HOME

 

Judisk häxprocess i Sverige
av
Ahmed Rami

 

3

HÄXJAKTEN MOT RADIO ISLAM

 

Den sionistiska häxjakten mot Radio Islam utgör ett exempel på den judiska intellektuella terrorismen i Världen. Så snart någon vågar beröra, i massmedierna, något sionistiskt tabu och vågar radikalt kritisera sionismen, så mobiliserar den judiska lobbyn genast sin mäktiga sionistiska maffia för att tysta denna avvikande röst.

För sionisterna, är Radio Islam ett "nytt fenomen"

En muslim som har fräckheten att tala ut (på svenska i närradion) om den judiska maktkoncentrationen i Västvärlden och dess stöd till den barbariska judiska ockupationen i Palestina. En muslim som "vågar" utöva sin mänskliga rättighet till yttrandefrihet.

Samtidigt som opinionen, förra året (1989), mobiliserades av de sionistiska massmedierna "till försvar för Salman Rushdies yttrandefrihet", så mobiliserade sionisterna de intellektuella, massmedierna och det svenska "rättsväsendet", för att tysta Radio Islam.

Den judiske propagandisten, Elie Wiesel, angav tonen då han, i en artikel i Expressen, uppmanade medierna och myndigheterna att tysta Radio Islam och ställa dess ansvariga inför "rätta"!

Men de "intellektuella" papegojorna som fanatiskt har försvarat Rushdies "rätt" till att häda mot Islam, skulle inte själva våga häda mot Bonniers!

Denna sionistiska kampanj mot Radio Islam började genast efter de första sändningarna. Hundratals anmälningar mot mig, från hela Sverige, strömmade in till Justitiekanslern. En judisk "lyssnare" från Göteborg, där Radio Islam inte hörs, skrev en anmälan till JK med 12 sidor citat från Radio Islams program!

Judiska delegationer från judiska organisationer, och t o m från USA, kom och uppvaktade JK för att kräva Radio Islams "omedelbara" avstängning. Radio Islam angreps våldsamt i TV, redan sommaren 1987, av Per Ahlmark och jag vägrades rätt till genmäle.

Den 27 januari 1988 skrev journalisten Sune Olofson i Svenska Dagbladet följande:

" JK Hans Stark känner till innehållet i Radio Islam. Han har uppvaktats av Gabriel Romanus, Svenska Kommittén mot Antisemitism, Stefan Meisels, Judiska församlingarnas centralråd, Gabriel Stein, Anti-Defamatioa League (ADL) och statsvetaren Svante Hansson, bosatt i Paris. Dessa vill stoppa Radio Islam.

JK Hans Stark såger till SvD: - Det pågår en diskussion om Palestinasfrågan i Radio Islam och sådant måste vi kunna ta. Frågor av det hår slaget bör inte sopas under mattan, det år det farligaste av allt.

Svante Hansson har på Judiska församlingens uppdrag granskat Radio Islams sändningar."

Israels FN-ambassadör har (i ett samtal i New York, med Per Ahlmark, publicerat i den sioniststyrda svenska tidningen Expressen), kritiserat den svenska regeringen, som har tillåtet denna islamiska radiostations existens.

Den sionistiske agitatorn Elie Wiesel har också, från USA, bidragit med aggressiva uttalanden mot mig både i Expressen och i de amerikanska tidningarna som också där är helt dominerade av den sionistiska lobbyn.

Den judiska frimurarorganisationen, B'nai B'rith höll 1989 en kongress i Stockholm, med mer än 500 deltagare från hela Europa, för att ge sitt stöd åt den sionistiska kampanjen mot Radio Islam.

Eftersom det var omöjligt för mig att komma till tals i de av sionisterna dominerade massmedierna - för att bemöta mina motståndare - så harjag publicerat tre böcker: Vad är Israel?, Israels makt i Sverige och Ett liv för frihet.

Under sionisternas intensiva påtryckningar beslöt Justitiekanslern i mars 1988 att väcka åtal mot mig.

Per Ahlmark, en av sionisternas talesmän i Sverige, förklarade i Sydsvenska Dagbladet, av den 31 mars 1988, att: Kampanjen mot Radio Islam "har lett till seger för oss - Vi har nu lyckats få myndigheterna på vår sida."!!

