French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Italian
Portugais
Spanish
Arabic
Suomi
Norsk
Danish
Romanian
Hungarian
 Bonnier:

"Den som vinner behåller vad han har tagit"!

Av
Ahmed Rami

 

I sin anmälan till Stockholms åklagarmyndighet (som vidarebefordrats till JK) med krav pa att Radio Islam skall stoppas hävdar Hans W Levy vidare att "vi kan inte ha det sa, att radion får lov att försöka inbilla folk, att bland det värsta som kan hända är, att ha "en jude som granne" (sid. 7). Anmälaren åberopar sig här pa ett samtal i ett telefonväkteri mellan ansvarige utgivaren för Radio Islam (Ahmed Rami) och två lyssnare, medlemmar från familjen Bonnier, från en sändning den 19/7/88 kl. 18.00-18.30 -men det gäller endast en enda mening från ett långt samtal, en mening lösryckt ur sitt sammanhang, vilket ger en missvisande helhetsbild av vad som verkligen avsågs.

 Den ur sitt sammanhang lösryckta meningen löd: "Israel som stat i dag har blivit som en jude till granne." Meningen i dess helhet löd emellertid: "Man kan säga så här: Israel som stat i dag har nu blivit som en jude till granne", varvid jag anför detta som en liknelse med staten Israel. Israel är en judisk stat. Det är alltså staten Israels relationer med sina grannstater som avses. Jag säger i samtalet: "Staten (dvs staten Israel) anpassas inte heller till sina grannar. Varför? Är det bara avundsjuka, det, det är att de (syftande på staten Israel) har förödmjukat, massakrerat, ockuperat andras mark." Jag ber att få fästa uppmärksamheten på att det är Palestinafrågan som diskuteras i Radio Islam och också diskuterades i detta samtal med två medlemmar av familjen Bonnier, inte judefrågan i allmänhet, och att vad jag här avsåg med "som en jude till granne" syftade på relationerna mellan judar och palestinier i staten Israel, inklusive "de ockuperade områdena", medan min samtalspartner (medlemmen av familjen Bonnier) sökte leda in samtalet på judeförföljelserna i Hitlers Tyskland för över 40 år sedan. Det är sionismen och förhållandena i Palestina med tillkomsten av den judiska staten Israel som jag här hela tiden åsyftar .

Det är viktigt att veta vad som sagts tidigare i detta samtal och som anmälaren Levy från Göteborg helt förbigår. Redan i inledningen av samtalet ställde jag frågan: -"Jag vill veta om jag har fel, därför är det bra att du har ringt ... Varför har judarna blivit förföljda? Är det alltid omgivningens fel?" På den frågan svarar då lyssnaren "Bonnier", att det är "avundsjuka", därför att "judar ofta varit framgångsrika". Detta leder då till en diskussion om denna sak, varvid jag understryker att man bör kunna diskutera den saken öppet och utan fördomar, att det skall vara tillåtet att kritisera judar utan att genast bli beskylld för att vara "antisemit", när det är fullt tillåtet att kritisera amerikaner, svenskar, araber och andra. Detta medger lyssnaren: att kritik av judar sålunda inte bör avfärdas som "judehat". Sedan säger jag en smula provokativt som ett inlägg i diskussionen och som en tänkbar förklaring till att judar så ofta utsatts för förföljelser överallt i världen: -Om jag vill vara speciell, vill vara "det utvalda folket" och anse mig bättre än andra och organiserar mig som en maffia, inom en grupp som samarbetar inbördes för att skaffa sig privilegier på andras bekostnad, då accepterar jag ju inte de andra som mina jämlikar, och då väcker naturligtvis detta "avund" eller onda känslor. Avundsjuka är inte då bara av ondo, där finns också ett krav på rättvisa och demokrati. (Att judendomen bär på ett tungt ansvar genom dess Torah -Moseböckerna i judendomens Bibel, Gamla Testamentet, där andra, tredje, fjärde och femte Moseboken skildrar hur Israel -Israels barn -erövrade det forntida Palestina -Kaanans land -med massmord på alla dess invånare, det är ändå mycket uppenbart liksom att man kan se paralleller mellan denna forntida erövring med dess bibliska sanktion och den sionistiska erövringen av Palestina i vår tid. Det räcker att här anföra ett enda -av talrikt förekommande -bibelcitat, från fjärde Moseboken, 33:e kapitlet, vers 55: "Men om I icke fördriven landets inbyggare för eder, så skolen de som I låten vara kvar av dem bliva en törnen i edra ögon och taggar i edra sidor, och skola tränga eder i landet där I bon." !! Det är denna judendomen som de fördrivna och förtryckta palestinierna blivit offer för och som också lett till att den judiska staten Israel konsekvent saboterat alla försök till samförståndslösningar med palestinierna, att, som jag sade i samtalet: "Sionismen och Israel är så arroganta." För de ockuperade palestinierna är detta en påtaglig realitet, om vilket också våra dagens judiska massmedia nästan dagligen rapporterar. Just denna arrogansens attityd har sin sanktion i judendomens Bibel, i dess Torah: "Och Herren skall göra dig till huvud och icke till svans, du skall alltid ligga över och aldrig ligga under, om du hör Herrens, din Guds, bud ..." (5 Mos. 28: 13)."! "Men om du vill skaffa dig en verklig träl eller trälinna, så skall du köpa en sådan träl eller trälinna från hedningarna som bo runt omkring eder" (3 Mos. 2 5:44).

Det kan tilläggas, att dessa medlemmar av familjen Bonnier med vilken jag förde samtalet framhöll uttryckligen att "sionismen är flera tusen år gammal", att "det funnits sionism lika länge som det funnits judar" och att "sionismen uppstod i det gamla Israel" -alltså måste jag utgå från att sionismen (som jag ville tolka som en jämförelsevis modern företeelse som började i slutet av 1 800-talet med Theodor Herzl) hör samman med den bibliska judendomen.

I sin anmälan förbigår Hans W Levy totalt också, att ännu en person, tillhörande familjen Bonnier, övertog samtalet från den föregående medlemmen av denna familj och framförde synnerligen provokativa åsikter i machiavellisk anda. Han sade bland annat: "Du pratar om att palestinierna inte ska acceptera Israel. Då kan dom ju slåss -men dom får stryk... Sa är det ju i hela historien och kommer alltid att vara: den som vinner behåller vad han har tagit. Det är styrkan som dikterar villkoren. Makten och den som segrar bestämmer... Det är tanks, flygvapen och pengar som bestämmer ..."

Något häpen över denna brutalt uppriktiga maktfilosofi frågade jag för att få denna avsikt bekräftad: -Det enda som kan lösa problemen är den som alltså är starkast? På den frågan fick jag ett klart instämmande: Ja. Varpå jag ställde den närmast retoriska frågan: -Men då tjänar det ju inget till med förhandlingar och folkrätten (som nationerna skall rätta sig efter) betyder då ingenting? Också på denna fråga fick jag ett jakande besked: -"Det är alltid vapnen som har bestämt och dikterat villkoren", försäkrade denne Bonnier ( Albert ) och verkade mycket belåten över att ha kommit till denna insikt. Han försäkrade också, att inte bara styrkan utan också Gud stod helt på Israels sida, men att detta var en annan sak.

Hur en sådan inställning som denne sionistiske hr Bonnier nr 2 kan vara förenlig med demokrati och fredlig samförstandsvilja i FN-anda, är mycket svårt att första -denna cyniska maktfilosofi, som sedvanligt brukar associeras till den florentinska författaren Machiavelli och som i europeisk 1 900 -tals historia förknippas med fascistiska och nazistiska diktatorer som Mussolini och i synnerhet Hitler, framförs här alltså ohöljt av en sionist med judisk bakgrund av den kända förlagsfamiljen Bonnier! Tänk om jag eller någon annan muslim från arabvärlden offentligt hade framfört denna cyniska maktfilsofi -hur starka protester hade man då inte -och ej utan skäl -riktat mot oss ?

Vidare kan nämnas, vilket anmälaren Levy också helt förbigår, att den första hr Bonnier precis som Golda Meir i ett beryktat uttalande bestred att det finns ett palestinskt folk, ja, han hävdade att Palestina inte heller finns, och att det aldrig funnits ett palestinskt land, en palestinsk stat. För denne hr Bonnier är lösningen på Palestinakonflikten att palestinierna (som han kallar "araber") ger sig i väg till olika arabländer, så att "judar får leva för sig och araber för sig". Är inte detta en typisk apartheidpolitik, en rasistisk politik? Och framför allt: bottnar inte denna inställning, som företräds av många sionister, i det mest cyniska förakt for ett folks traditionella hemhörighet i det egna landet ? Ar det en tillfällighet att anmälaren Hans W Levy, liksom alla de andra anmälarna, totalt förbigår dessa åsikter hos sina sionistiska meningsfränder ?

Ahmed Rami (i sin bok "Vad är Israel?", sid. 55-63)

Här följer utdrag (ur samtalet med två medlemmar av klanen Bonnier ) som är publicerad i Ahmed Ramis Bok "Vad är Israel?", sid 55-63;

Vad är
Israel?
101 fakta
istället för
propagandan
Av A. Rami
ZIP


Medlemmar i familjen Bonnier ringde till Radio Islams telefonväkteri och debatterade med Ahmed Rami i ca 1 timme.

Bonnier2

Ahmed Rami: du sa att du inte längre är jude.

Bonnier1: Ja det sa jag.

A.R.: Men då behåller ni alltid den här...

Bonnier1: Jag är inte jude, men jag har sympati för judarna. Jag är stolt över att min släkt är judar.

A.R.: Du är alltså sionist.

Bonnier1: Mina förfäder var judar. Nej, jag är inte sionist. Jag bor i Sverige.

A.R.: Men vad är sionist då?

Bonnier1: Jag är pro-israelisk.

A.R.: Man kan inte kalla det sionism?

