HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

20

VAD ÄR SIONISM OCH VILKA ÄR SIONISTER?

 

1. Sionism är "religiöst" sanktionerad judisk nationalism för den judiska staten Israel. Om detta är alla överens.

2. Sionism är den judiska staten Israels övergripande ideologi eller värdegemenskap som alltså gäller för alla de olika politiska partierna i Israel. Om detta är också alla överens.

3. Sionismen är en världsomfattande rörelse för judar i alla länder till stöd för Israel. Det finns en permanent huvudorganisation Världssionistiska Organisationen (WZO) med förgreningar i olika länder, också i Sverige som uteslutande ägnar sig åt stöd till Israel. Ekonomiskt, politiskt och propagandistiskt/publicistiskt. Om detta är åtminstone alla politiskt kunniga överens.

4. Alla judiska församlingar i hela världen - med undantag av ett försumbart fåtal extrema ortodoxa - stöder världssionismen och den judiska staten Israel. De judiska församlingarnas huvud-organisation är Världsjudiska Kongressen, som är en permanent organisation som nära samverkar med Världssionistiska Organisationen och staten Israel. De judiska församlingarna har sålunda som sin huvuduppgift att stödja Israel som alla rättrogna judars sanna hemland. Om detta torde ganska få utomstående icke judar vara fullt medvetna, men det är icke desto mindre ett väl dokumenterat faktum.

5. Alla personer som verkar för den judiska staten Israel genom någon sionistisk organisation eller judisk församling, underställd Världsjudiska Kongressen, är uppenbarligen sionister och bör följaktligen betecknas som sionister. Om detta kan inga förnuftiga människor, oavsett deras inställning till Israel, vara oeniga.

6. Men det finns inte bara aktiva sionister, sådana som öppet stöder Israel inom sionistiska organisationer och judiska församlingar, utan det finns även passiva sionister, sådana som stöder Israels rätt att existera som judisk stat (i Palestina). I Sverige - liksom i övriga västländer med ett starkt sionistiskt och judiskt inflytande - är så gott som hela det politiska etablissemanget, regeringen liksom oppositions-partierna, och alla de ledande opinionsmedierna passiva sionister, även när de kritiserar Israels vägran - eller motsträvighet - att underhandla med PLO i en internationell fredskonferens om att utrymma de sedan 1967 ockuperade områdena Västbanken, Gazaremsan och östra Jerusalem för bildandet av en autonom palestinsk stat (i realiteten en palestinsk ministat). Man kan naturligtvis alltid diskutera om det är fullt korrekt att kalla passiva sionister för sionister. Korrekt vore kanske att kalla dem partiella sionister, eftersom Israel och dess stödorganisationer åtminstone hittills vägrar erkänna palestiniernas befrielseorganisation (PLO) som förhandlingspartner och vägrar acceptera en autonom palestinsk ministat som dessa passiva sionister kräver av Israel: de passiva sionisterna ansluter sig ju inte helt till sionismens/Israels krav, endast delvis, men därvid är att beakta att de passiva sionisterna till över 75 procent stöder sionismen: de stöder Israels rätt att existera som judisk stat i Israel, låt vara inom gränserna före 1967 års krig, och de stöder staten Israels rätt att samverka med världssionismen och världsjudendomen (de judiska församlingarna).

7. Det är mot denna bakgrund logiskt att kalla även de passiva - eller partiella - sionisterna för sionister eller åtminstone prosionister. Enligt den förhärskande arabisk- muslimska uppfattningen är det självklart att kalla både de aktiva och passiva (partiella) sionisterna fdr sionister och fördöma dem som Israels lakejer. Detta är skälet till att Radio Islam, som företräder den förhärskande muslimska inställningen, kallar både aktiva och passiva (partiella) sionister för sionister.

8. Den avvisande och även fördömande inställningen till den judiska staten Israel och till hela världssionismen (inklusive världsjudendomen) är i överensstämmelse med gällande folkrätt (eller internationell rätt): inget folk och ingen grupp, religiös eller profan, har rätt att lägga beslag på ett annat folks land genom invasion eller infiltration och fördrivning och/eller förtryck av landets infödda och tättmätiga invånare! Sådant strider flagrant mot folkrätten. De sionistiska judarna - de mest aktiva - har lagt beslag på Palestina och där upprättat sin judiska/sionistiska stat Israel.

