HOME

Judisk häxprocess i Sverige
av
Ahmed Rami

 

25

 

(Bilaga 5, från A Rami till Svea hovrätt)

(GRANSKNING AV BISKOP KRISTER STENDAHLS VITTNESMÅL)

NÄR EN JUDAISERAD BISKOP VITTNAR

Att tolka bibeln så att det passar en lagparagraf!

Och att tolka en lagparagraf så att det passar ett politiskt syfte

Och att tolka en polisisk kritik så att det passar in i en lagparagraf

Denna granskning grundar sig på Stockholms Tingsrätts utskrifter - i två delar -av biskop Stendahls vittnesmål som har skrivits under beteckningen:
Del 1: Akt B8 - 4/89, Aktbilaga 182; Del 2: Akt B8 - 4/89, Aktbilaga 183

 

Jag ska här, i sak, granska förre biskopen Krister Stendahls personliga åsikter och godtyckliga tolkningar i vittnesförhöret i Stockholms Tingsrätt.

 

Stendahl relaterar inte sanningen

Stendahl medger att han inte är expert på den judiska Bibeln, Gamla Testamentet, och inte är kunnig i judisk tros - och livsåskådning. (s.l ) Ändå är det just dessa ämnen som han är tillkallad att uttala sig om - som sakkunnig och expert! Han uttalar sig alltså som lekman som leveretar sina personliga åsikter. Och Stendahls personliga åsikter och bibeltolkningar är som bekant mycket kontroversiella och misshagliga inom den svenska kyrkan. Alltså han som själv tar sig friheten att vara oliktänkande, vill beröva mig denna rättighet!

Stendahl framhåller särskilt - redan i inledningen - att "den kristna Bibeln, både Gamla och Nya Testamentet har föranlett mycken ondska och mycket förtryck mot både kvinnor och judar". (s.2) Observera att biskopen talar om "de kristnas Bibel", inte den judiska Bibeln (som just är Gamla Testamentet där de värsta råheterna och grymheterna finns), att det är kristendomen som han riktar sin anklagelse emot, och observera att han omnämner två kategorier som offer för de kristnas Bibel - inte den judiska: kvinnorna och judarna, trots att barn och även män bör räknas som offer, för att inte tala om muslimerna (t ex i Palestina och under de kristnas korståg) och andra religiösa trosbekännare som också blivit offer. Genom detta utelämnande framgår det hur partisk Stendahl är!

Sedan försöker Stendahl nyansera sig något, när han säger att "inte minst de våldsinslag som hinduer och buddhister med rätta tycker sig finna i just judendom och kristendom... är angeläget att motverka". (s.2) Men våldsinslagen - riktade mot alla folk - finns ju just i Gamla Testamentet, i den judiska Bibeln, inte alls i Nya Testamentet eller i t ex Koranen. Här försöker sig biskop Stendahl på en typisk glidning, att s a s göra alla katter lika gråsvarta, vilket är typiskt för hans sätt att resonera. Stendahl relaterar, i sitt vittnesmål, inte sanningen om verkligheten, som den är, men som den bör vara i hans ögon eller som han tror att den är! Han håller sig inte till saken och argumenterar inte utan glider undan i allmänt prat, när han inte missförstår eller vantolkar och kommer med direkta eller förstuckna anklagelser, mot mig och Radio Islam, vilka är starkt färgade av hans ideologiska och vänskapliga relationer med de amerikanska och svenska judiska lobbygrupperna.

Det ingår i biskop Stendahls taktik att personligen framträda som en mycket frisinnad och liberal andens man som mer av en tillfällighet råkar vara kristen och präst, fast då det gäller judendomen, som han inte är expert på, vibrerar - politiskt eller hycklande - hans hjärta av något som tycks likna både bävan och dyrkan. Senare skall lämnas flera exempel på detta.

För Stendahl är det av fundamental vikt att varje religion får definiera sig själv - det är ett villkor för "dialog mellan människor av olika religiös tro'(det är inte en dialog som pågår nu i Palestinakonflikten. Det är en intifada. Ett motstånd mot en grym ockupation.) - och därmed far naturligtvis inte en icke-jude kritisera judendomen, om denna kritik kan väcka anstöt. Detta är ett försåtligt trick att lägga hämsko på den fria debatten: att strypa yttrandefriheten. Dvs att om judendomen definierar sig själv som religiös lagfart för att lägga beslag på Palestina, så ska palestinierna bara finna sig i denna definition! Biskop Stendahl anför ett bibelord från Gamla Testamentet, ett av Tio Guds Bud: "Du skall icke bära falsk vittnesbörd mot din nästa." Men genom att anföra detta bud ord missar Stendahl totalt poängen; ty med "nästa" menas här i judendomens Bibel, i Torah, endast andra judar, inte andra folk med annan tro. Det är svårt att tro att den teologiskt lärde kristne Stendahl är så okunnig att han inte har upptäckt detta. När han definierar "nästa" från den kristna betydelsen av varje medmänniska, så gör han faktiskt våld påjudendomen - fast förstås i bästa välmening och i samförstånd med de troende judar som vill dölja för utomstående vad judendomen egentligen är! Återigen glider Stendahl. (s.3)

 

Är det bara nazister som får kritisera nazismen?

