-French

-English

-Svenska

-Deutsch

-Russia

-Italian

-Portug

-Spanish

-Arabic

-Suomi

-Norsk
HOME

Ett liv för frihet
biografi av
Ahmed Rami


(ZIP)
© Ahmed Rami, ISBN. 91-971094-l-X Kultur Förlag
. *
Författarens adress:
Box 316, 101 26 Stockholm. Tel 0708121240.
Boken kan beställas genom bokhandeln
eller genom att sätta in 180 kr på Pg Pg 488 90 62-8.
 

 

RADIO ISLAMS
MOTIV OCH
AVSIKTER

 

När man seriöst skall bedöma en viss gärning bör man se till uppsåtet, avsikten, inte till oavsiktliga och oförutsebara följder. Ingen kan vare sig lastas eller hedras för vad han aldrig avsett, inte heller för slumpens skördar, ett missöde eller en lyckträff som högsta vinsten på ett lotteri.

Vad som allmänt gäller beträffande bedömningen av en gärnings moraliska halt gäller också och i än högre grad en straffdom. Lagen skiljer på en överlagd gärning och ett missöde. Det är skillnad på t ex ett mord och en olycka där någon omkommer, trots att i båda fallen en människa förlorat livet.

Alltså, uppsåtet, avsikten är viktig att beakta, när det gäller att ta ställning till det åtal som väckts mot Radio Islam:

att fria eller döma.

Kärande hävdar att Radio Islam avsiktligt har skymfat judar som folkgrupp - eller etnoreligiös grupp - för att utså missaktning mot judar i allmänhet, vilket i lagen är straffbart, ett brott.

Jag bestrider denna anklagelse som missriktad, ett fatalt missförstånd. Avsikten - och jag betonar än en gång avsikten - med Radio Islams program om den judiska staten Israel och dess med judendomen sammanflätade ideologi, sionismen är att utreda och förklara denna företeelse för att våra läsare bättre ska kunna förstå den palestinsk-israeliska konflikten och dess djupare liggande orsaker. Utan att förstå detta tror jag inte att denna långvariga och bittra konflikt någonsin kan lösas på ett tillfredsställande sätt för de berörda parterna, allra minst för de förtryckta palestinierna.

Drivkraften eller motivet bakom Radio Islams engagemang i denna palestinsk-israeliska konflikt är inte primärt den objektivt vetenskapliga där man inte tar ställning vare sig för eller mot någondera parten i en konflikt, utan motivet för Radio Islam är här att manifestera en klar och entydig solidaritet med den förtryckta parten, palestinierna, mot deras förtryckare.

De förtrycktas förtryckare är - jag upprepar det - inte bara den judiska staten Israel utan också dess ideologi, den med judendomen sammanflätade sionismen, och de förtrycktas fiender är i realiteten även alla de som understödjer den judiska förtryckarmakten och lierar sig med den mot de förtrycktas kamp för nationell och demokratisk befrielse: för palestiniernas rätt - enligt gällande folkrätt - till en egen stat och självstyre.

Låt mig mot denna bakgrund sammanfatta Radio Islams avsikt och motiv:

Avsikten är att förklara sionismens förankring i den gammal-testamentliga judendomen och dess världsomfattande politiska maktsträvan att underkuva palestinierna och totalt beröva dem deras urgamla land. Denna sionistiska, maktpolitiska process kan faktiskt fastställas.

Motivet är att manifestera och väcka solidaritet med de förtryckta och fördrivna palestinierna i deras rättmätiga kamp för sina nationella och demokratiska rättigheter.

När nu Israels mest fanatiska anhängare, sionisterna och deras anhängare, drivit justitiekanslern att väcka åtal mot mig som Radio Islams ansvarige utgivare för att Radio Islam skulle ha spridit, som det heter, antisemitisk propaganda eller missaktat judarna i lagens mening, så är det alldeles uppenbart, enligt mitt förmenande, att man inte har beaktat Radio Islams avsikt och motiv: att man inte har förstått - eller inte velat förstå - att man totalt missförstått vad saken verkligen gäller:

en sanningssträvan om Israel och dess världssionism och en medmänsklig och folkrättslig solidaritet med de förtryckta och fördrivna palestinierna.

Radio Islams sanningssträvan och engagemang här har inget att göra med förtal eller missaktning av judar som folkgrupp. Radio Islam har aldrig bedrivit någon hets mot judar genom att agitera för diskriminering eller förföljelser av judar. Radio Islam har heller aldrig ifrågasatt judars lika medborgerliga fri- och rättigheter med andra i Sverige eller i något annat land utan uteslutande vänt sig mot olika judiska privilegier som är särskilt flagranta i Israel gentemot arabiska - muslimer, kristna eller fritänkare - medborgare. Radio Islam har aldrig fallit på tanken att uppvakta JK med protestskrivelser mot sionistisk propaganda i sionistiska och prosionistiska publikationer och etermediaprogram och därvid yrkat på att åtal skall väckas för missaktning av palestinier, araber eller muslimer i största allmänhet.

