HOME


French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Arabic
Portug.
Spanish
Italian
Norsk
Israel?
101 facts instead of the Jewish propaganda
Books, online, by Ahmed Rami
German , French , Portugues , English

Vad är Israel?

101 fakta istället för den judiska lögnpropagandan
av
Ahmed Rami
59
 

EN NATIONALRELIGION
JUDENDOMEN SOM "SVENSKDOMEN" 

 

JUDENDOMEN - EN NATIONALRELIGION
(ej som kristendomen eller islam en individens religion och en religion för alla folk).

LYDNAD
(det bärande kravet i judendomen) contra TROHET.

Innebörden av begreppet Lydnad i religiös mening och innebörden av begreppet Trohet kan förefalla för många, som inte närmare reflekterat över saken, som likartade, identiska. I själva verket föreligger det en djup skillnad mellan Lydnad och Trohet.

I den mosaiska trosbekännelsen krävs av det utvalda folket obehindrad och villkorslös Lydnad för Jahves/Herrens bud och stadgar. Denna lydnad för en högre och fruktansvärd potentat förutsätter underkastelse, som för att kunna tillfullo genomföras hos ett helt folk, kräver Övervakning och Kontroll, alltså ett system av Terror, som när Herren ger Mose order att upprätthålla den upplösta) ordningen i lägret genom att säga: "dräpen vem I finnen, vore det också broder eller vän eller frände". (2 Mos 32: 27)

Terrorn i detta system understryks ju genom ständiga hotelser från Herren att utdöma fasansfulla straff, som även titt och tätt verkställs (eftersom Jahve/Herren använder sig av fiendefolk som sitt straffredskap).

Kravet på Lydnad/Underkastelse medför ju inte bara ett legaliserat terrorvälde, utan även svek och hyckleri, eftersom detta krav på lydnad och obetingad underkastelse under ytterst stränga föreskrifter blir outhärdligt för många och leder till revolter, om inte genom direkt avfall och uppror så indirekt genom, just att i smyg, handla självrådligt, alltså genom svek och hyckleri. (I alla totalitära stater är ju just å ena sidan terrorsystemet och å andra sidan det mer eller mindre nödtvungna sveket och hyckleriet utmärkande.)

Trohet har emellertid en helt annan innebörd än lydnad, eftersom Trohet sker frivilligt, åtminstone i princip. Trohet, när den uppfylls, leder inte - i varje fall ej nödtvunget - till underkastelse och ytterst terror, utan till pliktuppfyllelse och Ära. Den som uppfyller Trohet tillerkänns ett samvete, och när han bryter sin avlagda trohetsed (i äktenskapet) eller inför sin konung eller sitt lands fana) är han medveten om att han därmed är pliktförgäten och handlar ärelöst (enligt de etiska principer som han med sin trohetsed underkastat sig i ett fritt val).

Trohet var den bärande individualistiska princip som bar upp de förkristna samhällena i Europa, både i Norden och i det antika Grekland liksom i det antika Rom, och som sedan överlevde i kristenheten, transponerad efter Kristi etiska budskap, särskilt under medeltiden. Trohet har sedan levt kvar men alltmer förflackats och uttunnats i våra sekulariserade samhällen, där individens frihet ofta överbetonats till självsvåld och därmed "otrohet". Men grunden för all moral och etik är ändå alltjämt ytterst Trohet.

Mosaismen och judendomen - liksom flera varianter av judaiserad kristendom och allmän liberalistisk sekularisering - känner ej till Trohet utan endast Lydnad som t ex lydnad för lagen (av fruktan för lagbrott med dess påföljder, ej djupare sett full trohet för lagen). Därför har vi en sådan omfattande rättsapparat med övervakning och kontroll av medborgarna, någon Trohet förväntar man sig ej längre, endast lydnad ("laglydnad") och denna lydnad förutsätter underkastelse som människor ofta är föga hågade att finna sig i utan gör sitt yttersta för att undkomma, när så är möjligt eller synes möjligt.