Sedan talar biskopen så vackert om värdet av dialog mellan företrädare för olika religioner och ideologier: "Dialogen ger tillfälle till ömsesidiga frågor dessa olika företrädare kan ställa till varandra; det är ur ömsesidig villighet att lyssna och lära som meningsfull dialog växer fram", enligt Kyrkornas Världsråd som Stendahl applåderar. Att detta är andligt snömos - truismer tycks inte bekymra Stendahl. Men vart vill biskopen egentligen komma med detta "välvilliga" prat? Jo, att Radio Islam inte har brytt sig om denna så viktiga "dialog" genom att dra fram judendomens Bibel och dess lära utan att först be de troendejudarna om lov, så att de inta kan bli på minsta sätt bedrövade i sinnet och känna sig "missaktade som folkgrupp". Stendahl glömmer här att jag faktiskt framfört en mycket artig skriftlig anhållan (se min bok Vad är Israel? sid 409) till hans käre vän överrabbinen Morton H Narrowe att debattera - och föra just en dialog - med honom i Radio Islam; men överrabbinen tackade kategoriskt nej: "Jag hat inte tid för Er", löd hans svarsbrev (ibid. sid 510). Istället för att föra "dialog" med Radio Islam har de judiska församlingarna - också de som är utanför Stockholm och inte kan lyssna på närradiosändaren Radio Islam - skrivit uppbragta insändare och gjort talrika JK - anmälningar mot Radio Islam och t o m anlitat judisk "expertis" från Israel och USA för att fa Radio Islam stoppad genom denna rättegång. Om "dialog" mellan olika meningsriktningar är en dygd, så är det åtminstone inte Radio Islam som har syndat i detta fall. Fast detta solklara faktum har tydligen undgått biskop Krister Stendahl. (s.4) När det gäller Palestina och Israel som Radio Islams program behandlar, så är det sionisterna som vägrar att diskutera, att ha dialog eller att förhandla med den andra parten i konflikten. När sionisterna organiserar en dialog så är det inte med andra parten, men med välbetalda "vänner". Så äger ofta debatten rum mellan Ahlmark och Narrowe eller mellan Stendahl och hans käre vän Narrowe! Inte mellan t ex Narrowe och Sigbert Axelsson eller ärkebiskopen Werkström eller Syster Marianne.

För övrigt är det ett lika besynnerligt som fatalt betraktelsesätt att ingen utomstående skulle få kritisera och även angripa judarnas religiösa eller ideologiska tro. Skulle bara satanister få kritisera djävulsdyrkan och svarta mässor? Skulle bara nazister få kritisera och angripa nazismen, bara stalinister få kritisera och angripa stalinismen? Förmodligen anser inte ens den så "frisinnade" Krister Stendahl detta. Men detta är ju faktiskt innebörden - konsekvensen - av hans inställning. Själv kritiserar och bannar ju biskop Stendahl tillsammans med sin käre vän biskop Tutu Sydafrikas apartheid utan att själv vara apartheidkristen. Fy skäms! Ska man inte låta och respektera apartheid i Sydafrika och dess "rätt" att definiera "själv den officiella rasismen"?

Stendahl är - eller låtsas vara - mycket upprörd över att Radio Islam kritiserat och angripit judendomens Bibel (GT) därför att, som han säger, "det är den bok som i det klassiska umgänget mellan judendom och Islam är basen för ömsesidig förståelse och respekt". Detta är mycket komiskt i sin ofrivilliga ironi, eftersom Stendahl rimligtvis borde veta att araberna är ättlingar till Abrahams son Ismael med kvinnan Hagar, enligt judendomens Bibel (1 Mos. 16:11-14); om honom (Ismael) sägs följande: "Och han skall bliva lik en vildåsna; hans hand skall vara emot var man, och var mans hand emot honom; och han skall ligga i strid med alla sina bröder." Detta är den judiska Torahs syn på araberna! I det judiska GTs berättelser finns ingen moral. GT kunde passa bra som manual för bedragare och skurkar. Det är GT som idag legitimerar erövringen av palestiniernas land. Och den skiljer sig fundamentalt från Islam och Koranen. I Islam finns inget av Gud utvalt folk över alla andra folk och inget särskilt utlovat land som det utvalda folket skall besitta genom att fördriva, f6rinta eller förslava därvarande icke-utvalda folk, vilket gäller i judendomen för judarna eller Israels barn. Om Israels barn kan man i Koranen (Sura 17 verserna 4 och 7) läsa följande: "Vi meddela ock Israels barn denna bestämmelse i skriften: 'tvenne gånger skolen I sannerligen anstifte ofärd på jorden och förhäva eder i edert stora övermod...Om I gören väl, så gören I väl mot eder själva. Och om I gören ont, så är det också mot eder själva."' Detta är i stort den enda anknytningen i Islam till den judiska Bibeln: att betrakta de troende judarna från deras egen heliga skrift. Det är precis vad som har skett i Radio Islam! Islam betraktar GT som en förvanskning och förfalskning av religionsbudskap.