Bonnier1: Ja kalla det vad du vill då. Okej, jag är sionist om du vill kalla det så.

A.R.: Sionismen det är en kolonial och rasistisk ideologi.

Bonnier1: Nej.

A.R.: Som syftar till att kolonisera ett land som en del av europeiska kolonialismen. Är det inte så?

Bonnier1: Vad ska judarna göra? Det är det land som de kommer ifrån. Vad ska de göra? Ska de inte ha något land i så fall?

A.R.: Judendomen det är ingen religion.

Bonnier1: Araberna har ju flera länder. Ska inte judarna få ha ett land då?

A.R.: Tänk om Jehovas vittnen också vill ha en stat?

Bonnier1: Det är ett folk judendomen.

A.R.: Och Sientologerna också vill ha.. ett folk..

Bonnier1: Javisst.

A.R.: Vad har de gemensamt?

Bonnier1: Om araberna är ett folk då är väl judarna också ett folk.

A.R.: Men vad har de gemensamt. Religion?

Bonnier1: Ja bland annat en gemensam kultur och historia.

A.R.: Ska då kristna som också vill ta Palestina, därför de är kristna och vill ha en stat, en kristen stat?

Bonnier1: Det finns ju många kristna stater. Varför kan det inte få finnas en judisk stat?

A.R.: Om judar hade ett land idag, idag, inte för 2000 år sedan, då får de göra ett judiskt land eller vad de vill. Men det är bara att de inte har rätt att kasta ut miljoner människor.

Bonnier1: Men det har man ju inte gjort.

A.R.: De har kastat ut palestinier.

Bonnier1: 1948 då fanns det ju knappt några palestinier. De som flydde gav sig av, många bodde ju kvar. Flera hundra tusen bodde ju kvar.

A.R.: Om det var sant vad du säger. Att de har lämnat frivilligt då skulle de kunna komma tillbaka.

Bonnier1: Många bor ju fortfarande kvar av de som var där före - 48.

A.R.: Under slaveri och diskriminering.

Bonnier1: Det är inget slaveri.

A.R.: Men kan du säga att de inte tvingats fly därifrån?

Bonnier1: Ja.

A.R.: De utvisas fortfarande idag. Så fort de vill göra motstånd eller.

Bonnier1: Ja.

A.R.: Utvisas från Palestina. Från sitt eget land. Medan judar från hela världen, från Amerika, från Sverige. Du t.ex. som jude har rätt att återvända dit trots att du har aldrig varit där. Du t.ex. om du bara går till synagogan du blir jude igen och har rätt att återvända dit. Alltså mellan citationstecken, återvända. Medan palestinier har inte alls rätt även om de är därifrån.

Bonnier1: Hur sa nu hörde jag inte det sista.

A.R.: Jag menar, det är skandalöst att palestinier som är födda där och det är deras land kan inte återvända dit. Medan du som är född i Sverige, som har aldrig varit där, om du bara går till synagogan och blir jude igen, du har rätt att återvända och blir medborgare automatiskt i Palestina. Det är alltså rasism.

Bonnier1: Ja det är möjligt. Det vet jag inte om jag har rätt att göra .

A.R.: Man kan säga det är bra. Jag tycker i alla fall hos dig, du är artig och saklig, så då kan man föra en debatt. Och jag är glad att du ringer, därför man kan diskutera allt och det är första gången egentligen jag debatterar med en sionist.

Bonnier1: Ja.

A.R.: Så att det går att diskutera. Men som jag säger, jag är själv från Marocko.

Bonnier1: Jaha.

A.R.: Långt från Palestina. Men jag har varit lika engagerad för andra folk. Även för Sverige om Sverige ockuperas idag av judar och det bildas ett Israel i södra Sverige, skulle jag vara med svenskar mot sionister.

Bonnier1: Varför skulle det bildas ett Israel i södra Sverige? Där har de inte sin historiska bakgrund. Varför skulle de göra det i Sverige? De är från Israel från början.

A.R.: Varför hade de då planerat att bilda Israel i Argentina och i Uganda och i Australien?

Bonnier1: Det var förslag. I första hand var det Israel i sista hand hos Hertzel. Om man inte fick Israel ville man gardera sig, t.ex. Uganda. Men det skulle vara en nödlösning. Det har alltid varit Israel. Det var långt före 1800-talet som man hade valt Israel.

A.R.: Det redan som förslag skandalöst att föreslå bilda en judisk stat i Argentina och glömma att faktiskt Argentina är bebott av ett folk och att Uganda är bebott av ett folk. Det är inte ett tomt land och Palestina var inte tomt. Det var kristna och muslimer som bodde där.

Bonnier1: För ett land. Man behöver inte ta hela Argentina för ett land som du säger. Utan man vill ha någonstans eftersom man var förföljda och alltid varit det, så vill man ha något land på jorden. Alltså någon fläck på jorden, inte hela Argentina. Inte en sådan yta.

A.R.: Den här förföljelsen som du har pratat om nu. Ta t.ex. Ryssland. Det finns en diktatur i Ryssland. Muslimer är förtryckta och förföljda, judar är förföljda. Alla minoriteter är förföljda. Men det är bara judar som reagerar, som lämnar landet. Muslimer vill inte lämna landet, de vill leva där som medborgare och kämpa för demokrati för alla. Men judar vill bara kämpa för dem själva och lämna landet. Och sen när de lämnar Ryssland, de åker inte till Israel. 95 procent av dem åker till Amerika. Och sen om det inte går bra i Amerika kanske åker de till Argentina. Varför är de inte lojala för ett land?

Bonnier1: Jag vet inte procenttalen. Men jag vet att det är jättemånga som har åkt till Israel hela tiden.

A.R.: Inte mer än 5 procent. Vet du en sak. Enligt det officiella Israels statistik, det är mera judar som lämnar än de som flyttar till Israel idag. De minskar alltså.

Bonnier1: Ja det där vet man ju inte. Jag har också läst det i någon svensk tidning någonstans. Men jag vet inte om det är sant. Men varför skulle de t.ex. vara lojala mot Sovjet när de är förtryckta? Tycker du de skulle vara lojala då?

A.R.: Där det finns diktatur. Det finns diktatur i Ryssland. Då ska man kämpa mot diktatur för alla människor. Jag menar man ska kämpa för demokrati mot diktatur. Man ska kämpa som i Sverige här. Jag ska kämpa för demokrati för alla människor, inte bara för judar.

Bonnier1: Men eftersom det finns antisemitism i Sovjet så vill man försöka komma därifrån.

A.R.: Ja men om judar börjar agera. Det är en ond cirkel. Om judar börjar då betrakta sig som judar och inte som sovjetiska medborgare.

Bonnier1: Du sa börjar betrakta sig som judar.

A.R.: Men jag menar nu, men du vet som jag att det judiska problemet, det är flera tusen år. Antingen man assimilerar sig i sitt land och respekterar och försöker vara tolerant. Tolerans ska vara ömsesidig. Man ska inte bara kräva tolerans från andra. Men ska också själv vara tolerant. Judar också. De är inga heliga kor. De kan göra fel. Det finns ingen som är ofelbar. Alltså det ska inte finnas en helig ko. Idag t.ex. man får kritisera Amerika, man får kritisera svenskar, man får kritisera araber. Men så fort man kritiserar judar, det är skandal.

Bonnier1: Visst får man kritisera. Det är självklart.

A.R.: Jag säger det inte för jag är emot judar. Det är ett problem alltså. Varför har de alltid blivit förföljda, varför? Kan du svar på det. Är det alltid omgivningens fel?

Bonnier1: Ja har du något svar på det? För jag kan också svara på det.

A.R.: Jag kan bara säga. Om jag själv här i Sverige har ingen respekt och ingen tolerans mot svensk kultur och svenskt samhälle, då provocerar jag intolerans hos svenska folket. Om jag vill vara speciell, annorlunda, de då betraktar mig som speciell. Och då ska jag inte protestera om de betraktar mig speciellt. Förstår du? Antingen vill jag vara som alla andra och då betraktar de mig jämlikt. Vill jag vara del av ett utvalt folk, speciell och väldigt annorlunda och allihopa.

Bonnier1: De vill behålla sin kultur helt enkelt. Ska de inte få göra det menar du?

A.R.: Jo kultur är en sak.

Bonnier1: Kultur, religion och historia.

A.R.: Jo men det ska inte vara att man betraktar sig som bättre än andra, organiserar sig som en maffia.

Bonnier1: Har de gjort det t.ex. i Polen och andra länder menar du? I Irak och Marocko och sådana länder?

A.R.: Jag kan berätta för dig en sak. Det är väldigt intressant att du ringer. Jag vill bara veta om jag själva har fel. Mina begrepp om Israel, om jag har rätt eller fel. Och därför vill jag diskutera. Det är väldigt bra att du ringde. Jag tror att det är många lyssnare som också är intresserade. Och därför det är väldigt viktigt att man tar upp det offentligt och pratar öppet utan fördomar. Man ska inte förenkla frågor och säga att judarna är förtryckta i hela världen och de är alltid bra. Det är bara de som förtrycker som är galningar och hemska. Man ska också studera orsakerna. Därför så länge orsakerna finns. Och därför vill jag att ni ska ge mig svar. Varför? Har du något svar?

Bonnier1: Ja, avundsjuka. Om jag ska uttrycka mig kort.

A.R.: Avundsjuka?

Bonnier1: Ja de har kanske varit framgångsrika och lyckats på olika håll i världen. Och det vet du ju överallt folk blir avundsjuka på den som lyckats.

A.R.: Jag kan berätta för dig en sak. T.ex. i Italien, så fort en grupp människor organiserar sig som den här frimurarorden. Och de börjar organisera sig som en maffia för att hjälpa varandra och för att skaffa privilegier, då får de reaktioner. Det behöver inte vara judar. Man är rädd i alla samhällen att en grupp organiserar sig som en maffia. Du vet en grupp som vill bara hjälpa för att få privilegier. Det är mot demokrati. Den här avundsjukan som finns i Sverige egentligen. Det har hjälpt så det har skapat demokrati på något sätt. Därför det har också sina positiva delar. Därför ofta de som blir rika, mycket rika, man kan inte göra pengar, snabba pengar på hederligt sätt. Det är ofta kapitalismen, och att samla pengar och rikedomar har sina spelregler. Så det finns mycket fiffel i det.

