HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

69

I FINLAND OM RADIO ISLAM

 

I en längre artikel i Hufvudstadsbladet den 15 juli 1988 av Svante Lundgren anmäls Svante Hanssons angrepp på Radio Islam, en liten närradiosändare i Stockholm, för att vara "antisemitisk". Skribenten Lundgren summerar på följande sätt:

"Antisemitism är hemskt, liksom all form av rasism och främlingshat. I västvärlden idag är fördomarna mot araber mycket stora, avsevärt större och allmännare än fördomar mot judar. Likaväl som det behövs en organiserad kamp mot antisemitism, skulle det behövas en organiserad kamp mot arabfientlighet. Radio Islams greuelpropaganda gör inte den kampen lättare."

Vad är det då för hemsk greuel- eller skräckpropaganda som Radio Islam har gjort sig skyldig till?

Eftersom Hbla läsare bland svenskspråkiga finländare inte själva -annat än undantagsvis och händelsevis på besök i Stockholm - har möjlighet att lyssna på Radio Islam, så får tidningens läsare nöja sig med vad Svante Lundgren i sin artikel har att säga om saken, vilket sannerligen är mycket torftigt och otillfredsställande, helt otillräckligt för att dra den lika grova som förhastade slutsatsen om "greuelpropaganda" och "hemsk antisemitism". Lundgren hänvisar till Svante Hanssons partsinlaga och tillfogar:

"Själva dokumentationsanalysen visar mycket klart att Radio Islam är grovt antisemitisk. I ett program av den 18/10/87 sägs mycket klart att judarna inte är ett folk. Utöver detta florerar alla sorters antisemitism i Radio Islam. Ideligen framhålls det påstådda sambandet mellan sionism och nazism, någonting som är djupt sårande för alla judar. Moderna konspirationsteorier hyllas. Man får veta att sionisterna helt dominerar massmedia, TV-utbud och filmindustri, inte bara i USA utan också i Sverige (Bonnier). En av de klassiska ingredienserna i den politiska antisemitismen - den dubbla lojaliteten (att judar i diasporan genom sin lojalitet mot Israel är opålitliga för de länder i vilka de bor) - återkommer flera gånger. Också kristen antisemitism förekommer, framför allt i intervjun med den kända "flyktingnunnan" Syster Marianne."

Ordet "antisemitism" används idag av sionisterna som ett slag under bältet i den politiska debatten om Palestinafrågan. Frågan är om det som sägs mot sionismen är sant eller falskt?

Låt oss pröva om dessa anklagelser bär i sak:

1. Radio Islam har ifrågasatt, inte förnekat, att judar är ett folk, judendomen är en religion (som kristendomen och islam) och inte ett folk. Judarna är medborgare i de länder där de bor och inte främmande israeliska medborgare. Dessutom har Radio Islam bestridit att judarna som övervägande har bott i tusentals år och ännu bor i olika länder utanför dagens judiska stat Israel, har rätt att erövra palestiniernas land, Palestina. Om detta är "antisemitism" i betydelsen fördomsfullt judehat, så är det alldeles uppenbart ett grovt missförstånd. De fördrivna palestinierna som förlorat sina fäders land, Palestina, genom ockupation och de kvarvarande i dagens "Israel" (inklusive de ockuperade Västbanken och Gaza och östra Jerusalem) som kräver sin rätt enligt gällande (internationell) folkrätt, skulle då också blankt avfärdas som "antisemiter". Var och en inser att detta är en grotesk och grovt missvisande tillvitelse mot ett svårt drabbat och hemsökt folk. Palestinierna är också semiter, i så fall är det judarna i Israel som är antisemiter.

2. Att det finns ett samband mellan sionism och nazism är inget, illasinnat eller grundlöst påstående, även om dess avslöjande kan såra många judar, främst sionistiska judar som vill dölja sanningen. Man måste här se till saken: sionismen grundas på den bibliska judendomen att judar är ett folk som utvalts av Gud att vara hans egendomsfolk (2 Mos.19:5-6) med rätt att besitta andra folks land från Nilen till Eufrat ( I Mos. 15:18-21 ), ty om så inte vore fallet skulle sionisterna självfallet inte ha valt Palestina. Sionisterna använder Gamla Testamentet som lagfart för att lägga beslag på palestiniernas land, ett sedan årtusenden bebyggt land, och fördriva och förslava palestinierna. För övrigt har alla ledande sionister som Theodor Herzl, Chaim Weizmann, David Ben-Gurion, Golda Meir, Menachem Begin och nuvarande israeliska premiärministern Yitshak Shamir vid upprepade tillfållen försäkrat att judendomens herre och Gud givit dem detta land (Palestina/Israel) i ett heligt löfte. Autentiska citat har återgivits i Radio Islam och finns att läsa i boken "Vad är Israel?", utgiven på Kultur Förlag, Stockholm.