Alltså, Justitiekanslern gav till slut efter för de starka sionistiska påtryckningarna och beslöt att väcka åtal mot mig för "missaktning mot den judiska folkgruppen". Som om det vore obligatoriskt att hysa högaktning för den judiska ockupationen i Palestina!

Min bok Vad är Israel? har också åtalats för bl a, enligt chefsåklagare Bondestam, att ha publicerat en karikatyr som jämför USAs f d utrikesminister med nazisterna, så har ' Ahmed Rami missaktat det judiska folket, i Kissingers person!!"!!

Förutom boken Vad är Israel? så har sammanlagt 64 uttalanden från Radio Islams sändningar åtalats.

Rättegången mot mig började den 5 september 1989 och pågick i två månader, fram till den 14 november. Detta är troligen den längsta rättegången i svensk historia:

Samtliga åtalade program har spelats upp från band inför juryn och domarna. En svensk skådespelare, Leif Stålhammar, har läst upp de åtalade texterna ur boken Vad är Israel?

Åklagarsidan har kallat fyra vittnen:

Den judiske överrabbinen Mortoa Narrowe: bl a för att rättfärdiga de beskjutningarna av palestinska barn under intifadan, med att "... stenarna som barnen kastar mot de judiska soldaterna är ju för stora."

Och överrabbinen visar med händerna hur stora stenarna är.

Det andra vittnet var den judiske professorn i medicin, Georg Klein. Han anförde inför rätten bl a att många "överlevande" från "Holocaust" åsamkats psykiska problem p g a att de lyssnat till Radio Islams sändningar! Professor Klein vittnade i sin egenskap av en f d "förintad" jude och försökte (på allvar) göra gällande att: "Hitler berövade oss livet genom "förintelsen" och nu vill Rami beröva oss vår död genom att förneka denna förintelse, vår Holocaust."

Den tredje av åklagarens vittnen var den prosionistiske historieprofessorn Jörgen Weibull, som kom för att vittna om att: Ahmed Ramis kritik mot judarna "är inspirerad av nazismen och antisemitismen ..." och att, " ... Ramis kritik mot judendomen är identisk med den kritik som Hitler framförde: följaktligen bör boken, Vad är Israel?, liksom radiostationen förbjudas liksom man förbjöd Hitlers Mein Kampf..."

Uttalanden som Weibull har uppfattat som inspirerade av Hitlers bok var inget annat än citat från Gamla Testamentet (GT), Karl Marx, Jesus. Luther, Voltaire, Profeten Mohamed m tl om judendomen och judarna, som sändes i Radio Islam.

Weibul gick så långt att han menade att, Marx' citat "är inspirerat av Hitler i kritiken mot judendomen."!!! Ett sensationell teori från en svensk historieprofessor!

Åklagarens fjärde vittne var prosionisten och f d biskopen Krister Stendahl, numera professor emeritus vid Harvarduniversitetet i Boston. Han kom, speciellt kallad av chefsåklagaren, från Boston för att "vittna" mot Radio Islam. Stendahl gjorde bl a gällande att Ahmed Ramis tolkning av GT, i sin kritik mot Israel, är falsk och kriminell och att endast judarna själva har rätt att definiera sig och tolka sitt Gamla Testamente."! En märklig logik från Stendahl som om det t ex är bara nazisterna som har rätt att tolka sina egna texter och sin egen ideologi.

Är det inte så att den judiska självdefinitionen innefattar "rätten" att lägga beslag på Palestina och att utrota det palestinska folket? Och är inte denna judiska självdefinition även per definition en krigsförklaring mot den muslimska nationen och en aggression mot det palestinska folket?

