HOME

Judisk häxprocess i Sverige
av
Ahmed Rami

 

21

 

(Bilaga från Ahmed Rami till Svea hovträtt)

GRANSKNING AV ÖVERRABBINEN MORTON NARROWES VITTNESMÅL

 

VAD ÄR "JUDENDOMEN"?

VEM ÄR "JUDE"?

***

Denna granskning grundar sig på Stockholms Tingsrätts utskrifter av vittnesförhör med överrabbinen Morton Narrowe, under beteckningen: Akt BS - 4/89, Aktbilaga 188

 

Det gäller ... hur bibeln används för att legitimera ockupationen

 

Jag ska i sak granska överrabbinen Narrowes grundlösa beskyllningar, fräcka lögner och slingerbultar i vittnesförhöret inför Stockholms Tingsrätt (efter avgiven sanningsförsäkran).

Narrowe talar om bibelkritik och säger inledningsvis att "det finns något absurt i hela denna diskussion om bibelkritik... Den enda metod Rami tillämpar är att plocka fram det mest extrema och presentera det som om det vore det mest representativa". (s.3)

Överrabbinen har totalt missförstått vad Radio Islams hänsyftningar till (den judiska) Bibeln handlar om: det är inte alls i Radio Islam fråga om en teologisk akademisk bibelkritik (som vissa religionshistoriker och religionspsykologer ägnar sig åt mer eller mindre vetenskapligt), utan Radio Islams huvuduppgift är att påvisa (den judiska) Bibelns avgörande betydelse i sin erövringspolitik för den judiska staten Israel som gudomlig lagfart för att ockupera Palestina och för den inom judendomen uppkomna sionismen (som drivit fram bildandet av staten Israel och på olika sätt verkar för att främja och skydda denna stat överallt i världen där representativa judiska församlingar och sionistiska organisationer är etablerade).

För det andra har överrabbinen Narrowe också totalt fel i att Radio Islam skulle uteslutande ha tagit fram det mest extrema i judendomens Bibel för att presentera det som "det mest representativa". I Radio Islam tog jag upp de delar i Gamla Testamentet som används idag i Israel för att legitimera ockupationen och folkmord. Judendomen vilar dessutom på två inom judendomen centrala grundsatser som är av särskilt intresse för att man skall kunna förstå Israel och sionismen:

1. att judarna anser sig vara ett av Gud utvalt folk över alla andra folk

2. att judarna av sin Gud fått ett utlovat land (vars kärnland är Palestina, Kanaans land i Bibeln) med gudomlig befallning att fördriva, förinta eller förslava därvarande "främmande" folk. (Ursprungliga invånare betraktas, efter den judiska erövringen, som "främmande"!)

Det är med utgångspunkt från dessa två grundsatser i judendomen -utmaldheten och det utlovade landet (Palestina!) - som Radio Islam sedan plockat fram illustrativa citat i judendomens mest heliga bok, Torah (som omfattar de fem Moseböckerna i GT, dvs judendomens Bibel) för att tydliggöra den moraliska och politiskt praktiska innebörden (av de båda grundsatserna). Det är dessa delar av den judiska bibeln som är direkt relevanta för dagens aktuella politiska konflikt.

Sedan kommer överrabbinen Narrowe med ett generellt värdeomdöme, när han beskyller Radio Islam för följande:

"Ty syftet är endast ett: att misskreditera, att förtala, att hetsa och sprida hat. Och det finns inget annat syfte i Ramis program än just detta."

Varpå Narrowe ytterligare tillägger: "Jag vill säga, den bild av judendomen som Rami visar är en illvillig karikatyr, en hatisk förfalskning och den har inget gemensamt med den lära, det budskap som jag sprider i min synagoga, som våra barn uppfostras i." (s.3)

 

"Hedniska kvinnor"!