Bonnier1: Det behöver inte vara ohederligt att man gör snabbt klipp. Eller oärligt.

A.R.: Om man gör det t.ex. på ett hederligt sätt. Men ofta om man tar t.ex. en Bonnier, jag vet inte vad han heter. Det är Bonniers som äger pressen. Myndigheten hade upptäckt att han hade smugglat miljoner, massa pengar till Lichtenstein. Och då när det blev en rättegång. Han sa i rättegången att jag har gjort det därför att hjälpa judar. Först är det många som frågar är det sant att han gjort det för att hjälpa judar eller använder han bara det här för att rättfärdiga? Du förstår vad jag menar? Och sedan ändrade han sig. Han sa för att hjälpa förtryckta judar. Vad är förtryckta judar idag?

Bonnier1: Ja det kan jag säga dig. I många arabländer, Syrien, Sovjet, Argentina. Det finns många länder i alla världsdelar. I alla världsdelar där det finns judar finns det förtryckta judar.

A.R.: Jag kan bara säga till dig. Det är judar som styr Marocko idag.

Bonnier1: Ja Marocko tillhör inte de värsta arabstaterna. Jag sa Syrien.

A.R.: Kungens, Marockos, närmaste man är jude.

Bonnier1: Så är det inte i Syrien i varje fall.

A.R.: Under andra världskriget mellan Japan och Amerika. Så blev japaner i Amerika fängslade. Det är logiskt. I kriget mellan Israel och Syrien, då eftersom judar är först ärliga mot Israel eller anses så, så blir han i Syrien misstänkt. Det har hänt samma sak mot japaner under andra världskriget i Amerika.

Bonnier1: Kan man rättfärdiga det så menar du?

A.R.: Nej, jag säger bara att när det blir ett krig då blir det en krigsstämning i hela landet. Jag kan inte åka till Syrien och ta bilder t.ex. De är så nervösa och intoleranta därför de lever i en krigsstämning.

Bonnier1: Men då kan du säga samma sak om Israel. Att de förtrycker palestinier. Det är samma förhållande där. Det är krigsstämning.

A.R.: Det är bara skillnad att palestinierna är i sitt land och att deras land är ockuperat. Det är det som är skillnaden. Så Palestina är ockuperat av judar. Och de har rätt att göra motstånd. Medan judarna i Syrien..

Bonnier1: Det har aldrig funnits en stat som heter Palestina.

A.R.: Ja men titta bara på gamla kartor och historia. Området där hette Palestina.

Bonnier1: Men det var inget självständigt land som hette Palestina.

A.R.: Du menar det har aldrig varit en stat som hette Palestina?

Bonnier1: Nej.

A.R.: Palestina, det är inte bara Palestina. Det har varit koloniserat av England. Jordanien har inte heller funnits förut. Men det har att göra med kolonialismen. Man kom och ockuperade Mellanöstern och Afrika och hela världen. De delade folk och gjorde de här gränserna. Men palestinier, du vet palestinier, det är kristna och muslimer.

Bonnier1: Ja det är judar också.

A.R.: Och judar också ja. Så man är inte mot judar. Men man är emot att miljoner judar som åker ifrån Amerika, från Sverige, från Ryssland, från Etiopien..

Bonnier1: Man gör ingen skillnad om judarna är födda där eller om de kommer ifrån USA. Det har man aldrig gjort någon speciell skillnad på.

A.R.: Det finns en skillnad där.

Bonnier1: Majoriteten av judarna är födda i Israel. Alltså som bor där. De är ju födda där.

A.R.: Ja men det enda egentligen palestinier kräver idag, att det ska bli demokrati. Att det ska bli en man en röst. Och att alla ska leva där, även judar. En demokratisk stat.

Bonnier1: De vill leva med judar i Palestina? Tror du det?

A.R.: I PLO's program, PLO kräver bara en demokratisk stat. Alltså att man ska avskaffa Israel och bilda en stat där judar kristna och muslimer kan leva i jämlikhet. Men judar, alltså Israel vill bilda bara en judisk stat, exklusiv judisk stat.

Bonnier1: Men du sa ju själv tidigare att det finns ingen arabisk demokrati. Varför skulle det bli det då just där om palestinier och judar blir en stat? Det finns ju ingen arabisk demokrati har du själv sagt. Varför skulle det bli det just där då?

 A.R.: I Palestina?

Bonnier1: Ja.

A.R.: Vi kräver demokrati nu.

Bonnier1: Jo men det finns ju inget annat arabiskt demokratiskt land har du själv sagt.

A.R.: Vi kämpar för demokrati i alla arabiska länder.

Bonnier1: Ni kämpar för det men det finns ju inte säger du.

A.R.: Vi kämpar och vill ha demokrati. Nu det har börjat i Sudan faktiskt. Sudan t.ex. är på väg till demokrati. Det har hänt nu att det har varit fria val.

Bonnier1: Är det fria val i Sudan?

A.R.: Ja, det finns pluralism nu.

Bonnier1: Har de demokrati i Sudan?

A.R.: Ja, inte riktigt men i alla fall, det finns fria val.

Bonnier1: Ja men ett av jag vet inte hur många arabiska länder som har demokrati.

A.R.: Tyvärr, det är Israel som har förstört det här. Diktaturer i arabvärlden, eftersom det finns ett krigstillstånd hela tiden för att befria Palestina, då använder de det som alibi för att inte bilda demokrati och frihet. Felet är att det bildades Israel och att Israel kunde krossa alla arabiska...

Bonnier1: Det är inget fel att Israel bildades anser jag.

A.R.: Det är egentligen också arabiska stater och regimer. Det är de som egentligen samarbetar med Israel. T.ex. i Marocko. Kungen, han är nästan en agent för Israel. Det är genom Amerika eftersom Israel, det är en del av Amerikas imperialism. Alla länder som Saudiarabien, som Jordanien, de styrs egentligen av sionister och av Amerika.

Bonnier1: Saudiarabien styrs av sionister? Sa du det?

A.R.: Ja av amerikaner alltså. Och amerikaner, det är sionister som styr Amerika idag.

Bonnier1: Nej det kan du inte säga, att de styr Amerika.

A.R.: Ingen kan bli president idag

Bonnier1: Han kanske stöder Israel. Men han är ingen sionist. Man kan ju vara pro-israel utan att vara sionist.

A.R.: Okej säg pro-israel då. Det är samma sak. Alltså sionist och pro-israel, det är samma sak. Alltså när man vill bilda en kolonial stat och kasta bort palestinier från sitt land. Kalla det pro-israel eller sionist.

Det är samma sak. Jag är inte här alls för att försvara någon stat. Jag kommer själv alltid att vara i opposition. Det finns inte någon perfekt stat. Man ska alltid kämpa för demokrati och frihet i alla länder. Även i Sverige här. Även i Sverige som ett demokratiskt land. Men om svenskarna inte kämpar varje dag mot byråkrati, mot makthavarna, det kan bli diktatur när som helst. Därför makthavarna i hela världen de har alltid en tendens att missbruka makten och bli diktaturer. Jag tycker att islam alltid ska vara i opposition, inte bara islam, judendomen, kristendom, det finns inte någon perfekt stat. Det finns inte någon helig stat. Och därför ska man alltid kämpa för demokrati och frihet. Jag kan säga även om en palestinsk stat bildas, en demokratisk. Om folk slutar kämpa bara några månader det blir inte demokrati längre. I Sydafrika, den här rasistiska regimen, de säger också att det är en demokrati, precis som Israel. Men den här demokratin kallar jag en maffia-demokrati. Det finns en demokrati inom en maffia.

Bonnier1: De har demokrati för de vita. Där finns det i lagen till och med, alltså apartheid.

A.R.: Det finns en viss demokrati, men en maffia-demokrati. I en maffiarörelse det finns demokrati mellan medlemmar. Med de gör brott mot andra människor. Och det är samma sak i Israel. Även när Frankrike hade koloniserat Marocko, även när Amerika koloniserade Vietnam. Det finns demokrati i Amerika men mot vietnameser de var diktaturer. Och i Marocko, vi var koloniserade av Frankrike. Och Frankrike, det är ett demokratiskt land. Men de var diktaturer mot oss. Och det är samma sak med England i Indien. Det var ett demokratiskt land.

Bonnier1: Där har ju både judar och araber rösträtt vet du väl.

A.R.: Var?

Bonnier1: I Israel. Alla medborgare har rösträtt.

A.R.: Inte alls.

Bonnier1: Nu talar jag om inte de som bor på Västbanken och så, utan om de som var där före -67 som är israeliska medborgare. De har ju rösträtt. De sitter ju t.o.m. i parlamentet. Det finns araber i parlamentet i Israel, i Knesset. Och arabiska partier.

A.R.: Det har de också gjort i Sydafrika. De har en liten grupp förrädare.

Bonnier1: Varför jämför du Israel med Sydafrika hela tiden?

A.R.: Israel försöker att tillskapa en grupp palestinska förrädare. Snälla palestinier. Och det hade tyskarna också under andra världskriget. Det har varit kollaboratörer med tyskarna. Det har det varit i Norge. Quislingar finns även bland palestinier.

Bonnier1: Ja men det här är inga quislingar, de här araberna som sitter i Parlamentet.

A.R.: Jag tycker att palestinier som accepterar att deras land togs av kolonialister och försöker spela spelet med kolonialister, det är en quisling. Alltså först man ska inte erkänna alls den här staten. Varför ger de inte rösträtt till Västbanken då, till palestinier i Västbanken?

Bonnier1: Nä men de är ju inte medborgare.

