i TV 2 eller Kanal 2 endast är sådana som passar Frank Hirschfdeld och hans politiska syften. Det är han ensam som väljer vad svenska folket ska se som DOKUMENT UTIFRÅN och då företår man den ständiga judiska och israeliska propagandan i de av Hirschfdeld valda programmen för Israel och mot Islam och den islamiska världen och det är ett lysande exempel som alla muslimer kommer ihåg, det är när filmen Islams svärd hade visats här i TV 2. Alltså det DOKUMENT UTIFRÅN och det var Hirechfeldt som har valt och bestämt att köpa den filmen och visa det svenska folket.

Eftersom Frank Hirschfeldt i ett brev till ledarsidan i Svenska Dagbladet onsdagen den 22 november gett uttryck åt sitt förakt mot en söndagen den 19 november publicerad ledare i Svenska Dagbladet mot, observera mot, Radio Islam. Och gett uttryck åt sitt glödande hat mot Radio Islam så finns det först anledning att fråga sig vem denne Frank Hirschfeldt är och vad han står för.

Frank Hirschfeldt är en sionistisk jude från Berlin, som redan i mycket unga år, enligt vad jag forskat efter att jag läst hans artikel, kom till Sverige med sin familj. Han började göra sig känd, eller snarast ökänd eller beryktad när han grundade en organisation med namnet Riksförbundet för läkelmedelsmissbrukare vars egentliga verksamhet bestod i att ragga upp lämpliga personer och också några vilseledda läkare som ville legitimera narkotikan och samtidigt driva propaganda för fritt narkotikaförsäljning. Som till exempel i Haschstaden Christiania. I budskapet fanns även en glorifiering av narkotikaruset.

"Våren 1965 bildades Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare på initiativ av en intresserad lekman, redaktör Frank Hirschfeldt, som blev förbundets ordförande och som både dessförinnan och nu nedlagt ett utomordentligt arbete för att klarlägga vidden av läkemedelsmissbruket, uppmärksamma bristerna i den vård, som samhället bestått denna stora kategori av sjuka, och intressera ansvariga myndigheter och anslagsbeviljande institutioner för deras problem. Då naturligt nog uppläggningen av samhällets bistånd till läkemedelsmissbrukare först måste utredas och detta kunde beräknas ta rätt lång tid, måste en försöksverksamhet omgående påbörjas för att skaffa erfarenheter och ge åtminstone provisorisk behandling åt de mest ömmande fallen. Med sanktion från medicinalstyrelsen och efter mönster från Lady Frankau i England började dåvarande underläkare på Långbro sjukhus Irene Matthis i samarbete med biträdande överläkaren dr Margit Krantz vid samma sjukhus samt undertecknad och senare under sommaren dr Viggo Hanzon - även vid Långbro sjukhus -att förskriva narkotika ambulant åt narkomaner jämsides med psykoterapeutisk behandling."

Läkartidningen nr 8, 1966

Detta alltså var på sextiotalet då sådana signaler som idag också, i viss mån, kom från främst USA och från filmer som denna transatlantiska republik ymnigt publicerade och som producerade och som förhärligade den fria knarkande ungdomen och i ruset var så hemskt frihetsrusigt förbannade och förstås lyckliga. Dessa filmer som Woodstock och Gay och Flower Power och allt vad de hette som de judiska Hollywoodbolagen publicerade producerade.

Frank Hirschfieldt var även naturligtvis starkt engagerad för lössläppandet av alla sexuella avarter mot alla gamla lagar som förhindrade perversiteter att fritt få utövas. Då ansågs Frank Hirechfeldt av etablissemanget och intelligentsian vara ett frigörelsens salt och en intressant debattör varefter han lyckades komma in i tv-huset, i Sveriges tv-huset alltså, som redaktionell ledare för debatt- och sedan dokumentärprogram. Jag gissar att aldrig någon svensk eller någon muslim eller palestinier skulle kunna få ett sånt här strategiskt jobb, arbete eller funktion i Israel, i israelisk television som är enbart för judar, som staten Israel enbart för judar, inte för muslimer eller kristna i Palestina eller i andra världen.