Narrowe ger inga som helst belägg för dessa ytterst allvarliga beskyllningar i påståendeform. Det hör till vanlig anständighet att man inte framför några ytterst allvarliga beskyllningar mot någon - i en rättegång - innan man kunnat redovisa konkreta fakta och sakskäl, i synnerhet när man efter avlagd sanningsförsäkran framträder offentligt inför domstol. Löst framslungade beskyllningar mot en namngiven och dessutom närvarande åtalad person inför rätta är kvalitativt sett inget annat än ilskna känsloreaktioner, en bandhunds skällanden, som sannerligen diskvalificerar vittnet Narrowe. Man måste allvarligt fråga sig om mannen är vid sina sinnens fulla bruk. Fullständigt oansvarigt är hans beteende i alla händelser.

Låt oss granska om det senare i Narrowes mångordiga vittnesanförande f6rekommer några försök från hans sida att framföra relevanta fakta och i sak bärande argument till stöd för hans avfärdande omdömen om mig och Radio Islam! Som svar på frågan om judendomen ytterst är rasistisk och en primitiv stamreligion, svarar Narrowe med att hänvisa till ett ställe hos den judiske profeten Malaki, kapitel 2 vers 10:

"Hava vi icke alla en och samme fader, har icke en och samme Gud skapat oss, varför handlar vi då trolöst mot varandra och bryter våra fäders förbund?" Behandlar man idag palestinierna i den judiska rasistiska staten som "bröder"? Om judendomen tror på en universell Gud varför är judendomen då en stamreligion bara för judarna?

Med detta lösryckta citat söker överrabbinen göra gällande att åtminstone denne judiske profet Malaki - i GT, judendomens Bibel -bekräftar den av Narrowe hävdade tesen att judendomen inte är rasistisk utan giltig för alla folk och människor (med samme Fader som skapat oss alla). Detta stycke avser raka motsatsen: här fördömer istället profeten Malaki det "avfälliga' Israel som brutit (judendomens) förbund och gett sig i lag med "hedniska kvinnor". I vers 11 - alltså därpå fdljande versen - heter det: "Juda har handlat trolöst, och styggelse är bedriven i Israel och i Jerusalem; ty Juda har oskärat Herrens helgedom... och de hava tagit till äkta kvinnor som dyrka främmande gudar." Antingen kan överrabbinen inte sin egen Bibel, eller också är han så fräck inför rätta att han bluffar grovt genom att hävda sin egen lögn som sanning. För Malaki så finns många Gudar (inte en och samma ...): den judiska "Guden" och andra "främmande" "Gudar"! Kvinnor som är "skapade" av dessa "främmande Gudar" ska judarna inte "taga till äkta kvinnor'!

Denne judiske profet Malaki är för övrigt ganska intressant. I fjärde kapitlet, vers ett säger han:

"Ty se, dagen kommer, och den skall brinna såsom i en ugn. Då skola alla fräcka människor och alla vad som göra vad ogudaktigt är bliva likt strå, och dagen, den som kommer, skall förbränna dem, säger Herren Sebaot, så att varken rot eller krona lämnas kvar av dem."

Här möter vi - liksom så ofta i judendomens Bibel - föreställningen om att de avfälliga judarna skall straffas genom att förintas i eld, i den brinnande ugnen. Här har vi upphovet till den sionistiska propagandalögnen om Holocaust (som betyder brännoffer) eller Förintelsen (av sex miljoner judar i "gasugnar" enligt den judiska myten). Om överrabbinen hade hållit sig till sin avgivna sanningsförsäkran, så hade han knappast kunnat underlåta att framhålla detta. Men det är uppenbart att sanningen betyder ingenting för honom, endast vad som tjänar judarnas speciella intressen i den judiska församling han basat för.

Den judiske profeten som Narrowe citerar är inte bara rasist och för apartheid-systemet! Han, och med honom hela judendomen, är sadistisk! Om någon skeptiker skulle tro att det bara är Malaki som talar om "den brinnande ugnen" och att Guds eller Herrens straff är att låta de ogudaktiga judarna stekas i eld, så kan här bland annat citeras ftiljande ställen från judendomens Bibel:

"Men den som icke faller ned och tillbeder, han skall i samma stund kastas i den brinnande ugnen." (Daniel 3:6)

 

"Ty eld lågar fram ur min näsa"!!

