HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

29

JUDISKA "GENIER"

 

Det är ett ovedersägligt faktum att judar är överrepresenterade bland t ex nobelpristagare och i vissa andra prestigeladdade positioner. Detta gäller såväl inom kulturlivet, som inom näringsliv och förvaltning och judarna själva försummar aldrig ett tillfälle att upplysa världen om detta förhållande. Så är denna judiska överlägsenhet ofta ett förstucket tema i den judiska studentklubbens sändningar i Stockholms närradio. Liksom i interna judiska skrifter, som Judisk Krönika i Sverige.

Hos vissa judiska ledare blommar ras-chauvinismen ut i full blom, som hos den i Storbritannien på 1800-talet verksamma Benjamin Disraeli. Han sade att judarna var en utvald och överlägsen ras, utsedd att underkuva världens folk. Och att det var judarna, som utan att synas, höll i historiens trådar. Disraeli avancerade till premiärminister i Storbritannien.

Också många icke-judar, gojer, ser i judarna ett utvalt härskarfolk. Beviset på judarnas överlägsenhet anser dessa gojer ligger i att judar alltid lyckas svinga sig upp till positioner av makt och status. Det är i kraft av sin överlägsenhet, som judarna styr världen, menar dessa sk "Det judiska folkets vänner". Och därför ser dessa lydiga hantlangare det som en ära, att få tjäna de framstående judarna - även i den mest underordnade position. Opposition mot judarna maktställning, säger man, bottnar bara i simpel avvndsjuka.

Ingen faktor torde ha större betydelse, för accepterandet av judarnas enorma inflytande, än detta, att de skulle härska med den överlägsna kompetensens rätt. Låt oss därför titta närmare på hur den judiska maktapparaten fungerar.

Vi kan omedelbart konstatera, att den organiserade judenheten fungerar likt en maffia, dvs med en oerhört stark inre sammanhållning. Regeln är, att lämna allt stöd till sina egna och till de gojer man tagit i sin tjänst, medan utomstående lämnas därhän. Konsekvent genomfört blir givetvis detta agerande till ett oerhört kraftfullt instrument för att lyfta fram den person man så önskar. Exempel finns också på hur rena byfånar höjs upp till de högsta positioner. Vi har ju i färskt minne hur Per Ahlmark, denna riks-pajas, plötsligt satt som Sverige vice statsminister.

Att systemet fungerar är ju inte konstigare än hur det förhöll sig under feodalismens epok i Europa. Då innehades alla höga positioner av adelsmän. Om feodalherrarna befäste sin maktställning med öppna privilegier, så arbetar sionisterna med betydligt mer sofistikerade metoder. Man vill ju definitionsmässigt vara en kraft i det fördolda. Och effekterna är förvisso inte mindre.

Genom sin dominans över alla opinionsbildande medier har sionisterna kunnat göra sig till PR-teknikens mästare. Och man använder denna sin makt mycket flitigt. Låt oss ta exemplet Albert Einstein. Denne framstår väl för de flesta, som vårt århundrades mest lysande forskare och geni - sinnebilden för "det judiska geniet". Och visst har de teser Einstein framfört inneburit en revolution inom fysiken. Frågan är bara hur stor betydelse dessa teser verkligen har, och hur mycket, som verkligen kan tillskrivas Einstein. Sanningen är den, att man inom t ex kvantfysiken, vederlägger Einsteins teorier. Den svenske fysikern och nobelpristagaren Hannes Alfven tar upp saken i Svenska Dagbladet av den 14 och 21 november 1982. Om Einstein själv skall här bara sägas, att han var en skicklig lånare av andras arbeten. Men vad mäktar fakta mot den enorma sionistiska PR-apparat, vilken i decennier byggt upp monumentet Albert Einstein? Forskning i Einsteins person, utlöser omedelbart en storm av anklagelser för antisemitism.