Här har vi alltså påtagliga effekter av mosaismen/judendomen i vår tid: kommunismens totalitära samhällssystem, där det allenahärskande partiet fungerar som en motsvarighet till det judiska prästväldet i den judiska teokratin, vidare också i våra sekularistiska demokratier: en byråkratisk kontrollapparat jämte ett omfattande hyckleri parat med betydande brottslighet på skilda nivåer, ofta som uttryck för frihet från det påtvingade laglydnadskravet, ofta som en otyglad hängivelse åt de lustar och laster, som inte längre är vare sig "ärelösa" eller "dödssynder". 

Idéhistoriskt bör man ha klart för sig att den judiska mosaismen väsentligen är semitisk i så motto att den främst torde ha påverkats av det semitiska Babylonien (dit hebréerna fördes i "fångenskap" och där de skrev utkasten till hela Gamla Testamentet - H G Wells säger i sin Världshistoria att judarna kom till Babylon som ett ociviliserat folk och återvände därifrån med en kultur).

Kristendomen däremot blev genom Jesus frigjord från det semitiska kulturgodset och starkt påverkad av flera främmande "ariska/indoeuropeiska" kulturer och religioner. Professor C Nortocote Parkinson (han med "Parkinsons lag") säger i sin bok "Öst och väst" (Bonniers 1965), där han först citerar S Radha-krishnan:

"Persiens och Indiens inflytande på Främre Orienten, där kristendomen uppstod, är tydligt Buddhistiska idéer vandrade till Medelhavets kuster genom de grekiska städerna, förmedlade av köpmän och missionärer. Alexandra låg ännu mer än Syrien öppet för österländska idéer. En sällsam blandning av idéer från de olika traditionerna, grekiska, babylonska, buddhistiska och zoriastriska, uppstod under första århundradet före Kristus. - Allt detta är sant. Det framgår tydligt av många episoder i evangelierna: de vise männen "från Österns länder" och liknelsen om såningsmannen är buddhistisk, Jesu frestelse är zoro-astrisk (från Persien), hans avstående från familjen är hinduisk. De etiska normerna kommer huvudsakligen från essénerna via Johannes Döparen, vilka i sin tur fått det mesta från buddhismen. Helveteseld ingår i mazda och zoroasterläran och Jesu död föregripes av Mithra, fornpersisk gudom, ljusets besegrare över mörkret - en religion som konkurrerade med kristendomen första århundradet efter Kristus. Från buddismen åter skulle det senare kristna klosterväsendet komma." (s. 123) 

Med den mosaiska judendomen (som på Jesu tid förvaltades av sadduceerna ("översteprästerna") och fariséerna och som räknas till den nutida judendomens läromästare) har kristendomen föga eller intet gemensamt. Oavsett hur det historiskt sett verkligen förhöll sig gick ju den evangeliske Jesus till storms mot just översteprästerna och särskilt fariséerna, som illasinnade och falska hycklare och kallade dem "huggormars avföda". Kristendomen har väsentligen påverkats av indoariska och indoeeuropeiska religioner, och därför var det kanske ingen tillfällighet att kristendomen kom att utbreda sig nästan uteslutande bland de "ariska" folken i västerlandet och omformas därefter med en gundläggande filosofisk och etisk uppfattning som bjärt kontrasterar mot den semitiska judendomen, fastän starka fundamentalistiska inslag i kristendomen - genom att kedja fast Gamla Testamentet vid Nya Testamente - röjde fatalt nog väg för mosaismen. 

Nästa sida


Index över boken "Vad är Israel? ":

En "judisk stat"? - Vad är "judisk"?

Fakta om den judiska maffian

1- En tabu - Sionismen, judendomen

2- FÖRSÅTLIG SIONISTPROPAGANDA

3- INLEDANDE ORIENTERING OM SIONISMEN

4- VAD ÄR SIONISMEN? - MAFFIAN SOM HOTAR YTTRANDEFRIHETEN

5- ISRAEL - ETT MISSTAG

6- DEN BIBLISKA MYTEN OM JUDARNAS HEMLAND I PALESTINA

7- GAMLA TESTAMENTET SOM HISTORIESKILDRING

8- BLUFFEN OM "HISTORISKA RÄTTIGHETER"

9- UTVALDHETEN - GUDS EGENDOMSFOLK

10- VAD ÄR "ANTISEMITISM"? VILKA ÄR "ANTISEMITER"Den judiska makten och yttrandefriheten

11- VAD TÅL YTTRANDEFRIHETEN?