"Och alla fångar ifrån Juda, som äro i Babel, skola från dem hämta ett förbannelsens ord; de skola säga: "Herren göre med mig, såsom Sidkia och Ahab, vilka Babels konung lät steka i eld. De hava ju gjort vad som är en galenskap i Israel, de hava begått äktenskapsbrott med varandras hustrur och hava fört lögnaktigt tal i mitt namn, sådant som jag icke hade bjudit dem. Jag är den som vet det och betygar det, säger Herren."

"Om vår Gud, den som vi dyrka, förmår rädda oss, så skall han ock rädda oss ur den brinnande ugnen och ur din hand, oh konung." (Daniel 3:17)

"Du skall låta dem känna det såsom i en glödande ugn, när du låter se ditt ansikte, Herren skall fördärva dem i sin vrede, eld skall förtära dem." (Psaltaren 21:10)

"Ty eld lågar fram ur min näsa, och den brinner till dödsrikets djup, den förtär jorden med dess gröda och förbränner bergens grundvalar." (5 Mosebok 32:22)

På ännu ett ställe i Torah, judendomens lag och lära, heter det:

"Och det skall ske, att likasom Herren förut fröjdade sig över eder, när han fick göra eder gott och föröka eder, så skall Herren nu fröjda sig över eder, när han utrotar och förgör eder. (5 Mosebok 28:63)

På åklagarens fråga om judarna i egenskap av ett Herrens eller Guds utvalda egendomsfolk skulle vara tilldelade rollen som ett härskarfolk över alla andra, så svarar överrabbinen Narrowe att "Radio Islam glider, den glider över från egendomsfolk, dvs att Gud äger det här folket på ett visst sätt, över till en annan ide, att det här folket har fatt av Gud makt över andra folk, att det har blivit ett herrefolk... blivit ett folk som inte är Guds tjänare..." (s.10) Hur tjänar då det judiska "folket" sin Gud i Palestina? Genom erövring, ockupation och folkmord på palestinierna? Den som glider - för ett glidande resonemang - här är just överrabbinen Narrowe. Om egendomdfolkets betydelse står det mycket klart i judendomens lag och lära, i Torah:

"Om I nu hören min röst och hållen mitt förbund, så skolen I vara min egeadom framför alla andra folk, ty hela jorden är min." (2 Mosebok 19:5)

Här sägs alltså klart och tydligt:

"Framför alla andra folk."! Varför: "framför" andra folk om den judiske "Guden" inte är rasist?! Är inte detta en "gudomlig" legitimering av apartheid?!

Och i femte Mosebok 23:6 heter det:

"Du skall aldrig i din tid fråga efter deras (andra folks) välfärd och lycka."

Och i femte Mosebok 28:13 heter det:

"Och Herren skall göra dig till huvud och icke till svans, du skall alltid ligga över och aldrig ligga under..: "

Med all sin slughet och hyckleri ska inte Narcowe bortförklara den grymma herrefolksideologin! Men han kanske räknar med domarnas och juryns okunnighet och den hjärntvätt på dem som har blivit effekten av den sionistiska propagandan. Och i femte Mosebok 1 1:22-25 heter det:

"Ty om I nu hållen alla dessa bud [ alltså: rasism, diskriminering ...] som jag giver eder och gören efter dem, så att I älsken Herren, eder Gud, och alltid vandrar på hans vägar och håller eder till honom, så skall Herren fördriva alla dessa folk för eder, och I skolen underlägga eder folk som är större och mäktigare än I... Ingen skall kunna stå eder emot. Fruktan och förskräckelse för eder skall Herren, eder Gud, låta komma över hela det land I beträden, som han har lovat eder." Och det är, bokstavligt, precis vad det palestinska folket är offer för i dagens judiska banditstat Israel!

Och i femte Mosebok 7:22-23 heter det:

"Och Herren, din Gud, skall förjaga dessa hedningar (dvs icke-judar) för dig, men blott småningom. Du skall icke med hast få förgöra dem, på det att vilddjuren icke må föröka sig till din skada. Herren, din Gud, skall giva dem i ditt våld och sända stor förvirring bland dem till dess att de förgöras."

 

Vålla förvirring bland alla folk!