Den sionistiska PR-maskinen arbetar efter två linjer. Den person, som lydigt främjar sionisternas intressen, lyfts till skyarna. Medan den stackare, som vågar visa minsta självständighet förtalas och trampas ned. Den judiska organisation, som handhar hanteringen, heter "Anti Defamation League" (ADL), dvs på svenska Anti-smutskastningsförbundet. Ordet "anti" är här ett utslag av judisk humor. ADL är nämligen minst av allt emot smutskastning, utan dess arbetsmetod består i, att genom just lögner, smutskastning och förtal, oskadliggöra sina motståndare. ADL är nära knutet till den mäktiga, hemligajudiska frimurarorganisationen Bnai Brith.

Anti Defamation League har sina agenter strategiskt placerade över hela västvärlden, också i Sverige. Sålunda finns dessa agenter inom bokförlagen, massmediavärlden, den centrala förvaltningen, utbildningsväsendet osv. Särskilt de agenter, som är utplacerade på universiteten, har en viktig funktion. Deras uppgift är att på ett tidigt stadium spåra upp de studenter och forskare, som skall motarbetas, respektive lyftas fram. På motsvarande sätt matchas eller stoppas unga lovande författare och journalister m fl. Allt sker givetvis helt diskret och i det fördolda. Man ser till att påläggskalven får stipendier, eftertraktade tjänster, studieår utomlands osv. Medan den misshaglige effektivt stoppas, må han vara aldrig så begåvad och ambitiös. Om påläggskalven visar sig mottaglig, kommer sedan lämplig backning i massmedierna. Tillsammantaget blir denna sionistiska maskin till en formidabel kraft, som ingen annan makt i samhället kan motstå. Den, som blir målet för den sionistiska stenkrossen, är fullständigt chanslös. Må han vara ung student eller rikspresident. Se bara vad som händer den politiker, som vågar andas kritiska synpunkter mot sionismen! Om denna judiska lobbys makt i USA kan man läsa i boken "They dare to speak out" av den före detta kongressmannen Paul Findley.

Låt oss så återvända till de många judiska nobelpristagarna. Ett nobelpris i någon av vetenskaperna kräver i dag insatser av väldiga finansiella och personella resurser. Ingen forskare kan i dag, ensam i sitt laboratorium, nå de resultat som krävs. Att komma upp till nobelprisnivån kräver åratal av målmedveten satsning och finansiell uppbackning i mångmiljonklassen. Således just den typ av projekt, som de ekonomiskt övermäktiga sionistiska organisationerna, kan prestera. Ett nobelpris av i dag är följaktligen, mer ett resultat av ekonomiska resurser, än av mänsklig genialitet. Nobelpriset skall snarast liknas vid framtagandet av en ny bilmodell eller av ett nytt flygplan, som t ex det svenska JAS-projektet.

Motsvarande gäller det prestigefyllda nobelpriset i litteratur. Här är ju den sionistinfluerade Svenska Akademins manipulationer löjligt uppenbara.

Också utdelandet av Nobels Fredspris talar sitt tydliga språk. Genom politiska påtryckningar kan en sionistagent, som Per Ahlmark, tvinga ett förskrämt norskt storting att ge en skojare och terrorist fredspriset. Fredspriset till ärkesionisten Elie Wiesel är en skymf mot hela Norden och all den mänsklighet, som önskar fred och samförstånd mellan folken.

För oss svenskar finns ett högst påtagligt bevis för att denna sionistiska kombinerade smutskastnings- och fram-matchningsmaskin verkligen existerar och är högst aktiv. Vi har fallet Folke Bernadotte -Raul Wallenberg. Här gör sionisterna allt för att smutskasta och fa den betydelsefulle Folke Bernadotte nedvärderad och bortglömd. Den obetydliga Raul Wallenberg, däremot, framställs, som vore han en av andra världskrigets huvudaktörer. Raul Wallenberg har ju t ex fatt en central plats i Stockholm omdöpt efter sig. Har denna ära vederfarits någon annan person, som var aktiv under det andra världskriget? Om denna sionisternas kampanj får fortsätta, kommer Rau1 Wallenberg med tiden att framstå, som en av andra världskrigets förgrundsgestalter. Samme Raul Wallenberg, som i verkligheten var en obetydlig tjänsteman på en liten svensk legation. Så mäktar sionisterna att trampa ned den verkligt betydande i glömskans smuts och lyfta upp nollan till berömmelsens höjder.