A.R.: Varför?

Bonnier1: De har inte blivit medborgare. Det tillhör inte Israel alltså. Man skiljer på Israel och Västbanken och Gaza och Golan.

A.R.: Men Israel säger att det tillhör Israel.

Bonnier1: Nej det är befriat område säger man.

A.R.: Kan du säga till mig. Jag har varit själv i Israel.

Bonnier1: Ja, jag också.

A.R.: Jag fick då en turistbok som jag köpte och jag såg att det var inga gränser. Jag har alltså boken hos mig här. Och jag tittar, var är gränserna? Det finns inga gränser. Och det står Israel börjar från Golan till Sinai, till Egypten. Så de väntar bara till nästa militär erövring. Man vet egentligen inte var slutar Israel.

Bonnier1: Jo på kartorna. Det är markerat det som är Västbanken, Gaza.

A.R.: Du själv, hur skulle du vilja lösa problemet? Det är ett problem som finns här.

Bonnier1: Ja eftersom det finns så många arabiska stater och bara en judisk stat. Och det har visat sig att de inte kan leva ihop. Så är det bäst att araber bor bland araber och judar bland judar. Araber bor bland araber och judar bland judar. Det finns så många arabiska stater. Det finns en judisk stat.

A.R.: Vet du, tiden kan inte avskriva en orättvisa. Det är kolonialt. Det är kolonialister som har kommit från Ryssland, från Amerika. Det spelar ingen roll om de är judar eller kristna eller muslimer.

Bonnier1: Från Marocko som du.

A.R.: Palestina är för palestinier, judar eller kristna eller muslimer. Men de som har kommit från Amerika, från Ryssland, från Polen. Begin själv, de här som styr landet, de är från Polen. De har aldrig varit där. Det är inte deras land.

Bonnier1: Ja deras förfäder. Många av dem är födda där. Om inte de så deras förfäder.

A.R.: I så fall Yassir Arafat, han passar bättre som statschef i en palestinsk stat.

Bonnier1: Vad skulle hända med judarna då?

A.R.: Judarna, antingen att de ska leva som medborgare i jämlikhet med andra.

Bonnier1: De skulle inte vara länge om Yassir Arafat var statschef. Det lovar jag dig. De skulle inte få leva som jämbördiga medborgare.

A.R.: Judar har alltid levt i arabvärlden.

Bonnier1: Nej, det har de inte gjort. Du vet hur det var i Irak, hur det har varit i Egypten, Syrien som jag har sagt tidigare, även Libyen, Marocko, Algeriet, Tunisien?

A.R.: Judar lämnar t.o.m. Sverige och Amerika för att åka till Israel. Det är koloniala ambitioner som drar dem dit.

Bonnier1: Nä det är för det finns bara ett enda judiskt land.

A.R.: Det är pengar som drar dem till Israel men när de ser att det inte finns pengar, de kommer snart att flytta tillbaka, efter pengar.

Bonnier1: De åker inte till Israel för att tjäna pengar. De gör de väl i Amerika lika bra.

A.R.: Ja men de stjäl jord från palestinier.

Bonnier1: De åker inte dit för att få jord eller pengar.

A.R.: Statistik visar idag att det är mera judar som lämnar Israel än de som kommer till Israel. Så de blir allihopa besvikna där, det finns inte så mycket pengar.

Bonnier1: Det där har du bara läst i svensk tidningar, men ingen annanstans vad du säger. Jag betvivlar sanningshalten i det.

A.R.: Får jag fråga dig. Du heter Bonnier?

Bonnier1: Ja.

A.R.: Kan du berätta lite om dig själv.

Bonnier1: Om mig själv?

A.R.: Jag är bara intresserad. Eftersom jag har pratat om Bonnier.

Bonnier1: Jag är född i Stockholm.

A.R.: Om du tycker jag har gjort något fel. När jag pratade om Bonnier.

Bonnier1: Du sa det bland annat att det är judarna som styr pressen. Och Bonnier är ingen judisk släkt längre. Vi var judar från början.

A.R.: Så de är inte judar längre?

Bonnier1: Nä för de har ju bott här så länge och blandat sig med svenskarna.

A.R.: Men de stöder Israel?

Bonnier1: En del. Jag gör det. inte alla. Jag vet inte. Det gör ju Per Ahlmark också. Det finns det andra som gör som inte är judar.

A.R.: Jag ringde faktiskt till Per Ahlmark för två veckor sedan. Jag ville intervjua honom. Därför jag vill skapa en debatt också. Så han har lovat att han ska ställa upp när han kommer tillbaka. Vi vill bara skapa en debatt utan intellektuell terrorism. Alltså så fort man kritiserar judar blir man stämplad som antisemit, som rasist och sånt. Det ska inte vara någon helig ko.

Bonnier1: Nä, det är det ingen som har sagt.

A.R.: Alla ska tåla kritik. Det är väldigt bra att du ringer.

Bonnier1: Du tycker tydligen som du sa förut att det finns en orsak till antisemitismen, alltså mot judar. Du har en orsak till det?

A.R.: Ja, du sa själv att orsaken är avundsjukan.

Bonnier1: Ja.

A.R.: Det finns också rika svenskar. Men de vill inte lämna Sverige. Okej det kanske finns de som vill lämna det av skatteskäl. Rika svenskar organiserar sig inte i någon synagoga. De bildar inte en grupp. Medan judar utmärker sig genom att de tillhör en grupp.

Bonnier1: De tillhör en grupp ja.

A.R.: Den här rasismen eller det här förtrycket, det är inte jag som har skapat det. Det finns. Och det är bra att diskutera varför den finns. Jag tycker att judarna provocerar rasism och hat. Inte på grund av att de är kloka och intelligenta och jobbar bra och sånt. Nej, t.ex. Hitler egentligen han har bara utnyttjat en känsla som finns hos många folk som då i Tyskland före andra världskriget. Det var inte egentligen bara Hitler. Den här anti-judendomen. Han bara utnyttjade känslan som fanns. Man ska fråga sig varför den här anti-judendomen finns.

Bonnier1: Det vet du själv. Det var dåliga tider i Tyskland. Man måste skylla på någon.

A.R.: Men inte bara det. I så fall man förenklar.

Bonnier1: Utan var vad det mera då? Inte bara att de ville ha en syndabock utan vad var det mera? Vad hade judarna gjort menar du?

A.R.: Jag menar sionismen hade kommit före Hitler.

Bonnier1: Ja den har funnits långt före Hitler. Den är 2000 år gammal. Det är en befrielserörelse.

A.R.: I arabvärlden nu, Israel provocerar hat genom massakrer, genom att de förödmjukar araber, genom att de förtrycker araber.

Bonnier1: På vilket sätt då?

A.R.: Man kan säga, de är så överlägsna, de är så arroganta. Israel som stat idag har blivit som en jude som granne. Som stat anpassar sig inte heller med sina grannar, varför? Det är inte bara avundsjukhet. De har förödmjukat, massakrerat, ockuperat andras mark.

Bonnier1: Ja det är klart. Dagen efter som Israel bildades så började alla arabiska arméer runt staten Israel krig mot Israel. Och så har det varit på den vägen hela tiden. I 40 år.

A.R.: Det är inte alls sant.

Bonnier1: Inte?

A.R.: Den enda armé som var lite stark, som var beredd var jordanska armén. Chefen var en engelsman. Araberna var inte alls förberedda till något krig.

Bonnier1: Nä de var dåligt förberedda men de startade kriget. Det har historien visat att de inte var förberedda kanske, men de startade det i alla fall.

A.R.: Inget folk i världen ska acceptera kolonialism. De hade redan börjat kämpa mot England, mot engelsmännen. Mot alla kolonialister. Varför ska de inte kämpa mot judisk kolonialism?

Om man accepterar din logok då. 1000 år. Palestinierna kommer att bli flyktingar i hela världen och ska då också kämpa för att återvända till sitt land och kasta bort judar då. Efter 2000 år. Jag menar då ska palestinierna gör samma sak enligt den logik du använder mot Israel. Därför palestinierna, det är deras land. De är inte accepterade någon annanstans.

Bonnier1: Varför inte det då? Varför är de inte det?

A.R.: Om du kastar bort svenskarna från Sverige. Du ska undra varför de inte blir accepterade i Ryssland?

Bonnier1: Men de är väl araber palestinierna? Palestinierna är väl araber?

A.R.: Vad menar du med araber egentligen?

Bonnier1: Ja araber, det är ett folk som majoriteten i Egypten, i Syrien, i Jordanien, i Saudiarabien, i Kuwait är ju majoriteten araber. Det folket som bor där.

A.R.: När du säger araber som du säger européer. Araber det är olika länder, olika stater. Så det finns konflikter t.o.m. mellan arabiska länder. Du kan inte säga svenskar är européer och vi kastar dem ut från Sverige.

Bonnier1: Svenskar är européer.

A.R.: Varför ska de inte accepteras i Tyskland då, eftersom de är européer. Judarna är också araber som bodde där.

Bonnier1: Vad sa du, judarna är araber?

A.R.: Det finns arabiska judar.

Bonnier1: Vad är det för något, arabiska judar har jag aldrig hört talas om.

A.R.: I Marocko t.ex. judar som pratar arabiska.

Bonnier1: Ja de pratar arabiska kanske, men de är inte araber. De är judar.

A.R.: Det finns kristna araber också.

Bonnier1: Ja det finns det. Araber som har kristen religion ja.

A.R.: Du menar att du t.ex. Vad har du gemensamt med svarta judar i Amerika? Är det ett folk? Är det etniskt religiöst?

Bonnier1: Ja svarta judar, det är så oerhört få som finns. Det är klart de har konverterat till judendomen. Menar du sådana som Sammy Davis då, när du säger svarta judar eller?

A.R.: Du menar att alla som har gått över till judendomen har blivit en del av ett folk?

Bonnier1: De tillhör alltså den judiska religionen. De är inte födda som judar.

