Semi-Gotha

Från Ghetton till Riddarhuset

En studie i förjudningen av det ledande svenska överskiktet
med förord av
Elof Eriksson
Stockholm i mars 1939


Mot denna på skilda vägar planmässigt och systematiskt bedrivna förjudning av Sverige och svenskarna, vilken för dagen tager sig ett markant uttryck i en judeinvasion utan tidigare motsvarighet, måste äntligen ett bestämt motstånd resas.


Falska judiska furstehuset Georgii

 

Bland ättlingarna borgarätten Branting med föregiven härstamning från judekonungen David.

 

Från den för sin harpolek och sina erotiska snedsprång bekante judekungen David ben-Jesse och hans frilla, soldathustrun Batseba härstammar enligt »officiella» genealoger det georgiska furstehuset, av vilket grenar ännu leva i Ryssland. Den semitiska adelskalendern »Semi-Gotha» 1913, (sid.104) omnämner den gren, varav en medlem furst Konstantin Alexandrowitsch Bagration-Muchransky 1911 blev gift med prinsessan Tatjana Konstantinovna, en sonsons dotter av kejsaren Nikolaus I av Ryssland. Det georgiska furstehusets ättegrenar föra något från varandra sig skiljande vapen. »Semi-Gotha» visar en fyrdelad sköld med hjärtsköld, som upptager Kristi skjorta till erinran om kusinskap med Jesus. Första fältet visar kung Davids harpa; det andra: hans riksäpple; det tredje: spiran och rikssvärdet; det fjärde: den slunga varmed herdegossen David dräpte Goliat.

En till svenska riddarhuset inlämnad genealogi samt en i Tersmedens kalender över ointroducerad adel 1886 tryckt historik uppge, att »en furste av denna urgamla, högförnäma och lysande ätt omkring år 400 från Kappadocien i Mindre Asien flyktade till Mähren och därifrån i spetsen för

(53)

en krigarskara kom till de träsk varpå staden Venezia byggdes.» Här skulle dock de stolta judeprinsarna nedsjunkit till simpla grevar av Curzola, men släkten kom till ny makt sedan en av dess medlemmar, Marius Zorzi, kallad »Den helige», år 1311 valts till Venezias doge eller hertig. Sedan nedsjönko familjemedlemmarna åter till enkla grevar av Zumeli, av Trau o. s. v.

Efter en misslyckad sammansvärjning måste Pietro Giorgi omkring 1650 fly från Venezia till Österrike, och en hans sonson inkom omkring 1710 till Sverige.

Ätten gör anspråk på samhörighet med serbiska konungahuset Kara Georgievitsch, som i verkligheten härstammar från f. d. svinaherden, mördaren och strätrövaren Kara Georg Petrovitsch = »den svartmuskige Göran Persson», en individ av obskyr extraktion och död 1817.

Till ätten uppges även höra de österrikiska grevarna Georgi och andra adliga Göranssöner...

Denna »urgamla, högförnäma och lysande origtnalättartavla» hör verkligen hemma i Fant-Asien. På svenska riddarhuset har den georgiska genealogien varit en outsinlig källa till munterhet, men det är obegripligt, att Tersmeden haft djärvheten att införa den i sin privata adelskalender. Med aldrig så litet genealogisk skolning måste man genast upptäcka, att här sammanförts diverse släkter som ej ha annat med varandra gemensamt än namnet, Georgij, Giorgi, Zorzi, Ge-

(54)

orgevitch o. s. v. Man kunde med lika stor trovärdighet konstruera upp ett furstehus av alla familjer Göransson och Jörgensson i Skandinavien, ty de härstamma med fullkomligt lika stor sannolikhet från Georgiens furstar och Venezias hertigar.

Elgenstierna har i »Svenska adelns ättartavlor» helt kort och gott konstaterat, att den svenska släktens förste kände stamfader Peter Eberhard Georgii var född i Hamburg 1680 såsom son av » fiskbenfabrikanten Nikolaus Jürgens» och omkring 1710 invandrade till Sverige. Han lär ha varit en tilltagsen kvacksalvare under pestens härjningar och dog 1725 som apotekare och droghandlare i Stockholm. Han var farfarsfader till lagmannen Karl (af) Georgii, som 1818 blev adlad och fick ett vapen, upptagande bl. a. Davids harpa eller lyra. Den adliga ätten utslocknade på mansidan med hans son kaptenen Karl Ewert Abraham de Georgii, död 1890 i Brüssel, där han efterlämnade fyra döttrar med sin franska hustru. Av kaptenens (ofrälse) systrar blev den ena hustru åt Alnarpprofessorn Nathorst, som hon skänkte sex barn, av vilka en son är tandtekniker i Nordamerika och en annan general på Filippinerna, kallande sig »Nathurst». En syster giftes med hospitalsysslomannen Windahl i Lund, en annan med lasarettsläkaren Anders Hansson i Simrishamn. En broder blev lärare i agronomi samt har fyra döttrar; en annan blev professor och inten-

(55)

dent vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Av den sistnämndes fyra barn blev sonen Harry bergsingenjör vid Järnkontoret. En syster till denne blev hushållslärarinna i Uppsala, en annan missionär i Kina och en tredje gift med fabrikören Vollrath Westerdahl i Stockholm.

