No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语
UD:s hemliga dokument om Ahmed Rami
 

1) Brev från den svenska ambassadören i Marocko
till det svenska Utrikesdepartementet i Stockholm.

"...om Rami haft något att berätta..."KUNGL.

SVENSKA AMBASSADEN

RABAT

ST0CKH0LM

(Ank.21/9-1973, Avd.UP, Gr. 1, Mål Ym, R 68 K)

 

 

Pol II ds Schori, LA, HP 1

Hbr Wachtmeister-Sjölin 73-09-25

1973-09-13

Utrikesrådet, Greve Wachtmeister


General Oufkirs adjutant i Sverige
(2 bil.)


Broder,
Dagens "Le Matin" och "Maroc Soir" (båda regeringsorgan) innehålla närslutna ganska intressanta AFP-telegram från Stockholm angående en marockansk löjtnant, Ahmed Rami. Denne, som uppger sig ha varit general Oufkirs adjutant säges ha sökt politisk asyl i Sverige.
Jag är givetvis intresserad av att få veta, hur det går med denna ansökan, och av om Rami haft något att berätta utöver, vad som publicerats här.
Åke Sjölin

______________________________________________
Gatuadress: 6, rue d'Armagnac, Rabat, Marocko
Telefon: 710-81, 711-85310 41Originalet2) UD:S HEMLIGA PM OM AHMED RAMI

"Ambassadören hoppades på att Rami skulle avlägsnas ur riket."UTRIKES

DEPARTEMENTET

Rättsavdelningen

1973-12-10
Ex. till
Kab. Sekr.
Polchefen
chefen Pol II
Larsson
Tornberg
Ur Kellberg, Mo
A f k t Bch Wiman, SIV, m hemst om medd då ärendet under A avgjorts.
A + noteväxling f k t
Amb . i Rabat, nr 111.
Amb . i Köpenhamn, nr 317
I tj: Kellberg

Förtrolig

Vissa svensk-marockanska ärenden 
A. 1. Marockos ambassadör M. Abdelhadi Sbihi med Köpenhamn som stationeringsort, uppsökte mig idag.
Han tog upp ärendet om den marockanske medborgaren Ahmed Rami, som hade uttalat sig i TV i höstas om sin delaktighet i mordförsöket på kung Hassan II i augusti. Ambassaden i Köpenhamn hade i note till UD i Stockholm hemställt om uppgift om vederbörandes "statut", eftersom denne hade förklarat sig vara politisk flykting.
2. Efter att ha förhört mig hos byråchefen Wiman, SIV, meddelade jag ambassadören att den polisundersökning ("enquête"), som alltid företogs i utlänningsärenden, just var avslutad och att SIV ("Office de l'Immigration") inom en snar framtid skulle fatta beslut i ärendet. Jag underströk, att SIV fattade sina beslut helt självständigt och utan inblandning av regeringen.
3. Ambassadören förklarade att han givetvis fullt ut respekterade Sveriges suveräna rätt att besluta i angelägenheter av detta slag men det kunde inte undgås att ärendet generade förbindelserna och vid beslut i viss riktning skulle besvära dem än mer.
4. Det var helt klart att ambassadören hoppades på att Rami skulle avlägsnas ur riket. Han syntes emellertid inse att brottet var politiskt och att en eventuell utlämningsframställning sannolikt skulle stupa härpå. Min antydan om att samma hänsyn måste av oss tagas i avlägsningsärenden gjorde ej djupare intryck. Ej heller hade min hänvisning till den svenska välkända toleransen i hithörande frågor ("liberalisme traditionel") någon verkan utan föranledde honom enbart till en allt större verbal yvighet.
5. Avslutningsvis sade jag mig skola omgående underrätta ambassaden om SIV:s ställningstagande, då detta förelåg.
B. 1. Under samtalet bestämde han sig även över två artiklar i DN:
a) den ena av 13.11.73, vari - om jag förstod rätt - omnämndes att svensk polis (en inspektör Swärd) hade utverkat asyl för en marockan vid namn Ommar Arachid;
b) den andra om ett besök i Marocko av företrädare för Amnesty Internationals svenska sektion (bl.a. rådman L. Aspegren), vilken föranlett honom att rikta ett brev till A.I. via UD med note 17.11.73. Från A.I. hade han fått svar direkt i form av dess stadgar.
2. Ambassadören påkallade i intet av dessa fall någon åtgärd. Men han kunde, ehuru själv liberal i sina åsikter och, med förståelse för en fri press, ej annat finna än att "ces agissements allaient au-delà de ce qui fut admissible".
L. Kellberg

_______________________________
Gatuadress: Gustaf Adolfs torg 1
Postadress: Box 18121, 103 23 STOCKHOLM 16Originalet3) Marockos ambassadör:

"det gällde ju trots allt ett mordförsök på Marockos statschef"UTRIKESDEPARTEMENTET

Rättsavdelningen

PM, 1974-01-14 HP 1 Ym, R 191 Ym

bio C I Nr. 4 v

Ex. till

Kab.sekr.

