HOME


French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Arabic
Portug.
Spanish
Italian
Norsk
Israel?
101 facts instead of the Jewish propaganda
Books, online, by Ahmed Rami
German , French , Portugues , English

Vad är Israel?

101 fakta istället för den judiska lögnpropagandan
av
Ahmed Rami
62 

SIONISMENS NAZISM

 

När man försvarar palestiniernas rätt till deras eget land, Palestina, som berövats dem av sionisterna med deras judiska stat Israel, och när man i analogi därmed fördömer detta Israel och dess ideologi, sionismen, i själva Israel liksom i olika länder där sionismen är aktivt verksam att stödja Israel politiskt och ekonomiskt, då tillgriper sionisterna och deras tanklösa anhängare ständigt samma metod, nämligen att avfärda de förtryckta palestiniernas försvarare som "antisemiter", judehatare, och associerar dem därmed till nazisterna och deras judeförföljelser och judemord under andra världskriget, väl medvetna om att detta är ett synnerligen effektivt propagandavapen att nedtysta och ta kål på motståndarna, eftersom ingen vill bli stämplad som nazist och ha minsta samröre med Hitler och hans anhang, hur politiskt tillintetgjord nazismen än är 42 år efter Hitler-Tysklands totala nederlag och upplösning.

Detta att stämpla försvaret för de skändade palestinierna och fördömandet av sionismen och dess stat Israel som antisemitism, är inte bara ett fult propagandatrick för att skydda och rättfärdiga Israel, alltså ett skydd och rättfärdigande av rov, våld och förtryck som ständigt pågår och inte tillhör ett passerat förflutet. Detta fula propagandatrick fyller också uppgiften att framställa sionismen i förryckt skepnad som antisemitismens och nazismens motsats. I själva verket förhåller det sig tvärtom: sionismen är spegelvänd antisemitism och nazism.

Som vi tidigare ofta framhållit har sionismen alla antisemitismens och nazismens ideologiska kännetecken: föreställningen om ett herrefolk som anser sig vara förmer än andra folk med rätt att behärska dem, den fanatiska hängivenheten och den lika lömska som försåtligt upphetsande propagandan för att lura folk, förhärligandet av militära dygder och den råa styrkan - allt detta är gemensamt för nazister och sionister.

Naturligtvis söker sionisterna på alla sätt dölja detta djupgående ideologiska och politiska samband mellan nazismen och sionismen - just genom att agera och agitera som den politiskt döda nazismens ivrigaste fiende och brännmärka varje kritiker av sionismen som antisemit och nazist. Precis som Hitler en gång i sin "Mein Kampf" på tal om massorna och propaganda, förlitar sig sionisterna på massornas okunnighet, lättrörlighet, dumhet och feghet: att de är för okunniga för att direkt avslöja lögner, att de är så lättrörliga att de låter sig påverkas av enkla slagord för eller emot något, att de antingen ger sig hän åt dyrkan av något eller hat mot något, att de är intellektuellt alltför loja eller otränade för att kunna genomskåda falska propagandafraser eller falska påståenden och oriktiga eller halvsanna slutsatser och att folk i allmänhet är alltför fega för att våga stå för sin egen uppfattning när den strider mot den förhärskande opinionens, att fegheten leder till konformism och anpassning.

Förutsättningen för detta tyranni över massorna är naturligtvis att man behärskar massmediainstrumenten för massornas påverkan och styrning. I den totalitära staten av den typ som fascismen och nazismen upprättade erbjuder detta inga oöverstigliga svårigheter: där införs statlig censur på varje obekväm åsikt och statsmakten eller det allenarådande partiet kontrollerar och styr all opinionsförmedling. I kapitalistiska demokratier av västerländsk typ, där det åtminstone officiellt råder full åsiktsfrihet och rätt att kritisera de makthavande, är det inte så lätt att kunna utöva åsiktstyranni mot massorna - men det kan gå åtminstone vad gäller en speciell fråga under förutsättning att man har eller kan utöva en tillräckligt stark kontroll över denna speciella fråga kring ett visst föreställningskomplex. För sionismen är detta föreställningskomplex följande - teser som ständigt upprepas:

1) Judar har alltid förföljts.

2) Judar har på ett ojämförligt fasaväckande sätt massmördats av nazisterna i Hitlers Tyskland. 