Ofrälse familjen Nathorst har oriktigt uppgivits ursprungligen vara en engelsk adelsätt. Från Breslau invandrade 1744 den schlesiske fältskären och barberaren Johan Teofil Nathorst till Stockholm och blev stamfader för den svenska släkten Nuthorst. Abraham de Georgii's andra ofrälse syster blev gift med, skildes från och omgifte sig med föreståndaren för gymnastiska Centralinstitutet Gabriel Branting av en borgaresläkt från Norrköping. Den i kyrkböckerna såsom hans son antecknade Hjalmar Branting, den judiska marxismens store banérförare i Sverige, död 1925 som socialistisk statsminister och excellens, blev världsberyktad. Med en poliskommissaries dotter hade han två barn, av vilka sonen senatorn Georg Branting gjort sig känd såsom prosemitisk och bolsjevistisk försvarsadvokat, senast till förmån för de spanska rödbanditerna.

En den först invandrade Hamburgerkvacksalvaren Georgiis sonsons sonson skograktaren O. D. Georgii bortlade sitt namn och kallade sig Gustafsson; han lär ha ättlingar i Norrland.

Hans broder ofrälse skeppsklareraren Axel Geor-

(56)

gii Stockholm var mer »högförnäm och lysande» och lät 1886 införa sig i Tersmedens privata adelskalender såsom »huvudman för ointroducerade adliga släkten Georgli». Såsom ovan visats är släktens adelskap ett falsarium och Tersmeden nekade att återintaga släkten i sin kalender 1899. Av skeppsklarerarens sex systrar giftes en med stationsinspektoren Löfroth.

Andra kvinnliga släktmedlemmar blevo hustrur åt resp. rådmannen Rådberg i Örebro, kyrkoherden Hasselroth i Stockholm, jordbrukaren Ramstedt, majoren Wollert, förvaltaren Torsell i Björklinge o. s. v.

Hustrun Georgii Hasselrot har sex barn, av vilka en dotter gifts med en fil. d:r Holm i Charlottenburg i Tyskland; en son blev apoteksbiträde i Malmö; en trädgårdsmästare i Posen; en extralärare i Södertälje och en löjtnant vid Dalregementet. Hasselroth eller Hasselrot är en allmogesläkt från Dalsland.

Ovannämnde Ramstedt, vars moder hette Abrabmsén, hade en dotter, gift med adjunkten fil. kand. Hellman i Stockholm, och en son, som blev jägmästare i Grönbo. Hans dotter blev gift med en byråchef Lindeberg i domänstyrelsen. Bergsarbetarsläkten Ramstedt har tagit namn efter Ramshyttan i Nora bergslag.

Förutnämnde majoren Wollert, ordförande i styrelsen för Sala sparbank, för Wästmanlands brandbolag, för Västerås hypoteksförening m. m.,

(57)

har två barn, av vilka sonen Arvid är kapten vid Västmanlands regemente. Ofrälse släkten Wollerts förste kände stamfader var född i Stralsund och dog 1810 i Sverige, där han tjänat sig upp till officer.

På rlddarhuset har den falska fursteätten endast representerats av två adlade medlemmar (n:r 2258), men på kvinnosidan har det georgiska blodet spritts till talrika andra familjer, bl. a. falska engelska adelsätten Nathorst.

 


Nästa sida

IndexINDEX


1. Juden Salomo Kalms ättlingar

2. Släkten Leopold

3. Falska judiska furstehuset Georgii

4. Möbeljuden Levins ättlingar

5. Henriques-ättlingar

6. Juden Andreas van Reis ättlingar

7. Juden Mikael benBaruch Bendix "von Bleicherodes" ättlingar

8. Juden Isaac benJechiel Michaelson "von Dernburgs" ättlingar

9. Juden Abraham benElia "von Prenzlaus" ättlingar

10. Juden Jacob Salomo benEliha "von Röbels" ättlingar

11. Talmudjuden Brody-Berlins ättlingar

12. Juden David Hirsch's ättlingar

13. Juden Jakob benAbrahams ättlingar

14. Juden Pineus ättlingar

15. Juden Jakob benHirsch von Wahrens ättlingar

16. Juden Semmy Josephsons ättlingar

17. Juden V. Bendixons ättlingar

18. Juden Kahns ättlingar

19. Juden Subers ättlingar

20. Juden Reisners ättlingar

21. Juden Reuters ättlingar

22. Juden Pereiras ättlingar

23. Judeherrskapet Raphael-Arnoldsons ättlingar

24. Judiske krögaren Gabriel Jacobssons ättlingar

25. Asiaten Mouradgeas ättlingarFör mer information: läs, av Ahmed Rami:


The Protocols of Zion
| English | French | Deutsch | Svenska |Portug | Russian | Spanish | Italian |

Vad är judisk "religion"?
av Elof Eriksson

Radio Islams Uppslagsverk

--Varför dömdes Ahmed Rami ?!

Upprop
Fakta

Vad är
Israel?
101 fakta
istället för
propagandan
Av A. Rami
ZIP


Israel
Falsk
Varudek-
laration
Judisk myt
om rasen
Av A. Rami.
ZIP

Israels
makt
i Sverige
Av A. Rami
ZIP


Judisk
häxprocess
i Sverige
Av A. Rami
ZIP

Ett liv
för frihet
Självbiografi
Av A. Rami
ZIP


Min väg
(Biografi)
Islamiska
rörelserna
Av Ben Bella
ZIPHelp Radio Islam Now

Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika länder
till stöd för Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen
och herraväldet i Palestina och i resten av världen.
Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 

No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Only one ennemy
Know Your enemy

Behind this Site is a group of freedom fighters from diffferent countries in support of Ahmed Rami's struggle against the Jewish occupation and domination in Palestine and in the rest of the world. You too are welcome as a freedom fighter. Email

Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam. | French | Russian | | Português | |Engelis| Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address: Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden. Phone: +46 - 708 - 121240, Email


Latest additions:
|
English|Svensk|French|German|Portug|Arabic|Russian|Italian|Spanish|Suomi|Danish
© No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.
HOME