Polchefen

Chefen Pol II

Kellberg

Danelius

Larsson

Tornberg

Ur L Kellberg, Mo, Nr4

A f k t RABAT i a t 3 U 10.1.74

"Utdrag ur 1/ prop 1973:90 ang. ny RF och RO, sid 392-398

2/ KU 1973:26, sid 71, bifogas."

I tj: Kellberg

Nr. 14

A f k t KÖPENHAMN i a t 10 U 10.1.74.

I tj: KellbergFÖRTROLIG


Ahmed Rami
Marockos ambassadör Sbihi ringde mig från Köpenhamn i dag och uttryckte sitt stora bekymmer över meddelandet (UD:s note 10.1.74) om att Ahmed Rami hade fått uppehållstillstånd i Sverige. Ambassadören hade svårt att förstå beslutet - det gällde ju trots allt ett mordförsök på Marockos statschef - och det måste påverka förbindelserna mellan våra båda länder. Kunde det verkligen förhålla sig så att invandrarverket fattade sina beslut utan hänsyn till utrikespolitiska aspekter och utan eventuella direktiv från regeringen? Nu vore det fritt för äventyrare och brottslingar att resa till Sverige för att där erhålla skydd mot lagföring osv., osv.. Han skulle ha de Största svårigheter att förklara för Rabat de svenska myndigheternas hållning.
Jag försökte - liksom vid tidigare samtal - förklara det svenska systemet med självständiga ämbetsverk men ambassadören vädjade till mig: ("il vous faut m'aider") ["ni måste hjälpa mig"] att åtminstone sända honom lagtexter m.m. som bevis på vad jag sagt, så att regeringen i Rabat om möjligt kunde övertygas. Jag förklarade för ambassadören att det ej - såvitt jag visste - fanns någon speciell lagtext eller författning, som i dag direkt utsade vad jag meddelat honom; den var snarare grundad på en långvarig konstitutionell praxis. Men jag lovade att söka tillställa honom skriftliga upplysningar till stöd för min utsaga.
Exkurs: I prop 1973:90 om förslaget till ny RF och RO finns det senaste och auktoritativa belägget för mitt påstående (se sid 392-398).
L. KellbergOriginalet4) De Kungliga beväpnade styrkorna

I Hans Majestäts namn...

(Översättning från arabiska)De Kungliga beväpnade styrkorna

- Rabat -

Nationella Försvarets Förvaltning

- Det militära Rättsväsendet


Mål nr 1837/9060

Befallning om att väcka åtal i svarandens frånvaro

 

I Hans Majestäts namn

Vi Mohamed Amin Senhaji, ordförande av den Permanenta militära Domstolen av de Kungliga beväpnade styrkoma i Rabat:
På grund av den pågående stämningen mot RAMI AHMED, son till Mubarak, f d löjtnant, och på grund av den militära undersökningsdomarens beslut, av den 23 april 1974, att stämma den ovan nämnde åtalad inför de permanenta kungliga styrkornas militärdomstol efter att han begått brottet: deltagande i förberedelsen och genomförande av sammansvärjningen riktad mot Hans Majestäts och medlemmar av den kungliga familjens liv och mot monarkiregimen för att istället upprätta en ny regim och ta makten. Dessutom har han begått två brott mot lagen gällande vapnen och explosiva ämnen samt desertering från armén i fredstid. Dessa brott och dess straff är stipulerade i straffrättens paragrafer: 129, 130,163,167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 och i paragraferna 1, 2, 3 av den kungliga lagen av den 2 september 1958 samt paragraf 143 av den militära straffrätten.
Och p g a åtalsdossiern som den kungliga åklagaren hos den militära domstolen har inrättat mot den åtalade den:
P g a att det inte var möjligt att komma i kontakt med den ovannämnde åtalade, och på begäran av den kungliga åklagaren hos militärdomstolen.
Och med stöd av paragraf 127 av den militära straffrätten, befaller vi den ovan nämnde åtalade att inställa sig inför de kungliga beväpnade styrkomas permanenta militära domstol inom 10 dagar från denna dag, för att dömas för det ovannämnda åtalet. Om han inte hörsammar detta, kommer vi att förklara hans olydnad mot lagen och befaller att beröva honom hans medborgerliga rättigheter och konfiskera hans egendomar enligt frånvarosproceduren och förbjuda honom att plädera inför varje domstol under samma period och döma honom enligt lagen i sin frånvaro och utan närvaro av någon advokat.
Och vi förklarar att det är en skyldighet för varje person, att informera myndigheterna om var den åtalade befinner sig, och vi befaller att affischera denna vår befallning på dörren till den ovannämndes senaste kända bostad samt i det administrativa och lokala Rådhuset och i Militära Domstolens förhandlingssal och vi befaller att sända två kopior av denna order till den statliga inskrivnings administrationen gällande fastighetsbestämning i den åtalades sista bostadsort. Vi befaller att sända detta meddelande (enligt straffrättens paragraf 501) tre gånger inom en period av åtta dagar genom den kungliga marockanska radion och televisionen.
Skriven i Rabat: 20/9/74
Militära Domstolens ordförande