12- OKUNNIGHET I RIKSRADIONS DEBATT OM ANTISEMITISM

13- TARVLIGT ANGREPP PÅ SYSTER MARIANNE

14- FAKTA OM ISRAEL

15- SAKLIG KRITIK AV ISRAEL ÄR NOG DRABBANDE

16- RADIO ISLAM: INFORMATION ELLER "HETS"?

17- DÄRFÖR ÄR RADIO ISLAM "FARLIG"

18- ISRAELÄLSKARE ELLER JUDEHATARE

19- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1987-08-24

20- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-02-10

21- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-03-30

22- JKs DOM UTAN RÄTTEGÅNG 1988-03-30


Sionistcitat:

23- "ISRAEL ÄR INGEN DEMOKRATI"

24- "ISRAEL ÄR EN POLISSTAT"

25- PLIKTEN ATT FÖRDÖMA JUDISK NAZISM

26- FÖRAKTFULLA UTTALANDEN OM PALESTINIER OCH ARABER

27- SKALL VI LITA PÅ VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?

28- SKALL VI TRO VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?


Fakta istället för den judiska lögnpropagandan

29- OM SIONISMEN, JUDENDOMEN, ISRAEL

30- MOT SIONSIMENS RASISM OCH IMPERIALISM

31- HAR ISRAEL "RÄTT ATT EXISTERA SOM JUDISK STAT"?

32- DEN SIONISTISKA PROPAGANDATEKNIKENS EFFEKTER

33- SIONISMEN - EN SÄKERHETSRISK FÖR VÄRLDSFREDEN

34- AMERIKANSKA FILMER I SIONISMENS TJÄNST

35- SIONISMEN OCH SKULDMEDVETANDET HOS DE KRISTNA

36- SIONISMEN MÅSTE AVSLÖJAS

37- ISRAELS LEDARE, F D NAZIKOLLABORATÖRER

38- SIONISMEN LEGITIMERAR ANTISEMITISM

39- SIONISMEN EXPLOATERAR ANDRAS MEDLIDANDE

40- ÄR SIONISTER DEMOKRATER OCH VÄRLDSMEDBORGARE?

41- MÅSTE JUDAR HA ETT EGET LAND?

42- SIONISTER ORGANISERADE STALINS TERROR

43- SIONISTPROPAGANDAN OCH KULTUREN

44- DET FINNS EN "JUDISK MAFFIA"

45- HUR SIONISTERNA LURADE TILL SIG PALESTINA

46- DEN SIONISTISKA CHAUVINISMEN

47- JUDAR HAR I ALLA TIDER LEVT I OLIKA LÄNDER

48- DAGENS SIONISTER ÄR INTE ÄTTLINGAR TILL FORNTIDENS JUDAR

49- SIONISTISKA LÖGNER OCH UTPRESSNINGAR

50- SIONISTPROPAGANDANS SMÄDESKAMPANJER

51- SIONISTISK KONTROLL ÖVER OPINIONSMEDIA I USA

52- ANTISEMITISM - SIONISMENS GROGRUND

53- DEN SIONISTISKA HERREFOLKSMYTEN

54- "DET UTLOVADE LANDET" LEGITIMERAR ROVET AV PALESTINA

55- HAR JUDARNA ALLTID UTSATTS FÖR FÖRFÖLJELSER?

56- ISRAEL FÖRBJUDER NYA TESTAMENTET

57- DE SJU DÖDSSYNDERNA OCH JUDENDOMEN

58- HUR JAHVE UPPMANAR SITT UTVALDA FOLK

59- EN NATIONALRELIGION JUDENDOMEN SOM "SVENSKDOMEN"

60- GRYMHETER I JUDISK BIBELTRO


Sionism, Rasism och Nazism

61- VARFÖR DET HÄR ÄMNET?