A.R.: Du menar att de är inte riktiga judar då?

Bonnier1: De har judendomen som religion. Men de har inte judiska förfäder.

A.R.: Du menar att de inte är riktiga judar då?

Bonnier1: Det sa jag inte, men deras förfäder är inte judar men de har antagit den judiska religionen.

A.R.: Den här lösningen i alla fall som du sa att palestinier helt och hållet bara ska ge upp.

Bonnier1: Det är dåligt av arabstaterna att inte kunna bereda plats åt dem.

A.R.: Åt dem? Men t.ex. du, amerikanska judar t.ex. de är helt accepterade i Amerika men de kämpar i alla fall för Israel. Du förstår hur jag menar?

Bonnier1: Ja.

A.R.: Även om de är helt accepterade. Jag själv t.ex. är inte alls palestinier men jag tycker att det är en fruktansvärd orättvisa. Och jag vill kämpa mot Israel och för Palestina. Därför jag tycker att det är en fruktansvärd orättvisa. Om man accepterar den här principen, den här praxis. Då kan Ryssland komma och ockupera Sverige för de är starka, de har styrkan.

Bonnier1: Det är det som de håller på med också. Det är det som håller på att hända också.

A.R.: Jag menar man ska inte acceptera det. Även om de lyckas tillfälligt genom att de är starka men motståndet måste fortsätta. Jag tror inte att tiden kan avskriva en orättvisa. Ni tror bara om Israel har nu varit i 40 år att då folk ska glömma och börja anpassa sig till den här grymma kolonialismen som är Israel. Det går inte.

Bonnier1: Vad var det som är så grymt med kolonialism. Vad då grymma kolonialismen?

A.R.: Jag kommer från Marocko och jag vet hur det var i Algeriet. Frankrike hade deklarerat Algeriet är ett fransk territorium och vill kolonialister där. Alla kolonialister har samma logik. Men vi ska aldrig acceptera kolonialismen. Det är en fruktansvärd kolonialism som finns där och förtryck i Palestina. Om jag var istället för dig, jag skulle aldrig acceptera att Marocko ska ockupera Palestina även om jag är marockan. Jag skulle aldrig acceptera att muslimer, ett muslimskt land ockuperar ett annat folks muslimska land. Jag fattar inte hur du som jude eller före detta jude kan acceptera att sionisterna ockuperar Palestina bara på grund av att de är judar. Och att du stöder dem därför att dina förfäder är judar.

Bonnier1: Jag anser inte att det är en ockupation.

A.R.: Du anser inte att det är en ockupation?

Bonnier1: Nej.

A.R.: Vad är det då?

Bonnier1: Ett land som de har fått sig tilldelat. Ett enda land som är lika stort som Småland. Jag vet inte.

A.R.: Men tycker du då att det här motståndet som palestinierna gör, det är bara påhitt då?

Bonnier1: Jag tycker att någon arabstat skulle ta sig an deras problem och låta de invandra.

A.R.: Okej, Västbanken nu, om du har varit palestinier, om du lever under kolonialismen då. Hur skulle du göra? Skulle du bara fly därifrån?

Bonnier1: Om man kunde vara säker på att det inte skulle bli några oroligheter så skulle man kunna ge kanske dem Västbanken. Men eftersom man vet att det inte skulle fungera. Det skulle bli krig. Palestinierna skulle inte ge sig förrän de fick hela nuvarande Israel. Då finns det ingen anledning att ge dem Västbanken ens.

A.R.: Du menar att palestinier som lever under ockupation..

Bonnier1: De skulle inte nöja sig med Västbanken. De ville ha Israel innan -67 också. Eller hur? De vill ha hela Israel.

A.R.: Och du menar att då ska man straffa dem och ockupera dem?

Bonnier1: Ja straffa, jag tycker något arabland skulle kunna ta hand om dem.

A.R.: Jaha.

Bonnier1: Jordanien t.ex.

A.R.: Du menar nu, alla som bor där ska lämna det och åka till ett annat land?

Bonnier1: Ja det vore väl bäst för alla parter. Eller hur?

A.R.: För att den här Cahan, rasistiska judar som den här Cahan, rabbinen, att komma ifrån New York, Amerika och Ryssland och ta palestinsk mark. Nämen den här logiken går inte. Det är första gången jag diskuterar med en sionist. Men jag märker ni har inte egentligen några logiska argument. Det är fruktansvärt att du säger att ett annat arabiskt land ska bara ta hand om dem. Jag kommer ifrån Marocko. Om Amerika eller judar eller vad som helst kommer och ockuperar Marocko ska de bara säga till mig att jag som arab ska flytta till ett annat arabiskt land? Ordet arab idag betyder egentligen ingenting. Det betyder bara som om du säger Amerika eller Europa. Jag kallas arab men egentligen jag är berb. Det är bara man säger arabvärlden. Det enda som arabvärden har gemensamt egentligen, det är religion och språk. Språket, men även om man inte kan arabiska men man betraktar det som officiellt språk. Då kallas det arabiskt land. Men egentligen etniskt, det finns inte några arabiska länder.

Bonnier2: Men i propagandan då heter det ju alltid det att det är arabiska folket ska segra.

A.R.: Får jag fråga dig. Är det en ny person som pratar nu?

Bonnier2: Ja det är det.

A.R.: Vad heter du?

Bonnier2: Jag är släkting till den som du pratade med.

A.R.: Är du också Bonnier?

Bonnier2: Ja.

A.R.: Alltså också från Bonnier familjen?

Bonnier2: Ja det är jag.

A.R.: Välkommen. Jag vill bara att du ska presentera dig. Vad vill du säga?

Bonnier2: Jag säger att annars så heter det alltid att det är ett arabiskt folk. Och då är det minsann ett folk. Nu säger du plötsligt att det inte är ett folk. Men i arabisk propaganda så heter det alltid att det är ett arabiskt folk det är frågan om. Det stora arabiska folket o.s.v. o.s.v. va. Och sen så säger du också att, ska de bara acceptera säger du, ska de bara acceptera, ska palestinierna bara acceptera? Nä de behöver inte acceptera. De kan ju slåss. Men de kommer att få stryk. Och sen säger du att då kan man inte acceptera.. Det är så i hela historien sen det har funnits människor. Det är bara det som bestämmer historien. Den som vinner behåller landet. Så är det. Så har det alltid varit. Allt annat är hyckleri. Man kan säga att det kan man inte acceptera. Men då får man slåss om saken då. Och det gör de ju också. Men de kommer att få stryk.

A.R.: Det är intressant vad du säger nu. Först du sa att det är bara makten och den som segrar som bestämmer.

Bonnier2: Vad annars har bestämt gränser? Varför är Sovjets gränser som de är? Jo för de har vunnit olika krig och därför ligger gränserna där de ligger. Varenda land i hela världen har sina gränser på grund av att de har vunnit sina krig. Det är ingenting annat. Du sitter och snackar i radio. Det förändrar ingenting. Det är bara de som har vunnit och den som har varit starkast. Det är det som har bestämt hur länderna ser ut och hur gränserna är.

A.R.: Vet du vad franska presidenten sa förra året? Han sa att Israel som en liten stat egentligen och judar som en liten grupp ska hålla sig till folkrätten. De har mera intresse att hålla sig till folkrätten. Därför om det bara bygger på makt som du sa, den som är svag får stryk. Araberna får bli starka då.

Bonnier2: Ja det kan du ju inte förneka att det är så. Om du har läst lite historia så vet du att det är så. Eller hur?

A.R.: Då araberna ska satsa bara på att bli starka då?

Bonnier2: Ja men det gör de ju också. Självklart.

A.R.: Då det är ingen mening att diskutera då. Jag menar att man kunde t.ex. lösa problemet på ett civiliserat sätt.

Bonnier2: Men det vet du ju själv att man har aldrig i historien någonstans någon gång diskuterat sig fram. Det har alltid varit vapnen som har bestämt. Eller hur? Om man har satt sig och diskuterat så har det ändå varit vapnen som har bestämt, för det är den som är starkast, som har de mesta vapnen, det är han som har dikterat villkoren. Och så kommer det alltid att vara i fortsättningen också. Du och jag kan diskutera men det kommer inte att förändra någonting. Vad som förändrar, det är hur det går på slagfältet.

A.R.: Vet du vad Pascal sa? Du vet vem Pascal är?

Bonnier2: Nej.

A.R.: Det är en fransk filosof. Han sa att styrkan måste vara rättvis.

Bonnier2: Men det är den aldrig.

A.R.: Och rättvisan måste vara stark. Så länge en styrka är inte rättvis har den ingen framtid. Men också en rättvisa som inte är stark har inte heller någon framtid.

Bonnier2: I det här fallet så är det dessutom så anser jag att Israel är både starkt och har rättvisan och Gud på sin sida. Men det är en annan sak.

A.R.: Det är din ståndpunkt. Jag tycker att Israel har styrkan.

Bonnier2: Och rättvisan.

A.R.: Nej.

Bonnier2: Självklart, det tycker jag.

A.R.: Nej, palestinierna har rättvisan men de är inte starka. Du sa själv att..

Bonnier2: Jag anser inte att de har rättvisan. Det finns få krig och konflikter i världen där rättvisan har legat helt och hållet så mycket på den ena sidan som i det här fallet. Det finns få om man tittar på hela konflikten från början till slut, så finns det ju få konflikter i världen där den ena sidan ha varit så helt och hållet rätt och den andra sidan så helt och hållet fel. Men det är en annan sak. Det är inte det som avgör, utan vad som ändå avgör till slut. Okej om du tror på Gud kan du tro att Gud stöder den som har rätten på sin sida. Det kan du tro. Och det tror jag också.

A.R.: Ska man egentligen, jag är lite besatt av fred. Jag vill ha fred. Och jag vill att alla problem ska lösas på fredligt sätt. På ett civiliserat sätt.