Biskop Stendahl nämner förre egyptiske presidenten Anwar Sadats besök i Jerusalem den dag den muslimska gemenskapen hade som sitt minnesämne Abrahams offer av Isak och Stendahl citerar Sadats kommentar, ("Jag kommer på den dag då våra gemensamma traditioner lärde oss att man aldrig far offra barn"), vilket enligt Setndahl är en "autentisk relation mellan Islam och den del av vår kristna Bibel som också är judarnas Bibel". (s.5) Vad biskop Stendahl fatalt nog förbiser är att det ligger en tankeväckande symbolik i denna erinran om Abraham, nämligen att (det nutida) Israel har grymt svikit Abraham i två viktiga avseenden:

 

"Säll är den som får gripa dina späda barn och krossa dem mot klippan"!

1. Israel respekterar inte de palestinska barnen utan offrar dem. Med intifadan, det palestinska folkupproret mot den israeliska övermaktens hårda ockupationspolitik, har Israel bara eskalerat detta dödande av palestinska barn (och ungdomar, män, kvinnor och åldringar i de sedan 1948 av Israel ockuperade Palestina).

2. Abraham (som kom från Mesopotamien) såg sig själv som en främling i landet och när hans hustru Sara i hög ålder dog i Kiriat-Arba, dvs Hebron, som ligger just i det palestinska Västbanken, ockuperat av Israel sedan 1967, och Abraham ville finna en gravplats för henne, så sade han: "Jag är en främling och en gäst hos eder. Låten mig nu få en egen grav hos eder, så att jag kan föra min döda dit och begrava henne." (l Mos. 23:4) Och de gästfria kananéerna, "Hets barn" eller hettiterna, beviljade honom förstås detta. Men hur blev hettiterna - och de andra kanan6iska Folkstammarna - lönade för detta? Jo, genom en befallning av den mosaiska guden att utrotas! (5 Mos. 7:1-2) Och hur beter sig dagens judiska stat Israel mot de palestinier vilkas land erövrats av sionistiska judar från stora delar av världen? De fördrivna palestinierna vägras av Israel att återvända till sitt hemland och de far inte ens begrava sina döda där! Det var och är alla dessa svek mot Abraham som gör att jag som muslim i Radio Islam måste kritiskt granska judendomen. Men Israel och de sionistiska judarna visar inte minsta tecken på att ha ett anständigt samvete och försöka efterleva det bästa hos Abraham. Dagens judar använder - från GT - bara de kriminella bud som denna förvanskade bok innehåller som befallning att erövra Palestina och förinta palestinierna.

Åklagare Bondestam citerar följande uttalande från Radio Islam: "Gamla Testamentet är en judisk skrift och inte en kristen. De kristnas heliga skrift är Nya Testamentet, som upphäver, annullerar och ersätter Gamla Testamentet... Att Gamla Testamentet, dvs den judiska Bibeln, börjar spela en viss roll hos vissa judaiserade kristna tyder bara på en viss dekadens hos vissa falska kristna." På åklagarens begäran kommenterar biskop Stendahl detta uttalande på följande sätt:

"Jag vet ingen kyrka i kristenheten som hävdar att Gamla Testamentet har annullerats, ersatts och upphävts. Alla kristna biblar är i princip Gamla och Nya Testamentet..."

Krister Stendahls svar är ett svar ä la "Goddag yxskaft" - han svarar på en annan fråga än den som här gäller: Är Gamla Testamentet en judisk skrift och judendomens Bibel? Svar: ja! Är Nya Testamentet kristendomens Bibel och heliga skrift som bl a utgör ett uppbrott och avsked från Gamla Testamentet och judendomen? Svar: ja, GT är "ett förbund" (testamente) mellan "gud" och uteslutande judarna. Nya Testamentet har en universell karaktär: ett nytt förbund (testamente) mellan Gud och alla folk, ett nytt Testamente som själv förkastar den rasistiska apartheid - principen om "ett utvalt folk". Gamla Testamentet är rasistiskt, Nya Testamentet är emot rasismen! Jesus-Kristus fördömde sin samtids gammaltestamentliga judendom med sina förbannelser riktade mot de judiska skriftlärde och översteprästerna (sadduceerna) och mot fariseerna (som senare tiders talmudiska judar är arvtagare till)! Dessutom: dessa samtida judar fördömde Jesus-Kristus och i judarnas Stora Rådet dömdes Jesus enhälligt till döden för bådelse, varefter de judiska rådsherrarna överlämnade Jesus till den romerske ståthållaren Pilatus att korsfästas - för att Jesus och hans lära därmed skulle bli för evigt fördömd enligt mosaisk eller judisk lag (5 Mos. 22:22-23). Detta är raka och klara besked som ingående redovisats i Radio Islam. Men biskop Stendahl vill som en hycklande farisé inte erkänna detta utan slingrar sig undan denna sak genom att tala om att Gamla Testamentet förekommer i de olika kristna kyrkornas Bibel, vilket ju inte nödvändigtvis betyder att Gamla Testamentet därmed är en för de kristna helig skrift likvärdig med evangelierna och vad som berättas i övrigt i Nya Testamentet. Stendahl har lärt sig hyckleriet genom att umgås med vissa judiska texter. Det är inte lätt (för honom och andra) att försvara sionismen som idag är helt naken. Och däddr blir hyckleriet ett nödvändigt "hjälpmedel". Gamla Testamentet finns kvar som ett hedniskt museum därför att det ger en historisk och religionspsykologisk bakgrund till Jesus och vad som berättas om honom och hans anhängare i Nya Testamentet. Dessa mycket elementära fakta låtsas biskop Stendahl vara ovetande om - vilket hyckleri!!