Det går inte att prata bort att judendomens Gud, sådan han klart framträder i judendomens egen lag och lära, är det grymma krigets gud och massmordens och folkmordens gud. Och det är denna judendomens gud som klart och tydligt ger sitt "utvalda folk" rätt - gudomlig rätt - att topprida, utplundra och behärska andra folk. Den judiska ockupationen i Palestina illustrerar den judiska bibelns budskap: erövring, ockupation, rasism, apartheid, expansionism och folkmord. Den judiska makten i övriga länder är mer kamouflerad, i Palestina är den helt naken.

Det är typiskt hur överrabbinen försöker slingra sig ifrån detta genom att hävda att man måste sätta in bibelns texter i sitt tidshistoriska sammanhang (s.12); Den judiska statens "bibliska° legitimitet bygger ju på judarnas tro på "det förlovade landet", en myt som är över 5000 år gammal! Varför sätter man då inte detta i sitt historiska sammanhang och säger att det inte gäller i dagens Palestina?! Bibeln är ju historiskt ingen historiebok - i varje fall inte uteslutande, den är myter och sagot. Men för judarna är GT en helig bok som innehåller ännu giltiga lärosatser och moralbud. Och skapandet av den judiska staten Israel illustrerar det-ta. Sedan försöker överrabbinen ytterligare för den tillfälliga taktiska rättegångens behov slingra sig undan att det som står i judendomens lag och lära delvis skulle vara upphävt: "Det finns ett fatal, väldigt, väldigt fa som anser att femte Mosebok är sann..." (s.17) Men i så fall borde väl femte Mosebok från of6ciellt judiskt håll förklaras vara osann eller icke sann och ogiltig och plockas ut från Torah och hela den rasistiska judendomen och Israel borde ideologiskt falla. Så har dock inte skett, i varje fall kan överrabbinen Narrowe inte hänvisa till något officiellt judiskt dokument där femte Mosebok och därmed judendomen ogiltigförklaras. För övrigt finns der inte bara osedvanliga grymheter på Guds befallning till judarna i femte Mosebok. I första Mosebok berättas om hur de judiska patriarkerna Simeon och Levi på det mest lömska sätt massmördade alla de gästfria hiveerna medan de låg blödande i sina sår efter att ha omskurit sig - på just anmaning från Simeon och Levi, nämligen i 34:e kapitlet. I andra Mosebok 23:27-30 heter det:

"Förskräckelse för mig skall jag sända framför dig och vålla förvirring bland alla de folk som du kommer till, och jag skall driva alla dina fiender på flykten för dig... Dock skall jag icke på ett och samma år förjaga dem för dig, på det att landet icke må bliva en ödemark och vilddjuren föröka sig till din skada, utan småningom skall jag förjaga dem för dig, till dess du har förökat dig, så att du kan taga landet till din arvedel." Denna "gudomliga" befallning till troende judar är vad det palestinska folket - som offer - erfar idag!

Och i tredje Mosebok 26: 27-29 heter det:

"Om I, detta oaktat icke hören mig, utan vandren mig emot, så skall också jag i vrede vandra eder emot och tukta eder sjufalt för edra synders skull. I skolen nödgas äta edra söners kött och äta edra döttrars kött."

Alltså tvångskannibalism som gudomligt straff för olydnad! Men denna "Gud" behöver inte straffa sitt utvalda folk. Detta folk lyder idag dessa befallningar mot det palestinska folket i Palestina!

Och i fjärde Mosebok 31:a kapitlet kräver judendomens Gud att hans utvalda folk (judarna) skall döda alla midjaniter, medan de orörda midjanitiska flickorna (oskulderna) kan få behålla livet för judarnas räkning och förlustelser.

Är då de övriga fyra Moseböckerna också osanna och inte längre giltiga, när det där berättas om gudomliga befallningar om bland annat lovprisade massmord på andra folk? I så fall blir det nästan inget kvar av Torah, alltså den judiska lagen och läran, utan den kan skrotas, och därmed kan även den på judendomen grundade judiska staten Israel skrotas och lämpligen ersättas med ett demokratiskt Palestina där alla medborgare ska ha samma rättigheter!