3) Andra länder gjorde inte tillräckligt för att rädda judarna undan de nazistiska judebödlarna.

4) De flesta - eller i varje fall många - åsåg passivt hur nazisterna massmördade judarna, ja, många av dem tyckte det bara var bra att på detta sätt bli kvitt judarna och det var även många som hjälpte nazisterna att massmörda judarna.

5) Israel är den enda räddningen för judarna, ty med Israel har judarna äntligen "kommit åter till sitt gamla hemland" och har fått sin egen stat som de känner sig lyckliga över, de har därmed fått sin förlorade nationella självaktning åter.

6) Israel har visat sig sällsynt livsdugligt genom att besegra övermäktiga grannar i krig som vill förinta Israel, varefter den judiska tragedin skulle återkomma och bli än mer förödande.

Slutsatserna av dessa sionismens propagandateser blir följande, som också ständigt upprepas så att massorna får in dem i sitt undermedvetna och accepterar dem utan eftertanke:

1) Judar kräver av oss ett särskilt deltagande, en särskild välvilja och sympati.

2) Detta deltagande och denna välvilja förstärks ytterligare av nazisternas fasansfulla judemord: detta får på inga villkor hända igen!

3) Genom vår själviskhet var vi medansvariga i nazisternas ohyggliga judemord: vi har syndat och vi måste sona denna vår skuld genom att understödja judarna, annars är vi medbrottslingar till ännu ett uppflammande judemord!

4) Längst inne var det nog så att alltför många av sitt besinningslösa judehat ville bli av med judarna: vår medskyldighet är fruktansvärd, vi måste sona detta genom att visa judarna förståelse och välvilja, all kritik av dem kan ge förnyad kraft åt judehatet!

5) Jovisst är Israel judarnas enda räddning och en återvunnen stolthet för dem: att beröva dem Israel vore ett oförlåtligt brott, att vi ådrog oss en svår synd, trots vår insikt om judehatets fruktansvärda följder! Vi måste trots allt stödja Israel!

6) Ja, judarna har sannerligen visat sig värdiga sin judiska stat, när de besegrat de hätska och övermäktiga arabiska staterna. Vi måste beundra judarna, för deras offervillighet och för deras tapperhet och duglighet.

Det är så här den sionistiska propagandan ständigt förs och genom psykologisk och moralisk utpressningstaktik kan den förlama varje motstånd också i demokratiska länder, där det råder åsiktsfrihet. Ty åsikten att Israel är en alltigenom orättfärdig stat och sionismen en judisk nazism blir inför denna sionismens propaganda fullständigt misstänkliggjord som direkt ondskefull eller aningslöst ondskefull - så länge det inte erbjuds motsvarande propagandaresurser att ingående bemöta denna sionistiska propaganda och ständigt kunna utmana sionisterna på offentlig debatt. Följande ifrågasättanden av sionismens propagandateser måste föras fram:

1) Har verkligen judar förföljts mer än andra trosbekännare och folkgrupper? Och varför har judarna förföljts - har judarna varit medskyldiga?

2) Var nazisternas massmord av judar "unika"? Och hur mycket är egentligen till fullo klarlagt om dessa massmord? Vad är masshysteri, vad är propaganda och vad är verklighet? 

3) Mottog verkligen inte andra länder, judar från det nazistiska Tyskland, senare det införlivade Österrike och Tjeckoslovakien före kriget? Och hur stora var möjligheterna under kriget ...? Och med anledning därav: tar den judiska staten Israel emot förföljda kristna, muslimer och andra icke-judar?

4) Varför väckte så många judar i Östeuropa under kriget så många människors hat och illvilja? Fanns det någon orsak? Och i så fall vilken? Borde man inte undersöka den saken och redovisa detta? 

5) Är verkligen "det hotade och hatade Israel" den enkla räddningen för judarna? Eller är denna sionistiska stat kanske en fälla för judarna?

6) Hur har Israel blivit en övermäktig militärmakt? Vilka resurser förfogar själva det lilla Israel över? Varifrån får Israel hjälpen? Och hur fungerar denna hjälp från USA? Med vilka metoder arbetar Israel här? Borde inte detta närmare undersökas och redovisas? 

Nästa sida


Index över boken "Vad är Israel? ":

En "judisk stat"? - Vad är "judisk"?

