HOME


French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Arabic
Portug.
Spanish
Italian
Norsk
Israel?
101 facts instead of the Jewish propaganda
Books, online, by Ahmed Rami
German , French , Portugues , English

Vad är Israel?

101 fakta istället för den judiska lögnpropagandan
av
Ahmed Rami
13

SYSTER MARIANNE
TARVLIGT ANGREPP PÅ SYSTER MARIANNE

 

I den judiska "kristna" tidningen Dagen, den prosionistiska tidningen Expressen och i flera andra tidningar publicerades den 26 februari 1988 ett "Öppet brev till Syster Marianne", där undertecknarna biskop Krister Stendahl och överrabbinen Morton Narrowe jämte sekreteraren Gunnel Borgegård i Samarbetsrådet för judar och kristna angriper syster Marianne för att 'bidra till judehat".

Det är en ömklig skrivelse som den kristne biskopen Krister Stendahl och den judiske överrabbinen från USA, nu mera i Stockholm verkande Morton Narrowe, har presterat - ömklig därför att angreppet på Syster Marianne är så fariséiskt, så fullt av hyckleri och grymheter.

Så här skriver herrarna Stendahl och Narrowe:

"Kära Syster Marianne. Du har talat om judar och judendom på ett sätt som fyller oss med sorg och bestörtning; Du måste förstå, att det känns som ett slag i ansiktet mot oss alla, och främst dem av våra medlemmar som själva eller genom släktingar upplevt vad förintelsen innebar. Vi måste alla med avsky avvisa ditt sätt att tala om förintelsen - även om du delvis avsåg att beskriva nazisternas tänkesätt:"

Detta är ett lika ynkligt som tarvligt angrepp på Syster Marianne. Vad Syster Marianne har sagt i en lång intervju för Radio Islam och senare i tidningsintervjuer är, att nazistiska Tyskland under andra världskriget - för över 43 år sedan - måste ha haft stora rent tekniska svårigheter att genomföra denna massförintelse. Alltså ett rent sakligt konstaterande. Vidare har hon sagt, att tyskarna erbjöd britterna att ta emot de ungerska judarna, men att britterna vägrade. I själva verket förhöll det sig så, att tyskarna sände chefen för den ungerska judenheten, Joel Brand från Budapest, till Kairo med uppdrag att förhandla med de ansvariga brittiska myndigheterna om att tyskarna åtog sig att sända en miljon judar till britterna i Mellanöstern eller Nordafrika i utbyte mot att tyskarna skulle få 10 000 lastbilar av de västallierade för att sätta in dem i kriget mot de framryckande ryssarna på östfronten, men britterna svarade med att fängsla Joel Brand och besvarade aldrig ens det tyska anbudet. Den som vill veta mer om denna sak hänvisas till en bok om denne Joel Brand och hans öde skriven av den judiske författaren Alex Weissberg. Boken utgavs på svenska med förord av den framlidne svenske sionisten, professor Hugo Valentin, och utkom på Natur och Kulturs förlag 1956. Vidare har Syster Marianne, i tidningen Dagen, sagt att många sionistiska propagandister har fått "förintelsen av judar på hjärnan". Hon har även sagt, att många andra folk har drabbats av samma och i vissa fall ännu värre katastrofer utan att detta är allmänt känt och aldrig omtalas om och om igen för att ursäkta övergrepp som de överlevande och efterlevande begår mot andra folk. Syster Marianne har nämnt, att tiotals miljoner indianer har utrotats i Nord- och Sydamerika, att i Lenins och Stalins Sovjet har över 20 miljoner ryssar och andra dödats eller omkommit under svåra umbäranden och lidanden i Gulag-arkipelagens dödsarbetsläger. Om detta har bl a den store ryske författaren och nobelpristagaren Alexander Solzjenitsyn skrivit flera dokumentära böcker. Men för sionisterna och deras anhängare är det bara den s k förintelsen av judar som räknas som "världshistoriens värsta illdåd" och detta som ett slags ursäkt för att sionisterna begår folkmord på palestinierna och stjäl deras land.