I egenskap av f d biskop i Stockholm hävdade Krister Stendahl att Luthers kritiska åsikter i hans bok Judarna och deras lögner är en skam för kristenheten.! Stendahl är anhängare av sionisternas självdefinition att, "sionismen är det judiska folkets benfrihetsrörelse."! Radio Islam har i sina program definierat judendomen som "en lära som legitimerar rov av andra fo!ks land. Denna Radio Islams definition - som inte stämmer med sionisternas självdefinition - upprörde Stendahl! Radio Islam anser att judendomen legitimerar det folkmord som pågår mot palestinierna och följaktligen mot den muslimska nationen och mot hela mänskligheten och att sionismen är en rasistisk, nationalistisk och kolonialistisk biprodukt från judendomen, vilken syftar till att omsätta i handling de påbud som explicit återfinns i judendomen och i judarnas heliga skrifter (Gamla Testamentet och Talmud) dvs: "återvändandet" för judarna från "diasporan" till "det utlovade landet", Palestina!

"Nästa år i Jerusalem", "diasporan", "återvändandet° och begreppet "det utvalda folket" är nämligen centrala begrepp i judendomen.

Åklagaren har åberopat Stendahl som vittne "för att bevisa att Ahmed Ramis tolkningar av Bibeln är orimliga"!!

I denna bok harjag ingående granskat åklagarens vittnens vittnesmål.

Försvarssidan kallade två vittnen:

Professor Jan Hjärpe från Lunds universitet och professor Jan Bergman från universitetet i Uppsala. I denna bok publicerar jag långa utdrag från Bergmans och Hjärpes vittnesmål.

Professor Hjärpe sade i rätten bl a att de åsikter som kommit till uttryck i Radio Islam utgjorde ett bidrag mot sionismen i debatten om Palestinafrågan, om Israel och om judendomen.

Efter Bergmans vittnesmål trädde sex kvinnliga riksdagsledamöter (från de sex riksdagspartierna) fram med en motion där de föreslog att professor Bergman ska utses att skriva förord och kommentarer till den pågående nyöversättningen, till svenska, av Gamla Testamentet, om den kvinnosyn som den judiska bibeln omfattar.

Reaktionen från den judiska lobbyn lät inte vänta på sig! Den sionistiska judaiserade tidningen Idag av den 2 mars 1990 skrev:

"De judiska organisationerna är mycket upprörda över propositionen. Jackie Jakubowski, redaktör för Judisk Krönika, säger: "Det är som att be nazister att skriva ett kapitel om andra världskriget.

Det är en provokation att en antisemit ska föreslås i riksdagen för att utföra kommentarer till en av judarnas heligaste skrifter. Prof Bergman har stött Radio Islam under rättegången. Nu går han ett steg längre och visar öppet att han är antisemit." Jakubowski är heltidsanställd för att föra propaganda och för att vara upprörd!

Prof Bergman är inte antisemit, som den fanatiske sionisten Jakubowski vill göra gällande. Denna anklagelse för antisemitism är ett klassiskt politiskt argument (eller brist på argument) som sionisterna använder för att dra uppmärksamheten från dagens aktuella problem (Israel) och för att tysta politiska motståndare och kritikerna istället för att debattera med dem.

Alla som, i västvärlden, vågar kritisera den sionistiska propagandan blir genast anklagade för antisemitism av den judiska pressen.

Faktum är att sionisterna gör allt för att avleda uppmärksamheten och debatten från sakfrågor och från det som idag händer i Palestina, där sionisternas rätta ansikte avslöjas, och försöker avleda uppmärksamheten mot 2:dra världskriget.

Under rättegången mot mig sände den israeliska regeringen en högt uppsatt tjänsteman, från terroristorganisationen Mossad, till Sverige, Hadassa Ben Itto, för att instruera åklagare Bondestam om de "effektiva metoderna för att tysta Radio Islam".

Chefsåklagare Bondestam, som representerar JK i rättegången, hat öppet visat en skandalös politisk partiskhet då han (mitt under pågående rättegång) den 4 oktober 1989 deltog i ett internt sionistiskt politiskt möte arrangerat av Israels ambassad och av ansvariga israeliska politiker vid Judiskt Centre i Stockholm.

Hadatha Ben Itto sade i en intervju i den israeliska radion efter hennes besök i Sverige att hon har bjudit den svenske åklagaren till Israel för att delta i en kurs om, "Kampen mot antisionismen", i vilken prosionister från hela Europa och USA skulle delta.