Bonnier2: Jo det skulle jag också vilja men jag vet ju att araberna vill inte det. Och då vill inte jag det heller. Och om det gick och diskutera med araberna så okej om man slapp krig, då vore det bra. Men jag vet ju att de ger ju sig inte.

A.R.: Araberna har sen flera hundra år, har fört bara en defensiv kamp. De vill inte ockupera Amerika eller Europa eller någonstans. De vill bara ha fred i sitt eget hus. De här miljoner judarna som har kommit ifrån Tyskland och Ryssland och Amerika och kom till araberna för att kolonisera araberna. Och sen ska man säga till araberna att de ska ge upp.

Bonnier2: Vänta nu, vad sa du nu, en gång till. Jag har inte sagt att man ska säga till araberna att de ska ge upp.

A.R.: Jag menar araberna har inte gått till New York och börjat slåss mot judar i New York eller i Tyskland. Det är judar som har kommit från Tyskland, från Europa, från Sverige för att slåss mot arabvärlden.

Bonnier2: Varför säger du hela tiden att de har kommit ifrån Sverige. Hur många tror du har kommit från Sverige?

A.R.: Det är bara ett exempel eftersom vi sitter i Sverige.

Bonnier2: Inte bara Tyskland och Sverige. Från Sverige har det knappt kommit några alls utan ta de länder där det har kommit mycket ifrån. Marocko, Irak, Egypten, Tunisien t.ex. Där har det kommit mycket judar ifrån. Och det är de som är i majoriteten i Israel.

A.R.: Sionismen är inte född i arabiska länder. Den är född i Europa.

Bonnier2: Nej det är inte sant. Sionismen är född i det gamla Israel. Sionismen är 2000 år gammal. Och det har funnits sionistiska rörelser också för 1000 år sedan och det har funnits i arabvärlden och det har funnits i Alexandria, det har funnits i Spanien på medeltiden. Sionismen betyder bara att judarna, det är en rörelse hos judarna att vilja återvända till sitt gamla hemland.

A.R.: Sionism egentligen om du vet det, det finns den här religiösa sionismen. Och det finns fortfarande sionism som tillhör den religiösa sionismen, judar alltså. Som inte tror på Israel, som inte vill ha Israel. Därför den här sionismen som finns i judendomen. Den är bara ett andligt land. Inte efter en stat.

Bonnier2: De flesta sionister, de flesta religiösa sionister, de flesta religiösa judar är för Israel och för sionismen. Sen finns det en liten, liten grupp som bor i Jerusalem som är emot, och de finns i New York också. Men den stora massan av religiösa, och den religiösa sionismen har funnits så länge det har funnits judar över huvudtaget. Det är inget som har uppfunnits i Europa. Det har funnits överallt där det har funnits judar. Så jag förstår inte varför du varje gång säger att det har kommit judar från Tyskland och Sverige. Det vore mera rätt om du säger det har kommit judar från Ryssland, Polen, Irak, Egypten och Marocko. De flesta har ju kommit därifrån.

A.R.: Bland annat. De har kommit ifrån hela världen.

Bonnier2: Inte bland annat. De flesta.

A.R.: Om det inte hade varit palestinier som alltid har bott hela tiden där, som kastas ut och blir flyktingar, det skulle inte ha varit något problem. Men nu idag, det finns ett folk som kämpar för sitt land, för sin frihet. Och det råkar vara att de som tog och ockuperade det här landet, det är judar. Det är ett problem. Det är inte jag som har skapat det. Men du en sak som är intressant, varför sitter du här och pratar i radion.

Bonnier2: Nej det sa jag inte, jag sa man kan sitta och prata. Du och jag kan sitta och prata. Men det kommer inte och förändra. Ingeting kommer det och förändra. Det är tanks och flygplan som förändrar, och pengar.

A.R.: Jag tror att det går och lösa problem.

Bonnier2: Du ser själv att det inte har gått. Israel ville förhandla 1967. Och ville erbjuda att lämna tillbaks områden mot fred. Det har inte gått. Det enda som har gått, att de har lyckas fått något som liknar fred med Egypten. Men det har inte gått någonting i och med att araberna säger att de vill ha tillbaks hela. De säger leve det arabiska Palestina. De vill ha hela landet. Judarna vill ha hela landet. Då finns det inte mycket och snacka om. Då är det bara och slåss. Och det gör man.

A.R.: Så du tror det enda som kan lösa problemet det är den som är starkast?

Bonnier2: Ja, det verkar ju så. Eller hur? Någonting annat har inte löst någonting. Israel ville faktiskt förhandla 1967. Och var beredd att lämna tillbaks alla områden. Men araberna ville inte. Och idag kan man ju inte begära att Israel ska, du säger ta risken att släppa in alla möjliga araber som vill komma. Det är ju samma sak som om du sträcker fram halsen och lämnar en kniv till din fiende och säger varsågod och skär. Det är ju samma sak. Det kan man sitta i Sverige och Tyskland och Amerika och rekommendera judarna. Men när man bor där så riskerar man inte sitt liv.

A.R.: Vet du problemet mellan dig och mig nu, det är att jag betraktar hela Israels stat som en kolonial stat. Som inte alls bör existera. Israel som stat måste försvinna och ersättas med en demokratisk stat. Medan för dig Israel det är en normal och legitim stat som om det har bara vuxit där. Men för mig så har det inte vuxit där. Det är bara ett kolonialt fenomen.

Bonnier2: Men då förstår du ju hela problemet. Tänk dig alltså en jude, en israel och en arab. Juden betraktar som jag som sin egen stat som ska existera och där vill han bo och vara fri. Araben vill också. Ingen vill ge med sig. Vad kan man annat göra en och slåss.

A.R.: Och nu när palestinier försöker göra motstånd. Varje folk har rätt att göra motstånd mot inkräktare.

Bonnier2: Ja det är inte fråga om rätt hit eller rätt dit. De gör motstånd vare sig vi säger de har rätt eller inte. Men det finns ingenting annat än att slåss om saken. Och jag vet att judarna är starkast och därför är det okej.

A.R.: Det var väldigt intressant att ni ringde och vi har pratat nu över en timme. Jag tror att det är många lyssnare som skulle vilja komma in också och prata om samma sak. Så jag tackar er mycket.

 


  Bonniers massmediala makt

 

Att sionisterna har stort inflytande inom svensk massmedia vet väl de flesta som vågar se sanningen i vitögat. Familjen Bonnier har klart en stor ledning när det gäller ägande inom massmedia. Några tidningar, radiostationer, bokklubbar m.m. som Bonnier har kontroll över kan ses i listan efter denna text.

Den listan är dock långt ifrån fullständig, bl.a. bör nämnas att de äger ett flertal tidningar som även kommer ut i Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland m.fl. länder. I ett radioprogram hösten -93 betonade Carl-Johan Bonnier, familjens överhuvud, att Bonnier var en judisk familj och han sa även att Bonnier påverkade innehållet i deras mediaprodukter efter deras judiska etniskmoraliska uppfattning.

För att få det bekräftat är det bara att läsa någon av familjens tidningar. Veckorevyn, Expressen och Månadsjournalen är verkligen bra exempel.

Ta t.ex. sionisten Olle Wästberg som sattes in som chefredaktör på Expressen.

Om man studerar denna Wästbergs förflutna så förstår man varför de valde honom; han har bl.a. suttit i styrelsen för samfundet Sverige-Israel. Under årets Israelfestival, som inträffar varje år, medverkade Wästberg. Festivalen hölls på folkoperan i Stockholm och var anordnad av Förenade Israelinsamlingen.

Wästberg medverkade inte bara på denna festen utan höll även en appell för insamlandet av ekonomiska medel till Israel för att ytterligare befästa ockupationen av det palestinska folkets hemland. Ytterligare några smakprov på vilka "fina" saker han gjort som chefredaktör är att han fått tillbaka Per Ahlmark (styrelsemedlem i "Svenska-Kommitten Mot Antisemitism") som ledar skribent på Expressen. Willy Silberstein som tidigare jobbade på radions P1 är nu samhällsredaktionschef på Expressen.

Bonniers Radio Rix har sionisten Mats Groffman som stationschef.

Här följer en lista på Bonnier ägda företag...


 

BOKFÖRLAG

Sverige:
Albert Bonniers förlag
Bonnier Alba
Bonnier Lexicon
Bonnier Carlsen
Bokförlag (50%)
Forum
Trevi
Wahlström & Widstrand
Bonnier Utbildning

Danmark:
Lindhardt Og Ringhof (50%)

Norge:
Capprlrns Forlag
Bedriftsökonomen Forlag
Aventura Forlag
Gröndahl & Dreyers Forlag.

BOKKLUBBAR

Sverige:
Bonniers Bokklubb
Svalan / Sköna Böcker
Stora RomanKlubben
Underhållningsbokklubben
Stora Familjebokklubben
Litterära Klubben
Månadens Bok (56%)

Danmark:
Böger (37%)

Norge:
Cappelens Bokklubb
Den Stora Romanklubben.

FILM / MUSIKKLUBBAR

Sverige:
Scandinavian Music Club
Scandinavian Film Club

Danmark:
Scandinavian Music Club

Norge:
Scandinavian Film Club (50%)

ÖVRIG VERKSAMHET

Sverige:
Bonnier Presenta
Samdistribution
Bonnier Information Services (50%)

Norge:
Boksenteret
Papirkompaniet
Sentraldistribusjon

BONNIER PUBLICATIONS

Bonnier Specialmagasiner
Illustrerad Vetenskap - Utges i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Frankrike och Tyskland.
Håndarbejde Trin For Trin - Utges i Danmark, Norge, Sverige, Finland och Frankrike.
Gör Det Själv - Utges i Danmark, Norge, Sverige och Finland.
I Form - Utges i Danmark, Norge, Sverige och Finland.
Lexicon - Utges i Danmark, Norge och Sverige.