Visst har Syster Marianne rätt, när hon säger, att de sionistiska propagandisterna har fått denna judeförintelse på hjärnan. Men naturligtvis tål inte sionisterna att höra detta. De tål inte att höra sanningen, när den går dem emot. Åtminstone Krister Stendahl, såsom varande biskop, borde veta vad Jesus säger till judarna i Johannesevangeliet, 8 kapitlet, vers 44:

"Ni har djävulen till eder fader och vad eder fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början, och i sanning står han icke, ty sanning finns icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader."

Vill biskop Krister Stendahl, som tillhörande den evangeliska svenska kyrkan, förneka vad som klart och tydligt står i evangeliet? Vill han svika Jesu ord och i stället ta hans fienders ord, de fariséiska hycklarnas och lögnarnas till sitt hjärta?

 På typiskt fariséiskt och hycklande sätt fortsätter biskop Stendahl och den judiska överrabbinen Narrowe sitt "Öppna brev till Syster Marianne" på följande sätt:

"Vi ser dig, Syster Marianne, som en modig kristen, som förtjänar uppskattning och beundran för dina insatser för flyktingar. Många har dig att tacka få att de har överlevt och har sin fysiska och psykiska hälsa i behåll. Hur kommer det sig då, att du visar sådan okänslighet få det judiska folket? Varför kan du inte förmå dig att se sionismen som det judiska folkets befrielserörelse, sida vid sida med andra i vår tid?"

Vilket skamlöst hyckleri är inte detta! Detta säger alltså överrabbinen Morton Narrowe från USA, vilken kallats till Stockholm och endast är lojal mot Israel! Vet denne judiske rabbin inte att hans andliga hemland Israel har drivit iväg med list, våld och terror bortåt 800 000 av landet Palestinas egna urinvånare, vägrar att sedan låta dessa återvända samtidigt som man släpper in judar från hela världen. Judar som aldrig satt sin fot i Palestina. Vet denne rabbin inte, att Israel utövar ett exempellöst brutalt tyranni mot de kvarvarande palestinierna? Vet han inte, att Israel inte lyfter ett finger för att rädda eller ta emot en enda flykting som inte är jude? Vet inte den kristne biskopen Stendahl, att Israel förföljer de kristna i Israel och hindrar varje jude som övergått till kristendomen att ens komma in i Israel? Det beröm som herrarna Stendahl och Narrowe, den judiska statens vänner, ger Syster Marianne skulle hon straffas för med blixtsnabb utvisning och antagligen också tortyr i Israel.

Biskop Stendahl och överrabbin Narrowe säger också följande:

"Övergrepp mot palestinierna och deras rätt till land och politisk självständighet måste vi alla tillsammans fördöma utan omsvep." Ja, så långt låter det bra. Men sedan fortsätter de båda herrarna: "Men att därvid söka gudomlig sanktion i den kristna tolkningstraditionen, som fläckat kyrkans historia och Västerlandets inställning till judarna, är djupt oansvarigt och kan inte bli till välsignelse".

Vad menar Stendahl och Narrowe med detta? Jo, de åsyftar den tidigare kristna s k ersättningsteologin, där kyrkan skulle vara den enda legitima arvtagaren till Israels uppenbarelse och profetior på så sätt, att judarna fick spela rollen av motbild och syndabock i kristen förkunnelse och politiskt handlande. Detta är Stendahls och Narrowes angreppspunkt på Syster Marianne. I själva verket har Syster Marianne aldrig uttalat sig på detta förklenande och hotfulla sätt, utan hon har om och om igen försäkrat, att hon inte är judefientlig endast att hon ifrågasätter judarnas rätt till Palestina på det palestinska folkets bekostnad.

Det avgörande är emellertid beträffande "gudomlig sanktion", att det är sionisterna, som åberopar sin judiska stat Israel på gudomlig sanktion: att deras Gud i Bibeln har gett deras förfäder löfte om att besitta detta land - ett land som skall sträcka sig från Nilen till Eufrat. Vi rekommenderar biskop Stendahl att läsa vad alla de ledande sionisterna - från Theodor Herzl till David Ben-Gurion, Golda Meir, Menachem Begin och den nuvarande premiärministern Yitzhak Shamir har sagt om detta. Krister Stendahl kan även besöka Knesset, den israeliska riksdagsbyggnaden och där läsa denna inskription från Bibeln: Första Moseboken, 15 kapitlet, verserna 18-21, om dessa inte skulle vara bekanta för Stockholms stifts biskop. Överrabbinen Narrowe känner naturligtvis till detta - men låtsas vara okunnig om saken, när det passar honom.