Vi kan också ta ett färskt svenskt exempel från näringslivet. Proventus-gänget, kring Robert Weil, är med raketfart i färd med att i sin Gota-grupp bygga upp ett bankimperium i Sverige. Ja siktet tycks vara inställt på att ta den finansiella makten i landet. Weil och hans kompisar är säkert duktiga. Men det hade varit fullständigt ogörligt att på detta sätt åsidosätta svenska regelverk, utan den uppvaktning dessa unga herrar fått från sionister i nyckelpositioner. Ingen insatt person lär heller tro, att detta maktövertagande vore möjligt, utan bistånd från tunga instanser på det internationella planet. Bl a far Weil stöd från New York med att lansera sig som en förfinad kulturpersonlighet.

Låt oss till sist ta ett exempel, som direkt berör alla Palestinavänner. Göran Rosenberg, heter en ung sionist, som är verksam vid Sveriges Television. Rosenberg har matchats mycket målmedvetet för en ledande position inom den svenska mediavärlden. Man har sökt ge honom en mycket bred förankring i olika kretsar. Rosenberg har t ex en period varit ordförande för de sionistinfiltrerade Palestinagrupperna. På motsvarande sätt har han lanserats inom miljörörelsen. Rosenberg är nu placerad i Washington, som TVs reporter. Placeringen i Washington ger sionisterna där tillfälle att vidareutbilda Rosenberg. Var så säker. Göran Rosenberg kommer att lanseras för en toppbefattning i Sverige. Kanske vår blivande TV-chef.

Nu nöjer sig inte sionisterna med åtgärder riktade mot enskilda personer. Nej, man har medverkat till att drastiskt försvaga förutsättningarna för icke-judarna att utvecklas mot mer kvalificerade uppgifter i samhället. Jämför hur man agerar i Palestina, där barnens skolor stängs under månadslånga perioder. Också i Sverige har sionisterna närstående intressen lyckats sabotera skolan till den grad att den sionistiska Dagens Nyheter på ledarplats den 22 januari 1989 kan utropa: "I skolan finns stora brister i fråga om det mest centrala: välutbildade och välmotiverade lärare, egna läroböcker att arbeta med för eleverna, trivsam och stimulerande arbetsmiljö." I judarnas egna skolor -Hillelskolan med påbyggnader - finner man emellertid inget av detta. Här behöver eleverna inte vara rädda för att taket bokstavligen skall ramla in över dem. Utan här, i de judiska klasserna kan barnen koncen-trera sig på den utmärkta undervisning, som bedrivs i dessa dyrbart utrustade och väl administrerade utbildningsanstalter.

Vi lever i talmudismens tidevarv. Vad kännetecknar då detta 1900-tal, som alltmer glidit in under de värderingar, vilka emanerar från den judiska Talmud? Ja, ett kan konstateras, nämligen att detta århundrade presterat ytterst få personligheter, som kan karakteriseras som genier. Och detta i kontrast till de många lysande personligheter, som under tidigare århundraden framträdde, såväl inom den muslimska, som den kristna världen. Och går vi till talmudistema själva, hittar vi ingen personlighet, som kan mäta sig med islams och kristenheten stora. Allt, som kommit ur denna krets, är epigoner och kompilatörer.

Men Israel då? Här, i sin egen stat, måste väl det judiska geniet kunna blomma ut i full glans? Vad har israelerna åstadkommit under det halva sekel de haft på sig? Ja, det skulle väl vara krigsapparaten. De fruktade judiska elitsoldaterna. Men man frågar sig, vad det är för en krigsmakt, som måste sätta in sina tungt beväpnade elitsoldater mot obeväpnade småbarn? Är inte också detta, den oövervinneliga israeliska krigsmakten, bara en myt? En av dessa sionistiska såpbubblor?

 

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.