-French

-English

-Svenska

-Deutsch

-Russia

-Italian

-Portug

-Spanish

-Arabic

-Suomi

-Norsk
HOME

Ett liv för frihet
biografi av
Ahmed Rami


(ZIP)
© Ahmed Rami, ISBN. 91-971094-l-X Kultur Förlag
. *
Författarens adress:
Box 316, 101 26 Stockholm. Tel 0708121240.
Boken kan beställas genom bokhandeln
eller genom att sätta in 180 kr på Pg Pg 488 90 62-8.
 

 

INFÖR "RÄTTA"

 

Jag medger gärna att vem som helst som läser de lösryckta avsnitt från Radio Islam som JK-ämbetet (med hjälp av den judiska lobbyn i Sverige) sammanställt blir nedstämd och kan få det intrycket att Radio Islam är ute efter att i alla möjliga sammanhang tala illa om judar och att dessa därav kan tolka detta som missaktning mot dem som folkgrupp. Det vore dumt att inte erkänna det. Men detta är ett ytligt intryck. Man förbiser då två viktiga saker:

 Citaten i JK:s sammanställning är ur sitt sammanhang lösryckta och ger som sådana en felaktig och missvisande bild av helheten. Flera citat är från telefonväkteri, av personer som spontant ringt upp och är ej representativa för Radio Islam.

 Dessutom förbiser man den rätta avsikten som inte är att uttala förklenande omdömen om judar som sådana utan i stället ingår som ett led i att förklara de sionistiska judarnas oerhörda arrogans gentemot palestinierna, denna maktens arrogans som tagit sig uttryck i att de sionistiska judarna med list och våld erövrat palestiniernas land och fördrivit halva den dåvarande palestinska befolkningen och sedan ständigt terroriserar kvarvarande palestinier. Och inte nog med detta: det sionistiska Israel lönnmördar palestinier utomlands och kränker grannstaters territorier genom att ständigt och jämt bombardera palestinier liksom libaneser i byar och flyktingläger i Libanon - flyktingläger som de sionistiska judarna har drivit palestinierna in i genom sin erövrings- och våldspolitik!

 De som våldsamt indignerat protesterar mot Radio Islams uttalanden om judar - och observera uttalanden, inte maskingevärskulor och flygbomber mot värnlösa civila - borde någon gång stanna upp och besinna sig och i stället för att yrka på censur och att Radio Islams röst skall nedtystas kräva att Israel omedelbart upphör med sina militära våldsdåd. Att skjuta en stackars vakthund som skäller kanske alltför ilsket, medan man låter tjuvar och mördare härja fritt i kringliggande hus, det är inte vare sig klyftigt eller moraliskt uppbyggligt. Men detta är precis vad man gör, när man kräver åtal mot Radio Islam och att dess röst skall nedtystas.

Låt mig framhålla en i sammanhanget viktig sak som förklarar varför Radio Islam ganska ofta har uttalat sig kritiskt om judar - och här avser jag de troende judar som solidariserar sig med sionismen och Israel. Om det inte hade varit så att alla judiska församlingar - utom ett litet fåtal ortodoxa i Israel och New York - stöder Israel och står i nära förbindelse med sionistiska organisationer över hela västvärlden, bl a med den ökända sionistiska spionorganisationen ADL (Antiförtalsligan på svenska) och därmed är Israels agenter och förlängda arm i Sverige liksom i många andra länder, så har det inte funnits några skäl för Radio Islam att göra några uttalanden om judendom och judar.

Låt mig göra en jämförelse! Om en annan främmande makt som begår svåra illgärningar mot en del av sin befolkning, låt oss säga apartheidens Sydafrika, hade organiserat en Apartheidens världsorganisation, också i Sverige, och mobiliserat kristna i en särskild apartheidkyrka med många församlingar som ständigt uttalar sitt stöd för apartheidens Sydafrika och fått generöst utrymme i massmedia genom många sympatisörer att prisa apartheidens Sydafrika och fördöma apartheidens motståndare som "terrorister", hade det då inte funnits vägande skäl att beteckna dessa apartheidister som det rasistiska Sydafrikas agenter och förlängda arm? Och hade det då inte också funnits vägande skäl för dem som bekämpar apartheidens världsorganisation och dess förgreningar? Och vidare: Hade det då inte också funnits vägande skäl att gå till källorna för en dylik rasistisk kristendom som bundit upp sig till apartheidens Sydafrika och då även uttala sig om de olika karaktäristiska särdrag som utmärker denna kategori av rasister? Var och en håller nog med mig om att allt detta hade varit skäligen befogat.

Med detta exempel har jag bara velat peka på vad som kännetecknar den till sionismen och den judiska staten Israel uppbundna judendomen och judenheten, men undantag förstås av de assimilerade och sionistkritiska judarna.