9. De som stöder "Israels rätt att existera som judisk stat" går alltså mot gällande folkrätt och kan, logiskt sett, i Sverige inte heller försvara Sveriges rätt att existera helt och odelat, om ett främmande folk eller en främmande grupp genom invasion och/eller infiltration skulle bemäktiga sig Sverige, utropa en ny stat, avsedd enbart för dessa främlingar, och fördriva halva den svenska befolkningen och förslava den kvarvarande hälften. Att försvara palestiniernas rätt till sitt eget land och fördöma den sionistiska inkräktarstaten Israel och dess understödjare i olika länder, också i Sverige, är sålunda inte bara ett försvar för folkrätten utan också ett principiellt viktigt försvar för alla folks nationella självbestämmanderätt, också svenskarnas rätt till Sverige!

10. Sionismen är emellertid inte bara en världsomfattande judisk nationalism för erövring av Palestina och upprättandet av den judiska staten Israel, en nationalism likställd med andra folks nationalism, utan sionismen är framför allt grundad på och intimt sammanvuxen med den messianska judendomen, en nationalistisk religion eller troslära till skillnad från andra stora monoteistiska religioner som kristendomen, islam och buddismen vilka är universella, giltiga för alla folk. Den messianska judendomen ser judarna som ett särskilt utvalt folk, ett "Herrens egendomsfolk" som av Herren eller Gud (JHV eller Jahve) utlovats ett särskilt land (nuvarande Palestina som kärnland i landet från Nilen till Eufrat), kallat att under en kommande judisk Messias (=smord konung) härska över alla jordens folk i ett "Sions kommande härlighet" (Jes. 60), där det heter: "Det folk eller rike som ej vill tjäna dig (Israel) skall förgås, ja, sådana folk skola i grund förgöras." (Jesaja 60: 12). Var och en som inte vill underkasta sig denna sionismens strävan efter världsherrevälde är självfallet antisionist.

11. Den på judendomen grundade sionismens politik i Israel är rasistisk, ett apartheidsystem som skiljer på judar som fullvärdiga medborgare i den judiska staten och på palestinska araber (muslimer och kristna) som på olika sätt diskriminerade. FN har också - med stor majoritet i generalförsamlingen - förklarat att sionismen är en form av rasism och därmed fördömt Israel som en rasistisk stat (på samma sätt som apartheidens Sydafrika). Alla som stöder denna judiska stat Israel för att den skall bestå går sålunda rasismens ärenden, även om man i andra sammanhang säger sig bekämpa rasismen (t ex i Sydafrika med dess apartheidsystem). Radio Islam intar alltså en konsekvent hållning, när vi fördömer sionismen och Israel och dem som stöder denna stat.

12. När sionisterna och deras anhängare med indignation säger att vi antisionister är ute för att "utplåna Israel och förinta judarna (eller vräka dem i havet)", så är detta en avsiktligt vilseledande metafor (liknelse) som skall associera till "nazisternas judeförintelse" under andra världskriget i Europa. Vad saken gäller är att ersätta den folkrättsvidriga och rasistiska inkräktarstaten Israel i Palestina med en demokratisk palestinsk stat där alla landets invånare, judar och araber, judiska, muslimska och kristna trosbekännare, skall leva som jämlika medborgare med samma medborgerliga fri- och rättigheter - ett krav som är självklart i bland annat det demokratiska Sverige. Varför inte alla svenskar som ansluter sig till demokratins värden och grundprinciper inte kan acceptera att detta också skall gälla för andra folk, däribland palestinierna, är gåtfullt. Orsaken torde bottna i bristande information - på grund av den förhärskande sionistiska eller prosionistiska propagandans systematiska försök att dölja grundläggande fakta. Just därför ser Radio Islam det som en viktig uppgift att förmedla denna information så sakligt och grundligt som möjligt, så att en växande opinion i Sverige skall förmå de beslutsfattande i regering och opposition att med kraft hävda palestiniernas tätt till sitt eget land.

 

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.