HOME

Judisk häxprocess i Sverige
av
Ahmed Rami

 

39

LÖGNER SOM PÅBJUDNA SANNINGAR

ISRAEL, SIONISMEN OCH JUDENDOMEN BYGGER PÅ LÖGNER OCH BEDRÄGERIER I 'RELIGIÖSA' FORMER. DESSA BEDRÄGERIER GÖRS TILL MYTER OCH TVINGAS PÅ OSS SOM SANNINGEN.

 

Historierevisionisterna, som grundligt och kritiskt vetenskapligt granskat de etablerade historikernas redovisningar, har kunnat påvisa att uppgifterna och den gängse versionen av historieskrivningen om "Förintelsen av sex miljoner judar" (i andra världskrigets Europa av nazisterna) är en myt. En myt enligt gängse definition är: en uppdiktad berättelse som utges för sanning och en verklighetsfrämmande utsaga som många sätter tro till. Vissa myter - som i historieromaner - bygger på vissa faktiska händelser.

I detta fall är myten både en villfarelse och en lögn. Flertalet som håller denna "Förintelsen" för att vara sann är i god tro. De är själva offer för en villfarelse liksom de som i årtusenden trodde att jorden var platt och de som i kristenheten länge trodde att jorden - enligt den judiska Bibelns skapelseberättelse - var universums centrum. Men denna "förintelsens" myts upphovsmän och de som mest ihärdigt framhärdar i att myten är sanning vet att det är en lögn, en för deras intressen mycket fördelaktig lögn.

Om en lögn är både politiskt fördelaktig och ekonomiskt vinstgivande för särskilt en viss inflytelserik grupp - och detta är i hög grad fallet med "Förintelsen" för Israel och judarna - så är denna lögn en så viktig lönande myt och ett stort geschäft att den måste hållas för en grundmurad sanning, därtill förstärkt som sedelärande och folkuppfostrande.

Kommunismen med dess strålande visioner om en centralplanerad jämlikhet i folklig förbrödring är en sådan politisk myt, en av (de kommunistiska makthavama) påbjuden lögn. Kommunismens nedgång och bråda fall i Östeuropa visar att lögnens fatala herrevälde inte varar beständigt: att den länge undertryckta oppositionen kan växa till en folkstorm som vräker undan dem som levt högt på bedrägeriet. Det är sanningens triumf över lögnen som synes bekräfta Abraham Lincolns optimistiska sentens:" Man kan lura en del av folket hela tiden och hela folket till en viss tid; men man kan inte lura hela folket hela tiden."

Förutsättningen för att en lögn skall bli allmänt accepterad som en viktig sanning är förstås att varje sanningssökande opposition nedtystas. Hela folket kan då luras - till en viss tid, tills bubblan spricker.

I totalitära diktaturer erbjuder det inga nämnvärda svårigheter att snabbt nedtysta varje kritisk opposition: de oppositionella fångslas eller avrättas - offentligt eller i lönndom - som "statsfiender", "uppviglare mot samhällsordningen", "klassfiender", "folkförrädare", "imperialistspioner", "krigshetsare" eller någon annan lämplig brottsrubricering. Den sanningssökande kritikem nedtystas - likvideras -som en för hela folket och samhällsordningen svår brottsling, därtill en farlig smittobärare som måste undanröjas.

I "demokratierna" väljer de mörka krafterna och lobbygrupperna (som styr samhället bakom kulisserna) en annan teknik för att komma åt de oliktänkande som hotar systemet. Med pengarnas makt "köper" de massmedierna, hjärntvättar opinionen, svartlistar dissidenter och stiftar "lagar" som kriminaliserar "vissa" åsikter.

I demokratier med "grundlagsfästa garantier för medborgerliga fri- och rättigheter" är det svårare att polisiärt nedtysta obekväma sanningssökare. Detta görs med "rättegångar"! Uppgiften går att lösa om man lyckas göra t ex myten till en grundmurad sanning, vilket förutsätter ett maximalt utnyttjande av ett segerrikt världskrigs möjligheter eller Israels totala seger för att demonisera och kriminalisera den besegrande fienden. Medierna, bokutgivningen och den politiska makten är behärskad för detta ändamål! Myten om t ex "Förintelsen av sex miljoner judar" bygger just pä andra världskriget som ett ideologiskt krig med dess efterföljande "segertribunaler" mot det besegrade nazistiska Tyskland. Att avslöja myten framstår som ett nesligt försök att förneka det rättfärdiga i andra världskrigets utgång och därmed den därav uppkomna efterkrigsordningen. Så blir en politiskt värdefull myt en grundmurad sanning. Att ifrågasätta Israels rätt att ockupera Palestina är att "propagera för en ny förintelse"! Judarna kommer härmed inte med något nytt i historien.