Jag kan ta ett annat jämförande exempel, från Europas historia före och under andra världskriget. Det nazistiska Tyskland hade många anhängare och sympatisörer i olika länder, också i Sverige, av vilka ett fåtal var organiserade i olika nazistiska eller fascistiska småpartier, medan flertalet verkade mer i det fördolda, ibland i demokratiska partier liksom inom officerskåren, lärarkåren och i olika ämbetsverk, också i pressen, där de kunde utöva ett ganska stort inflytande. Detta är allmänt känt och även väl utforskat. Så länge det nazistiska Tyskland var starkt och mäktigt i Europa och i andra världskrigets början hade stora militära framgångar, fick dessa nazister och nazist-sympatisörer i Sverige - liksom i många andra europeiska länder - hållas. Visserligen fanns det en del frispråkiga och modiga personer som redan då, under det nazistiska Tysklands segerrusiga tid, kritiserade dessa nazistanhängare - t ex den dåtida svenske revykungen Karl Gerhard med sin satiriska visa "Den trojanska hästen", som anspelade på de svenska nazistanhängarna som det nazistiska Tysklands femte kolonn, motsvarigheten till Norges quislingar, och vidare den socialistiske redaktören och f d riksdagsmannen Ture Nerman med sin antinazistiska tidskrift Trots allt. Men dessa personer saknade makt och var bara varnande röster. Efter det nazistiska Tysklands nederlag blev dessa män hjältar och frihetens martyrer, och mot bakgrund av detta har man också insett att främmande makts och en främmande maktideologis sympatisörer och anhängare är - åtminstone ur nationell och även demokratisk synpunkt -föraktliga och även kan vara farliga som landsförrädare.

Mot denna bakgrund ställer jag mig frågan: Vad är det egentligen för principiell skillnad mellan det nazistiska Tysklands anhängare och sympatisörer i Sverige för omkring 50 år sedan och Israels sionistiska anhängare och sympatisörer i Sverige av i dag? Går de inte båda en främmande makts ärenden och företräder de inte båda en i grunden odemokratisk ideologi, i förra fallet nazismen, i senare fallet den på judendomen grundade sionismen? Vidare: Det nazistiska Tyskland hade våldfört sig på angränsande nationer och folk! Och har inte Israel våldfört sig på palestinierna, vilkas land de erövrat och fortsätter att erövra genom en grym ockupationspolitik? Och har inte Israel med sina angrepp på grannstaterna - t ex de ständiga bombangreppen i Libanon - begått samma brott mot internationell folkrätt som det nazistiska Tyskland på sin tid? Och har inte Israel med sin sionistiska ideologi utövat samma rasism - och i ännu högre utsträckning? I Israel har man fördrivit en stor del av landets egna invånare, palestinierna, och vägrar dem sedan att återvända samtidigt som Israel ger judar i hela världen automatiskt medborgarskap att ytterligare fördriva kvarvarande palestinier från deras hus och mark!

Logiken för mig är solklar: de som bekämpade nazismen och dess femtekolonnare eller som i varje fall efter det nazistiska Tysklands nederlag och upplösning anser att man bör bekämpa sådant, de måste vara konsekventa och anse det vara väl befogat att även bekämpa sionismen och dess anhängare till en stat som Israel som så grymt våldför sig och fortsätter att våldföra sig på ett annat folk!

Låt mig tillägga: När det gäller kampen mot nazismen, så har det blivit fullständigt legitimt att identifiera den typiske tysken med en ofta nidartad bild av den sadistiske och alltigenom ondsinte nazisten som ständigt återkommit i mängder av litteratur, i karikatyrteckningar i pressen liksom i tallösa filmer, huvudsakligen producerade i USA, Hollywood, och visade i Sverige liksom i större delen av övriga världen. Ingen har mig veterligt kommit på den tanken att anmäla dessa mängder av böcker, tidningsartiklar, spelfilmer och TV-serier för att utsätta det tyska folket för en brottslig missaktning och som bevis för hets mot folkgrupp! Om man säger att tyskarna inte fått lida så mycket som judarna, så kan jag som uppvuxen i Marocko och tillhörande den islamiska kulturen i Nordafrika, alltså som utomeuropé, ända tillåtas framhålla att Tyskland utsattes för en enorm förödelse genom de amerikanska och brittiska bombardemangen under andra världskriget, att inte bara över tre miljoner tyska soldater stupade i detta krig utan även över en halv miljon civila tyskar dödades under dessa fientliga bombardemang av de tyska städerna, att över fyra miljoner tyska krigsfångar sattes in efter krigsslutet i tvångsarbete i Sovjetunionen liksom i Frankrike och andra länder som Tyskland tidigare hade ockuperat, att över tre miljoner tyskar tvångsfördrevs från tidigare tyska områden som efter kriget tillföll Polen, Sovjetunionen (det gällde delar av Ostpreussen) liksom från sudettyskarnas område i Tjeckoslovakien och från vissa delar av Jugoslavien, och av dessa omkom eller dödades uppskattningsvis hälften eller en och en halv miljon. Dessutom delades det återstående Tyskland i två skilda stater under två olika segrarmakters dominans, Östtyskland under Sovjets hegemoni, och Västtyskland under USA:s. Nog har tyska folket fått lida båda under och efter andra världskriget

- men det talas knappast alls om detta, eftersom man anser att tyskarna på något sätt förtjänade detta som straff för att de anslöt sig till Hitler och dennes nazism. Men lida har tyskarna i alla fall fått göra.