Biskop Stendahl och överrabbinen Morton Marrowe avslutar sitt "Öppna brev till Syster Marianne" så här:

"Alltför mycket står på spel. Vi vädjar till dig att inte vrida klockan tillbaka. Äventyra inte den begynnande läkningsprocessen mellan judar och kristna:'

Syster Marianne uppmanas att "inte vrida klockan tillbaka"! Har man hört på maken! Vilken utstuderad fräckhet, vilket fariséiskt hyckleri! Vem är det som vridit klockan tillbaka om inte just sionisterna, när de erövrat Palestina och skapat sin judiska stat Israel med hänvisning till att detta var de judiska förfädernas hemland som deras Gud, den förfärlige Jahva, lovat dem! Vilket folk har den sagolika fräckheten att kräva tillbaka ett land som deras förfäder för över 2 000 år sedan skall ha haft. Inget annat folk än de sionistiska judarna har krävt detta - och naturligtvis har det väckt en storm av vrede och förbittring bland palestinierna som blivit offer för detta makalöst fräcka övervåld, vilket vi dagligen får bevittna. Lösningen på problemet bekymrar uppenbarligen inte biskopen och överrabbinen, nämligen att kräva att Israel genast utrymmer de ockuperade områdena Gaza och Västbanken, återlämnar Golanhöjderna till Syrien och gör Jerusalem till en fri stad, öppen för alla religioner. Och allt detta kan endast ske om USA och hela Västvärlden genast stoppar all vidare dollarhjälp och vapenleveranser till Israel. Israel skall utsättas för en världsomfattande bojkott ända tills det åtlytt FNs alla resolutioner och krav från hela den civiliserade världen. Därefter bör krav ställas på Israel att ge de kvarvarande palestinierna samma medborgerliga rättigheter som judarna och att ge de fördrivna palestinierna rätt att återvända till sina hemtrakter eller få full ekonomisk ersättning för de tusentals palestinska byar och hus som det sionistiska Israel sprängt i luften. Om judarna och deras efterlevande skall få ersättning av Västtyskland för vad de åsamkats under den nazistiska tiden, så skall palestinierna ha samma rätt till gottgörelse och ersättning.

Först sedan Israel uppfyllt alla dessa åtaganden kan den världsomfattande bojkotten av Israel inställas och en fruktbar samverkan mellan judar, kristna och muslimer ske - men inte förr!

När biskop Krister Stendahl och överrabbinen Morton Narrowe erkänner detta, då skall vi hälsa dem välkomna som goda bröder i mänsklighetens tjänst.

Så till sist några få ord om Syster Marianne: det är hon som står för renhet och hjärtats godhet utan att snegla på lämpliga opinionsvindar och utan att ta hänsyn till makthavare, det är hon som verkar i Jesu anda liksom i profeten Muhammeds, så fjärran som tänkas kan från listiga fariséer och överstepräster, som Jesus liknade vid "vitmenade gravar" och som han kallade "huggormsyngel"! (se intervjun med syster Marianne sid. 394 i denna bok)

  Nästa sida


Index över boken "Vad är Israel? ":

En "judisk stat"? - Vad är "judisk"?

Fakta om den judiska maffian

1- En tabu - Sionismen, judendomen

2- FÖRSÅTLIG SIONISTPROPAGANDA

3- INLEDANDE ORIENTERING OM SIONISMEN

4- VAD ÄR SIONISMEN? - MAFFIAN SOM HOTAR YTTRANDEFRIHETEN

5- ISRAEL - ETT MISSTAG

6- DEN BIBLISKA MYTEN OM JUDARNAS HEMLAND I PALESTINA

7- GAMLA TESTAMENTET SOM HISTORIESKILDRING

8- BLUFFEN OM "HISTORISKA RÄTTIGHETER"

9- UTVALDHETEN - GUDS EGENDOMSFOLK

10- VAD ÄR "ANTISEMITISM"? VILKA ÄR "ANTISEMITER"Den judiska makten och yttrandefriheten

11- VAD TÅL YTTRANDEFRIHETEN?