Historien erbjuder talrika exempel på lögner eller myter som påbjudits vara sanning och intalats vara viktiga sanningar, t ex under inkvisitionens och häxprocessernas tid i Europa, då kättare -oliktänkande avvikande kristna - judar och vissa utpekade kvinnor förklarades vara besatta av onda andar, i Satans våld, och därför förtjänta att utsättas för tortyr och i summariska rättegångar dömdes att brännas på bål, så att elden kunde förtära det onda hos dem. Dessa barbariska straff var verbalinspirerade från den judiska Bibeln, från Gamla Testamentet, där det ideligen talas om "Herren såsom en förtärande eld" (2 Mos. 24:17 m fl) och att Israels fiender måste brännas upp i eld (2 Sam. 12:31).

Dessa förföljelser av kättare och judar och dessa häxprocesser pågick i flera hundra år i Europa därför att man intalades tro att vissa bibliska myter var sanna, gudomligt sanna, och inte fick ifrågasättas - ända tills vissa modiga och självständiga tänkande forskare - som dr Urban Hjärne i Sverige i slutet av 1600-talet - kunde påvisa att häxprocesserna inte bara var rättsvidriga utan att de byggde på en förfärande lögn. En djävulsk lögn.

Ett exempel på en folkhistorieskrivning i dagens västvärld under "häxprocess"stämning, är de palestinska frihetsälskande motståndsmän som idag spärras in i fångelserna i Israel och i hela västvärlden som onda "terrorister", medan Israel presenteras som en civiliserad demokratisk stat!

Ett annat exempel på en myt som blivit en "historisk sanning" är uppgifterna att den romerske kejsaren Nero var ett veritabelt monstrum av aldrig tidigare skådat slag i fråga om pervers ondska; att han anstiftade Roms brand medan han spelade cittra och sjöng egna (pekoralistiska) kärlekshymner över förödelsen, och att han gjorde förföljelserna mot de kristna till en makaber fest av sadistisk vällust. I en bok som utkom så sent som 1960 på svenska skriver den balt-tyske kulturhistorikern dr Lissner:

"Insydda i djurhudar blev de troende sönderslitna av hundar, de korsfästes eller antändes för att tjäna som facklor ... De föll offer för en enda mans grymhet, offer för Nero, och ingen gladde sig egentligen åt deras död utom kejsaren, som öppnde sina egna trädgårdar för skådespelet när de kristna brändes." (Ivar Lissner: Romerska kejsare, Norstedts, Sthlm 1960, s.149-150)

Dessa uppgifter härrör från främst de båda romerska historieskrivarna Seutonius och Tacitus som inte drevs av någon opartisk sanningskärlek utan av hat till Nero som representant för en avskydd kejserlig despoti. De återger obekräftat skvaller, inte några källkritiskt granskande dokument. Sanningen är att Nero inte ens var i Rom när branden utbröt utan i sin villa i Antium, mer än 50 kilometer därifrån. Det är också väl bestyrkt att när Nero fick veta att Rom stod i brand skyndade han dit, inte för att i upprymd sinnesstämning sjunga och spela cittra utan för att febrilt vidta åtgärder för att hejda eldens härjningar och organisera hjälp åt dess offer. Och betcäffande de kristna, så finns det bevis för att Nero, ehuru personligen fåfång, var osedvanligt tolerant i sin inställning till alla nya trosläror, även till de (då ännu fåtaliga) kristna, medan det saknas alla bevis för att han skulle ha uppmuntrat eller ens godtagit sådana illgärningar mot de kristna som tillvitats honom.

Denna väl pepprade mytbild av Nero har varit så kärt omhuldad därför att den erbjuder en saftig historia som tilltalar - och förfärar -folkfantasin och dessutom fyller en sedelärande och vällovlig politisk uppgift: att på ett åskådligt sätt varna för kejsarvansinnet.

På vissa tidningsredaktioner kunde man, för en del år sedan, läsa föl-jande självironiska sentens: - Kolla aldrig dina uppgifter, då fördärvar du bara en bra historia! Professionella historieskrivare, som gärna vill bli lästa av många, inser det lukrativa värdet att följa detta lättsinniga recept - och därför vimlar det också på marknaden av historiemyter, särskilt i den genre som kallas "modern historia" och skildrar nazismens Tyskland och andra världskrigets Europa, där Hitler axlat rollen som Antikrist, Stora Satan och alla tiders monster i människoskepnad, precis som tidigare Nero, medan Hitlers fiender presenteras som änglar!