När åklagaren frågar - med anledning av åtalspunkterna - om den bibliska judendomen sanktionerar krig och grymheter mot andra (icke-judiska) folk och frågar om den judiska påsken, så hävdar överrabbinen att judendomen predikar fredens välsignelser och att den judiska påsken föras till minne av "befrielse från judarnas slaveri i Egypten" och att man tar bort en droppe vin vid judarnas påskförande för att därmed symboliskt erinra om att "andra människor har lidit i den här befrielsekampen". (s.37-38)

 

Amen! "Nu har du förklarat"!

Men var verkligen judarna - eller Israels folk - slavar i Egypten? I flera kapitel i första Mosebok - 41, 42, 46 och 47 - berättas utförligt om hur juden Josef blev den egyptiske härskarens uppsyningsman och finansminister med oinskränkt makt för egen - och judafolkets - vinning bland annat under talrika hungersår då Josef kunde utplundra de egyptiska bönderna på alla deras ägodelar genom att ge dem bröd som han förvarade i väldiga spannmålsmagasin. I andra Mosebok berättas det senare hur judendomens Gud hemsökte Egypten med fruktansvärda fasor och naturkatastrofer - i kapitlen 8, 9, 10 och 11 - varefter denna allsmäktiga judegud i 12:e kapitlet massmördar alla förstfödda egyptier (alltså barn) samtidigt som alla judars liv skonades, eftersom judeguden Jahve gick förbi (pesach, den judiska påsken) judarnas hus, på vilkas dörrar man målat med blod (2 Mos. 12:12-13) och sedan berättas det om att judarna utnyttjade denna ohyggliga massaker till att plundra egyptierna på alla deras dyrbara klenoder av guld och silver (2 Mos. 12:35-36). Inte ett ord finns i denna judiska bibeltext om att de skall hysa minsta medlidande med de överlevande egyptierna som sörjde sina nära anhöriga vilka dödats av judarna eller av deras tillbedda Gud. Överrabbinen Narrowe får väl lära sig att läsa rätt innantill (även framför icke-judarna: gojerna) i sin judiska Bibel som han borde kunna efter att ha studerat judendomen i ett halvt sekel, enligt egen uppgift inför Tingsrätten (s.l). Man far väl utgå ifrån att överrabbinen Morton Narrowe kan läsa innantill och förstå vad en viss text klart utsäger, men att det tydligen ingår i den rabbinska traditionen att göra lämpliga omtolkningar av det mest uppenbara i de judiska texterna och ljuga och fräckt slingra sig undan så fort man ansätts med besvärande frågor - från icke-judar - om vad verkligen judendomen står för. Överrabbinen förnekar också innehållet i den bulletin som utgått från det israeliska undervisningsministeriet om att judendomens Bibel (GT) är skriven av Gud, medan NT (Nya Testamentet) är skriven av människor och därför inte kan och får användas i de israeliska judeskolornas religionsundervisning: "Det är en feltolkning", förklarar överrabbinen Narrowe, varpå han tillfogar att GT är ursprungligen skriven på hebreiska som de israeliska barnen kan, medan Nya Testamentet ursprungligen är skrivet på grekiska som de israeliska barnen inte kan. I så fall skulle ju bara judiska barn (i Israel) kunna läsa GT och bara grekiska barn kunna läsa NT - att det finns översättningar till alla kulturspråk av hela Bibeln - GT liksom NT - föresvävar tydligen inte denne överrabbin som är medlem av den svenska Bibelkommissionen och skall övervaka översättningarna i nya utgåvor till svenska av både GT och NT! Man kan inte annat än baxna inför denne överrabbins osedvanliga fräckhet att prata strunt och slingra sig undan, hal som en reptil. (s.43 och s.2) Hur skulle denna överrabbin reagera om GT förbjuds i de svenska skolorna? Och hur kommenterar åklagaren Bondestam detta struntprat? 10, han säger: "Nu har du förklarat." (s.44) Förklarat med bortförklaringar som en normalbegåvad tioåring lätt skulle kunna genomskåda! Nu ska man fria Barabbas och avrätta Jesus! Det eviga judiska enkla sättet att sopa problemen under mattan!