Låt mig citera vad docent Gösta Lindeskog säger i sin standardbok Handbok i Bibel-kunskap (Natur och Kultur, Sthlm 1952, s.263): "Judendomen var icke främmande, såsom vi sett, för tanken på en dödlig Messias. Men en lidande Messias i nytestamentlig mening känner man icke. Tanken på soningen som Messias' egentliga verk och på en soning av världens synder förekommer aldrig (i judendomen). Vidare är det tydligt att den egentliga grundtanken i Jesajas 53 (i GT) aldrig fatt något inflytande på Messiasbilden (i judendomen)... I den rabbinska litteraturen är Lagen (dvs den judiska lagen i de fem Moseböckerna, Torah) centrum, icke Messias. Däremot är den messianska spekulationen av centtal betydelse inom apokalyptiken (inom judendomen). Men här är det fråga om en helt annan gestalt, nämligen Människosonen. Denna föreställning har inom den ortodoxa judendomen blott lämnat vissa obetydliga spår efter sig."

Av detta torde var och en inse att det fundamentala i kristen troslära -den lidande Jesus som uppstod från de döda och blev Messias eller frälsaren - står i stark kontrast med den judendom som har sitt fäste i Gamla Testamentet, varvid det självfallet är irrelevant att Gamla Testamentet var en bibel för Jesus: kristendomen och Jesus och hans kunnighet i "skriften" (GT) är inte identiska. När Stendahl blundar för detta och blandar ihop två saker som i sammanhanget inte hör ihop - den judiska trosläran i GT med den kristna trosläran som är centrerad till NT - undrar man hur det egentligen är ställt med hans samvete och sanningskärlek, eftersom hans teologiska kunskaper rimligtvis inte kan ifrågasättas.

När Stendahl senare kommer in på sionismen, avslöjar han en stor okunnighet och stor förvirring, t ex när han tror att "antisemiterna" ställde sig avvisande till sionismen. (Sionisterna och antisemitema har identisk definition och syn på judarna. Nämligen att judarna är främlingar i länderna där de bor och att de bör flytta till Palestina.) Motsatsen var fallet från början av den moderna sionistiska rörelsen, eftersom antisemitema därmed hoppades få bort judarna från sina länder i Europa med hjälp av den sionistiska rörelsen - eller när Stendahl tror att det var "de antirabbinska politiska socialistiska tänkarna som rekommenderade sionisterna att skapa en judisk stat i Uganda" (s.8). Det var egentligen ett förslag från den konservativa brittiska regerringen på den tid då det brittiska imperiet omfattade en sjättedel av jordens yta. Men för denna okunnighet i historien skall kanske inte biskopen klandras, även om det hade varit klädsamt av honom att inte sväva ut i tassemarker som är honom främmande.

När sedan biskopen Stendahl ombeds av åklagaren att kommentera några av de ymnigt flödande råheter och gräsligheter i Gamla Testamentet som sannerligen avslöjar en skrämmande moralsyn, så svarar han:

"Detta är inte moralexempel. Det är det som gjort att Gamla Testamentet ibland är så uppfriskande, att det inte bara är moraliska pekpinnar." (s.l l ) Vad i GT är så "uppfriskande" när man kan läsa däri: "Säll är den som får gripa dina späda barn och krossa dem mot klippan"!! Detta är också en psalm i den judiska församlingens sång -och bönebok "Psaltaren' ( 137:9)

Och sedan rasar det iväg för biskopen med de mest krystade undanglidningar och slingerbultar:

 

Att legitimera den judiska rasismen

1. Om utvaldheten - att judarna anser sig vara Guds utvalda egendomsfolk över alla andra folk på jorden (2 Mos.l9:5) - säger Stendahl att "det är ett slags sätt att i mycket beträngda lägen bevara sin mänskliga identitet och stolthet". Kan man också säga så om apartheid-regimen i Sydafrika som påstår och tror på att den vita rasen är ett utvalt folk? Rasisterna är också i ett "mycket beträngt läge". Och att det, tilläger Stendahl, är fråga om "Guds partiskhet för den svage" och vidare har utvaldheten eller utkorelsen att göra med att "man kan vänta sig något mer av er än ni tycks presentera". (s.14) Allt "hokus-pokus" är tillåtet för att legitimera den judiska rasismen! Här ser vi hur biskopen försöker göra saken till en psykologisk affär som ju reducerar hela (den judiska ) trosläran till ett psykoterapeutiskt recept för "svaga" och "trängda" folk och människor som ju i så fall skulle kunna tillägnas fritt av alla människor och folk med påföljd att fullständigt krig skulle råda mellan flertalet människor och folk som skulle göra anspråk på att just de är Guds utvalda folk! Man får lyckönska mänskligheten till att biskop Stendahl åtminstone inte utövar någon avgörande politisk makt. Det är illa nog att denne förvirrade tänkare och föga kristligt sinnade apologet för judendomen så länge har spelat en viss roll i ekumeniska sammanhang och i några år var en av massmedia omhuldad biskop i Stockholm.