12- OKUNNIGHET I RIKSRADIONS DEBATT OM ANTISEMITISM

13- TARVLIGT ANGREPP PÅ SYSTER MARIANNE

14- FAKTA OM ISRAEL

15- SAKLIG KRITIK AV ISRAEL ÄR NOG DRABBANDE

16- RADIO ISLAM: INFORMATION ELLER "HETS"?

17- DÄRFÖR ÄR RADIO ISLAM "FARLIG"

18- ISRAELÄLSKARE ELLER JUDEHATARE

19- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1987-08-24

20- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-02-10

21- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-03-30

22- JKs DOM UTAN RÄTTEGÅNG 1988-03-30


Sionistcitat:

23- "ISRAEL ÄR INGEN DEMOKRATI"

24- "ISRAEL ÄR EN POLISSTAT"

25- PLIKTEN ATT FÖRDÖMA JUDISK NAZISM

26- FÖRAKTFULLA UTTALANDEN OM PALESTINIER OCH ARABER

27- SKALL VI LITA PÅ VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?

28- SKALL VI TRO VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?


Fakta istället för den judiska lögnpropagandan

29- OM SIONISMEN, JUDENDOMEN, ISRAEL

30- MOT SIONSIMENS RASISM OCH IMPERIALISM

31- HAR ISRAEL "RÄTT ATT EXISTERA SOM JUDISK STAT"?

32- DEN SIONISTISKA PROPAGANDATEKNIKENS EFFEKTER

33- SIONISMEN - EN SÄKERHETSRISK FÖR VÄRLDSFREDEN

34- AMERIKANSKA FILMER I SIONISMENS TJÄNST

35- SIONISMEN OCH SKULDMEDVETANDET HOS DE KRISTNA

36- SIONISMEN MÅSTE AVSLÖJAS

37- ISRAELS LEDARE, F D NAZIKOLLABORATÖRER

38- SIONISMEN LEGITIMERAR ANTISEMITISM

39- SIONISMEN EXPLOATERAR ANDRAS MEDLIDANDE

40- ÄR SIONISTER DEMOKRATER OCH VÄRLDSMEDBORGARE?

41- MÅSTE JUDAR HA ETT EGET LAND?

42- SIONISTER ORGANISERADE STALINS TERROR

43- SIONISTPROPAGANDAN OCH KULTUREN

44- DET FINNS EN "JUDISK MAFFIA"

45- HUR SIONISTERNA LURADE TILL SIG PALESTINA

46- DEN SIONISTISKA CHAUVINISMEN

47- JUDAR HAR I ALLA TIDER LEVT I OLIKA LÄNDER

48- DAGENS SIONISTER ÄR INTE ÄTTLINGAR TILL FORNTIDENS JUDAR

49- SIONISTISKA LÖGNER OCH UTPRESSNINGAR

50- SIONISTPROPAGANDANS SMÄDESKAMPANJER

51- SIONISTISK KONTROLL ÖVER OPINIONSMEDIA I USA

52- ANTISEMITISM - SIONISMENS GROGRUND

53- DEN SIONISTISKA HERREFOLKSMYTEN

54- "DET UTLOVADE LANDET" LEGITIMERAR ROVET AV PALESTINA

55- HAR JUDARNA ALLTID UTSATTS FÖR FÖRFÖLJELSER?

56- ISRAEL FÖRBJUDER NYA TESTAMENTET

57- DE SJU DÖDSSYNDERNA OCH JUDENDOMEN

58- HUR JAHVE UPPMANAR SITT UTVALDA FOLK

59- EN NATIONALRELIGION JUDENDOMEN SOM "SVENSKDOMEN"

60- GRYMHETER I JUDISK BIBELTRO


Sionism, Rasism och Nazism

61- VARFÖR DET HÄR ÄMNET?

