No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语

Kan man verkligen skilja sionismen från judendomen?

Av Ibrahim Alloush


Den palestinske akademikern, journalisten och aktivisten Ibrahim Alloush argumenterar för att sionismen är ett uttryck för judendomen och att antiisionism därför av nödvändighet även innebär antijudaism.


Hur man än ser på det, kan man egentligen inte skilja sionismen från judendomen. Sionismen är inte en förvanskning av judendomen, utan har snarare renodlat grunddragen hos dess huvudriktning. När Karl Marx slet judendomen i stycken i sin artikel ”Om judefrågan” (1844) [1] var begreppet 'sionism' inte ens i omlopp. Marx ansåg att judendomen, genom att den var typisk för vad han kallade ”den praktiska judiska anden”, var en parasitisk och rovgirig ideologi som passade kapitalismen i dess förfallsperiod.

Och oavsett vad som påstås inom de judiska rasläror som härleds ur Torah och Talmud så är judendomen väsentligen en doktrin och dess tillämpning, inte en ras eller nationalitet. Att vara född av judiska föräldrar är därför inte detsamma som att vara en del av judenheten. Av detta följer att den som kritiserar judendomen inte är fientlig mot någon mytologisk ”judisk ras”, eftersom judendomen varken är ras eller nationalitet.

I själva verket är judendomen den parasitiska rovgirighetskultur som frodades i ghettoisoleringen. Den kännetecknas också av sin övernationella karaktär och rynkar på näsan åt varje nationell tillhörighet. Det är därför inte konstigt att globaliseringen medförde att Förintelsefinten globaliserades som en postmodern sekulär fetisch. Globaliseringen innebär väsentligen det improduktiva finanskapitalets hegemoni och ockrande, och globaliseringen betydde därför också att världen judefierades. Det är inte heller konstigt att judefientligheten, i form av sekulär antisionism såväl som antijudisk religiös fundamentalism (kristen eller muslimsk), har varit grundläggande för nationella befrielserörelser världen över.

Som araber är vi knappast omedvetna om det faktum att sionismens två grundläggande lärosatser återfinns i judendomen. Föreställningen om det 'gudomliga löftet', att Jahve sägs skänka vårt arabiska Palestina till juden, är den första av de två lärosatser som legitimerar angreppet på Palestina. Den andra av dessa två lärosatser är förstås föreställningen om det 'utvalda folket', att juden ges privilegier gentemot goyim, det vill säga icke-judarna.

I sitt verk ”Judisk historia, judisk religion - tyngden av tretusen år” ger Israel Shahak åtskilliga bevis på hur den brutalitet som ockupationsstyrkorna och de judiska kolonisatörerna utövar mot Palestinas araber får stöd av religiösa utlåtanden från rabbiner med utgångspunkt i de judiska heliga skrifternas uppmaningar till övergrepp på och misshandel av goyim. [2]

Därför är det faktiskt omöjligt att skilja på judendomen och sionismen, särskilt för den som är palestinier. Allteftersom globaliseringen - det vill säga den improduktiva kapitalistiska utsugningens hegemoni, och således de judiska sederna - sköljer över medborgarna i andra länder, är det allt svårare även för dem att skilja de båda åt.

Således borde begreppet 'antisionism' överlåtas åt de som är politiskt korrekta, eftersom den som verkligen är antisionist med nödvändighet är antijudisk.

Dessutom är det sant att de, såväl judar som andra, som stödjer rätten för det så kallade Israel att existera, och som försvarar de judiska eliternas makt i sitt eget land eller i världen, egentligen är pro-sionister. Det är också sant att imperialismen skulle ha förekommit även om sionismen inte hade funnits, och att sionismen inte skulle ha frodats så väl utan imperialismen. Men det förändrar inte det som är huvudfrågan i det här fallet, att sionismen och judendomen omöjligen kan skiljas från varandra.