2. Om den på judendomen grundade världssionistiska rörelsen (Världsjudiska Kongressen och Världssionistiska Organisationen är permanenta organisationer), säger biskop emeritus Stendahl: "1ag har aldrig hört om en judisk önskan att expandera över hela världen... Israel har sitt speciella rot - och drömland och det är bara det som gäller." Om Siona kommande härlighet står följande hos profeten Jesaja i Gamla Testamentet: "Ty det folk eller rike som ej vill tjäna dig skall föregås; ja, sådana folk skola i grund förgöras." (Jes. 60:12) Där har biskopen den begynnande bibliska sionismen med anspråk på världsherravälde i ett nötskal. Hur enfaldig och okunnig får egentligen en biskop vara, när han inbillar sig att den judiska staten Israels makt uteslutande är koncentrerad till denna stats geografiska areal (i det erövrade Palestina) som så länge varit verksam i USA? Vet han inte att de judiska lobbygrupperna i USA ger Israel det stöd hos supermakten som möjliggör den judiska statens överlevnad och aggressionshandlingar? Naturligtvis blundar han för detta för att slingra sig undan. Utan den judiska makten som utövas på USAs och andra länders regeringar skulle inte Israel idag få det stöd som den får för att överleva och förtrycka palestinierna!

3. När det i den judiska Bibeln ideligen talas om att Israels folk skall besegra andra folk genom att söndra dem - (se t ex Jesaja 19:2-4, 14-IS) - så svarar biskop Stendah[ att man inte får "tolka dessa texter som om de vore legitimeringstextet" och att "det är en illvillig tolkning" och "det är inte så texterna fungerar". (s.17) Vilket struntprat! Här har Radio Islam inte alls tolkat utan läst rätt innantill som de läses och tillämpas idag av judarna i Israel, medan det är biskop Stendahl - som lever bekvämt i Boston omgiven av sina judiska uppdragsgivare - som med den fräckaste ordvrängarkonst försöker omtolka vad som klart och tydligt står i dessa texter i judendomens Bibel. Om alla texter här skall tydas eller tolkas till sin motsats - som Stendahl gör - så kan man ju lika gärna vara konsekvent och från början kalla Israels Gud för Satan och Israels folk för Satans anhang - eller är det just detta som är "den iätta tolkningen"?

Hur kan Stendahl - som har fatt en bekväm pension från Sverige -låta sig - på sin ålders höst, utnyttjas billigt av Israels lobby?

4. Jag är inte kompetent att ta upp hela förnekandet av den nazistiska förintelsen", säger Stendahl (s. 18), varefter han säger: "Jag känner mig oren när jag läst något sådant... Det är mer än missaktning. Det är hat, enligt min åsikt, det är hat. Det är att anklaga offret i den mest fruktansvärda mening." Det är hårda ord från den "kristlige" biskopen emeritus som skall älska Gud, Guds barn och förstå sanningen. Men vad är det egentligen han vet om den revisionistiska historiekritiken av den sionistiska versionen av den föregivna förintelsen av "sex miljoner judar", t7ertalet i gaskammare, som redovisats i några program i Radio Islam? Stendahl vet om detta ingenting. "Förintelsen" är bara en central del av hans "tro". Han medger själv att han är inkompetent, vilket inte hindrar honom att förebtå dem som inte är lika troende som han och som utforskar den historiska sanningen (för att skilja sagor från fakta) och beskylla dem för hat och för att "anklaga offret i den mest fruktansvärda mening'. Offret! Vilka är "offret"? Det judiska folket? Eller det palestinska och tyska folket som fatt lida - palestinierna fördrevs från sitt land som blev ockuperat av judiska inkräktare - och Tyskland som till banditstaten Israel fatt betala miljarder i hårdvaluta - för en pådyvlad gigantisk propagandalögn? Med sådana här sinnesförvirrade känsloutbrott - iscensatt i ett cyniskt skådespeleri - glidet Stendahl förbi själva saken (som han är inkompetent att uttala sig om) för att framföra vettlösa och sanningslösa beskyllningar i en av sionisterna regisserad politisk häxprocess. Att efterforska sanningen är aldrig uttryck för hat, inte heller att redovisa slutsatser av sådana efterforskningar. Det är en historieskrivning man ifrågasätter som är allmänt gängse i hela västvärlden och inte bara i Israel. Däremot är det hat att bemöta sanningsforskare med "religiösa" upprörda känsloutbrott och beskyllningar om hat. Den "religiösa" fanatiska intoleransen anklagade i medeltiden oliktänkande för "hädare". När man upphävde hädelseparagrafen använder man idag anklagelsen för "hat" och "missaktning" och "hets mot folkgrupp"!

 

"Kvinnorna, barn och boskap ska du röva och njuta av"!!!