Frank Hirechfeldts glödande hat till och hets mot Västtyskland också visade Frank Hirschfeldt, alltså Tyskland där han kommer ifrån, visade Frank Hirschfeldt genom att lyckas få Stockholms Stad att på Kulturhuset arrangera en stor utställning under rubriken Tyskland, Tyskland där den tyska Förbundsrepubliken presenterades som en sodomaistisk förtryckarstat. Materialet hade Frank Hirschfield fått från det stalinistiska Östtyskland som i sin propaganda , då , alltså 1979, ...alltså för tio år sedan, då jag bodde redan här i Stockholm, fortsatt det Kalla Kriget mot den så kallade kapitalistiska västvärlden och i synnerhet mot Västtyskland. Fast naturligtvis kamouflerades den direkta, Hirschfeldts inspiration från Östberlin genom att hänvisa till kommunistiska eller extremistiska författare i Västtyskland. Som presentation av den tyska problematiken var den Hirschfieldska utställningen ett bedrövligt propagandajippo. Och väckte på många håll förstämning och även starka protester, bland annat av flera Tysklandsexperter i inlägg i bland annat i Svenska Dagbladet. Men inte kunde detta rubba Frank Hirschfield ställning som censurgranskare och åsiktsdirigent och propagandist i Sveriges Television. Han satt kvar och sitter kvar förstås där fortfarande. Så åter till Frank Hirschfields inlägg i Svensks Dagbladet i onsdags .. med minsta kännedom om Frank Hirschfeldts förflutna som knarkpropagandist är hans patetiska utbrott mot Radio Islam avslöjande för det fräcka och tarvliga hyckleri som utmärker denne man. Han avslutar sitt inlägg, alltså i Svenska Dagbladet i onsdags med följande citat: "Och vad skulle skillnaden vara mellan att låta Ahmed Rami och hans anhang bedriva den här verksamheten eller att ställa närradion till förfogande för exempelvis Christianias hasch- och drogentusiaster för att i yttrandefrihetens namn propagera för sina favoritidéer!" . Alltså - denne Frank Hireohfield, som mer än någon annan i Sverige är ansvarig för narkotikapropagandan som lett till hundratals unga svenskars död och ännu flers gränslösa lidanden och som kostat det svenska samhället säkerligen hundratals miljoner kronor för polisspaningar, rättegångsförfaranden och narkomanvård. Resurser som bara är alltför otillräckliga. Denne man har mage att först förfasa sig över hasch- och drogentusiaster och sedan jämföra sådana hans egna verkliga likasinnade med den engagerade samhällskritiska uppgift som bedrivits i Radio Islam. Ett engagemang för de förtryckta palestinierna som berövats sitt eget uråldriga hemland av invandrade sionistiska judar från hela världen. Ett engagemang för att kartlägga och analysera kritisk sionism och sionisterna och deras agenter som till exempel Hirechfield själv.

Vad är väl denne Frank Hirschfeldt om inte en gränslös fräck lögnare och hycklare. Hirschfield påstår att Radio Islam skulle ha ägnat sig åt "att grovt förfölja enskilda och namngivna personer med påstående om kriminell härkomst och medfödd perversitet som sägs påverka deras dagliga verksamhet". Detta är naturligtvis en lögnaktig förvanskning. Radio Islam har aldrig förföljt någon, Radio Islam har inte sagt om någon namngiven person att han eller hon har en kriminell härkomst. Radio Islam har aldrig sagt om någon man eller kvinna att han eller hon har en medfödd perversitet. Allt detta kan klart bestyrkas. Frank Hirschfeldt framför lögner. Han ljuger alltså. Varför anmäler han inte Radio Islam för förtal? Inte nog med att denne Frank Hirschfeldt ljuger och därmed moraliskt inkompetensförklarar sig själv, han har även inkompetensförklarat sig själv som redaktör för dokumentärprogram i tv. Av en sådan begär man nämligen att han skall kunna förstå vad som sägs och inte vara så i grunden inkompetent eller oduglig att han vanställer innebörden i vad som sägs eller skrivs. Det är inget mindre än en skandal att Sveriges Television har en så lögnaktig och förståndsoduglig person som denne Frank Hirschfield i synnerhet på en så viktig och kvalificerad befattning som redaktör för TV 2:s faktaprogram. Denne man vet inte vad fakta och sanningen är. Han är falsk och lögnaktig alltigenom. Trots detta så betraktar han sig själv som har rätt att censurera vad svenska folket ska titta på, inte titta på, han betraktar svenskarna som omyndiga som behöver sionistiska censurmyndigheter för att välja eller välja bort vad svenskarna ska se eller lyssna på eller ej. Alltså, det är också sionisterna som han som ska bestämma om svenskarna får lyssna på Radio Islam eller inte. Det är inte svenskarna själva som ska lyssna på Radio Islam, bedöma själva, nej det är opinionshycklare eller opinionskapare och censurivrare.

Jag uppmanar alla Radio Islams lyssnare att skriva eller ringa till Sveriges Television och framföra klagomål, som licensbetalare har ni rätt till detta, över att en sådan person som denne Frank Hirschfield sitter på en så viktig post, att han kan bestämma vad för slags dokumentärprogram ni skall se i TV 2.