 

ATT TYSTA OLIKTÄNKANDE

De tre faserna för nedtystning av kritiskt oppositionella: demonisering, idiotförklaring, rättsprocesser:

I en demokrati, där redan förskoleelever uppmanas att ifrågasätta inte bara sina föräldrar utan även sina lärare, är ju all opposition - i princip -legitimerad och uppmuntrad. Hur en kritisk opposition i en viss fråga -t ex beträffande den proklamerade "sanningen" (om Israel och Förintelsen av sex miljoner judar under andra världskriget) - skall effektivt kunna kvaddas, i en demokrati (med informations- och yttrandefrihet), är inget svårlöst problem, sedan man väl skaffat sig total opinionsmakt: I de två första faserna sker en demonisering och idiotförklaring av varje kritisk opponent.

Demoniseringen tillgår så att den kritiske opponenten genast förklaras vara djävulskt ondskefull genom att stämpla honom som "nazist", "antisemit", "judehatare", "judehetsare", "nynazist", "rasist", palestinsk terrorist och liknande invektiv eller nidglosor som omedelbart associerar till ett djävulskt sinnelag, en vilja till att göra det onda, vilket är möjligt eftersom hela opinionsbildningen - inom både underhållningsindustrin och undervisningsväsendet och informationsmedia inpräglat att dessa nidglosor står för alla tänkbara varianter av vämjelig ondska som brutalt människoförakt, hatisk masshysteri, sadistiskt människoplågeri, cynisk maktpolitik, krigiska erövringar, vettlösa världserövrarplaner och systematiska massmord i industriell jätteskala.

Avsikten med demoniseringen av den obekväme meningsmotståndaren är förstås att den utpekat onde inte - av anständighetsskäl - får delta i den offentliga debatten i ett fritt och upplyst samhälle "som bygger på strävan efter det goda."

Idiotförklaringen, som ytterligare syftar till att isolera och nedtysta varje obekväm kritisk opponent, går ut på att inte bara (som i demonise-ringen) moraliskt inkompetensförklara den obekväme meningsmotståndaren utan även intellektuellt inkompetensförklara honom genom att stämpla honom som en "stolle" eller "galning" som förmenas t ex "förneka" det förutsatt mest uppenbara faktum. Därför heter det om t ex de obekväma och "farliga" historierevisionisterna, som kunnat bevisa att den s k "Förintelsen" i den judiska versionen inte kan ha ägt rum, att de "förnekar Förintelsen", ofta med tillägget att de "förnekar de nazistiska koncentrationslägren" och "förnekar den nazistiska judeförföljelsen", vilket inte är sant.

Förutsättningen för dessa indignerade utbrott, som t ex skall styrka de kritiska historierevisionisternas förmenta idioti, är självfallet tron att "Förintelsen' är till fullo bevisad och därmed ett obestridligt faktum, vilket inte är fallet, eftersom opinionsdominansen för den judiska propagandaversionen av "Förintelsen" som ett bevisat faktum är så förkrossande att ytterst fa människor här funnit orsak att ställa sig. skeptiska och efterfråga verkliga bevis, som aldrig framlagts och inte finns.

Om man väl lyckats inpränta i allmänna medvetandet att motståndarna till Israel, alltså till den judiska ockupationen i Palestina och att de kritiska historierevisionisterna t ex är både onda och idiotiska ("svårt förståndshandikappade"), måste de givetvis också vara farliga och brottsliga, enligt ' lämpliga" lagparagrafer som "missaktning - eller förakt - av folkgrupp", lagparagrafer som används idag inte för att skydda judarna men för att försvara den judiska ockupationen i Palestina mot all radikal kritik.

Här ser vi alltså hur de tre samverkande faserna, demoniseringen, idiotförklaringen och kriminaliseringen av de misshagliga kritikerna bildar ett mönster i processen att genom fördömelser och domslut "likvidera" dem, varvid man hela tiden använder sig av starkt känsloladdade skenargument:

- Att ifrågasätta Israels existens (judarnas rätt att ockupera Palestina) är "att uppmana till en ny förintelse", säger man.

- Att förneka Förintelsen och gaskamrarnas existens är att vara nazist och primitiv judehatare, säger man.

- Det är en skymf mot all anständighet att dräpa minnet av de mördade och rentvå bödlarna, säger man.

- Att ta ifrån oss (judar) minnet av våra döda anförvanter är att förneka vårt (judiska) existensberättigande och legitimera nya judeförföljelser och judemord, säger man.

Avsikten med dessa starkt emotionella utbrott som ges en karaktär av psykologiska och existential-filosofiska argument är att ytterligare understryka demoniseringen av de obekväma kritikerna, så att de på inga villkor skall få komma till tals och framlägga sina relevanta fakta och kritiska undersökningar utan istället uteslutas från all offentlighet.