[1] Se http://www.marxists.org/svenska/marx/1844/01-d002.htm Övers. anm.

[2] För mer om detta, se ”Zionism and Judaism: Jewish law and relations with non-Jews”,
http://www.freearabvoice.org/articles/JewishLawAndRelationsWithNonJews.htm
Förf. anm.
Översatt från den engelska originaltexten: ”Can we really separate Judaism from Zionism?”,
http://www.radioislam.org/islam/english/jracism/judzion-insep.htm

Översättning: Anders Püschel

Läs också intervjun med Ibrahim Alloush: Revisionismen gör framsteg i arabvärlden 

Ibrahim Alloush
Amman, Jordanien
Radio Islams revisionistiska arkiv
innehåller ett stort antal relevanta dokument

"Det är ingen nyhet att de svenska judarna genom många olika kanaler bedriver ett lobbyarbete för Israels sak. [...] Vi måste kämpa för och försvara Israel med alla de medel som står till vårt förfogande."

- Willy Salomon, vice ordförande Stockholms Judiska Församling, Judisk Krönika, nr.4-5/1988.


Palestine banner
Viva Palestina!

Senaste upplagt


Islamofobi och sionism

En tom säck kan inte stå
Revisionistisk bok av Lars Adelskogh

De svenska judarna och Israel
- citaten från ledande judar säger allt!

Foton 

DN:s judiske chefredaktör Peter Wolodarskis Israelkopplingar; Sionistorganisationen Project Interchange och American Jewish Committee

Pravdas intervju med Ahmed Rami


Talmud unmasked
Talmud: en sionistisk operationsmanual


Israelobbyn och Förenta Staternas utrikespolitik
Av John J. Mearsheimer & Stephen M. Walt

Israel controls U.S. Presidents
Biden, Trump, Obama, Bush, Clinton...

Jan Myrdal intervjuas av Hizbollahs tidning

Mein Kampf
Av Adolf Hitler

"Varför skulle araberna gå med på fred? Om jag vore arab-ledare skulle jag aldrig träffa några överenskommelser med Israel. Det är naturligt: vi har stulit deras land."

- David Ben-Gurion, Israels första premiärminister


Det judiska Bonnierimperiet
- verktyg i Israels tjänst

Elie Wiesel: falskt vittne
Av Robert Faurisson

"Expo" - instrument i sionismens tjänst

Vad är sionism? - intervju med sionistkritikern Lasse WilhelmsonIsraels Nätverk i Sverige
Verket som avslöjar namnen på Israelmaffian och deras positioner i Sveriges maktcentra

Revisionismens segrar
Av Robert Faurisson

The Jewish hand behind Internet The Jews behind Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo!, MySpace, eBay...

Sverigedemokraterna - i Israels sold - Bröderna Ekeroth, Bieler, Frick

Ahmed Rami intervjuar tyske general Remer i AL SHAAB 

Kan man verkligen skilja sionismen från judendomen?
Av Ibrahim Alloush


The Founding Myths of Modern Israel
Roger Garaudy: "Den israeliska
statens grundläggande myter"


Utdrag från den sionistiska planen för Mellanöstern

Reel Bad Arabs - Revealing the racist Jewish Hollywood propaganda

Alliansen Sydafrika - Israel

Black Muslim leader Louis Farrakhan's Epic Speech in Madison Square Garden, New York  - A must see!

Leuchter-rapporten - Den första kemiska undersökningen av "gaskamrarna"

Israel Shahak: Jewish History, Jewish Religion
IsraelShahak: "Judisk historia,
Judisk religion"Varför behövs en islamisk revolution? - Av Ahmed Rami

Sions Vises Protokoll

Videos - viktig samling

Samlade citat om sionismen, judendomen, Radio Islam, etc

Förbjud det judiska Gamla Testamentet!
Av Ahmed Rami

Karikatyrer 

Aktivism! - Förena er i kampen!


Down with Zio-Apartheid
 Stop Jewish Apartheid!