HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

63

I DANMARK OCKSÅ

 

I den danska tidningen Informations nummer för den 17 december 1987 har publicerats en artikel, som avslöjar den danska sionistiska maffians makt i danska massmedia och hur den utnyttjar denna makt för att censurera nyheter och artiklar som rapporterar om det palestinska folkets lidanden under staten Israels förtryck, alltså under den judiska ockupationen i Palestina.

I artikeln omtalas hur en dansk kvinnlig journalist, Kirsten Thorup, i samband med en resa för folkkyrkornas nödhjälp till Västbanken och Gaza, fick beställning från den danska tidningen Politiken om en artikel om hennes intryck från denna resa.

Hon skrev denna artikel och sände den till tidningen. Tidningens redaktör, Herbert Pundik, som är judisk israelisk statsborgare, ansåg emellertid att artikeln var alltför subjektiv för att passa hans partsställning. Men i stället för att publicera Thorups artikel och sedan själv i en annan artikel bemöta henne, så sände Pundik tillbaka artikeln till Thorup med besked att hon icke sett saken från båda sidor och med dunkla, opreciserade antydningar om att artikeln innehöll en del sakfel utan att förklara vilka. Samtidigt inbjöd han henne till en enskild dialog i syfte att kunna "rätta till" de "fel" som förhindrade publicering. De sionistiska judarna brukar använda den här metoden för att manipulera de icke °självcensurerande" joumalisterna

Redaktör Pundik låter henne förstå att hon endast kan få in sin artikel om hon låter sig manipuleras av honom. Han påstår att han känner till förhållandena bättre än hon och att han bara vill trycka vad som är sant. Men han argumenterar inte med annat än dunkla hänvisningar till påstådda felaktigheter.

Thorup företar vissa ändringar och sänder ånyo artikeln till Pundik, som dock fortfarande inte är nöjd och åter sänder tillbaka hennes manuskript.

Thorup sänder då sin artikel till en annan dansk tidning, Aktuellt, som publicerar den utan ändringar. Detta föranleder Pundik att i sin tidning förebrå Thomp för att hon ensidigt avbrutit en pågående dialog, som åsyftade att han skulle fa tillstånd att stryka ned hennes artikel till vad hans samvete kunde acceptera, alltså till en mer Israelvänlig artikel.

Med andra ord, Redaktör Pundik framställde saken så att den som här felat var den censurerade journalisten, inte den som ville censurera henne. Han vill att artikeln ska framställa de judiska ockupanterna i Palestina som toleranta och snälla ockupanter och framställa de ockuperade och förtryckta palestinierna som elaka och fanatiska ockuperade som egentligen skulle vara tacksamma att de är ockuperade och förtryckta av det utvalda folket judarna!

I en ledare i sin tidning fortsätter Pundik sitt angrepp mot Thorup. Han åberopar alla de vanliga människor, vilkas manuskript han tyvärr måste refusera. Med hänvisning härtill framställer han sig som martyr och talar om den press hans arma tidning blir utsatt för från kända skribenter på grund av deras kändisskap. Men han böjer sig minsann inte för den press som ligger i möjligheten att gå till konkurrenter.

Tidningen Information är ironisk mot redaktör Pundik för det moraliska mod och det martyrskap han sålunda vill framhålla. Ja, stackars redaktör Pundik. Sionisterna är listiga och sluga.

Men historien är inte slut med detta.

Den redaktör på tidningen Aktuellt, som publicerade Thorups artikel, hade sedan någon tid underhandlat med den danska televisionens kanal 2 -chef, den sionistiska juden Jörgen Scleimann, om anställning. Men så snart Thorups artikel blev tryckt, fick han ett brev från Schleimann, där denne kort och gott fastslår, att under hans ledning kan det inte bli tal om att på TV 2 anställa redaktörer, som okollegialt inte ställer upp på att refusera en skribent, som en annan redaktör redan två gånger refuserat. Det rör sig om respekten för fakta skrev Schleimann i brevet. Dock utan att angiva vad det var för fakta som Thorup förgripit sig på.

Tidningen Information påpekar att TV 2 är ett offentligt organ och att Schleimanns tillkännagivande att detta organs journalistik skall censureras efter hans samvete är en offentlig angelägenhet d v s politisk.

Mot bakgrunden av tidningen Informations avslöjanden om sionistmaffians inflytande i dansk press och TV kan man antaga att samma inflytande finns i de övriga nordiska länderna. I Sverige t ex ägs de stora tidningarna Dagens Nyheter och Expressen av familjen Bonnier och särskilt Expressen bedriver öppet rent sionistvänlig Israelpropaganda. Bland skribenterna må nämnas Per Ahlmark, Ernst Klein, Jackie Jackobowsky. Chefredaktör för Dagens Nyheter är Christina Jutterström, som år av judisk börd, och som därför naturligtvis inräknas av sionistmaffian såsom en av dess egna.

Svenska Dagbladet är en tidning, som säger sig vara oberoende moderat, vilket innebär att den kan publicera åsikter under moderat täckmantel även om de inte överensstämma med moderata partiets. Detta parti skall vara ett nationellt parti men Svenska Dagbladet publicerar ofta artiklar som tycks företräda mer sionistvänliga än pronationella åsikter, vilket tyder på att sionistmaffian även här skaffat sig ett stort inflytande. Moderatpartiet har f.ö. haft två sionistiska judar som partiledare: Gunnar Hecksher och Ulf Adelsson. Vem äger majoriteten av Svenska Dagbladet som är en stiftelse med rätt att hålla hemligt vilka som äger majoriteten och det är många som säger att det är Bonnier också.