Alltså, det är inte bara judarna som fått lida, det har också andra folk fått göra - och alltsedan judarna genom list och våld roffade åt sig Palestina och där bildade sin stat Israel är det framför allt palestinierna som i över 40 år fått lida genom judisk eller sionistisk våldsmakt!

Allt detta är fakta - och det måste sägas som en vägande förklaring till att Radio Islam stundom har tillåtit sig att sända uttalanden om judar som av dessa kan uppfattas som förklenande och missaktande. Kort sagt, man måste för att rätt bedöma detta se till helheten och till avsikten och motivet: att förklara sionismen och ge uttryck åt solidaritet med de förtryckta mot deras förtryckare!

 

Om judar och sionistisk världsmakt

Det är viktigt för mig att göra klart en sak: När det gäller judar som folkgrupp, föreligger det ett alldeles speciellt problem, eftersom judar betecknar både en viss religion, judendomen, och ett visst folk, därför att det finns många judar som anser sig vara judar, trots att de inte tror på Gud, inte är religiösa och alltså inte bekänner sig till judendomen som religion. Detta problem har tillspetsats genom sionismen och upprättandet av den sionistiska och judiska staten Israel, eftersom Israel räknar judarna som ett folk med främsta lojalitet till denna stat och inte kräver att de skall vara religiösa, endast att de skall uppfylla tre kriterier: att personen ifråga skall ha en judisk mor, det är raskriteriet, att personen skall ha fått en judisk uppfostran - det kulturella kriteriet - och att vederbörande, om det är en man, ska vara omskuren enligt den judiska ritualen. En jude får vara ateist, men inte övergå till en annan religion, för då upphör han eller hon att vara jude, enligt både staten Israel, den sionistiska uppfattningen och den judiska församlingen som utesluter judar som konverterat till kristendomen, islam eller någon annan religion utanför judendomen.

Det intressanta är att den sionistiska uppfattningen om vem som är jude överensstämmer med den antisemitiska, t ex den nazistiska, utom i ett avseende: för antisemiterna är även judar som konverterat till annan religion judar och främlingar.

Den uppfattning som Radio Islam företräder skiljer sig från både den sionistiska och den närbesläktade antisemitiska:

judar i egentlig mening är endast de som bekänner sig till judendomen och lierar sig med sionismen och dess stat Israel, andra judar är att betrakta som svenskar, fransmän, tyskar, amerikaner, marockaner eller bland vilka andra folk de än lever och är medborgare. De är assimilerade och kan inte betraktas som en särskild grupp, tillhörande ett annat land, Israel, eller tillhörande en viss trosbekännelse som de inte omfattar.

Sionisterna hävdar att judar - religiösa eller gudsförnekare och oavsett var de bor och vilket medborgarskap de än har -är ett folk, ett folk för sig, och främlingar i de olika länder där de bor. Man må förlåta mig, om jag har svårt för att förstå denna uppfattning och dela den. Ett folk är de människor som är medborgare i ett visst land och underställda detta lands lagar och suveränitet. De flesta torde dela denna inställning. En jude som är svensk medborgare, ofta även född i Sverige och talar svenska, betraktas självfallet som svensk och är likställd med andra svenskar, oavsett deras etniska härkomst och trosbekännelse. Men sionisterna accepterar inte detta helt och fullt utan intalar judarna i Sverige att de är först och främst judar, inte svenskar, och att deras verkliga hemland är Israel och att deras främsta lojalitet står till Israel, inte till Sverige. Att de som alla andra judar i världen utgör det judiska folket.

Detta är ju ytterst besynnerligt. Som svensk medborgare, låt vara att jag är född i Marocko, känner jag mig självklart lojal mot Sverige, åtminstone så länge jag är svensk medborgare och bor och arbetar i detta land. Och därför kan jag inte tycka annat än att sionisternas anspråk på judar med svenskt medborgaska ofta födda och uppvuxna i Sverige, är ett anstötligt anspråk. När sionisterna säger att svenska judar har sin främsta lojalitet till Israel kan jag inte finna annat än att det är en uppmaning till förräderi mot Sverige: landsförräderi. Särskilt anstötligt är det dessutom därför att Israel inte är en stat vilken som helst utan en inkräktarstat i ett annat folks land, en stat som erövrat palestiniernas land och ständigt förtrycker dem.