5. När åklagaren anför ett lösryckt citat från Radio Islam - "Gud har givit judarna rätt att ... förslava andra fredligt sinnade folk, att våldta och skända kvinnor och barn" - så blir biskop Stendahl mycket uppbragt och talar om "en grotesk anklagelse" (s18-19). Men denna anklagelse, som Stendahl ondgör sig över, borde han rikta mot den lära som har Torah som sin heliga skrift, inte mot Radio Islam och mig som bara ordagrant citerat därifrån. Det anförda citatet (från Radio Islam) är ett sammanfattande referat av vad som står i femte Mosebok 20:10-17 och som börjar: "När du (Israel) kommer till någon stad för att belägra den, skall du först tillbjuda den fred. Om den då giver dig ett fridsamt svar och öppnar sina portar för dig, så skall allt folket som finns där bliva arbetspliktigt åt dig och vara dina tjänare. Men om den icke vill ha fred med dig, utan vill föra krig mot dig, så skall du belägra den. Och om Herren, din Gud, då giver den i din hand, så skall du slå (dvs dräpa/döda) allt mankön där med svärdsegg. Men kvinnorna och barnen och boskapen och allt annat som finnes i staden, allt rov du får där, skall du ha såsom ditt byte; och du må njuta av det rov som Herren, din Gud, låter dig taga från dina fiender." !!!! Är inte detta en barbarisk grym och kriminell ideologi - som kamouflerar sig som religion?!

Om detta hade stått i en rövarroman, så hade man lugnt kunnat avfärda detta som en gräslig skröna och skräp och våldslitteratur som bör förbjudas för att inte inspirera vissa sjuka sadister och perversa personer till våldshandlingar som strider mot lagen. Men nu står det i judendomens lag och låta, i Torah (som omfattar de fem Moseböckerna i Gamla Testamentet), och då är det fråga om en helig och etiskt-religiöst förpliktande text där Gud talar och befaller sitt utvalda folk i sin profet Mose mun, och detta kan inte avfärdas eller bagatelliseras och tolkas omvänt till textens ordalydelse som biskop Stendahl göt annat än om man är en inpiskad skojare och bedragare! Och dessutom fungerar denna bibel idag (i den judiska staten Israel som förfogar över 200 atombomber) som normgivande judiskt guds ord!

6. Och biskop Stendahl fortsätter sedan med sina glidningar och godtyckliga "tolkningar". När Radio Islam påtalat - med autentiska citat och relevanta referat - att judarna än i denna dag firar sin påsk (pesach) till minne av hur deras förfäder - med Gud som härförare - dödade alla förstfödda (barn!!!) egyptier, så talar Stendahl om att "det är befrielsen från slaveriet mot oerhörda odds" (s.22), vilket är rent nonsens enligt den (judiska) bibliska historien: denna förfärliga judegud hade ju dessförinnan "hemsökt Egypten med paddor, med mygg och med flugsvärmar" (2 Mos. 8), sedan "med boskapspest, med bölder och med hagel" (2 Mos. 9), därefter "med gräshoppor och med mörker" (2 Mos. 10) och sedan med massmord, och att israeliterna inte var fåtaliga eller vapenlösa framgår bl a av följande: "Så förhöll det sig med Aron och Mose, dem till vilka Herren sade: - Fören Israels barn ut ur Egyptens land, efter deras bärskaror." (2 Mos. 6:26). Biskop Stendahl blundar sålunda helt för denna bibliska historia i judendomens Torah, när han talar om detta infernaliska våldsuppror och kallar detta för "befrielse", när det istället förhöll sig så att israeliterna alltsedan Josefs tid som Faraos diktatoriske finansminister var en privilegierad grupp som utsugit det egyptiska folket (se 1 Mos. 47). Stendahl inte bara blundar för denna judiska bibelhistoria, han förvanskar den trots att den är redan, enligt Koranen, förvanskad. Och det fortsätter han med: När han konfronteras med berättelsen om hur kung David lät - sadistiskt -stycka alla ammoniter i småbitar - under "sågar och tröskvagnar av järn och bilor av järn" och sedan brände upp kvarlevorna i tegelugnar ("överlämnade dem åt Molok") - (se andra Samuelsboken 12:29-31 ) - så svarar Stendahl att "här är en ny tolkning av David och Goliat som jag aldrig tänkt på" (s.22-23). Detta är ju fullständigt "goddag yxskaft", en idiotisk kommentar; det handlar ju inte här om David och filisteen Goliat utan om hur kung David i ett senare skede förintar ammoniterna, och här är det inte fråga om någon "tolkning" utan om återgivning med citat från ett stycke i den judiska Bibeln! Snart ska Stendahl kanske försöka omtolka - även - Hitlers gärningar till religiösa goda gärningar. Den judiska rasismens och nazismens propaganda kan nämligen fräckt vända på alla begrepp!

 

"Blandäktenskap ... med djur"!