Sionisterna har inte bara samarbetat med nazisterna, sionism och nazism är lika. Vad är då sambandet mellan sionismen och nazismen? I korthet följande:

herrefolksmyten (att det egna folket har högre rätt att härska över andra folk), rasismen ( att det egna folket måste hållas rent från beblandning med andra folk och är av högre värde än andra folk), makt- och våldsdyrkan (att den militära styrkan legitimerar rätten att besitta andra folks territorier), egenmäktigheten (gentemot världssamfundet NF eller FN och den internationella opinionen ) och dessutom en inneboende strävan efter världsmakt eller rentav världsherravälde. Sionismen går här faktiskt längre än nazismen, eftersom sionismen genom Världssionistiska organisationen och mängder av underorganisationer som ADL (Anti Defemation League) och AIPAC (American Israeli Public Affaits Committee) aggressivt och målmedvetet verkar för Israel och dess intressen i andra länder, främst genom att binda upp så många stater som möjligt till Israel, främst supermakten USA. Det kan för övrigt nämnas att flera framstående judiska intellektuella, däribland professor Israel Shahak, f d koncentrationslägerfange i Auschwitz och bosatt i Israel, ständigt talar om "det nazistiska eller nazifierade Israel". Skulle då denne högt värderade israel, ledaren för den israeliska medborgarrättsorganisationen, vara "antisemit"? Han talar nämligen om sionismen som den judiska nazismen (se boken Vad år Israel? sid.l56).

3. Att sionisterna "helt dominerar massmedia", främst i USA men även i många västeuropeiska stater har framhållits i Radio Islam beträffande Mellanösternkonflikten, däremot inte generellt sett. Men det bör noteras att Radio Islam inte har hämtat denna åsikt från några illasinnade och fördomsfulla s k antisemiter, utan från judiska källor, bl a från den välkända judiska tidskriften Iewish Cronicle i London och Jewish Press i New York. En synnerligen ingående redovisning av det sionistiska greppet över ledande amerikanska massmedia lämnas av den kände judiske författaren Alfred Lilienthal i dennes digra och väldokumenterade bok på över 900 sidor, The Zionist Connection, som utgivits i USA, Kanada, England, Nya Zeeland och Australien. Det gäller här i denna bok en massiv faktaredovisning. Skulle då detta vara "antisemitism"?

4. Slutligen påstår Svante Lundgren, som tanklöst förläst sig på Svante Hanssons partsinlaga, att det skulle vara "antisemitism" att påpeka sionisternas krav på diasporajudarnas lojalitet till Israel, att dessa skall se Israel som sitt fädernesland och att därmed lojaliteten till de länder där de bor och är medborgare kommer i andra hand och aldrig får komma i konflikt med deras lojalitet till Israel. Om det är "antisemitism" att påpeka detta sakförhållande, så innebär det att de ledande sionisterna i och utanför den judiska staten Israel är "antisemiter", och detta i än högre grad, eftersom de energiskt verkar för denna alla judars lojalitet till den judiska staten Israel. Svante Lundgren/Svante Hanssons påstående här är fullständigt befängt. Sionisterna och antisemitema syftar till samma sak: att beröva judarna deras medborgerliga rättigheter i länderna där de bor och tvinga dem att flytta till Israel. Radio Islam tar energiskt och konsekvent avstånd från all antisemitism liksom från all rasism, även från den judiska rasismen mot palestinierna, och allt främlingshat. Om vi vore antisemiter, skulle vi naturligtvis förvägra judarna i Sverige liksom i andra länder samma rättigheter som andra medborgare oavsett härkomst eller trostillhörighet. Också i Palestina hävdar vi att judar skall ha samma rättigheter som muslimer och kristna oavsett politisk eller religiös uppfattning.

Den judiska staten Israel däremot respekterar inte detta, utan diskriminerar landets ursprungliga befolkning så långt att denna stat vägrar de 2.5 miljoner palestinier som fördrivits av sionisterna rätten att återvända, medan judar från hela världen automatiskt far medborgarrätt i Israel och som s k bosättare på Västbanken och i Gaza tränger undan de därvarande palestinierna.

Det är den grunden orättfärdiga judiska/sionistiska staten Israel som väcker alla rättsinnade palestiniers och alla muslimers protester. Och det är detta som Radio Islam givit och alltjämt ger uttryck åt och belyser meta ingående, utan taktiska skygglappar.

Ahmed Rami Hufvudstadsbladet 05/09/88

 

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.