Låt mig erinra om att den judiska inkräktarstaten Israel ända sedan sin tillkomst för 41 år sedan befunnit sig i ett permanent krigstillstånd med alla arabstater, ja, med alla islamiska länder - utom på senare tid med Egypten efter det s k Camp -David-avtalet, fast Israels relationer även med Egypten är ytterst spända, särskilt efter det palestinska folkupproret, intifadan, för ca ett och ett halvt år sedan. Anledningen till detta krigstillstånd, som ju lett till minst fem regelrätta krig, är just att den judiska staten Israel är en inkräktarstat på arabiskt-islamiskt territorium, Palestina. Och följderna av detta permanenta krigstillstånd mellan Israel och den islamiska världen har sträckt sig över hela världen, eftersom Israel med ofantliga penningsummor och den mest avancerade utrustning av högmoderna vapen understötts av supermakten USA. Politiskt och även pekuniärt har Israel också understötts av hela västvärlden, även av Sverige, som ständigt deklarerat Israels rätt att existera. Därmed föreligger en konflikt eller i varje fall en spänning mellan den islamiska världen och västvärlden - enbart p g a inkräktarstaten Israel och dess förlängda arm, världssionismen, som utövar ständiga påtryckningar på olika västliga länder att stödja Israel och som med betydande framgångar har uppnått detta. Israel och dess världssionistiska makt över västvärlden är en utmaning mot hela den islamiska världen.

När jag här talar om den världssionistiska makten till stöd för Israel, så är det inget fantasifoster, ingen fantom som Israels fiender har hittat på för att hetsa mot judarna i Sverige och i hela världen. Det finns envärldssionistisk makt liksom det finns en påve i Rom med andlig överhöghet över hundratals miljoner katoliker i hela världen. Den sionistiska världsmakten existerar i sinnevärlden, i Världssionistiska organisationen, som håller regelbundet återkommande kongresser med delegater från sionistiska organisationer i Sverige liksom i andra länder i hela världen. Det finns också en världsjudisk makt i en motsvarande organisation, som heter Världsjudiska kongressen, som också håller återkommande kongresser med delegater från olika judiska församlingar i hela världen, också i Sverige. Och Världsjudiska kongressen stöder också Israel liksom Världssionistiska organisationen. Den för några år sedan avlidne Nahum Goldmann, som var bosatt i Schweiz och hade pass (som "medborgare" på papper) från sex olika stater, var i många år ordförande samtidigt för både Världsjudiska organisationen och Världssionistiska organisationen. Enbart detta säger väl allt om att dessa båda världsorganisationer samverkar.

Någon kanske gör den invändningen att själva förekomsten (existensen) av en judisk och en sionistisk världsorganisation inte bevisar att det skulle finnas någon världsjudisk makt, eftersom det finns många världsorganisationer för olika ändamål som är skäligen maktlösa i denna värld, ideella organisationer för miljövård, för fattigdomens bekämpande, för humanitet mot tortyr och grymhet som Amnesty International och så vidare.

Om en viss internationell organisation utövar verkligt betydande makt eller är skäligen maktlös kan endast avgöras av resultaten av den ifrågavarande internationella organisationens verksamhet. Vad gäller Världssionistiska organisationen och Världsjudiska kongressen, så kan man endast konstatera att dessa samverkande organisationer till stöd för Israel sannerligen inte varit resultatlösa: tack vare dessa judiska organisationer har den judiska staten fått allt tänkbart stöd från supermakten USA och även från Sverige och andra västliga stater ända från inkräktarstaten Israels tillkomst för 41 är sedan bara genom att ständigt verka för Israels rätt att existera. USA har dessutom gått nära nog helt i Israels ledband och skänkt Israel årligen över tre och en halv miljard dollar, vilket innebär att varje israelisk jude får mer i understöd an varje amerikansk medborgare. Dessutom har USA försett Israel med alla hög-moderna vapen och till yttermera visso låtit Israel bygga upp en egen avancerad vapenindustri, delvis i samverkan med Sydafrika, varvid Israel säljer dessa vapen, också amerikanska, till länder som är förbjudna för amerikansk vapenexport. USA låter också judar - officiellt finns det 6 miljoner judar i USA -skänka pengar till Israel med tillstånd att göra avdrag för dessa pengar i deklarationen, varvid USA förlorar ytterligare pengar till Israel. Inte nog med detta. USA tillåter också judar att ha dubbelt medborgarskap, att vara medborgare i både USA och Israel, vilket inte gäller något annat land än Israel. Enligt USA:s konstitution eller grundlag måste varje amerikansk medborgare svära en ed inför den amerikanska flaggan att ha endast en nationell lojalitet, till USA. Men detta gäller inte USA:s judar som nu kan vara medborgare i både USA och Israel. Ingen amerikansk regering har någonsin dömt en jude bland sina medborgare för landsförräderi, när han visat Israel primär lojalitet och svikit den amerikanska grundlagen - med undantag av ett fåtal israeliska spioner som den amerikanske juden Pollard häromåret.