En omdömeslös lögnare och allmänt inkompetent person passar inte för ett sådant jobb. Lika litet som Hirschfeldts frände Göran Rosenberg också på TV 2 som debattledare och introduktör av dokumentärprogram från USA passar på denna post. Också Göran Rosenberg har med brösttoner framträtt i Expressen med artiklar mot Radio Islam som han vill stoppa innan slutlig dom har fallit. Sionistiska judar som har stora möjligheter att komma till tals i de stora medierna mot sina motståndare vill alltså stoppa en liten viskande närradio som Radio Islam.

Man kan inte undgå att ställa frågan: är det en tillfällighet att dessa båda lögnaktiga och hysteriska censurivrare Frank Rirschfeldt och Göran Rosenberg är av judisk härkomst och vet att de just därigenom är privilegierade och skyddade när de grovt kränker alla rimliga sanningskrav och yrkar på en för sionistiska judar lämplig inskränkning av yttrandefriheten. Att sionismen och sionisterna aldrig får kartläggas och dokumenteras och judendomen aldrig får kritiseras som grundval för den judiska staten Israel. Dessa båda judiska TV 2-medarbetare Göran Rosenberg och Frank Hirschfeldt är sionister. Alltså politiska aktivister. Och för detta tåla att man kan man får utsätta dem för en kritisk granskning. Deras sionistiska hemhörighet ligger däri att de är judiska aktivister trots att de inte är religiösa judar. Men varför är då dessa i Sveriges demokratiska massmedia verksamma personer så ivriga att förbjuda den lilla närradiostation stationen Radio Islam? Förbjuda alltså Radio Islam att uttala sig och yrka på fängelsestraff mot mig som Radio Islams ansvarige utgivare? Det är faktiskt mycket ovanligt och anmärkningsvärt att journalister vill begränsa medias yttrandefrihet i en demokrati och spärra in en kollega i fängelse för sina åsikter i stället för att bemöta honom i en öppen och fri debatt. Orsaken kan inte vara Radio Islams starka kritik av Israel. Israels existens bygger på makt och styrka , den struntar egentligen blankt i världsopinionskritik. Hirachfeldt och Rosenberg, utom indirekt genom val och utformning av sina program de slogs Israels intresse har inte utåt framträtt öppet som beskyddare och vänner av Israel. För Israel är en avslöjad agent en förbrukad agent. De ger sig i stället på Israels och sionismens fiender, nämligen Islam och till exempel Radio Islam. Och orsaken kan inte gärna vara Radio Islams kritiska granskning av judendomen som religion eftersom vare sig Göran Rosenberg eller Frank Hirschfeldt är religiösa judar och av allt att döma är religiöst helt likgiltiga. Orsaken kan knappast heller vara att Radio Islam påtalat det välkända faktum att den judiska staten är judisk och har sin grundval i judendomen. Israels nationalsång som bör sjungas även av muslimer och kristna i Israel lyder: "Jag är jude". Orsaken måste vara att Radio Islam har framfört något som gör personer som Göran Rosenberg och Frank Hirschfeldt och deras fränder obehagligt berörda. Något som skall hemlighållas för den svenska allmänheten och därför måste bestraffas och stoppas. Och detta måste vara främst följande. Att Radio Islam har med bevis och fakta och i mina böcker bevisat förekomsten av en världssionistisk makt i västvärlden, särskilt i USA men också i till exempel Sverige till stöd för Israel. Att det finns en judisk maffia och judiska eller sionistiska frimurerier och judiska lobbygrupper som bakom maktens korridorer och kulisser utövar ett enormt inflytande och sätter alla de demokratiska spelreglerna ur funktion. Alla utrikespolitiskt någorlunda initierad vet om denna sionismens oerhörda makt, men i stort tiger ledande massmedierna om det för att skydda sionisternas mullvad-infiltration, aktiviteter och makt. Men Radio Islam vill och verkar för ett bekämpa maktkoncentrationen hos en privilegierad grupp. Vidare att Radio Islam har påtalat att denna unga avskydda amerikaneka skräpkulturen som dessutom i stor utsträckning är moralisk rutten och nedbrytande är till stor del styrd och producerad av judar. Att Hollywood är helt judiskt och att pornografins alster till minst åttiofem procent är judisk. Detta är något som måste hemlighållas och inte yppas för allmänheten i massmedierna. Och slutligen det kanske allra känsligaste, Radio Islam har redovisat för historierevisionens grundligt kritiska granskning av den förljugna Förintelsen. Och i stället för att erkänna sanningen om den här bluffen alltså Förintelsebluffen så vill sionisterna förbjuda all forskning och allt ifrågasättande om dessa historiska fakta och vill istället förvandla det till judisk dogm alltså en annan judisk myt. Kort sagt Radio Islam har tagit upp tabubelagda ämnen och belyst den sionistiska makten och propagandaproduktionen.