Danmark:
Bo Bedre
Bilen
Hi-Fi & Elektronik

BONNIER SPECIALTIDNINGAR

Sverige:
Allt Om Mat
Allt Om Trädgård
Vi Föräldrar
Teknikens Värld
Båtnytt
Allt Om jakt
Fiske För Alla
Kamratposten

Danmark:
Allt Om Mad
Bådnytt

Norge:
Båtnytt

BONNIERS MÅNADSTIDNINGAR

Sverige:
Damernas Värld
Månadsjournalen
Sköna Hem / Allt I Hemmet
Viva

Danmark:
Damernas Verden

ÅRET RUNT FÖRLAGET

Sverige:
Året Runt

BONNIERS BÖGER

Madleksikon - Utges i Danmark, Sverige och Finland.
Videnskabens Verden - Utges i Danmark, Norge, Sverige och Finland.
Laegeleksiokon - Utges i Danmark och Norge
Håndarbejdsleksikon - Utges i Sverige och Frankrike
Prenumeranttidningen - Utges i Danmark, Norge, Sverige och Frankrike
Bonniers Musikbibliotek - Utges i Danmark och Sverige

ÖVRIG VERKSAMHET

Kupon-Nyhererne - Utges i Danmark och Sverige
Bonnier System
Lindhardt Og Ringhof
Bogklubben 12 Böger (37%)

SEMI INTERNATIONAL

Sverige:

Semic Press
Semic Ungförlaget
Semic Specialpress
Bokförlaget Semic
Bonnier Carlsen
Bokförlaget (50%)

Danmark:

Semic Interpresse

Norge:

Semic Nordisk Forlag

Finland:

Kustannus Oy Semic

Nerderländerna:

Semic juniorpress

Frankrike:

Semic France

Ungern:

Semic Interprint

Polen:

TM-Semic (67%)

Slovakien:

Semic Slovart (51%)

Tjekien:

Semic Media (51%)

Ryssland:

Semif (50%)

SVENSK FILMINDUSTRI

Produktion / Program

Sverige:

SF Produktion
SF TV-Produktion

DISTRIBUTION

Sverige:

SF Film
SF Video
SF International Sales
SF TV-Distribution
SF Television

Norge:

SF Norge
Scandinavian Fiml Club (50%)

EXHIBITION / BIOGRAFRÖRELSEN

Sverige:

SF Bio (47 biografer; 179 salonger)
SF Media

BONNIERS AFFÄRSINFORMATION

Affärspress

Sverige:

Dagens Industri
Veckans Affärer
Månadens Affärer
Privata Affärer

Danmark:

Dagbladet Börsen
Börsens Nyhetsmagasin
Penge Og
Privatökonomi

Estland:

Äripäev

Lettland:

Dienas Bizness

Ryssland:

Delovoj Peterburg

FACKPRESS

Sverige:

Datavärlden
Resumè
Personal

Danmark:

Datatid
Byggebladet
Maskinbladet

INFORMATIONSSERVICE

Sverige, Danmark, Norge och Tyskland:

Bonnier Informations Services (50%)

Danmark:

Forlaget Börsens Data kommunikation

Tyskland:

Hoppenstedt Bonnier Information (50%)

Storbritanien:

ICC Group PLC (50%)

INDUSTRIGRUPPEN

Sverige:

Möbelteam
Vävstolsfabriken
Bonnier Medical
Arot
Auriga

Sverige och Danmark:

Cirrus

Tyskland:

Overman GmbH

BONNIERFASTIGHETER

Sverige:

Bonnier Cityfastigheter

INTRESSEBOLAG

Marieberg (31%)

Sverige:

Dagens Nyheter
Expressen
Kvällsposten
Göteborgs-Tidningen
Duni
Ystads Allehanda
Trelleborgs Allehanda
Dextel Findata
Mariefast
Sydsvenska Dagbladet (43%)
Akkalla (trykeri)
TV4 (16,7%) Sveriges enda marksändna reklamfinansierade TV-kanal
TIDSAM (42%) Distribution av lösnummerförsåld populärpress, hanterar drygt 200 titlar
SÖRMLANDS GRAFISKA (50%) Trykerikoncern
Pressens Bild Försäljning av foton och texter
IDAB (30%) Sverige, USA, Finland, Frankrike, Tyskland, Storbritanien och Hongkong, Tillverkare och försäljare av hanteringsutrustning och styrsystem för dagstidningarnas packsalar samt automatiersing materialhanteringssystem för rullhantering och plattering.
PRIFAST (23%) Sverige, Belgien och Holland, Arbetar för att Bonnierkoncernen ska vara etablerad i Europas storstäder.

Finland:

Alma media (23%) Äger några tidningar, tv-kanaler, radio samt grafiska tjänster.

Bonnierföretagen är helägt av Bonnierfamiljen. I Marieberg som är börsnoterat, äger familjen 31% men kontrollerar 71% av rösterna genom Bonnierföretagen och bolagen Beni och Boinvest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla företag inom Bonnier-koncernen är listad nedan.


A
ABC voor handel en industrie c.v. (NL)

Affärsbokklubben

AffärsData i Sverige AB

Affärsinformation

Akademisk Forlag A/S

Albert Bonniers Förlag

Allt i Hemmet

Allt om handarbete

Allt om Handarbete (Finland)

Allt om Handarbete (Norge)

Allt om Mat & Vin

Allt om Resor

Allt om Trädgård

ALOC Bonnier (Danmark)

Alt Om Håndarbete (Danmark)

Alt om haven (Danmark)

amelia

amelia mat

arsEdition GmbH

Autumn Publishing


B
Barnens Filmklubb

Belgisch ABC voor Handel en Industrie C.V.

BO BEDRE (Danmark)

Böcker / Tidskrifter

Bokförlaget DN

Bokförlaget Forum

Bokförlaget Kolibri (Finland)

Bokförlaget Semic

Bokförlaget Tammi (Finland)

Bokklubben amelia

Bokklubben Svalan

Bold Printing Group - BPG

Bonnier AB

Bonnier Audio

Bonnier Business (Polen)

Bonnier Business Publishing A/S

Bonnier Carlsen Bokförlag

Bonnier Direkt

Bonnier Ekerlid Data

Bonnier Entertainment

Bonnier Erhvervsdata A/S

Bonnier Forlagene (Danmark)

Bonnier Julkaisut (Finland)

Bonnier Multimedia

Bonnier Music & Entertainment AB

Bonnier Net

Bonnier Prenumerationsservice

Bonnier Publications / Bonnier Specialmagasiner

Bonnier Publications Danmark

Bonnier Radio

Bonnier System

Bonnier Tidskrifter

Bonnier Utbildning

Bonnier Venture AB

Bonnierförlagen

Bonnierförlagen Nya Medier

Bonniers Barnbokklubb

Bonniers Bogklubber

Bonniers Bokhandel

Bonniers Bokklubb

Bonniers Korsordstidningar

Bonniers Mediauniversitet

BonnierService AB

Børsen Forum (Danmark)

Børsen Magasiner (Danmark)

Børsens Forlag A/S

Børsens Nyhedsmagasin (Danmark)

Branschförlaget AB

Bricolage y Decoración (Spanien)

business a.m.


C
Cachorros y Mascotas (Spanien)

Cappelens Forlag (Norge)

Carlsen Verlag (Tyskland)

Cocina Ligera (Spanien)

CompAlmanach Kiadói Kft.

Company Data Informatikai Szolgáltató Kft.

Computer Reseller News

Creation Passion (Frankrike)

Cuerpo de Mujer (Spanien)


D
Dagbladet Børsen (Danmark)

Dagens Industri

Dagens Industri

Dagens Medicin

Dagens Medicin (Norge)

Dagens Medisin A/S (Danmark)

Dagens Nyheter

Damernas Värld

Dansk Medicin Information A/S

Delovoj Peterburg

Diena Bonnier Publications (Lettland)

Direktmedia Bonnier DM. AB

Diseño Interior (Spanien)

DM Huset A/S (Norge)

DNEX Tryckeriet

DR / DM


E
Effektiv Inkasso Sverige AB

Ekerlids Förlag

Ekerlids Handböcker

EKO Företagsupplysningar AB

Embarazo Sano (Spanien)

Expressen


F
Fagbladsgruppen A/S (Danmark)

Fait Main (Frankrike)

Filmmix

Finance

Finansinformation

FMI Finland

F-Music Club (Finland)

Företagsinformation

Företagsinformation / HBI gruppen

Forlaget Benjamin ApS

Forlaget Carlsen (Danmark)

Forlaget Centrum A/S

Forlaget Kompass (Danmark)

Förlaget Rebus

F-video Club (Finland)


G
Globus Comunicacion (Spanien)

Gor det Selv (Danmark)

Gott & Grönt

Gravid

Greens Erhvervsinformation A/S

Groupe Bonnier France

GT


H
Hagen for alle (Norge)

Happy Life Animation

HBI/ICC Ireland

Hoppenstedt AG (Schweiz)

Hoppenstedt Bonnier Information GmbH

Hoppenstedt Bonnier Information HBI S.p.A.(Italy)

Hoppenstedt Bonnier Information Polska

Hoppenstedt Bonnier Information s.r.o.(Tschechien)

Hoppenstedt Bonnier Investments Ltd(GB)

Hoppenstedt Bonnier Zeitschriften GmbH

Hoppenstedt Bonnier&Társa Információs Kft.(Ungern)

Hoppenstedt France S.N.C.

Hubo Distribution AB


I
I Form (Danmark)

Illustreret Videnskab (Danmark)

Industritorget

Infocom Bonnier Specifique AB

InformationsGruppen AB / Sverige Bygger

IT-rådet


J
Jardin Passion (Frankrike)


K
Kabel Verlag (Tyskland)

Kamratposten

KatalogAktuellt

Key Note Ltd.