 

Israels bibliska gränser!

Överrabbinen Narrowe legitimerar sina egna slingerbultar och lögner med ett beprövat trick att ge sig själv suverän rätt att - efter behov -bortförklara genom listiga omtolkningar. Narrowe säger detta så här: Inom det judiska så finns det en hel del frihet i vad man tänker och tror... Det finns (i judendomen) en otrolig frihet när det gäller hur man tänker. i så fall i den fräcka meningen när sionisterna "tänker" t ex på Israels bibliska gränser. Moshe Dayan sade t ex att "Israels bibliska gränser är dit vår arme kan nå". (s.52) Kort sagt: judendomen är att tänka och tro vad man vill! Den troende juden skulle alltså vara utelämnad åt sitt eget privata godtycke, han har ju fullständig frihet -otrolig frihet - att tycka och tro vad han vill. I judendomen finns det inga moraliska föreskrifter, inga etiska normer, inga bjudande plikter gentemot medmänniskor; med detta upphäver överrabbinen sin egen troslära till ett fullständigt intet. Och så ska man kunna säga att judendomen inte är någon religion. Det är en maffia! Men det finns ett förbehåll: en enda sak måste - enligt överrabbinen Narrowe - den troende juden tro på, och det är vad som står i femte Mosebok kapitel 6 vers 4: "Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en." (s.53)

Detta är sannerligen mycket avslöjande: för det första hade samme överrabbin Morton Narrowe tidigare i samma vittnesftirhör (efter avgiven sanningsförsäkran) förklarat att femte Mosebok är allmänt ansedd av judar som osann och därför ogiltig, men nu innehåller samma femte Mosebok den enda trossats som är giltig inom judendomen för troende judar, vilket endast vittnar om att vittnet Narrowe motsäger sig själv i fundamentalt hänseende och därför inte är trovärdig och heller inte sanningsenlig. För det andra framgår det ju här klart och tydligt att judendomens Gud är endast Israels Gud, inte andra folks gud! Precis vad som framhållits i Radio Islam och som samme överrabbin Narrowe blivit så upprörd över att där blivit sagt - med klara och tydliga citat från judendomens Torah!

Överrabbinen Narrowe bekräftar ytterligare sin bekännelse om judendomen som den fullständigt godtyckliga trosläran som upphäver sig själv när han strax efteråt säger:

"Man kan gott säga att judendomen har många olika gudsuppfattningar, men att judendomen inte tror på Gud, det skulle vara att gå utanför det judiska." (s.53)

"Många olika gudsuppfattningar" - javisst, det ryms ju inom "den otroliga friheten att tänka och tro vad man vill", och att det vore ojudiskt att inte tro på Gud är lika solklart för troende judar, eftersom den Gud man skall tro på är Israels Gud, som inte är eller kan vara något annat än ett eget - frihetligt - förhärligande av Israel och "det judiska folket"! Vittnet Narrowe har därmed erkänt att vad vi i Radio Islam i allt väsentligt har sagt om judendomen som en rasistisk troslära - med frihet att efter behag utöva förtryck osv - är riktigt!

 

Vem är "jude"?

Överrabbinen Narrowe vet inte riktigt vem som är jude och kan i alla händelser inte definiera begreppet jude: År jude ett etniskt begrepp? Ett nationellt begrepp? Ett religiöst begrepp? På dessa frågor - från min försvarsadvokat Ingemar Folke - kunde överrabbinen Narrowe inför Stockholms Tingsrätt inte lämna några klara och entydiga besked utan han svävade ut litet hit och dit med diverse prat. Låt mig ta några jämförande exempel: Om t ex en svensk - präst eller annan yrkeskategori - tillfrågas vad en svensk och en kristen är, så kan han eller hon lämna klara och entydiga besked: "Svensk" är ett nationellt begrepp, en person är svensk till nationaliteten (genom dels sitt svenska medborgarskap och vanligen också genom sin nationella svenska samhörighet), medan en kristen är ett religiöst begrepp som går utöver nationsgränserna och endast avser den som bekänner sig till den kristna trosbekännelsen, av tradition eller av personlig övertygelse. En arab med t ex egyptiskt medborgarskap (boende i eller utanför Egypten) och av muslimsk trosbekännelse kan lämna klara och entydiga besked om vem som är arab, egyptier och muslim. Arab är den som tillhör det arabiska folket och har arabiska som sitt modersmål (arab är alltså ett språkligt kulturellt begrepp men inte till fullo ett etniskt begrepp), egyptier är ett nationellt begrepp (den som har egyptiskt medborgarskap) och muslim är - liksom kristen - ett religiöst begrepp och har uteslutande att göra med den som tillhör religionen och kulturen Islam.