Jämte de våldsamt indignerade känsloutbrotten tillgrips även kvasiargument som också är känslostyrda:

"Hur kunde en man som med själ och hjärta hade försvurit sig till en ideologi som satte massmordet på oskyldiga, försvarslösa människor i centrum samtidigt vara en god, omtänksam och älskad familjefar?" (SvDa Israelkorrespondent i en artikel i Expressen den 31 maj 1990)

Här utgår man ifrån den i propagandan frekvent förekommande föreställningen att nationalsocialismen (nazismen) är det absoluta onda, medan Israel och den rasistiska judendomen och sionismen är det absoluta goda!

En annan typ av skenargument är att säga:

- Att förneka judarnas bibliska och mytiska historia och Förintelsen är som att förneka att jorden är rund och hävda att den är platt.

Detta är självfallet en både falsk och missvisande analogi: att jorden är rund (sfärisk) kan vetenskapligt bevisas till skillnad från Gamla Testamentet som används av judarna som lagfart för att lägga beslag på Palestina och Förintelsen. Den som - mot alla empiriska fakta - förnekar att jorden ät rund idiotförklaras men han varken demoniseras eller kriminaliseras. Man ignorerar sådana stollar.

 

  Nästa sida

Index över Judisk häxprocess i Sverige:

1 - Sions kommande härlighet

2 - Judendomen - en politisk ideologi

3 - Häxjakten mot Radio Islam

4 - Uttalande från Folket i Bild

5 - Den svåra toleransen (Schöier)

6 - Principfråga om yttrandefrihet (Cohn-Bendit)

7 - När ska yttrandefriheten försvaras? (Chomsky)

8 - Att säga sanningen (Grenz i Tehran i Times)

9 - Om tryckfrihetsförordningens principer (Myrdal)

10- Västerlandets möte med främmande kulturer (Myrdal)

11- De fällda åtalspunkterna

12- Brev från Sigbert Axelsson till JK

13- Brev från Sigbert Axelsson till JK

14- Professor Jan Hjärpe kommenterar Ramimålet

15- Jan Hjärpes vittnesmål

16- Professor Bergmans vittnesmål

17- Kampanj mot min person (Bergman)

18- Jan Bergmans metod korrekt (Axelsson mm)

19- Den judiska maktens fräckhet (prof Ragnar Holte)

20- Skrivelse från docent Berglie, prof Bäckman, lektor Droblin

21- Överrabbinen Morton Narrowes vittnesmål (granskning)

22- Plikten att vittna (adv Jan Axelsson)

23- Professor G Kleins vittnesmål (granskning)

24- Professor Jörgen Weibulls vittnesmål (granskning) del 1

- Professor Jörgen Weibulls vittnesmål (granskning) del 2

25- Biskop Krister Stendahls vittnesmål (granskning)

26- Lagen om hets mot folkgrupp (från Nils Beckman m fl)

27- Domen mot Ahmed Rami

28- När en svensk åklagare utbildar sig

29- Alliansen mot Radio Islam

30- "Kastrera flyktingar" (domen mot Herrmann för jämförelse)

31- Anmälan mot Satansverserna för hets mot folkgrupp

32 - JK friar Rushdies bok

33- "...araber förödmjukar kvinnor..." JK-beslut

34- Wiesenthals hets till folkmord

35- Ett justitiemord (talan mot domen)

36- Skrivelse till Svea Hovrätt (22-12-89)

37- En åklagare eller en sionistisk politisk kommissarie?

38- Historieskrivning (antal döda i Auschwitz och Holocaust)

39- Lögner som påbjudna sanningar

40- Ett falskt vittne: Elie Wiesel (R Faurisson)

41- Leuchterrapporten (historikern D Irving)

42- David Irving vittnar

43- Shahak avslöjar

44- "Kärleken till Israel förenar"

45- "Vem som är antisemit - det bestämmer vi"

46- "Varje jude är en representant för Israel"

47- Ockupanter som känner sig ockuperade!

48- "Nästa år Jerusalem"

49- "Ett enhetligt biologiskt underlag": en rasistisk religion

50- Sionistledare kräver alla judars lojalitet till Israel

51- Vad är Rothschilds makt?

52- Judisk finansmakt i Nordamerikansk inbördeskriget

53- Sionisterna drev USA i 1:a världskriget

54- B'nai B'rith och dess ADL

55- Vad är B'nai B'rith's ADL?

56- Brev till statsministern om B'nai B'rith i Sverige

57- Hårdporren i USA


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.