Kompass Deutschland

Kompass Finland

Kompass Hungaria Kft

Kompass Norge

Kompass Sverige

Komputer for Alle (Danmark)

KreditFakta Kreditupplysningar i Norden AB

Kundrådet

Kvällsposten

Kvällstidningar


L
L & R Uddannelse A/S

Lasten Parhaat Kirjat (Finland)

Le Journal de la Maison (Frankrike)

Lindhardt og Ringhof Publisher A/S

LNK TV


M
MailBus Gruppen

Maison Bricolages (Frankrike)

Malik Verlag (Tyskland)

Månadens Bok

MånadsJournalen

Mängda AB

Månpocket

Marieberg International AB

Marknadsinformation

Medi Uutiset

Men´s Health (Danmark)

Mi Jardin (Spanien)

Mix Megapol

MM Partner

Mon Jardin et Ma Maison (Frankrike)

Morgontidningar


N
National Geographic

Nyhetsbyrån Direkt


O
On Off (Spanien)

Opifer LTD (Finland)


P
Pakkerihuset (Norge)

PAR Adressregistret AB

Penge & Privatøkonomi (Danmark)

Piha Ja Puutarha (Finland)

Piper Verlag (Tyskland)

Pressens Bild AB

Pressens Morgontjänst

Prevenir (Spanien)

Privata Affärer

Produktinformation

Propiedades (Spanien)

Psicología (Spanien)

Publications Bonnier


R
Radiobokningen

RB-Børsen (Danmark)

Reply Direct Marketing

Resumé

Retro


S
Samdistribution

Saveurs (Frankrike)

Scandinavian Film Club

Scandinavian Film Club (Danmark)

Scandinavian Film Club (Norge)

Scandinavian Home Entertainment

Scandinavian Music Club

Scandinavian Music Club (Danmark)

Scandinavian Music Club (Norge)

Science Illustree (Frankrike)

Seibt Verlag GmbH (Tyskland)

Semic / Jultidningsförlaget

SF Bio

SF Film & Video (Danmark)

SF Media, SF Bio

SF Norge

SIX AB

SIX Danmark A/S

Sköna hem

Stora Familjebokklubben

Stora Journalistpriset

Stora Romanklubben

Svar om Stockholm

Svensk Börsinformation

Svensk Filmindustri

Svensk Medicin Information AB

Sydsvenska Dagbladet


T
Tammi-koncernen (Finland)

Tara

Teknikens Värld

The Prospect Shop

Tidnings AB Allehanda Syd


U
Underhållningsbokklubben


V
Veckans Affärer

Vecko Revyn

Verlag Hoppenstedt GmbH (Tyskland)

Verslo Zinios (Litauen)

Vi Föräldrar

Vi i Villa

VIN & Mat

Vinyl 107


W
Wahlström & Widstrand

Wegelius Holding

Wegelius TV (Danmark)

Wegelius TV (Norge)

Wegelius TV (Sverige)

Wegelius TV Rights

Wirtschaftsblatt Verlag (Österrike)


Y
Young Advisory Board


Ä
Äripäev (Estland)

Aftonbladet 2 juli 1998

"Familjen Bonnier äger Marieberg som ger ut tidningarna Dagens Nyheter, Expressen/GT, Kvällsposten, Sydsvenska Dagbladet, Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda. Familjen Bonnier har nyligen via Alma media blivit den helt dominerande ägaren i TV 4." … "I dag kontrollerar familjen Bonnier, direkt och indirekt, strax under 40 procent av TV 4."

http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,48816,00.html

 

Bonniers ökar sin makt (02-05-11)

Sverige. Judiska Bonniers köpte igår en miljon aktier i TV4, motsvarande 5% av det totala aktiekapitalet. I och med köpet äger Bonniers direkt 21,7% av aktiekapitalet och röstetalet i TV4, men Bonniers äger även 33% av aktierna i den "finska" mediekoncernen Alma Media, som i sin tur äger runt 18% av aktierna i TV4, och därmed äger Bonniers i själva verket sammanlagt 40% av aktierna, vilket gör dem till den överlägset största ägaren av Sveriges största privatägda TV-kanal.

Judarna i Bonniers kontrollerar förutom TV4 även svenska tidningar så som Dagens Nyheter, Sydsvenska Dagbladet, Expressen, GT, Kvällsposten, Trelleborgs Allehanda, Ystads Allehanda, Kristianstadsbladet och Dagens Industri. I TV-väg har Bonniers ännu inte etablerat sig i samma utsträckning, men de kontrollerar såväl Svensk Filmindustri som SF Bio, och äger även Litauens största TV-kanal, LNK TV.

VD för TV4 är juden Jan Scherman.

 

Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika länder till stöd för Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen och herraväldet i Palestina och i resten av världen. Du också är välkommen som frihetskämpe. Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent! Compose your letter online: Write to Radio Islam

Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam. Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address: Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden. Phone: +46 - 708 - 121240, EmailUpprop

Fakta


Moses Smith
"Bonniers" - lumphandlaren från ghettot
som blev Nordens guldkonung
av
Martin Brandt


Varför dömdes Ahmed Rami ?! (ZIP)
Detta får man inte säga i Sverige!

 

 • Marx (själv jude) om judendomnen:
  "Vad är judendomens världsliga grundlag? Det praktiska behovet, egennyttan. Vilken är judens världsliga kult? Schackrandet. Vilken är hans världslige Gud? Pengarna. Nåväl? Frigörelsen från schackrandet och pengarna, alltså från den praktiska verkliga judendomen vore hela vår tids frigörelse." 1

 • Judendomen -värre än nazism
  "Hur är då detta märkliga folk beskaffat, som i alla tider framkallat alla folks avsky och förbittring,utan att man som rimligt skäl härtill kan ange något annat än judens egen motbjudande karaktär?" 2

 • Förbjud Gamla Testamentet !
  " Gamla Testamentet måste ovillkorligen förbjudas och inte bara moraliskt fördömas som en farlig samling skrifter, vilka kan fresta många judiska läsare till tankar och gärningar som strider mot lagen. Därmed hemställer undertecknade att JK förutsättningslöst och allvarligt må pröva om Gamla Testamentet helt eller delvis må betecknas som skändlig smutslitteratur och tas i beslag." (A. Rami) 3

  Judendomen=hets mot folkgrupp
  "Hela judendomen och sionismen är i sig en maffia och utgör hets mot alla icke-judiska folkgrupper, och mot hela mänskligheten. Judendomen och dess sionism i teorin och i dagens tillämpning är en kriminell ideologi som framkallar en kriminell rörelse." 4

 • Den judiska propagandan
  "De flesta svenskar är nog inte medvetna om att Israel har ett starkt grepp om de stora svenska partierna och om den svenska opinionen för att stödja banditstaten Israel denna judiska rasiststat som är en inkräktar- och ockupationsmakt." 5

 • Vad är judeproblemet?
  "Den som förnekar judeproblemets existens är en humbug . Det är ett problem, som vi lika litet kan undkomma som föregående generation lyckades i sina försök härvidlag; det kommer inte att minska i betydelse genom någon slags helande inverkan av tiden; tvärtom ökar dess betydelse mitt framför våra ögon." 6

 • Om Sions Vises Protokoll
  "Alla ingredienser, i Sions Vises Protokoll, finns redan i den judiska bibeln, Gamla Testamentet där ett judiskt världsherradöme omtalas redan av den judiske "profeten" Jesaja med rubriken Sions kommande härlighet." 7

 • Den judiska fräckheten
  "Judarna tror och verkar faktiskt för det som står i deras heliga Bibel (GT): "Ty det folk eller rike som ej vill tjäna dig skall förgås, ja, sådana folk skola i grund förgöras."...Altså ett judiskt världsherravälde med andra folk dödade eller förslavade!" 8

 • En judinna som skäms!
  "Alla judar, var de än befinner sig i världen, vill se Israel som en del av sig själva. Därför förnekar de eller försöker hitta försvar för det som händer där nu." 9

 • Judendomen är pervers
  "Alla mer eller mindre perversa sexualteorier har lanserats av och drivs av övervägande judar. Eftersom den judiske sex-sektledaren Hans Scheike är mycket starkt påverkad av Freuds judiska sexualteorier, så kan vi här läsa ett citat från Freud..." 10

 • Kosherslakt: en perversitet
  "Det kanske förvånar att en rabbin fungerar som slaktare. Men vid närmare känndom om judendomen är detta inte ologiskt. Den judiska rabbinen är inte en stilla bönemumlande munk eller eremit utan snarare en agitator. För en sådan människas hand känns inte slaktkniven främmande." 11

 • Historien: en helig Bibel?
  "Ett påstående som behöver lagens skydd kan man misstänka är en myt. Om man inte får diskutera och ifrågasätta förintelsen så upphör den att vara ett historiskt faktum, då blir det en dogm och överförs till den mytologiska sfären." 12Israels grundläggande myter översatt till japanska -

Förenta Nationerna (FN)
Självständig, demokratisk organisation
eller USAs redskap som behöver reformeras


Vad är judisk religion?
av
Elof Eriksson

 JEWISH "MEDIAS"
= The Jewish Propaganda

 

 


Professor Israel Shahak
about
Jewish "Religion"

-Shahak-in French

Le Judaïsme deshabillé!

-Shahak-in Swedish

Shahak avslöjar vad rabbinerna döljer!

-Shahak-in German

Jüdische Religion

Vad är
Israel?
101 fakta
istället för
propagandan
Av A. Rami
ZIP

Israel
-Falsk
Varudek-
laration

Judisk myt
om rasen
Av A. Rami
.
ZIP


Israels
makt
i Sverige
Av A. Rami

ZIP
Judisk
häx-
process
i Sverige

Av A. Rami

ZIP
AHMED
berber-
pojken

Barnbok

A. Rami

Ahmed
berber-
pojken

(Barnbok)
Av A. Rami

ZIP


Ett liv
för
frihet
Självbiografi
Av A. Rami

ZIP


Min
väg
(Biografi)
Islamiska
rörelserna
Av Ben Bella
ZIP| Index historia |Svenska huvudsidan | Andra språk |