Allt för människor som hört Radio Islams sändningar och läst mina böcker "Vad är Israel?" och 'Israels makt i Sverige" och min självbiografi " Ett liv i frihet" samt Ben Bellas självbiografi "Min väg" har fått sin nyfikenhet väckt och framförallt har många insett att de blivit förda bakom ljuset av sionisterna och lurats att ta många lögner för sanning. Sådan information förstås som Radio Islam sänder vill sionisterna stoppa och kriminalisera annars är det ju risken den att ett växande antal människor lär sig de relevanta fakta och bemöter lögnerna i massmedierna med just besvärande fakta och argument och därmed avslöja dem. Sionisterna är oroliga om en opinion blir stark som kräver saklig och förutsättningslös kritisk granskning av sionistiska och judiska myter och makten och att medialögnerna ska få respass och överföras till nyttigare sysslor av mer praktisk handbegriplig art så att de inte kan fortsätta att lura och bedra allmänheten längre med såna lögner och sin falska propaganda. Sionisterna är rädda om Radio Islam fortsätter att sända att folk ska kräva att forskningsfriheten skall råda på alla områden och att alla ideologier läror, grupper och religioner och ideologier ska tåla kritisk granskning. Även judendomen och sionismen och även sionisterna och deras lobbygrupper. Hirschfeldt ljuger när han säger att det är nynazister som står bakom mig, att ännu inte är helt utrett vem som finansierar verksamheten och att tidigare varianter av Radio Islam, till exempel islamisk närradio finansierade av Libyen. Sanningen är att dagens verkliga nynazister som vi här i Radio Islam bekämpar och muslimer bekämpar är de sionistiska judarna i Israel och i hela världen, de som stöder Israel. Sionismen är en spegelvänd nazism-rasism och antisemitism. Dagens rasism är riktad mot oss muslimer och kristna i tredje Världen och i Palestina. Det är Svensk-islamiska förbundet som står bakom Radio Islam. Bland våra medlemmar finns ingen jude, inga nazister eller sionister. Rasister alltså som sionister och nazister har ingen plats i vårt förbund.

Islam är en universell religion som förkastar idén om ett utvalt folk. Radio Islam har redovisat offentligt i sina sändningar sina finansieringskällor. Alltså våra lyssnare. Närradiosändningar kostar enbart 15 kronor per timme och vi sänder fem timmar per vecka. Om de arabiska staterna var legitima intelligenta och ville bekämpa Israel med information skulle de ha skapat en Radio Islam i världsskala, en islamisk BBC World Service, inte en liten närradiostation som inte ens når Märsta eller Södertälje och som endast kan störa Per Ahlmark på Bellmansgatan. Frågan är vilka är de som arbetar idag för, i Sverige, för den judiska staten Israel?

Att Per Ahlmark får 280.000 kronor från de sionistiska israeliska propagandaorganisationerna är ingen hemlighet och behöver ingen utredning. Det publicerades även i Expressen. Varför trodde man inte Israels ambassads makt här i Sverige? Vem till exempel har hjälpt Hirschfeldt att få och behålla sin strategiska maktposition i Sveriges Television? Kan en svensk icke-jude till exempel få en motsvarande position i den israeliska tv? Låt oss diskutera och utreda Radio Islam, sionismen, Israel, Islam, judendomen och alla frågor utan undantag och tabu i en öppen och fri debatt, inte i domstolar och rättegångar som under häxprocessernas tid.Om kulturockupationen som drabbat Sverige
Vem är Arne Ruth ?

Lyssna på brev till Radio Islam
Om Arne Ruth och om
kulturockupationen som drabbat Sverige.
JK -
Justitiekanslern eller judeknslern?
Av Ahmed Rami


UD:s "hemliga" dokument
om Ahmed Rami ?


Motoriserad feodalism!
Av Ahmed Rami

Frikänn Ahmed Rami!
Folket i Bild

 Vad är
Israel?
101 fakta istället för
den judiska

lögnpropagandan
---Av Ahmed Rami.

ZIP


Israel
Falsk
Varudeklaration

Den Judiska myten
om rasen
-Av Ahmed Rami.

ZIP


Israels makt
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIPJudisk
häxprocess
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIP


Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika länder till stöd för
Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen och herraväldet i Palestina
och i resten av världen. Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 
No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Know Your enemy

You too are welcome as a freedom fighter. Act now! Tomorrow it will be too late!
Compose your letter online. Write now to Rdio Islam
Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam.
Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address:
Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden
Phone:+46708121240
Latest additions:
English -Svensk -French -German -Portug -Arabic -Russian -Italian -Spanish -Suomi

©
No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.

HOME