Men vem är då jude? Narrowe säger att före 1789 (det år då den franska revolutionen ägde mm och gav judarna samma medborgerliga fri - och rättigheter som Frankrikes övriga invånare), så varjude detsamma som troende judar (de som trodde på judendomen, vilket Narrowe tidigare sagt är "en otrolig frihet att tänka och tro vad man vill", fast man måste dock tro på Israels Gud, judarnas Gud). Men, säger överrabbinen Narrowe, judar är både troende och icke-troende judar. (s.54, s.56) Men eftersom judarna är starkt rasblandade är de ingen ras, inte någon etnisk grupp och eftersom judarna är medborgare i olika länder så är de ingen kulturell grupp och eftersom judar är både troende och icke-troende, så är de heller ingen religiös gropp. Men trots att de inte är något bestämt utan ungefär vad som passar sig, så är judarna ändå ett folk ("det judiska folket") och en folkgrupp (som blir mycket upprörd när man talar om vad judendomen är och när man talar om att Israel är en inkräktarstat och en förtryckarstat). Det hela verkar mycket obegripligt, ideologiskt sjukligt och mycket besynnerligt. -Advokat Folke suckade tungt och resignerat efter en längre tids fåfäng

utfrågning av överrabbinen om detta: - "Jag begriper ingenting... Okay, jag tror jag får nöja mig". (s. 55-56) Om man närmare tänker efter förstår man att det är just denna resignationens effekt som överrabbinen ville uppnå: att med pladder hit och dit trötta ut utfrågaren, tills han ger upp utan att få några besked i sak. Ty saken är den att begreppet "jude" är ett rasistiskt nationellt begrepp som fastställs genom kulturell gemenskap och efter vissa raskriterier, vilket klart och tydligt framgår av vilka den judiska staten Israel godtar som judar och därmed som enda fullvärdiga medborgare i denna stat: jude är den som är omskuren enligt den judiska ritualen, som är uppfostrad i den judiska traditionen (som är kulturell i den meningen att den omfattar vissa bestämda riter enligt "den judiska traditionen") och som har en judinna till mor (eftersom moderskapet kan fastställas, till skillnad från faderskapet, vilket är raskriteriet). Och till allt detta kommer judendomens tro på att _ de är "Abrahams säd" (alltså raskontinuitet). Och om någon konverterar till judendomen kommer han eller hon att tro att han härstammar från Abraham! Trots att det är så klart belagt att jude är ett nationellt begrepp, så kan inte överrabbinen (som i alla väder försvarar den judiska staten Istael) erkänna detta - och orsaken är att detta skall döljas, En hemlig maffia lägger inte öppet sina kort på bordet! Eftersom det är ett för judarna obehagligt förhållande att judar i olika länder har Israel som sin nation, inte det land där de är födda och alltid har medborgarskap och medborgerliga fri - och rättigheter. Ty om detta allmänt och öppet erkänns så är ju det stora flertalet judar - diasporajudarna, de förskingrade judarna som lever i USA, Sovjet, Sverige med flera länder - i realiteten en främmande stats medborgare med främsta lojalitet till denna främmande stat som dessutom är en inkräktarstat och en brutal våldsmakt. Så närjag säger maffia så menarjag en politisk maffia alltså en organiserad politisk grupp, som utanför de lagliga spelreglerna försöker skaffa sig makten genom frimureriliknande hemlig verksamhet och i detta fall för Israel och de judiska världsorganisationerna.

