HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

33

ISRAELS MAKT I SVERIGE

 

När jag i Radio Islam påtalat och även med fakta belyst den sionistiska makten till stöd för den judiska inkräktarstaten Israel i Palestina, så finns det många som misstroget skakar på huvudet och säger: - Inte har väl sionismen någon makt eller något otillbörligt inflytande i Sverige, ett neutralt land som inte rättar sig efter några främmande stater eller organisationer och deras påtryckningar!?

Jag skall här sammanfattningsvis påvisa att det faktiskt förhåller sig så att sionismen - och därmed staten Israel - har ett betydande inflytande och utövar en makt som ingen annan utländsk stat även i Sverige - liksom i andra väststater, främst förstås USA där den sionistiska eller judiska lobbyn är särdeles stark och inflytelserik.

För att förstå hur denna sionistiska makt utövas till stöd för Israel i Sverige måste man först försöka sätta sig in i vad Israel kan begära av Sverige. Det är självfallet inte ständiga lovsånger till Israel, eftersom det genast skulle avslöjas som otillbörlig israelisk propaganda och få motsatt effekt. Nej, det är istället att förhindra all sådan grundlig kritik av Israel som - i en demokrati som Sverige - kan leda till bredare folkliga protestyttringar med krav på den svenska regeringen och de svenska oppositionspartierna att bojkotta Israel som en orättfärdig och grym rasiststat liksom Sverige bojkottar apartheidens Sydafrika.

Vad gör då Israel för att förhindra alltför ovälkommen och obekväm kritik av den judiska staten och dess instrument för makt och påverkan i andra länder, alltså Världssionistiska Organisationen och Världsjudiska Kongressen? Låt mig sammanfatta:

  1. Så kallad "antisemitism" blir brottslig, enligt brottsbalken.
  2. Antisionism som sägs syfta till att "förinta Israel" och anställa nya "massakrer på judar" förklaras vara moraliskt likställd med den lagstridiga antisemitismen. Därmed har det blivit så gott som omöjligt att offentligt ifrågasätta den judiska inkräktarstaten Israels existensberättigande.
  3. FN:s beslut 1975 att sionismen är en form av rasism och att likställa med Sydafrikas apartheidsystem har bestämt avvisats av den svenska regeringen liksom av alla de stora riksdagspartierna - trots att FN i andra sammanhang alltid respekteras av Sverige.
  4. Inga av de ledande riksdagspartierna och inga kraftfulla opinionsyttringar i massmedia har någonsin framfört krav på sanktioner mot Israel, trots att Israel konstant - under hela sin 41-åriga existens - har brutit mot folkrätten liksom mot alla FN-resolutioner riktade mot den judiska staten.
  5. Världssionismen, som inte är någon inbillning av paranoida konspirationsteoretiker utan i hög grad en konkret realitet, bevakas och granskas aldrig av svenska massmedia, trots att dessa säger sig vara ambitiösa och bedriva så kallad undersökande journalistik. Därmed får den svenska allmänheten aldrig klart för sig att Israel är en världskonspiratorisk makt - just genom det världsomfattande sionistiska stödet i olika länder, också i Sverige.
  6. Inte heller förekommer det någon journalistisk bevakning och granskning av världsjudendomen, organiserad genom Världsjudiska Kongressen, och som i samverkan med världssionismen stödjer Israel.
  7. Visserligen rapporterar massmedia om Israels övergrepp mot palestinierna, särskilt under intifadan, det bortåt 20 månader långa palestinska folkupproret mot ockupations - och våldsmakten Israel, och visserligen återges sammanställningar av rapporter från ideellt humanitära organisationer som Amnesty International och Rädda Barnen om Israels brutala övergrepp - men detta slås inte upp med stor kraft i massmedia för att påtagligt skaka om den svenska opinionen så att starkare folkliga protestyttringar kommer fram. Här fungerar sionistcensuren i det fördolda.
  8. Däremot har massmedia ständigt stora pådrag om judarnas lidanden i det förflutna, särskilt under andra världskriget, för att indoktrinera massorna i den önskade sionistpropagandans bild av judarna som de oskyldiga offerlammen i historien och dessutom för att avleda uppmärksamheten från de aktuella och ständigt pågående sionistiska förtrycken mot palestinierna - alltså, just vad Israel vill!
  9. Trots att kritiken av sociala missförhållanden och politisk korruption ägnas stort utrymme i svenska massmedier - liksom för övrigt än mer i amerikanska - så förtigs systematiskt den sionistiska lobbyns oerhörda makt och inflytande i USA, låt vara att det här finns enstaka undantag som DN:s reporter Åke Ringberg i hans år 1988 utkomna bok Blodet i Beirut.
  10. Vidare förtigs i svenska opinionsmedia fullständigt den makt som sionisterna utövar genom den judiskt dominerade ägarstrukturen i USA:s massmedia, filmindustri, bokförlagsverksamhet, musikindustri och så vidare - inte alltid för att bedriva direkt och öppen propaganda för Israel men för att förytliga och fördumma massorna och för att därmed avleda uppmärksamheten från Israels makt genom världssionismen.

Det säger sig självt att allt detta tjänar Israels intressen: genom smygcensur har sionisterna lyckats styra en i övrigt fri opinionsbildning till att aldrig offentligt grundligt kritisera Israel och dess förehavanden med agenter i Sverige och övriga västvärlden. Därmed är Israels skyddat som en fridlyst djurart som aldrig får vidröras.

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

56- Bara judiska korrespondenter

60- Sveriges Radio eller Israels?

79- En bit av Ahlmarks hjärta

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.