Till skillnad från dem som ivrat for åtal mot Radio Islam, sa respekterar jag yttrandefriheten som en omistlig grundpelare för demokrati och civilisation.

Jag har ofta ställt mig frågan: Hur kan vissa judar och även andra, som offentligt kan ställa sig kritiska till den israeliska ockupationspolitiken, känna sig missaktade av Radio Islams kritiska granskning av den grymma gammaltestamentliga judendomen och av världssionismens stöd till Israel till dess ständigt pågående militära våldsövergrepp på civila? Jag kan förstå att fanatiska sionister till varje pris måste söka förkväva varje röst som kan kompromettera sionismen och staten Israel, de fruktar att bli avslöjade. Men hur kan personer som säger sig vara upplysta och frisinnade - judar eller icke-judar - bli så upprörda att de måste göra våld på den demokratiska yttrandefrihet som de offentligt bekänner sig till? Hur kan dessa personer bli upprörda och vilja förbjuda information om den bibliska judendomen, när Radio Islam läser upp mängder med relevanta och autentiska citat från Bibeln, den mest spridda av alla böcker i Sverige och övriga kristenheten? Hur kan de bli upprörda och vilja förbjuda, när Radio Islam presenterar och läser upp vissa avsnitt ur "Sions Vises Protokoll", en skrift som är allmänt spridd i den muslimska världen, för att pröva om dess innehåll har relevans på senare tiders sionistiska maktsträvanden? Hur kan dessa personer, som säger sig vara starka motståndare till all censur och all åsiktsdirigering, vilja förbjuda kännedom om en viss skrift, även om de djupt ogillar den och tror att det är en förfalskning? Hur kan dessa personer, som säger sig vara kritiska och gå emot alla etablerade uppfattningar genom traditionens makt, bli upprörda och vilja förbjuda Radio Islam därför att vi där presenterat ett antal historierevisionister som på basis av omfattande undersökningar ifrågasätter att sex miljoner judar skall ha gasats ihjäl av nazisterna i gaskammare under andra världskriget?

Efter att ha ställt dessa frågor utan att få dem besvarade

- trots uppmaningar att opponera mot våra åsikter vägrar Radio Islams motståndare att debattera med oss, man vill bara förbjuda oss - så har jag endast kommit till den ledsamma slutsatsen att dessa censurivrande liberaler är hycklare, när de bekänner sig till demokrati och yttrandefrihet: de tål inte de fakta och de åsikter som de inte kan bemöta i sak, utan bara med invektiv och glåpord kan fördöma, och när detta inte tycks räcka till för dem, så måste de försöka förbjuda dessa för dem så obekväma och farliga fakta och åsikter att komma till offentligheten. Yttrandefriheten är för dem deras frihet att uttala sig och deras frihet att förbjuda meningsmotståndarnas rätt att uttala sig.

Om inte detta är hyckleri, så vet jag inte vad hyckleri är. Den store franske 1600-talsmoralisten La Rochefoucauld definierade begreppet på ett förträffligt sätt när han sade:

"Hyckleri är lastens hyllning till dygden". Just det! De censurivrande liberaler som vill förbjuda Radio Islam ger sin hyllning till yttrandefriheten, men i själva verket är de mörkermän, frihetens fiender, deras frihet är deras frihet att förtrycka andra, när det passar dem eller befinns vara nödvändigt för dem. Deras bekännelse till tolerans är av samma art och beskaffenhet: de tolererar bara sig själva och i stort likasinnade med vilka de för s k debatter på de villkor som de själva utstakar gränserna för, meningsmotståndare hyser de ingen pardon för, de skall ställas vid det offentligas skampåle för allmän bespottelse och helst straffas för brott mot de luddigt formulerade lagar som de själva godkänt.


Föreg. sida

Nästa sida

Index

ZIP

Ahmed Rami´s biograhie in other languages:
French
Russian
Português
EngelskVad är
Israel?
101 fakta istället för
den judiska

lögnpropagandan
---Av Ahmed Rami.

ZIP


Israel
Falsk
Varudeklaration

Den Judiska myten
om rasen
-Av Ahmed Rami.

ZIP


Israels makt
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIPJudisk
häxprocess
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIP


Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika lände till stöd för
Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen och herraväldet i Palestina
och i resten av världen. Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 
No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Know Your enemy

You too are welcome as a freedom fighter. Act now! Tomorrow it will be too late!
Compose your letter online. Write now to Rdio Islam
Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam.
Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address:
Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden
Phone:+46708121240
Latest additions:
English -Svensk -French -German -Portug -Arabic -Russian -Italian -Spanish -Suomi

©
No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.

HOME