Och inte nog med detta. I USA finns det en israelisk lobby, en politisk påtryckarorganisation som heter AIPAC, det är förkortning för American-Israeli Public Affairs Committee, d v s Amerikansk-israeliska kommittén för offentliga angelägenheter. AIPAC har tillskansat sig makt att påverka varje amerikansk presidentkandidats val av sina närmaste medarbetare och att stoppa så gott som varje amerikansk vapenförsäljning till arabiska länder. AIPAC förmedlar också flitiga kontakter mellan Pentagon, det amerikanska försvarshögkvarteret, och den israeliska armén. Inte nog med detta. AIPAC konsulteras kontinuerligt av USA:s utrikesdepartement och av den amerikanske presidentens rådgivare i Vita huset. Också senatorer, kongressledamöter och generaler i USA konsulterar ständigt AIPAC - så att Israels intressen aldrig åsidosättes.

Och observera: AIPAC gäller för att vara en amerikansk lobby, inte en israelisk.

Visar inte bara detta den världssionistiska maktens stora inflytande över världens mäktigaste nation, USA?

Men inte nog med allt detta. Världssionismen förfogar också över en annan mycket mäktig organisation med huvudsäte i USA och med förgreningar i olika länder, också i Sverige. Det är ADL eller Anti-Defamation League, på svenska Antiförtalsligan, en organisation som är nära sammankopplad med den judiska frimurarlogen B'nai B'rith. Både AIPAC och ADL samarbetar förstås med Israels regering och med Israels ambassad i Washington. ADL är en judisk-sionistisk spionorganisation som har sina agenter spridda överallt i USA:s ledande samhällsskikt med uppgift att till ADL:s databank inrapportera varje person som uttalat något kritiskt mot judar eller mot Israel. Den kände språkforskaren och medborgarrättskämpen professor Noam Chomsky, själv av judisk börd och som är kritisk till Israel har sagt följande:

"När jag skall hålla ett tal vid något universitet eller någon annanstans, är det vanligt att en grupp sprider diverse flygblad och litteratur, som är osignerat och innehåller en samling angrepp på mig, kryddade med citat, som vanligen är fabricerade, från vad jag påstås ha sagt här eller där. Jag tvivlar inte ett ögonblick på att källan är ADL, och ofta erkänner de som sprider denna osignerade hetslitteratur att så är fallet. Detta är ondskefullt och syftar endast till att avskräcka många medmänniskor från att säga sin mening. Naturligtvis är detta olagligt, säger Noam Chomsky och tillägger: Om ADL väljer att uppföra sig på detta sätt, så må man göra det, men detta måste också avslöjas." Om den judiska lobbyn i USA hänvisar jag till min bok Vad är Israel? (sid. 280-316), där också källhänvisningar lämnas!

Endast de i ämnet okunniga och de som inte vill veta något om detta kan blunda för det faktum att den världssionistiska och världsjudiska makten hör samman och är en realitet: att det inte är fråga om någon betydelselös och maktlös dekoration utan en verklig makt som utövar ett oerhört inflytande, både öppet och mer i det fördolda.

Det bör här tilläggas, att utan det enorma politiska, ekonomiska och militära stödet från västvärlden, främst från USA, som nu är huvudmakt i västalliansen NATO, skulle Israel aldrig överleva som stat utan inifrån gå under av ekonomisk bankrutt.

Endast när man väl kommit till full insikt om den världssionistiska maktens realitet och stora inflytande i västvärlden, främst i USA, med dess stöd till den sionistiska inkräktarstaten Israel, kan man förstå den verkliga orsaken till spänningen mellan den med palestinierna solidariska islamiska världen och den under sionistisk makt starkt påverkade västvärlden. Och observera: det är inte den islamiska världen som utmanar västvärlden, utan det är tvärtom den under världssionistisk makt påverkade västvärlden som med sitt stöd till Israel utmanar den islamiska världen. I svenska - liksom i flertalet övriga västerländska - massmedia har man vänt upp och ned på saken och gjort verkan till orsak, när man pa senare tid så energiskt driver tesen att det är uteslutande islam som utmanar och hotar västvärlden. Det är ett exempel på en beklaglig förvridenhet, ett nederlag för den i västvärlden eljest så lovprisade undersökande journalistiken att man inte kan eller inte vill se de rätta sammanhangen och uppspåra de egentliga orsakerna

- den sionistiska världsmakten med dess stöd till den judiska inkräktarstaten Israel - till dessa spänningar.

Justitiekanslern säger i sitt uttalande den 20 februari 1939 följande:

"jag anser att programmen i Radio Islam i dess helhet syftar till att uttrycka missaktning för den judiska folkgruppen."