Nämnas må att PLO en gång inbjöd svenska politiska ungdomsorganisationer till ett samtal om Mellanösternproblemet. Många tackade ja bl.a. moderata partiets ungdomsförbund. Men de gjorde det på villkor att PLO offentligt skulle erkänna staten Israel. Men de har alla relationer med Israel utan att kräva att Israel först ska erkänna PLO. Här gick de alltså direkt statens Israels ärenden i en konflikt, där t ex Nationernas Förbund till och med fördömt Israels handlande. Det är inte bra om sådana åsikter skulle vinna framsteg bland svenska politiker, vilka hittills ansetts världen över som goda företrädare för svensk neutralitet och för stöd och hjälp åt förtryckta folk.

I chefsställning i Sveriges Radio och TV sitter, för att nämna några exempel bland ett oproportionellt antal, en från Österrike invandrad jude, Harry Schein, som i TV-programmet "Här är ditt liv" öppet deklarerat att han hade två mål när han kom till Sverige, nämligen för det första att bli miljonär och för det andra att få politisk makt. Han har otvivelaktigt lyckats. Man kan undra med vems hjälp. I sin ställning kan han utöva stort inflytande i radio och TV till sionistmaffians belåtenhet. Det kan även nämnas att både Per Ahlmark och Harry Schein varit chefer för Svenska Filminstitutet och således även dår kunaat verka för prosioaistiska åsikter.

I chefsställning i TV finns även en annan jude, Hirschfelt, som har stort inflytande på inköp av utländska filmer. Här kan han alltså låta sitt känsliga samvete bestämma vilka filmer som den svenska allmänheten skall tillåtas se. I TV visas ständigt återkommande, av judiskägda filmbolag i USA producerade, filmer som handlar om judarnas lidanden under andra världskriget för en mansålder sedan. Men aldrig visas en arabisk eller annan film, som skildrar det våld, som det palestinska folket utsätts för i våra dagar. Alltså just nu av de fanatiska sionisterna i staten Israel. Liksom tsarens kosacker, dödar och lemlästar israelerna unga palestinier, vars enda brott är att protestera mot ockupationsmaktens fruktansvärda förtryck.

Först när FN-representanter offentligt påtalade svälten i de överfulla lägren i Gaza lät den israeliska ockupationsmakten motvilligt släppa igenom FNs hjälpsändningar till dessa läger. Själva ansåg de sig inte ha något ansvar för de svältande barnen i flyktinglägren. Deras cyniska inställning är givetvis att ju fler palestinska barn som svälter ihjäl desto bättre för "Israels existens"!

De sionistiska fanatikerna i staten Israel kräver hjälp från sionistanhängare över hela världen. I Sverige samlas in pengar bl a genom stödannonser från svenska företag i den judiska tidskriften Menorah. Tänk om annonsörerna reflekterade något över hur deras pengar används för att beväpna och stödja Israels våldsherravälde över de hundratusentals olyckliga palestinierna i de ockuperade områdena. Då kanske de även skänkte en liten slant åt dessa olyckliga och lindrade nöden i flyktinglägren. När man ser vilka som annonserar i Menorah och vilka som skriver i denna tidning, inser man vilken makt sionistmaffian har skaffat sig i Sverige.

Man kan säga att sionistlobbyn i Sverige har minst lika stor makt och inflytande som i Danmark. Och det måste innebära att många svenska journalister inte kan skriva fritt enligt sitt samvete utan för brödfödan måste finna sig i att lyda de mer eller mindre klart antydda önskemålen från sionistlobbyns företrädare.

Oproportionellt tar judendomen och sionisterna en överdriven plats i Svensk TV, radio och massmedia med syfte att idealisera judendomen, judarna och Israels bild hos den svenska opinionen och svartmåla och smutskasta deras offer - muslimska och kristna palestinier och alla araber och muslimer i allmänhet. TV har igen presenterat en film om den påhittade s k Anne Franks dagbok, medan man idag skulle kunna finna tusentals verkliga palestinska Anne Frank, som är offer under den judiska ockupationen i Palestina. Man sänder TV-program som ger en idealbild av judarna i Sverige. Men när har man gjort ett TV-program om muslimerna i Sverige vilka är sju gånger fler?

Det skulle förstås kunna göras men då bara för att smutskasta dem och förtala Islam. Jo, den antiarabiska och antiislamska rasismen i Sverige har blivit godkänd och officiell under inflytande av den sionistiska propagandan. Varför t ex har den judiske, sionistiske Frank Hirschfelt, som är chef för Dokument utifrån i TV2, valt filmen Islams svärd, som behandlade endast en ritual av en särskild sekt, för att presentera Islams väckelse, som just direkt framkallats av de blodiga massakrer som judarna utför mot palestinierna och mot muslimer i allmänhet?

Jo, för att presentera dagens judendom tog man åter upp den gamla filmen Anne Franks dagbok och för att ge en idealbild av judarna i Sverige. Men för att presentera dagens Islam tar man upp ett rostigt svärd, som försöker göra motstånd mot den judiska, israeliska atombomben och amerikanska fantomflygplan. Ja, grattis Frank Hirschfelt till att du lyckats med en stor bluff, men var inte så säker på att du kan lura alla svenskar hela tiden! Svenska folket har börjat vakna och snart är sionisterna nakna!

 

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.