Mina protester beträffande detta politiska ställningstagande från åklagaren, mitt under den rättegång lämnades utan åtgärd. För att rättfärdiga sig inför rätten, den 5 oktober 1989, sade Bondestam att han bara hade "...velat informera sig."

Men frågan är: "Varför har då inte åklagaren även besökt moskéer och arabiska ambassader för att "informera sig"? "Varför sänder man inte den svenske åklagaren till han för att informera sig om den islamiska synen på Salman Rushdie?"

Chefsåklagare Bondestam har medvetet eller ej, blivit vilseledd och mist sin självständighet och sin integritet som ämbetsman genom att låta sig utnyttjas av en viss politisk lobby mot en politisk motståndare. På detta sätt så har han vilselett juryn och domarna genom oriktiga informationer som han erhållit från det sionistiska propagandamaskineriet och fört dem vidare till domstolen i officiella åklagarmyndigheternas former.

 

  Nästa sida

Index över Judisk häxprocess i Sverige:

1 - Sions kommande härlighet

2 - Judendomen - en politisk ideologi

3 - Häxjakten mot Radio Islam

4 - Uttalande från Folket i Bild

5 - Den svåra toleransen (Schöier)

6 - Principfråga om yttrandefrihet (Cohn-Bendit)

7 - När ska yttrandefriheten försvaras? (Chomsky)

8 - Att säga sanningen (Grenz i Tehran i Times)

9 - Om tryckfrihetsförordningens principer (Myrdal)

10- Västerlandets möte med främmande kulturer (Myrdal)

11- De fällda åtalspunkterna

12- Brev från Sigbert Axelsson till JK

13- Brev från Sigbert Axelsson till JK

14- Professor Jan Hjärpe kommenterar Ramimålet

15- Jan Hjärpes vittnesmål

16- Professor Bergmans vittnesmål

17- Kampanj mot min person (Bergman)

18- Jan Bergmans metod korrekt (Axelsson mm)

19- Den judiska maktens fräckhet (prof Ragnar Holte)

20- Skrivelse från docent Berglie, prof Bäckman, lektor Droblin

21- Överrabbinen Morton Narrowes vittnesmål (granskning)

22- Plikten att vittna (adv Jan Axelsson)

23- Professor G Kleins vittnesmål (granskning)

24- Professor Jörgen Weibulls vittnesmål (granskning) del 1

- Professor Jörgen Weibulls vittnesmål (granskning) del 2

25- Biskop Krister Stendahls vittnesmål (granskning)

26- Lagen om hets mot folkgrupp (från Nils Beckman m fl)

27- Domen mot Ahmed Rami

28- När en svensk åklagare utbildar sig

29- Alliansen mot Radio Islam

30- "Kastrera flyktingar" (domen mot Herrmann för jämförelse)

31- Anmälan mot Satansverserna för hets mot folkgrupp

32 - JK friar Rushdies bok

33- "...araber förödmjukar kvinnor..." JK-beslut

34- Wiesenthals hets till folkmord

35- Ett justitiemord (talan mot domen)

36- Skrivelse till Svea Hovrätt (22-12-89)

37- En åklagare eller en sionistisk politisk kommissarie?

38- Historieskrivning (antal döda i Auschwitz och Holocaust)

39- Lögner som påbjudna sanningar

40- Ett falskt vittne: Elie Wiesel (R Faurisson)

41- Leuchterrapporten (historikern D Irving)

42- David Irving vittnar

43- Shahak avslöjar

44- "Kärleken till Israel förenar"

45- "Vem som är antisemit - det bestämmer vi"

46- "Varje jude är en representant för Israel"

47- Ockupanter som känner sig ockuperade!

48- "Nästa år Jerusalem"

49- "Ett enhetligt biologiskt underlag": en rasistisk religion

50- Sionistledare kräver alla judars lojalitet till Israel

51- Vad är Rothschilds makt?

52- Judisk finansmakt i Nordamerikansk inbördeskriget

53- Sionisterna drev USA i 1:a världskriget

54- B'nai B'rith och dess ADL

55- Vad är B'nai B'rith's ADL?

56- Brev till statsministern om B'nai B'rith i Sverige

57- Hårdporren i USA


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.