Detta är ju inget annat än ett subjektivt tyckande, ett personligt tyckande som inte tar hänsyn till just helheten utan till de av illviljan valda lösryckta citaten och delarna i Radio Islams program. JK tar inte hänsyn till motiven och avsikterna i Radio Islams program, som jag tidigare redovisat för och som framgår av de fakta om den sionistiska/judiska världsmakten som jag nyss redogjort för och som ständigt har återkommit i Radio Islams program.

JK säger därefter i sitt uttalande den 20 februari 1989:

"Sålunda innefattar programmen bland annat sådana sammansättningar av olika bibelcitat och citat ur litteratur samt kommentarer som är avsedda att vara nedsättande för den judiska folkgruppens anseende." JK begår i detta uttalande det fatala felet att han gör orsak till verkan. Han blandar ihop avsikt med slutsats. Det är ett kardinalfel i logiken och leder till fullständiga absurditeter som att för att använda ett folkligt uttryck - sätta bocken till trädgårdsmästare eller till att låta råttor i stället för katter jaga råttor för att bli kvitt råttplågan.

Radio Islam har inte, som JK säger, citerat Bibeln och annan litteratur med avsikt att skymfa den judiska folkgruppen, utan Radio Islam har citerat valda stycken ur den judiska bibeln och även annan auktoritativ judisk och sionistisk litteratur för att påvisa och åskådliggöra vad judendomen och sionismen står för. Om den judiska folkgruppen känner sig missaktad av sin egen judendom och sionism, så kan detta nu inte vara något som Radio Islam kan lastas för utan i stället judendomen och sionismen. När till exempel det i judendomens lag och lära, Torah, påbjudes Israels folk en gudomlig befallning att verkställa folkmord - lag hänvisar här bl a till Femte Moseboken, 7:e kapitlet, vers 16, där det heter "Alla de folk som Herren din Gud ger i din hand skall du utrota; du skall icke visa dem någon skonsamhet" - så är ju detta något fruktansvärt som avslöjar något kusligt och avskyvärt om denna bibliska judendoms moraliska halt.

Om detta är nedsättande för "den judiska folkgruppens anseende", som JK säger, så kan jag så långt dela hans uppfattning. Men detta är ju en sak för den judiska folkgruppen att själv gå till rätta med, lämpligen genom att upphäva denna bibliska judendom, judendomens Torah, all giltighet och ta avstånd från denna mordiska lära, inte att anklaga Radio Islam för detta, när vi citerat ur judendomens lag och lära. JK borde i stället väcka åtal mot den judiska bibeln, Gamla Testamentet, för att uttrycka missaktning mot den judiska folkgruppen.

Låt mig ta ett jämförande exempel: Dagligen rapporterar vara tidningar om bedrägerier, rån, mord och andra illdåd, vilka alla är brott mot lagen. Om JK vore konsekvent skulle han naturligtvis skyndsamt varje dag väcka åtal mot tidningarna för att ha uttryckt missaktning för människosläktet som begått alla dessa brott - tidningarna meddelar vad andra har gjort och sagt, också omoraliska och brottsliga illgärningar på samma sätt som Radio Islam har meddelat vad som står i judendomens heliga skrifter, vad ledande sionister har sagt och gjort.

Om en tidning återger namngivna personers uttalanden felaktigt eller i övrigt offentliggör oriktiga uppgifter, så springer inte JK upp som gubben ur lådan, mäkta vred och upprörd och skyndar sig att väcka åtal mot tidningens ansvarige utgivare för att ha missaktat människosläktet, utan tidningen - om den är anständig - lämnar utrymme för genmälen och beriktiganden, och därmed är den saken i regel ur världen.

Jag ställer frågan: Varför ska det här inte få förhålla sig på samma sätt med den lilla närradiosändaren i Stockholm, Radio Islam? Om Radio Islam har citerat fel eller sagt något som är oriktigt i kommentarer och synpunkter, så kan de som känner sig förorättade eller missaktade framföra sina rättelser i Radio Islam. Jag har ständigt framhållit för våra lyssnare att de är välkomna med motinlägg och jag har även skrivit till ledande sionister i Sverige som överrabbinen Morton Narrowe och Per Ahlmark och inbjudit dem att i Radio Islam framföra kritik mot vad som framförts i Radio Islam, men de har avböjt mycket bestämt. "Jag har inte tid för Er", löd i sin helhet överrabbinens svar på min vänliga inbjudan att förklara vad judendomen enligt hans uppfattning står för och korrigera vad som sagts i Radio Islam. I stället har dessa personer skällt på Radio Islam i massmedia.

Nej, dessa fanatiska sionister och sionistanhängare vill inte diskutera med Radio Islam, de vill bara hetsa mot Radio Islam och få Radio Islam stängd, nedtystad! Om detta är att respektera yttrandefriheten och ett civiliserat umgänge, så är det onekligen ett besynnerligt sätt, lika bakvänt som JK:s motivering för hans åtal mot Radio Islam!