7. Och biskop Stendahl fortsätter med sina lika löjliga som fräcka bortförklaringar, när han ombeds att kommentera de klart rasistiska inslagen i Totah (t ex i 5 Mos. 7:2-4) och hos de judiska lagstiftarna Esra och Nehemja, där det uttryckligen sägs att det utvalda folket inte får gifta sig med eller ha något samröre med kvinnor och män av främmande folk. Stendahl säger "Blandäktenskap låter som om man höll på med djur tycker jag..." (s.24). Har möjligen biskop Stendahl förrättat någon vigselakt mellan djur - mellan människoliknande schimpanser kanske? Den intellektuella nivån hos denne biskop och teologie doktor och professor vid något amerikanskt teologiskt universitet kan knappast vara lägre, närmare den absoluta bottennivån, fast hans förmåga att slingra sig är ganska kvalificerad:

"Jag finner inte något i texterna heller som säger: - Eftersom ni har bättre gener, eller vad de sade på den tiden. Det har inte alls med överlägsenhet att göra." (s.25) Begreppet gen - gener hör samman med ärftlighetsläran, genetiken, och uppkom först omkring år 1860 med Gregor Mendel (som f ö var katolsk präst), alltså för 130 år sedan, medan Esre och Nehemja levde på 400-talet före Kristi födelse, alltså för omkring 2 400 år sedan, vilket biskop Stendahl inte riktigt gjort klart för sig. Begreppet "Abrahams säd", "raskontinuitet", "en jude är den som har en judisk mor" spelar en central roll för att definiera det "utvalda" judiska folket byggd på ärftlighetsläran, härstamningsläran. Hans prat om att utvaldheten inte har något med "överlägsenhet att göra" motsägs ju på det mest eftertryckliga sätt av gärningar och gudomliga befallningar i Torah och även i ett uttryckligt budord: "Och Herren skall göra dig till huvud och icke till svans, du skall alltid ligga över och aldrig ligga under, om du hör Herrens, din Guds, bud, som jag giver dig för att du skall hålla och göra efter dem..." (5 Mos. 28:13) Detta och flera liknande citat har flera gånger anförts i Radio Islam och är i flera fall återgivna i mina böcker Vad är Israel?, Israels makt i Sverige och i min självbiografi Ett liv för frihet som biskop Stendahl säger sig ha läst inför sitt vittnesförhör i Stockholms Tingsrätt. Stendahls undanflykt att rasism endast är genetiskt betingad är alldeles uppenbart kvalificerat struntprat (s.30) liksom hans prat om "den judiska traditionen med dess enorma moraliska finkänslighet" (s.31) som ju endast avslöjar hans partiskhet utan några konkreta exempel, från t ex Torah, på detta. Den nazistiska rasismen är bara en mera modern kopia av den judiska rasismen. Gamla Testamentet är den legitimerande källan till alla galna västerländska rasismer.

8. Biskop Stendahl drar sig inte för rena citatförvanskningar, t ex när han läser upp (s.43): - "Men en jude vet inte vad trohet är", står det säger han. Men så står det inte alls i den text som lästs i Radio Islam och som är återgiven i min bok Vad år Israel?, utan där står det: "Mosaismen och judendomen känner ej till trohet." (s.235 i Vad år Israel?, raderna 15-17). Alltså min religionskritik (riktad mot judendomen som religion) försöker åklagaren och hans vittnen förvandla till kritik mot "judar" som människor! Detta är förstås ett trick för att det ska passa under lagen om hets mot folkgrupp. Eftersom "juden" i bestämd form singularis syftar på alla judar, det judiska folket eller den judiska folkgruppen som jag står åtalad för att ha i lagens mening, "missaktat", så är det viktigt att notera att med den autentiska formuleringen avses "mosaismen och judendomen", alltså en religion, som det är fullt tillåtet - i lagens mening - att kritisera och även häda. Stendahls citatförfalskning är därför synnerligen grav - allvarlig - i sammanhanget; med detta fula och ohederliga trick är han uppenbarligen ute efter att försöka leda i (falsk) bevisföring att jag och Radio Islam gjort mig skyldig till ett lagbrott.

 

Den sluge Stendahl anpassar sitt tal till en lagparagrafs behov!
- Att mörda Jesus är legitimt!!

9. När det på ett ställe i Torah - i tredje Mosebok 26:27-29 - talas om att Gud skall straffa sitt utvalda folk (judarna) med tvångskannibalism ( Om I, detta oaktat, icke hören mig, utan vandren mig emot, så skall jag också i vrede vandra eder emot och tukta eder sjufalt för edra synders skull. I skolen nödgas äta edra söners kött och äta edra döttrars kött."), så talar Stendahl om att "texten på vilken det här anses hänga är en oerhört gripande, skrämmande text om den absoluta hungersnöden, belägringen." (s.47) Men Stendahl glider ju undan det väsentliga och förvränger innehållet: det ärju "Gud (som inte lider av hunger) som i sin profet Mose mun säger: Jag skall tvinga dig (det utvalda folket) att äta dina söners kött och dina döttrars kött. Det är ett straff av Gud! När biskop Stendahl sedan kommenterar detta med att denna återgivning från Torah är illvilligt, medvetet nedgörande och misstänkliggörande" (s.48), så riktar han återigen en fullständigt grundlös anklagelse mot budbäraren istället för mot själva läran, den judiska lagen och läran! Han försöker listigt passa in lagparagrafen mot min politiska, kulturella och religiösa kritik så att den robriceras som "missaktning"! Så agerar en judaiserad biskop! Hade hädelseparagrafen funnits kvar skulle han inte alls tala om "missaktning" men helt enkelt om "hädelse"! Alla misshagliga åsikter kan, i så fall, uppfattas - av motståndaren - som "missaktning" och följaktligen kriminella!