Av vittnesförhöret med den från USA importerade överrabbinen Morton H Narrowe i Stockholm framgår mycket klart att denna person är fullständigt hållningslös och sanningslös, en fräck lögnare och slingerbult som dock - utan att själv avse det - avslöjat judendomen som en till religion kamouflerad chauvinistisk och rasistisk maktlära. Och det är en skandal att justitiekanslern - genom åklagare Bondestam - anlitar honom som "sakkunnigtvittne"!

Om Salman Rushdie (för sin hädiska bok Satans Verserna) hade ställts inför rätta i Sverige för "missaktning mot den muslimska folkgruppen", skulle JK då anlita Imam Khomeini eller en annan muslimsk ledare som sakkunnigt vittne?

Ahmed Rami

 

  Nästa sida

Index över Judisk häxprocess i Sverige:

1 - Sions kommande härlighet

2 - Judendomen - en politisk ideologi

3 - Häxjakten mot Radio Islam

4 - Uttalande från Folket i Bild

5 - Den svåra toleransen (Schöier)

6 - Principfråga om yttrandefrihet (Cohn-Bendit)

7 - När ska yttrandefriheten försvaras? (Chomsky)

8 - Att säga sanningen (Grenz i Tehran i Times)

9 - Om tryckfrihetsförordningens principer (Myrdal)

10- Västerlandets möte med främmande kulturer (Myrdal)

11- De fällda åtalspunkterna

12- Brev från Sigbert Axelsson till JK

13- Brev från Sigbert Axelsson till JK

14- Professor Jan Hjärpe kommenterar Ramimålet

15- Jan Hjärpes vittnesmål

16- Professor Bergmans vittnesmål

17- Kampanj mot min person (Bergman)

18- Jan Bergmans metod korrekt (Axelsson mm)

19- Den judiska maktens fräckhet (prof Ragnar Holte)

20- Skrivelse från docent Berglie, prof Bäckman, lektor Droblin

21- Överrabbinen Morton Narrowes vittnesmål (granskning)

22- Plikten att vittna (adv Jan Axelsson)

23- Professor G Kleins vittnesmål (granskning)

24- Professor Jörgen Weibulls vittnesmål (granskning) del 1

- Professor Jörgen Weibulls vittnesmål (granskning) del 2

25- Biskop Krister Stendahls vittnesmål (granskning)

26- Lagen om hets mot folkgrupp (från Nils Beckman m fl)

27- Domen mot Ahmed Rami

28- När en svensk åklagare utbildar sig

29- Alliansen mot Radio Islam

30- "Kastrera flyktingar" (domen mot Herrmann för jämförelse)

31- Anmälan mot Satansverserna för hets mot folkgrupp

32 - JK friar Rushdies bok

33- "...araber förödmjukar kvinnor..." JK-beslut

34- Wiesenthals hets till folkmord

35- Ett justitiemord (talan mot domen)

36- Skrivelse till Svea Hovrätt (22-12-89)

37- En åklagare eller en sionistisk politisk kommissarie?

38- Historieskrivning (antal döda i Auschwitz och Holocaust)

39- Lögner som påbjudna sanningar

40- Ett falskt vittne: Elie Wiesel (R Faurisson)

41- Leuchterrapporten (historikern D Irving)

42- David Irving vittnar

43- Shahak avslöjar

44- "Kärleken till Israel förenar"

45- "Vem som är antisemit - det bestämmer vi"

46- "Varje jude är en representant för Israel"

47- Ockupanter som känner sig ockuperade!

48- "Nästa år Jerusalem"

49- "Ett enhetligt biologiskt underlag": en rasistisk religion

50- Sionistledare kräver alla judars lojalitet till Israel

51- Vad är Rothschilds makt?

52- Judisk finansmakt i Nordamerikansk inbördeskriget

53- Sionisterna drev USA i 1:a världskriget

54- B'nai B'rith och dess ADL

55- Vad är B'nai B'rith's ADL?

56- Brev till statsministern om B'nai B'rith i Sverige

57- Hårdporren i USA


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.