Jag tillåter mig att ställa frågan till den ärade rättens medlemmar, om det är någon av er som är av annan uppfattning?

Nu gör man förstås den invändningen att åtalet mot Radio Islam inte gäller åsiktsfriheten utan missaktning av den judiska folkgruppen. Och jag svarar då ännu en gång: Radio Islam har inte avsett att missakta den judiska folkgruppen utan informerat och diskuterat de djupare liggande orsakerna till den judiska staten Israels grymma våldförande på palestinierna i palestiniernas eget land och Radio Islam har funnit dessa djupare liggande orsaker i den med judendomen sammankopplade världssionismen och därvid belyst judendomen och världssionismen med autentiska och relevanta citat från judendomens heligaste skrifter och från auktoritativa ledande sionister.

Och jag tillägger ytterligare en gång: Det är denna helhet i Radio Islams program som rätten har att ta ställning till, och inte nöja sig med de ur denna helhet lösryckta citat som JK har sammanställt.

 

Om Sions Vises Protokoll

Beträffande Sions Vises Protokoll och historierevisionisterna som ifrågasätter att sex miljoner judar gasades ihjäl i de nazityska koncentrationslägren - de s k förintelselägren - under andra världskriget i Europa, så har de program i Radio Islam som behandlat dessa ämnen tydligen - enligt JK - varit missaktande för den judiska folkgruppen i Sverige (trots att närradiosändaren Radio Islam bara når lyssnare i Stockholm, inte alls i hela Sverige).

Angående Sions Vises Protokoll vill jag framhålla följande sakuppgifter:

För det första: Sionisterna har redan från början energiskt hävdat att denna skrift är en förfalskning, tillverkad av det tsaristiska Rysslands hemliga polis, Ochrana, för att missakta judar och bannlysa den som en antisemitisk hetsskrift. Sionisterna har i denna sin propaganda lyckats intala hela det västerländska opinionsetablissemanget att det är just detta: en eländig förfalskning och en lika eländig antisemitisk hetsskrift. Därför finns inte denna skrift tillgänglig i bokhandeln eller på allmänna folkbibliotek i Sverige eller i andra västliga länder. Den är bannlyst av sionisterna på samma sätt som Salman Rushdies roman "Satansverserna" är bannlyst i islamiska länder. Under Lenins och Stalins tid var det i Sovjet - liksom i andra europeiska kommuniststater - förenat med dödsstraff att läsa eller inneha denna skrift.

För det andra: I den islamiska världen är Sions Vises Protokoll allmänt spridd och väl känd som en intressant skrift som kan ge åtskilliga förklaringar till världssionismens makt och maktsträvanden. Eftersom Radio Islam företräder den islamiska synen på Israel och världssionismen har det fallit sig naturligt att Radio Islam i några program presenterat Sions Vises Protokoll, så att även vara svenska lyssnare bättre ska kunna första den islamiska synen på den så brännande konflikten i Mellanöstern och dess djupare liggande orsaker och struktur.

För det tredje: Sions Vises Protokoll innehåller inga demagogiska uppmaningar till att någon eller några skall begå olagligheter mot judarna.

För det fjärde: Innan Radio Islam läste några avsnitt ur Sions Vises Protokoll, så presenterade vi i flera programavsnitt bakgrunden till denna skrift och redogjorde utförligt för de diskussioner och tvistigheter, bl a en rättegång mot Sions Vises Protokoll i Bern i Schweiz 1935, som denna skrift gett upphov till. Med dessa inledande presentationer har Radio Islam velat väcka intresse för dels innehållet och tankarna i denna skrift, dels har Radio Islam därmed också velat påvisa den världssionistiska makten i Sverige och övriga västvärlden som kan få denna skrift bannlyst i stället för att fritt stå till alla intresserades förfogande och bli föremål för en förutsättningslös diskussion om världssionismen och dess strävanden och i vad mån dessa strävanden är lagliga eller olagliga, goda eller dåliga.

För det femte: Med utgångspunkt från de olika protokollen i Sions Vises Protokoll har Radio Islam kommenterat och analyserat varje protokolls huvudtankar och ställt frågan om de har någon aktualitet i dag, över 70 år efter det att dessa Sions Vises Protokoll började spridas i västvärlden.