62- SIONISMENS NAZISM

63- RASISMEN HOS VÄRLDSBERÖMDA SIONISTER

64- ANTISEMITISKA SIONISTER

65- SAMARBETET MELLAN SIONISTER OCH NAZISTER

66- DAGENS ISRAELISKA PARTIERS SAMARBETE MED NAZISTER

67- DOKUMENTATION AV SAMARBETET SIONISTER - NAZISTER

68/a- SIONISM OCH APARTHEID: ISRAEL OCH SYDAFRIKA

68/b-
SIONISM OCH RASISMDen judiska makten i USA

69- DEN JUDISKA LOBBYN I USA

70- JUDISKA LOBBYN I USA SABOTERAR YTTRANDEFRIHETEN

71- HUR DEN JUDISKA LOBBYN SKAFFAR SIG MAKT

72- HUR DEN JUDISKA LOBBYN ARBETAR I USA

73- ISRAEL - PARADIS FÖR USAs JUDISKA TERRORISTER

74- SIONISTERNAS INFLYTANDE PÅ USAs POLITIK

75- "HOLLYWOOD BEHÄRSKAS AV JUDAR"

76- KONGRESSMAN AVSLÖJAR DEN JUDISKA LOBBYN

77- MENORAH - STÖD I SVERIGE FÖR ISRAELS OCKUPATIONDen judiska makten i Sverige och Palestina

78- VEM FÖRSÖKTE FÖRA HORN BAKOM LJUSET?

79- INTERVJU MED JAN GUILLOU OM DEN PROSIONISTISKA PRESSEN

80- VARFÖR ÄR MORDET PÅ BERNADOTTE OKÄNT?

81- DEN LISTIGE WIESEL OCH LIKGILTIGHETEN

82- "WALDHEIMAFFÄREN" OCH PALMEMORDET

83- DE VERKLIGA AVVISARNA: "HÄNGAS ELLER SKJUTAS"?

84- SKALL PALESTINERNA VARA TACKSAMMA?

68-
SIONISM OCH RASISM

86- SAMMANFATTNING: BLUFFENS SJU PELARE

87- BEN BELLA: "VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ISRAEL"

88- BERTRAND RUSSEL OM PALESTINIERNAS ÖDE OCH ISRAEL

89- PER GAHRTON OM YTTRANDEFRIHETEN, OM SYSTER MARIANNE

90- PER GAHRTON: OM DET SIONISTISKA SPÅRET I PALMEMORDET

91- VAD SYSTER MARIANNE EGENTLIGEN SADE I RADIO ISLAM

92- BREV FRÅN AHMED RAMI TILL ÖVERRABBINEN NARROWE

93- HUR EN JUDISK ÖVERRABBIN SVARAR

94 Pravda: Ahmed Ramis idealism. Är Sverige ockuperat?

95
Varför dömdes Ahmed Rami? Vad är "juden" enligt Marx?

96
DEN JUDISKA FRÄCKHETEN - "SVERIGE BÖR BE OM URSÄKT"

97
SIONS VISES PROTOKOLL - ISRAELS POLITISKA FILOSOFI

98 Svensken och judeproblemet

99
Judendomen - en maffia. Frågor om "Holocaust"!

100
Judarnas växande makt i Sverige - En växande "förintelse"?

101
Sammanfattande 44 fakta istället för judisk propaganda.


Denna bok
Vad är Israel?
av Ahmed Rami
i fyra delar
för kopierting

Lättare att spara
You can order the books directly from:

Denna och andra Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:

Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240

Online - An interesting book:"The Protocols of Zion" in 6 languages:

English
The Protocols of Zion

French
Les Protocols de Sion

Deutsch
Die Protokoll der Zion

Svenska
Sions Vises Protokoll

Portugues
Os Protocolos de Sião

Russian
The Protocols of Zion

Radio Islam in other languages

French

English

Svenska

Deutsch

Russia

Arabic

Portug

Spanish

Italian

Norsk

Ahmed Rami,

grundaren av radiostationen: RADIO ISLAM

fondateur de RADIO ISLAM

Founder of the radio station: RADIO ISLAM  

Radio Islam
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.