(stämpel med följande text: "Ordförande. Den Permanenta Militära Domstolen av de Kungliga beväpnade styrkorna")

(på stämpeln: handskriven namnteckning: Mohamed Amin Senhaji, ordföranden)Arabiska originalet

Svenska originalöversättningen

 

"Det är ingen nyhet att de svenska judarna genom många olika kanaler bedriver ett lobbyarbete för Israels sak. [...] Vi måste kämpa för och försvara Israel med alla de medel som står till vårt förfogande."

- Willy Salomon, vice ordförande Stockholms Judiska Församling, Judisk Krönika, nr.4-5/1988.


Palestine banner
Viva Palestina!

Senaste upplagt


Islamofobi och sionism

En tom säck kan inte stå
Revisionistisk bok av Lars Adelskogh

De svenska judarna och Israel
- citaten från ledande judar säger allt!

Foton 

DN:s judiske chefredaktör Peter Wolodarskis Israelkopplingar; Sionistorganisationen Project Interchange och American Jewish Committee

Pravdas intervju med Ahmed Rami


Talmud unmasked
Talmud: en sionistisk operationsmanual


Israelobbyn och Förenta Staternas utrikespolitik
Av John J. Mearsheimer & Stephen M. Walt

Israel controls U.S. Presidents
Biden, Trump, Obama, Bush, Clinton...

Jan Myrdal intervjuas av Hizbollahs tidning

Mein Kampf
Av Adolf Hitler

"Varför skulle araberna gå med på fred? Om jag vore arab-ledare skulle jag aldrig träffa några överenskommelser med Israel. Det är naturligt: vi har stulit deras land."

- David Ben-Gurion, Israels första premiärminister


Det judiska Bonnierimperiet
- verktyg i Israels tjänst

Elie Wiesel: falskt vittne
Av Robert Faurisson

"Expo" - instrument i sionismens tjänst

Vad är sionism? - intervju med sionistkritikern Lasse WilhelmsonIsraels Nätverk i Sverige
Verket som avslöjar namnen på Israelmaffian och deras positioner i Sveriges maktcentra

Revisionismens segrar
Av Robert Faurisson

The Jewish hand behind Internet The Jews behind Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo!, MySpace, eBay...

Sverigedemokraterna - i Israels sold - Bröderna Ekeroth, Bieler, Frick

Ahmed Rami intervjuar tyske general Remer i AL SHAAB 

Kan man verkligen skilja sionismen från judendomen?
Av Ibrahim Alloush


The Founding Myths of Modern Israel
Roger Garaudy: "Den israeliska
statens grundläggande myter"


Utdrag från den sionistiska planen för Mellanöstern

Reel Bad Arabs - Revealing the racist Jewish Hollywood propaganda

Alliansen Sydafrika - Israel

Black Muslim leader Louis Farrakhan's Epic Speech in Madison Square Garden, New York  - A must see!

Leuchter-rapporten - Den första kemiska undersökningen av "gaskamrarna"

Israel Shahak: Jewish History, Jewish Religion
IsraelShahak: "Judisk historia,
Judisk religion"Varför behövs en islamisk revolution? - Av Ahmed Rami

Sions Vises Protokoll

Videos - viktig samling

Samlade citat om sionismen, judendomen, Radio Islam, etc

Förbjud det judiska Gamla Testamentet!
Av Ahmed Rami

Karikatyrer 

Aktivism! - Förena er i kampen!


Down with Zio-Apartheid
 Stop Jewish Apartheid!