Orsaken till att Radio Islam tagit upp Sions Vises Protokoll till behandling är alltså inte, som JK söker göra gällande, en avsikt att skymfa eller missakta den judiska folkgruppen, utan orsaken är Israel och den världssionistiska makten som långt före staten Israels tillkomst redovisas i Sions Vises Protokoll. Om denna skrift skulle vara en förfalskning och ett eländigt plagiat av en tidigare skrift av Maurice Joly med titeln "Dialog i helvetet mellan Machiavelli och Montesquieu", vilket sionisterna hävdar, så återstår för dem att förklara hur det kommer sig att denne Maurice Joly var en fransk jude som var anställd sedan 1859 - fem år före hans skrifts utgivning 1864 - i det hemliga judiska sällskap i Paris som stod under ledning av Itzig Aron Cremieux, som även var medlem av flera franska regeringar revolutionsåret 1848, bl a som justitieminister. Förlagan till Sions Vises Protokoll var alltså en sionistisk skrift, i varje fall skriven av en dåtida sionist som var väl förtrogen med sionistiska tänkesätt och strävanden. Det hemliga judiska sällskapet hette Alliance Israelite Universelle. I förordet till sin skrift "Dialogues aux Enfers entre Machiavel et Montesquieu", skriver Maurice Joly att skriften "personifierar särskilt ett politiskt system som inte har förändrats en enda dag sedan det alltför länge sedan upprättades". Därmed är det tydligt att Joly inte avsåg att polemisera uteslutande mot den samtida franska regimen under Napoleon III.

I vilket fall som helst har Radio Islam ansett det vara väl befogat för den politiska upplysningen om världssionismen att informera om Sions Vises Protokoll för våra läsare. Låt mig påminna om att palestinierna varje dag och varje natt är mycket konkreta offer för denna världssionism utan vilken den sionistiska staten Israel aldrig skulle ha tillkommit och aldrig kunnat överleva. Att informera om världssionismen är ett led i solidariteten med palestinierna i deras rättmätiga kamp mot sina sionistiska förtryckare för palestinsk självständighet och nationell frihet.

 

Om Holocaust

Vad angår den s k historierevisionismen som efter grundlig analys starkt ifrågasatt att det nazistiska Tyskland under andra världskriget verkligen gasade ihjäl sex miljoner judar i ett planmässigt förintande av alla judar, så har Radio Islam tagit upp denna fråga eftersom just denna Förintelse spelat och alltjämt spelar en central och avgörande roll för sionisternas anspråk på Palestina och tillkomsten av den judiska staten Israel. "Utan Förintelsen skulle vi aldrig ha fått något Israel", förklarade den mångårige ordföranden för Världssionistiska organisationen och Världsjudiska kongressen, doktor Nahum Goldmann.

Är, har Radio Islam frågat, denna förintelse av miljoner judar en sionistisk propagandabluff för att väcka västvärldens medlidande och därmed få västvärldens stöd för att lägga beslag på Palestina?

Historierevisionisterna har kommit till denna slutsats efter ingående forskningar, och därför har Radio Islam ansett det vara synnerligen väl befogat att presentera dessa historierevisionisters framlagda fakta och argument for vara lyssnare. Radio Islam har funnit dessa fakta och argument så övertygande, att inga seriöst kritiska personer kan helt gå förbi dem och bli oberörda därav.

Radio Islams åsikt är att dessa seriösa historierevisionister har rätt - eller i varje fall med stor sannolikhet rätt. Men Radio Islam söker inte påtvinga någon sin åsikt utan respekterar både yttrande- och åsiktsfriheten.

För att ge de intresserade ytterligare information kan jag här nämna att for ett år sedan (1988) ägde rum en lång rättegång i Toronto i Kanada mot en kanadensisk medborgare av tysk härkomst vid namn Ernst Zündel som stod åtalad för att han hade spritt en bok med titeln "Dog verkligen sex miljoner?" Trots att Zündel till sitt försvar hade flera experter på historieforskning om andra världskriget, däribland den kände engelske historikern David Irving och dessutom kunde stödja sig på en rapport av världens främste levande expert på ihjälgasning i gaskammare, amerikanen Fred Leuchter, att tyskarna tekniskt aldrig kunde ha genomfört de påstådda massavlivningarna i gaskammare, så blev ändå denne Ernst Zündel dömd av den kanadensiska domstolen efter starka judiska påtryckningar. Skulle verkligen en svensk domstol nedlåta sig till samma ömkliga eftergifter för utomstående påtryckningar? Detta varken kan eller vill jag tro.


Föreg. sida

Nästa sida

Index

ZIP

Ahmed Rami´s biograhie in other languages:
French
Russian
Português
EngelskVad är
Israel?
101 fakta istället för
den judiska

lögnpropagandan
---Av Ahmed Rami.

ZIP


Israel
Falsk
Varudeklaration

Den Judiska myten
om rasen
-Av Ahmed Rami.

ZIP


Israels makt
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIPJudisk
häxprocess
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIP


Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika lände till stöd för
Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen och herraväldet i Palestina
och i resten av världen. Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 
No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Know Your enemy

You too are welcome as a freedom fighter. Act now! Tomorrow it will be too late!
Compose your letter online. Write now to Rdio Islam
Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam.
Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address:
Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden
Phone:+46708121240
Latest additions:
English -Svensk -French -German -Portug -Arabic -Russian -Italian -Spanish -Suomi

©
No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.

HOME