Fakta om den judiska maffian

1- En tabu - Sionismen, judendomen

2- FÖRSÅTLIG SIONISTPROPAGANDA

3- INLEDANDE ORIENTERING OM SIONISMEN

4- VAD ÄR SIONISMEN? - MAFFIAN SOM HOTAR YTTRANDEFRIHETEN

5- ISRAEL - ETT MISSTAG

6- DEN BIBLISKA MYTEN OM JUDARNAS HEMLAND I PALESTINA

7- GAMLA TESTAMENTET SOM HISTORIESKILDRING

8- BLUFFEN OM "HISTORISKA RÄTTIGHETER"

9- UTVALDHETEN - GUDS EGENDOMSFOLK

10- VAD ÄR "ANTISEMITISM"? VILKA ÄR "ANTISEMITER"Den judiska makten och yttrandefriheten

11- VAD TÅL YTTRANDEFRIHETEN?

12- OKUNNIGHET I RIKSRADIONS DEBATT OM ANTISEMITISM

13- TARVLIGT ANGREPP PÅ SYSTER MARIANNE

14- FAKTA OM ISRAEL

15- SAKLIG KRITIK AV ISRAEL ÄR NOG DRABBANDE

16- RADIO ISLAM: INFORMATION ELLER "HETS"?

17- DÄRFÖR ÄR RADIO ISLAM "FARLIG"

18- ISRAELÄLSKARE ELLER JUDEHATARE

19- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1987-08-24

20- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-02-10

21- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-03-30

22- JKs DOM UTAN RÄTTEGÅNG 1988-03-30


Sionistcitat:

23- "ISRAEL ÄR INGEN DEMOKRATI"

24- "ISRAEL ÄR EN POLISSTAT"

25- PLIKTEN ATT FÖRDÖMA JUDISK NAZISM

26- FÖRAKTFULLA UTTALANDEN OM PALESTINIER OCH ARABER

27- SKALL VI LITA PÅ VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?

28- SKALL VI TRO VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?


Fakta istället för den judiska lögnpropagandan

29- OM SIONISMEN, JUDENDOMEN, ISRAEL

30- MOT SIONSIMENS RASISM OCH IMPERIALISM

31- HAR ISRAEL "RÄTT ATT EXISTERA SOM JUDISK STAT"?

32- DEN SIONISTISKA PROPAGANDATEKNIKENS EFFEKTER

33- SIONISMEN - EN SÄKERHETSRISK FÖR VÄRLDSFREDEN

34- AMERIKANSKA FILMER I SIONISMENS TJÄNST

35- SIONISMEN OCH SKULDMEDVETANDET HOS DE KRISTNA

36- SIONISMEN MÅSTE AVSLÖJAS

37- ISRAELS LEDARE, F D NAZIKOLLABORATÖRER

38- SIONISMEN LEGITIMERAR ANTISEMITISM

39- SIONISMEN EXPLOATERAR ANDRAS MEDLIDANDE

40- ÄR SIONISTER DEMOKRATER OCH VÄRLDSMEDBORGARE?

41- MÅSTE JUDAR HA ETT EGET LAND?

42- SIONISTER ORGANISERADE STALINS TERROR

43- SIONISTPROPAGANDAN OCH KULTUREN

44- DET FINNS EN "JUDISK MAFFIA"

45- HUR SIONISTERNA LURADE TILL SIG PALESTINA

46- DEN SIONISTISKA CHAUVINISMEN

47- JUDAR HAR I ALLA TIDER LEVT I OLIKA LÄNDER

48- DAGENS SIONISTER ÄR INTE ÄTTLINGAR TILL FORNTIDENS JUDAR

49- SIONISTISKA LÖGNER OCH UTPRESSNINGAR

50- SIONISTPROPAGANDANS SMÄDESKAMPANJER

51- SIONISTISK KONTROLL ÖVER OPINIONSMEDIA I USA

52- ANTISEMITISM - SIONISMENS GROGRUND

53- DEN SIONISTISKA HERREFOLKSMYTEN

54- "DET UTLOVADE LANDET" LEGITIMERAR ROVET AV PALESTINA

55- HAR JUDARNA ALLTID UTSATTS FÖR FÖRFÖLJELSER?

56- ISRAEL FÖRBJUDER NYA TESTAMENTET

57- DE SJU DÖDSSYNDERNA OCH JUDENDOMEN

58- HUR JAHVE UPPMANAR SITT UTVALDA FOLK

59- EN NATIONALRELIGION JUDENDOMEN SOM "SVENSKDOMEN"

60- GRYMHETER I JUDISK BIBELTRO


Sionism, Rasism och Nazism

61- VARFÖR DET HÄR ÄMNET?