10. Och biskop Stendahl fortsätter med att förvanska och förfalska (den bibliska) historien, också Nya Testamentet, när han vill glida undan evangeliernas samstämmiga berättelse om att det var judarnas Stora Råd (Sanhedrin) som enhälligt dömde Jesus till döden och sedan övertalade och utpressade den romerske ståthållaren Pilatus att verkställa deras dödsdom på Jesus. Stendahl säger: "'Korsfåst under Pontius Pilatus' står det i den allra första, äldsta kristna trosbekännelsen." (s.58) Därmed försöker han trol]a bort själva det bakomliggande händelseförloppet och motsäger vad som framgår av de evangelietexter som borde vara sakrosankta för en kristen präst. Stendahl säger: "Det är klart att det var en påtryckning (dvs från de ledande judarna) ... Men så maktlösa som dessa judar var under de romerska legionernas välde så tycker jag att påtryckning på semidiktatorer är ... en rätt legitim verksamhet... Och så infernalisk tycker jag inte den var." (s.59) Detta uttalande är sannerligen avslöjande: det gäller en judisk utpressning (om du är kejsarens vän så korsfäster du honom, hotade de judiska rådsherrarna Pilatus) i kombination med hyckleri är alltså enligt biskop Stendahl "rätt legitimt". Detta torde säga allt om den moral - eller snarare skamlöshetens omoral - som biskop emeritus Krister Stendahl företräder. De judiska "legitima" påtryckningarna syftade till att mörda Jesus. Dessa påtryckningar skulle ha varit "legitima" om de syftade till det goda (mot diktatorer). Framför dessa judiska fräcka påtryckningar, för att avrätta Jesus, så framstår Pilatus som en "demokrat jämfört med den judiska fanatismen som Stendahl här hyllat. Sionisternas samarbete med Hitler under 2:dra världskriget (se min bok Vad är Israel?) tolkas positivt också av sionisterna! Sionisternas rasistiska samarbete med Sydafrika idag: hur tolkar Stendahl det? Och den judiska diktaturen mot palestinierna idag?

Ahmed Rami

 

  Nästa sida

Index över Judisk häxprocess i Sverige:

1 - Sions kommande härlighet

2 - Judendomen - en politisk ideologi

3 - Häxjakten mot Radio Islam

4 - Uttalande från Folket i Bild

5 - Den svåra toleransen (Schöier)

6 - Principfråga om yttrandefrihet (Cohn-Bendit)

7 - När ska yttrandefriheten försvaras? (Chomsky)

8 - Att säga sanningen (Grenz i Tehran i Times)

9 - Om tryckfrihetsförordningens principer (Myrdal)

10- Västerlandets möte med främmande kulturer (Myrdal)

11- De fällda åtalspunkterna

12- Brev från Sigbert Axelsson till JK

13- Brev från Sigbert Axelsson till JK

14- Professor Jan Hjärpe kommenterar Ramimålet

15- Jan Hjärpes vittnesmål

16- Professor Bergmans vittnesmål

17- Kampanj mot min person (Bergman)

18- Jan Bergmans metod korrekt (Axelsson mm)

19- Den judiska maktens fräckhet (prof Ragnar Holte)

20- Skrivelse från docent Berglie, prof Bäckman, lektor Droblin

21- Överrabbinen Morton Narrowes vittnesmål (granskning)

22- Plikten att vittna (adv Jan Axelsson)

23- Professor G Kleins vittnesmål (granskning)

24- Professor Jörgen Weibulls vittnesmål (granskning) del 1

- Professor Jörgen Weibulls vittnesmål (granskning) del 2

25- Biskop Krister Stendahls vittnesmål (granskning)

26- Lagen om hets mot folkgrupp (från Nils Beckman m fl)

27- Domen mot Ahmed Rami

28- När en svensk åklagare utbildar sig

29- Alliansen mot Radio Islam

30- "Kastrera flyktingar" (domen mot Herrmann för jämförelse)

31- Anmälan mot Satansverserna för hets mot folkgrupp

32 - JK friar Rushdies bok

33- "...araber förödmjukar kvinnor..." JK-beslut

34- Wiesenthals hets till folkmord

35- Ett justitiemord (talan mot domen)

36- Skrivelse till Svea Hovrätt (22-12-89)

37- En åklagare eller en sionistisk politisk kommissarie?

38- Historieskrivning (antal döda i Auschwitz och Holocaust)

39- Lögner som påbjudna sanningar

40- Ett falskt vittne: Elie Wiesel (R Faurisson)

41- Leuchterrapporten (historikern D Irving)

42- David Irving vittnar

43- Shahak avslöjar

44- "Kärleken till Israel förenar"

45- "Vem som är antisemit - det bestämmer vi"

46- "Varje jude är en representant för Israel"

47- Ockupanter som känner sig ockuperade!

48- "Nästa år Jerusalem"

49- "Ett enhetligt biologiskt underlag": en rasistisk religion

50- Sionistledare kräver alla judars lojalitet till Israel

51- Vad är Rothschilds makt?

52- Judisk finansmakt i Nordamerikansk inbördeskriget

53- Sionisterna drev USA i 1:a världskriget

54- B'nai B'rith och dess ADL

55- Vad är B'nai B'rith's ADL?

56- Brev till statsministern om B'nai B'rith i Sverige

57- Hårdporren i USA


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.