62- SIONISMENS NAZISM

63- RASISMEN HOS VÄRLDSBERÖMDA SIONISTER

64- ANTISEMITISKA SIONISTER

65- SAMARBETET MELLAN SIONISTER OCH NAZISTER

66- DAGENS ISRAELISKA PARTIERS SAMARBETE MED NAZISTER

67- DOKUMENTATION AV SAMARBETET SIONISTER - NAZISTER

68/a- SIONISM OCH APARTHEID: ISRAEL OCH SYDAFRIKA

68/b-
SIONISM OCH RASISMDen judiska makten i USA

69- DEN JUDISKA LOBBYN I USA

70- JUDISKA LOBBYN I USA SABOTERAR YTTRANDEFRIHETEN

71- HUR DEN JUDISKA LOBBYN SKAFFAR SIG MAKT

72- HUR DEN JUDISKA LOBBYN ARBETAR I USA

73- ISRAEL - PARADIS FÖR USAs JUDISKA TERRORISTER

74- SIONISTERNAS INFLYTANDE PÅ USAs POLITIK

75- "HOLLYWOOD BEHÄRSKAS AV JUDAR"

76- KONGRESSMAN AVSLÖJAR DEN JUDISKA LOBBYN

77- MENORAH - STÖD I SVERIGE FÖR ISRAELS OCKUPATIONDen judiska makten i Sverige och Palestina

78- VEM FÖRSÖKTE FÖRA HORN BAKOM LJUSET?

79- INTERVJU MED JAN GUILLOU OM DEN PROSIONISTISKA PRESSEN

80- VARFÖR ÄR MORDET PÅ BERNADOTTE OKÄNT?

81- DEN LISTIGE WIESEL OCH LIKGILTIGHETEN

82- "WALDHEIMAFFÄREN" OCH PALMEMORDET

83- DE VERKLIGA AVVISARNA: "HÄNGAS ELLER SKJUTAS"?

84- SKALL PALESTINERNA VARA TACKSAMMA?

68-
SIONISM OCH RASISM

86- SAMMANFATTNING: BLUFFENS SJU PELARE

87- BEN BELLA: "VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ISRAEL"

88- BERTRAND RUSSEL OM PALESTINIERNAS ÖDE OCH ISRAEL

89- PER GAHRTON OM YTTRANDEFRIHETEN, OM SYSTER MARIANNE

90- PER GAHRTON: OM DET SIONISTISKA SPÅRET I PALMEMORDET

91- VAD SYSTER MARIANNE EGENTLIGEN SADE I RADIO ISLAM

92- BREV FRÅN AHMED RAMI TILL ÖVERRABBINEN NARROWE

93- HUR EN JUDISK ÖVERRABBIN SVARAR

94 Pravda: Ahmed Ramis idealism. Är Sverige ockuperat?

95
Varför dömdes Ahmed Rami? Vad är "juden" enligt Marx?

96
DEN JUDISKA FRÄCKHETEN - "SVERIGE BÖR BE OM URSÄKT"

97
SIONS VISES PROTOKOLL - ISRAELS POLITISKA FILOSOFI

98 Svensken och judeproblemet

99
Judendomen - en maffia. Frågor om "Holocaust"!

100
Judarnas växande makt i Sverige - En växande "förintelse"?

101
Sammanfattande 44 fakta istället för judisk propaganda.


Denna bok
Vad är Israel?
av Ahmed Rami
i fyra delar
för kopierting

Lättare att spara
You can order the books directly from:

Denna och andra Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:

Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240

Online - An interesting book:"The Protocols of Zion" in 6 languages:

English
The Protocols of Zion

French
Les Protocols de Sion

Deutsch
Die Protokoll der Zion

Svenska
Sions Vises Protokoll

Portugues
Os Protocolos de Sião

Russian
The Protocols of Zion

Radio Islam in other languages

French

English

Svenska

Deutsch

Russia

Arabic

Portug

Spanish

Italian

Norsk

Ahmed Rami,

grundaren av radiostationen: RADIO ISLAM

fondateur de RADIO ISLAM

Founder of the radio station: RADIO ISLAM  

Radio Islam
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.