62- SIONISMENS NAZISM

63- RASISMEN HOS VÄRLDSBERÖMDA SIONISTER

64- ANTISEMITISKA SIONISTER

65- SAMARBETET MELLAN SIONISTER OCH NAZISTER

66- DAGENS ISRAELISKA PARTIERS SAMARBETE MED NAZISTER

67- DOKUMENTATION AV SAMARBETET SIONISTER - NAZISTER

68/a- SIONISM OCH APARTHEID: ISRAEL OCH SYDAFRIKA

68/b-
SIONISM OCH RASISMDen judiska makten i USA

69- DEN JUDISKA LOBBYN I USA

70- JUDISKA LOBBYN I USA SABOTERAR YTTRANDEFRIHETEN

71- HUR DEN JUDISKA LOBBYN SKAFFAR SIG MAKT

72- HUR DEN JUDISKA LOBBYN ARBETAR I USA

73- ISRAEL - PARADIS FÖR USAs JUDISKA TERRORISTER

74- SIONISTERNAS INFLYTANDE PÅ USAs POLITIK

75- "HOLLYWOOD BEHÄRSKAS AV JUDAR"

76- KONGRESSMAN AVSLÖJAR DEN JUDISKA LOBBYN

77- MENORAH - STÖD I SVERIGE FÖR ISRAELS OCKUPATIONDen judiska makten i Sverige och Palestina

78- VEM FÖRSÖKTE FÖRA HORN BAKOM LJUSET?

79- INTERVJU MED JAN GUILLOU OM DEN PROSIONISTISKA PRESSEN

80- VARFÖR ÄR MORDET PÅ BERNADOTTE OKÄNT?

81- DEN LISTIGE WIESEL OCH LIKGILTIGHETEN

82- "WALDHEIMAFFÄREN" OCH PALMEMORDET

83- DE VERKLIGA AVVISARNA: "HÄNGAS ELLER SKJUTAS"?

84- SKALL PALESTINERNA VARA TACKSAMMA?

68-
SIONISM OCH RASISM

86- SAMMANFATTNING: BLUFFENS SJU PELARE

87- BEN BELLA: "VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ISRAEL"

88- BERTRAND RUSSEL OM PALESTINIERNAS ÖDE OCH ISRAEL

89- PER GAHRTON OM YTTRANDEFRIHETEN, OM SYSTER MARIANNE

90- PER GAHRTON: OM DET SIONISTISKA SPÅRET I PALMEMORDET

91- VAD SYSTER MARIANNE EGENTLIGEN SADE I RADIO ISLAM

92- BREV FRÅN AHMED RAMI TILL ÖVERRABBINEN NARROWE

93- HUR EN JUDISK ÖVERRABBIN SVARAR

94 Pravda: Ahmed Ramis idealism. Är Sverige ockuperat?

95
Varför dömdes Ahmed Rami? Vad är "juden" enligt Marx?

96
DEN JUDISKA FRÄCKHETEN - "SVERIGE BÖR BE OM URSÄKT"

97
SIONS VISES PROTOKOLL - ISRAELS POLITISKA FILOSOFI

98 Svensken och judeproblemet

99
Judendomen - en maffia. Frågor om "Holocaust"!

100
Judarnas växande makt i Sverige - En växande "förintelse"?

101
Sammanfattande 44 fakta istället för judisk propaganda.


Denna bok
Vad är Israel?
av Ahmed Rami
i fyra delar
för kopierting

Lättare att spara
You can order the books directly from:

Denna och andra Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:

Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240

Online - An interesting book:"The Protocols of Zion" in 6 languages:

English
The Protocols of Zion

French
Les Protocols de Sion

Deutsch
Die Protokoll der Zion

Svenska
Sions Vises Protokoll

Portugues
Os Protocolos de Sião

Russian
The Protocols of Zion

Radio Islam in other languages

French

English

Svenska

Deutsch

Russia

Arabic

Portug

Spanish

Italian

Norsk

Ahmed Rami,

grundaren av radiostationen: RADIO ISLAM

fondateur de RADIO ISLAM

Founder of the radio station: RADIO ISLAM  

Radio Islam
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.